Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu s právní větou v roce 1997

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Cdon 1026/96 19. 12. 1997 A Pojmem uvedeným v ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb. "pozemky tvořící s nimi (s objekty komplexní bytové výstavby rozestavěnými k 31. prosinci 1992) jeden funkční celek" je třeba rozumět stavební pozemek, popřípadě pozemek zastavěný stavbou, o niž jde, a dále přilehlé pozemky, jež tvoří s tímto pozemkem souvislý celek bez přerušení. Slova ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění novely provedené zákonem č. 10/1993 Sb. "dnem účinnosti tohoto zákona", znamenají den účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., tj. den 24. 5. 1991, a nikoli den účinnosti zákona č. 10/1993 Sb., který zákon č. 172/1991 Sb. novelizoval.
2 Cdon 829/97 18. 12. 1997 A Splnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z ustanovení §46 odst. 2 zák. práce jako předpokladu pro podání platné výpovědi soud zkoumá podle stavu v době výpovědi.
2 Cdon 967/97 18. 12. 1997 A Právu zástavního věřitele domáhat se “uspokojení ze zástavy (§151f odst. 1 o. z.), nebyla-li zástavním právem zajištěná pohledávka řádně a včas splněna, neodpovídá povinnost zástavního dlužníka “strpět” prodej zástavy. Toto právo může být v řízení před soudem vyjádřeno jen jako nárok na zaplacení zajištěné pohledávky (popřípadě též jejího příslušenství) s tím, že uspokojení této pohledávky se oprávněný zástavní věřitel může domáhat jen z výtěžku prodeje zástavy.
3 Cdon 1348/96 17. 12. 1997 A Lhůta upravená v §13 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. je lhůtou propadnou (prekluzívní).
2 Cdon 774/97 2. 12. 1997 A Rozhodnutí o povolení obnovy řízení (§234 odst. 1 o.s.ř.) není ve smyslu §239 o.s.ř. rozhodnutím ve věci samé.
2 Cdon 1438/96 27. 11. 1997 A Garáž pod povrchem pozemku je ve smyslu ustanovení §8 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, stavbou umístěnou na pozemku.
2 Cdon 1393/97 26. 11. 1997 A Právnická osoba dožadující se věcí (práv), jež jí (její právní předchůdkyni) měla být nesprávně (protizákonně) odňata státem se nemůže dovolávat skutečností rozhodných jen z hlediska zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákonem “jehož má být použito při řešení věci” se ve smyslu ustanovení §109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a článku 95 odst. 2 Ústavy ČR rozumí pouze takový zákon, jehož odstranění (zrušení) Ústavním soudem by ve svých důsledcích mohlo mít vliv na rozhodnutí soudu ve věci. Mimo rámec správního soudnictví jsou obecné soudy oprávněny zkoumat správní akty zásadně jen se zřetelem k tomu, zda jde o akty nicotné (nulitní). Oproti tomu u kategorie aktů věcně vadných i aktů nezákonných platí presumpce jejich správnosti. Okolnost, že dílčí výměry o rozsahu znárodnění nebyly podepsány přímo ministrem, leč úředníky mu podřízenými, nezpůsobuje nicotnost těchto individuálních správních aktů, nýbrž toliko jejic ...
2 Cdon 178/97 26. 11. 1997 A K nabytí vlastnictví k zemědělskému majetku přídělcem podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. se nevyžadoval vklad do pozemkových knih.
3 Cdon 1264/96 26. 11. 1997 A Oprávněná osoba nabývá vlastnického práva k nemovitostem, vydávaným podle ustanovení §9 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, dnem právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení dohody o vydání nemovitostí (§9 odst. 2 cit. zákona) o tom se v katastru nemovitostí pořídí zápis formou záznamu (§7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů).
2 Cdon 1060/97 25. 11. 1997 A Při posuzování nároku na bytovou náhradu toho ze společných nájemců, který po zrušení práva společného nájmu bytu podle ustanovení §702 odst. 2 obč. zák. nebyl určen dalším nájemcem bytu a který je povinen byt vyklidit, se použije jako ustanovení upravující vztahy svým obsahem i účelem nejbližší (§853 obč. zák.) ustanovení §712 odst. 3, věta druhá obč. zák. Při rozhodování o formě bytové náhrady přihlíží soud zejména k příčinám zrušení práva společného nájmu bytu, k chování vyklizovaného nájemce za trvání nájemního vztahu, k jeho zásluhám o získání společného bytu a k jeho rodinným, zdravotním a sociálním poměrům.
