Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu s právní větou v roce 2000

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
20 Cdo 1265/98 20. 12. 2000 A I. Jestliže smlouva o zřízení věcného břemene neobsahuje žádný údaj o úplatnosti tohoto práva, pak platí, že věcné břemeno bylo sjednáno bezúplatně povinnost oprávněného z věcného břemene nést přiměřené náklady na zachování a opravu nemovitosti, kterou užívá, tím není dotčena (§151n odst. 3 obč. zák. ve znění účinném do 31. prosince 2000). II. Prostory, jež oprávněná osoba užívá z titulu práva odpovídajícího věcnému břemeni, nemohou být za trvání věcného břemene vlastníkem, kterého věcné břemeno omezuje, platně (znovu) přenechány do užívání nájemní smlouvou, byť by šlo o smlouvu uzavřenou s nositelem práva odpovídajícího věcnému břemeni. III. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni, které zatěžuje nemovitost, privativní novací (§570 obč. zák.) je nutný vklad takové dohody do katastru nemovitostí.
20 Cdo 2261/98 18. 12. 2000 A Teritoriální a věcné účinky prohlášení konkursu slovenským soudem v žádném směru nezasahují (a při absenci jiné úpravy v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, ani nemohou zasahovat) do výkonu pravomoci českých soudů, vymezené ustanovením §7 o. s. ř.
26 Cdo 2378/99 18. 12. 2000 A Provozovatel telefaxového spojení není orgánem, který má povinnost podání doručit ve smyslu §57 odst. 3 o. s. ř. Učiní-li účastník řízení podání telefaxem, je pro posouzení včasnosti takového podání rozhodné, kdy došlo soudu.
20 Cdo 1897/98 14. 12. 2000 A Jestliže dědic je z titulu svého dědického nároku věcně legitimován k podání žaloby o určení, že zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem věci, nemůže být tomuto určení na překážku okolnost, že i tento dědic zemřel a určovací žalobu namísto něj podávají jeho dědicové.
26 Cdo 1305/2000 30. 11. 2000 A Při posuzování nároku na bytovou náhradu pozůstalého manžela, jemuž svědčilo právo společného nájmu družstevního bytu, jež zaniklo smrtí druhého z manželů, a který se nestal ve smyslu ustanovení §707 odst. 2, věty první a třetí, obč. zák. dědicem členského podílu a nájemcem tohoto družstevního bytu, a který je povinen byt vyklidit, se použije jako ustanovení upravující vztahy svým účelem a obsahem nejbližší (§853 obč. zák.) ustanovení §712 odst. 3, věty první, obč. zák.
29 Cdo 2228/2000 29. 11. 2000 A Ujištění prodávajícího podle §597 odst. 2 obč. zák., že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, nemusí být součástí uzavřené kupní smlouvy postačí, bylo-li dáno při sjednávání smlouvy.
21 Cdo 182/2000 29. 11. 2000 A Předpoklad pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech spočívající v tom, aby bylo prokázáno, že nemovitost je ve vlastnictví povinného (§338b odst. 1 o. s. ř.), soud posuzuje podle stavu, jaký tu byl v den zahájení řízení, tj. v den podání návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí u soudu. Změny ve vlastnictví nemovitosti, které nastanou po zahájení řízení, nejsou pro rozhodnutí o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech významné. Převede-li povinný nemovitost smluvně na jiného a vzniknou-li na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu jeho právní účinky v době před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí, je předpoklad pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech spočívající v tom, aby bylo prokázáno, že nemovitost je ve vlastnictví povinného (§338b odst. 1 o. s. ř.), splněn tehdy, dojde-li k zápisu vkladu vlastnického ...
22 Cdo 1627/99 21. 11. 2000 A Jestliže s tím souhlasí vlastník pozemku, lze při rozhodování dle §135c obč. zák. pozemek zastavěný neoprávněnou stavbou přikázat za náhradu do vlastnictví stavebníka, a to i proti jeho vůli.
20 Cdo 2272/2000 31. 10. 2000 A Jestliže žaloba v obchodní věci neobsahovala žádná tvrzení, na jejichž základě lze usoudit na povahu úroku z prodlení požadovaného společně s jistinou pohledávky a na způsob určení výše tohoto úroku (§369 odst. 1, §502 obch. zák.1)), pak nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání (§153b odst. 1 o.s.ř.).
26 Cdo 2823/99 26. 10. 2000 A Naplnění výpovědního důvodu podle §711 odst. 1 písm. f) obč. zák. předpokládá, že nájemce nebo vlastník prostor určených k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti, jež stavebně souvisí s bytem, jehož nájem je z tohoto výpovědního důvodu vypovídán, chce tento byt užívat pro účely bydlení.
