Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu s právní větou v roce 1996

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Cdon 138/96 28. 11. 1996 A I. Bytovou náhradu lze zajistit jiným způsobem než podle §1 a §2 zákona č.102/1992 Sb., např. smlouvou ve prospěch třetího uzavřenou s jiným pronajímatelem než s obcí. II. Nabízí-li oprávněný jako náhradní byt byt, k němuž mu dosud svědčí právo nájmu, lze podmínku, aby byt byl právně volný, mít za splněnou i tehdy, doloží-li, že s pronajímatelem uzavřel dohodu o skončení nájmu s odkládací podmínkou podle §36 obč. zák.
2 Cdon 854/96 27. 11. 1996 A Byl-li shledán důvod pro přechod vlastnického práva ke stavbě podle ustanovení §8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku*), je třeba podle ustanovení §1 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona vztáhnout rozhod-nutí o přechodu vlastnického práva i na pozemek touto stavbou zastavěný.
2 Cdon 539/96 27. 6. 1996 A I. V porovnání s dikcí ustanovení §237 písm. f) občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 1995 má v ustanovení §237 odst. 1 písm. f) o.s.ř., ve znění zákona č. 238/1995 Sb., omezující charakter podmínka, aby šlo o nesprávný postup soudu "v průběhu řízení". II. "Postupem soudu v průběhu řízení" je činnost, která vydání konečného soudního rozhodnutí předchází, nikoli vlastní rozhodovací akt soudu, který má za úkol průběh řízení zhodnotit.

Za rok 1996 bylo zveřejněno 3 rozhodnutí Nejvyššího soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 1 stran,
v čase 0.000043 sekundy z toho 0.000014 sekundy NoSQL databáze.