2 Cdon 1296/97 25. 11. 1997 A Proti rozhodnutím uvedeným v ustanoveních §237 odst. 2, §238 odst. 2 a §238a odst. 2 o. s. ř. není dovolání přípustné ani na základě rozhodnutí odvolacího soudu. I když odvolací soud ve výroku svého rozhodnutí vyslovil, že dovolání je přípustné (§239 odst. 2 o. s. ř.), dovolací soud odmítne dovolání podané proti takovému rozhodnutí.
2 Odon 41/97 19. 11. 1997 A Jestliže se domáhá podnikatel zaplacení prací, které provedl v rámci svého předmětu podnikání, vůči podnikateli, který tyto práce objednal k zajištění své podnikatelské činnosti, jde o věc obchodní. Přitom není podstatné, zda má objednatel prováděné práce v předmětu své podnikatelské činnosti.
2 Cdon 992/97 18. 11. 1997 A Odvolání podané osobou, která se označila jako zástupce účastníka, avšak její oprávnění účastníka zastupovat nebylo prokázáno, nelze odmítnout postupem podle ustanovení §218 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Jestliže se nedostatek prokázání plné moci nepodaří odstranit přes učiněná vhodná opatření, odvolací soud odvolací řízení zastaví (§211, §104 odst. 2 o. s. ř.).
Cpjn 82/97 10. 11. 1997 A Ode dne účinnosti zákona č. 236/1995 Sb. odměna za pracovní pohotovost soudci nenáleží.
Cpjn 68/97 6. 11. 1997 A Okresní úřady jsou právnickými osobami.
1 Odon 74/96 5. 11. 1997 A Jestliže byl nezákonným postupem akciové společnosti akcionáři znemožněn výkon hlasovacího práva, avšak tato okolnost nemohla mít vliv na výsledek hlasování o napadeném usnesení, není takový postup důvodem k prohlášení usnesení valné hromady za neplatné podle ustanovení §183 obch. zák. Omezení nebo ztížení oprávnění akcionáře, uvedené v ustanovení §180 obch. zák. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 142/1996 Sb. jednacím řádem valné hromady, je v rozporu se zákonem. Nepřípustným omezením je i požadavek jednacího řádu, aby akcionáři předkládali své návrhy, protesty a žádosti o vysvětlení pouze písemně.
2 Cdon 953/96 30. 10. 1997 A O odnětí možnosti jednat před soudem ve smyslu ustanovení §237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. jde od účinnosti zákona č. 238/1995 Sb. jen tehdy, jestliže se postup soudu projevil v průběhu řízení (a nikoli při rozhodování), a byl-li tento postup nesprávný. Potvrzujícím usnesením, proti kterému je dovolání přípustné (nejde-li o případy usnesení ve věci samé upravené v §239 odst. 1 a 2 o. s. ř.), je ve smyslu §238a odst. 1 o. s. ř. pouze usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci soudu (písm. d/ citovaného ustanovení). Proti potvrzujícímu usnesení o zastavení řízení z jiného důvodu - pro nedostatek jiné podmínky řízení než soudní pravomoci (včetně způsobilosti být účastníkem řízení) - dovolání přípustné není.
2 Cdon 1128/97 30. 10. 1997 A Nedoplní-li dovolatel své dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu učiněné telefaxem předložením jeho originálu nejpozději do tří dnů od jeho odeslání, je pro posouzení včasnosti dovolání za této situace rozhodné, kdy bylo dovolání učiněné písemně, podáno u soudu nebo odevzdáno orgánu, který má povinnost jej doručit (např. poště).
3 Cdon 113/96 25. 9. 1997 A Jestliže poučení o odvolání neobsahuje údaj o tom, u kterého soudu má být odvolání podáno, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení rozhodnutí (§204 odst. 2, věta druhá, o. s. ř.).
2 Cdon 439/97 25. 9. 1997 A Jestliže soud zastaví řízení pro vadné označení žalovaného, je doručení rozhodnutí takovému “žalovanému” (nebo tomu, kdo podle soudu měl oním “žalovaným správně být) pojmově vyloučeno. Právní moc usnesení o zastavení řízení pro nedostatečné označení žalovaného proto závisí výlučně na jeho doručení žalobci. O zastavení řízení podle ustanovení §43 odst. 2 o. s. ř. v pracovní věci v řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje senát.
2 Cdon 254/96 25. 9. 1997 A Ustanovení §50a o. z. nepřekáží tomu, aby záměr uzavřít v budoucnu smlouvu byl ve smlouvě o budoucí smlouvě vyjádřen tak, že jedna ze smluvních stran se zavazuje předložit druhé ve stanovené době návrh smlouvy dojednaného obsahu a druhá strana se jej zavazuje ve stanovené době poté přijmout. V takovém případě smluvní straně, jež na sebe převzala závazek návrh smlouvy předložit, nelze rozsudkem podle ustanovení §161 odst. 3 o. s. ř. uložit, aby návrh předložený druhou smluvní stranou přijala. Pro posouzení, zda je část právního úkonu oddělitelná od jeho ostatního obsahu, nelze vystačit jen se závěrem, že nepřímým předmětem posuzovaného právního úkonu jsou dvě samostatné věci, pozemek a stavba na něm zřízená. Posouzení toho, zda lze část úkonu oddělit od ostatního obsahu, úzce souvisí s jeho výkladem uplatní se proto interpretační zásady, jež vyplývají z ustanovení §35 odst. 2 o. z. Důvodem posouzení rozsudku odvolacího soudu jako rozsudku měnícího ve smyslu ustanovení §238 ...
2 Cdon 877/96 25. 9. 1997 A Rozhodnutí, jímž na základě závěru, že podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání nebyly splněny, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil, je rozhodnutím obsahově měnícím, a dovolání je proti němu přípustné. Okolnost, že odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli pro takový postup nebyly vytvořeny podmínky včas podaným odvoláním, nezakládá vadu řízení ve smyslu ustanovení §237 písm. d) o. s. ř. 1) ve znění účinném do 31.12.1995) je však jinou vadou než vyjmenovanou v §237 o. s. ř., která je způsobilá přivodit nesprávnost rozhodnutí (§242 odst. 1 o. s. ř.).
3 Cdon 104/96 25. 9. 1997 A Jestliže soud prvního stupně vyhověl žalobě o vyklizení nebytových prostor proto, že nájemní vztah zanikl výpovědí nájmu, zatím co odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil proto, že žalovaný se nájemcem nebytových prostor vůbec nestal, pak oba soudy posoudily z obsahového hlediska práva a povinnosti v právních vztazích účastníků řízení shodně, neboť důvodem vyklizení byl závěr, že žalovaný užívá nebytové prostory bez právního důvodu.
2 Cdon 1571/96 31. 7. 1997 A Jestliže stejnopis rozhodnutí doručený účastníku řízení je zčásti nebo dokonce zcela nečitelný pro opotřebovanost reprodukční techniky, jíž bylo k jeho vyhotovení užito, jde o jinou zřejmou nesprávnost rozhodnutí, k níž došlo zjevným selháním osoby, za jejíž účasti byl stejnopis vyhotovován. V takovém případě je na místě postup podle ustanovení §164 o. s. ř. To platí za předpokladu, že z doručovaného stejnopisu je patrno, že vůbec jde o soudní rozhodnutí. Týká-li se oprava pouze odůvodnění rozhodnutí, nemá opětovné doručení opraveného stejnopisu rozhodnutí na běh lhůty k podání odvolání žádný vliv. Je-li poučení o možnosti podat odvolání nečitelné, lze podat odvolání do 3 měsíců (§204 odst. 2 o. s. ř.).
2 Cdon 1437/96 31. 7. 1997 A Nárok oprávněné osoby vůči osobám, kterým byla věc vydána (§5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb. ), je podmíněn tím, že osoba, jejíž nároky nebyly uspokojeny, vyzvala ve lhůtě podle ustanovení §5 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. k vydání věci povinnou osobu, která věc držela k 1. 4. 1991 (ke dni účinnosti citovaného zákona).
3 Cdon 152/96 31. 7. 1997 A K bytu Ministerstva vnitra (§69 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb.), který byl v roce 1990 přidělen jen jednomu z manželů, mohlo po 1. 1. 1992 existovat právo společného nájmu manžely jen za předpokladu, že k němu existovalo k 31. 12. 1991 právo společného užívání bytu manžely.
2 Cdon 473/96 29. 5. 1997 A Jestliže soud uloží povinnost byt vyklidit po zajištění bytové náhrady, nemůže výrok o povinnosti byt vyklidit nabýt samostatně právní moci .
2 Cdon 1397/96 29. 5. 1997 A Vyznačení doložky právní moci na doručovaném rozhodnutí soudu má stejné účinky jako nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné (§204 odst. 2 o.s.ř.).
2 Cdon 1883/96 27. 5. 1997 A Dědicem ze závěti, pořízené podle ustanovení §476b obč. zák., může být i osoba, která na žádost zůstavitele tuto závěť sepsala.
2 Cdon 1198/96 6. 5. 1997 A Ve smyslu ustanovení §310 o.s.ř. nejsou výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu (banky) postiženy finanční prostředky uložené na účet u peněžního ústavu (banky), o nichž právní předpisy stanoví, že mohou být použity jen k určitému účelu (např. dotace ze státního rozpočtu republiky), ledaže by byla vymáhána pohledávka, k jejíž úhradě mají být (v souladu se svým účelovým určením) použity.
2 Cdon 1053/96 6. 5. 1997 A Částí organizace se ve smyslu ustanovení §46 odst.1 písm.a) zák. práce rozumí organizační jednotka, útvar nebo jiná složka organizace, která vyvíjí v rámci organizace relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) organizace samotné. Takováto složka organizace má vyčleněny určité prostředky (budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování této činnosti, zpravidla je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu organizace (např. v organizačním řádu) a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí pracovník organizace (§9 odst.3 zák. práce).
2 Cdon 1566/96 30. 4. 1997 A I. Úpadce prohlášením konkursu neztrácí způsobilost být účastníkem v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do podstaty, ani způsobilost procesní. Žalobu o těchto nárocích, podanou úpadcem po prohlášení konkursu, je třeba zamítnout proto, že dispoziční oprávnění k majetku konkursní podstaty přešla na správce konkursní podstaty, t.j. pro nedostatek aktivní věcné legitimace. II. Správce konkursní podstaty není účastníkem konkursního řízení. Jako zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči konkursním věřitelům a nelze jej považovat za zástupce konkursních věřitelů ani za zástupce úpadce. Ve sporu, v němž správce vymáhá ve prospěch podstaty pohledávku úpadce, musí být jako žalobce uveden přímo správce, označený svým jménem, příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí ("správce konkursní podstaty úpadce XY"). III. Označí-li správce konkursní podstaty jako žalobce úpadce, i když je z žaloby patrno, že ji podal z titulu své správcovské funkce, jde o ...
2 Cdon 1612/96 29. 4. 1997 A Rozhodnutí soudu o uložení povinnosti strpět prodej zástavy není vykonatelné.
2 Cdon 180/96 27. 3. 1997 A Žaloba o vydání části pozemku je přesná a určitá nejen tehdy, jestliže je část pozemku je označena připojeném geometrickém plánu, ale také tehdy , jestliže je indentifikována jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, jaké části pozemku se žaloba týká. Část pozemku - dříve samostatná pozemková parcela, později sloučená s jinými pozemky - je náležitě identifikována také uvedením údajů z evidence v pozemkové knize.
3 Cdon 953/96 12. 3. 1997 A Ztrátou na výdělku ve smyslu ustanovení §193 odst.1 písm.a) zák. práce se rozumí nejen ztráta na mzdě (platu) pobírané z pracovního poměru, ale i ztráta na odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ztráta na příjmu z výdělečné činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zaměstnance na základě povolení příslušného orgánu státní správy.
Plsn 2/96 22. 1. 1997 A I. Policie České republiky není právnickou osobou a zákon jí nepřiznává ani způsobilost být účastníkem řízení před soudem. Způsobilost mít práva a povinnosti, jakož i způsobilost být účastníkem řízení, má ve věcech týkajících se Policie České republiky stát, tj. Česká republika. II. Jménem České republiky jedná (činí právní úkony) ve věcech týkajících se Policie České republiky státní orgán, jehož se věc týká. Tímto orgánem jsou v záležitostech souvisejících se služebním poměrem policistů (s výjimkou policistů povolaných k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra nebo v jiných orgánech, institucích a právnických osobách) Policejní prezidium České republiky (s výjimkou vyšetřovatelů policie) a příslušné útvary Policie České republiky v ostatních záležitostech je tímto orgánem Ministerstvo vnitra. III. Před soudem za Českou republiku jedná ve věci týkající se Policie České republiky zaměstnanec nebo policista pověřený Ministerstvem vnitra, Policejním prezidiem České republiky, popřípad ...

Za rok 1997 bylo zveřejněno 36 rozhodnutí Nejvyššího soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 1 stran,
v čase 0.000203 sekundy z toho 0.000154 sekundy NoSQL databáze - scan 1764 záznamů.