29 Cdo 1449/2000 11. 10. 2000 A Spor mezi akcionářem a akciovou poslečností o určení vlastnictví k nemovitosti vložené akcionářem do společnosti jako nepeněžitý vklad na zvýšení základního jmění, je sporem z právního vztahu souvisejícího se zvýšením základního jmění k rozhodování o této věci je příslušný v prvním stupni krajský soud s působností ve věcech obchodních (§9 odst. 3 písm. c/ bod aa o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000).*)
29 Cdo 1300/2000 11. 10. 2000 A Jestliže akcionář v průběhu řízení o jeho zmocnění ke svolání valné hromady přestane splňovat podmínku stanovenou v §181 odst. 1 obch. zák., ztrácí aktivní legitimaci v tomto sporu.
31 Cdo 1488/2000 31. 7. 2000 A Jestliže z obsahu spisu nevyplývalo, proč soud prvního stupně - ač zásilka nebyla vrácena jako nedoručitelná s odůvodněním, že účastník nemá na uvedené adrese bydliště, případně že se na této adrese nezdržuje - rozsudek doručil znovu, nemůže odvolací soud bez dalšího šetření uzavřít, že již první doručení založilo účinky doručení řádného.
31 Cdo 1302/2000 31. 7. 2000 A Ve smyslu ustanovení §1 odst. 2 a 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, může být dalším věřitelem se splatnou pohledávkou za dlužníkem i osoba, která jednu z více pohledávek za dlužníkem nebo část jediné pohledávky za dlužníkem nabyla od věřitele, který podal návrh na prohlášení konkursu, smlouvou o postoupení pohledávky nebo její části, uzavřenou podle ustanovení §524 a násl. obč. zák. Soud za této situace zamítne návrh na prohlášení konkursu, jen jestliže bude prokázáno, že k postoupení pohledávky došlo výlučně z důvodu šikany dlužníka nebo snahy věřitele dosáhnout úhrady nevymahatelné pohledávky s vyloučením nalézacího řízení.
20 Cdo 723/2000 27. 7. 2000 A Řízení o splnění dluhu mezi věřitelem a dlužníkem nezakládá překážku věci zahájené (§83 o. s. ř.) pro řízení o splnění téhož dluhu mezi věřitelem a ručitelem dlužníka.
8 Tz 136/2000 19. 7. 2000 A I. Naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle §250 tr. zák. předpokládá existenci příčinné souvislosti mezi omylem určité osoby (resp. její neznalostí všech podstatných skutečností) a jí učiněnou majetkovou dispozicí a dále příčinnou souvislost mezi touto dispozicí na jedné straně a škodou na cizím majetku a obohacením pachatele nebo jiné osoby na straně druhé. Na podvodu mohou být zainteresovány celkem čtyři osoby: pachatel, osoba jednající v omylu, osoba poškozená a osoba obohacená. Kromě pachatele může jít u ostatních osob také o právnické osoby. Má- li být trestný čin podvodu spáchán s využitím omylu (nebo neznalosti všech podstatných skutečností) právnické osoby, musí jednat v omylu (resp. s uvedenou neznalostí) fyzická osoba, která je nebo by byla v dané věci oprávněna učinit příslušný právní úkon spojený s majetkovou dispozicí jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení. II. Za věc svěřenou ve smyslu ustanovení §248 odst. 1 tr. zák. o trestném činu zpron ...
31 Cdo 619/2000 18. 7. 2000 A U právních úkonů, na jejichž základě práva vznikají vkladem do katastru nemovitostí, lze ve smyslu ustanovení §42a odst. 2 obč. zák. považovat za dlužníkem učiněný právní úkon, popř. za právní úkon, k němuž došlo mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, jen takový právní úkon, na jehož základě bylo vloženo právo do katastru nemovitostí. Tříleté lhůty pro uplatnění práva odporovat právním úkonům dlužníka proto v těchto případech počínají běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitostí.
20 Cdo 935/2000 29. 6. 2000 A Nedoručil-li soud předvolání k prvnímu jednání s poučením o možnosti rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání zástupci žalovaného s plnou mocí pro celé řízení, nejsou splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, a to ani tehdy, jestliže k prvnímu jednání předvolal s tímto poučením žalovaného, jehož osobní účasti bylo zapotřebí.
Cpjn 38/98 28. 6. 2000 A Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
21 Cdo 2458/99 21. 6. 2000 A Jestliže se okresní správa sociálního zabezpečení domáhá soudního výkonu platebního výměru, který sama vydala, má způsobilost být účastníkem řízení (§19, věta za středníkem, o.s.ř.) a je tedy i oprávněna podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
25 Cdo 5/2000 13. 6. 2000 A Ten, kdo byl účastníkem řízení, v němž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí ukládající mu platební povinnost, je tímto výrokem vázán (§159 odst. 2 o. s. ř.) a nemůže proto v jiném řízení úspěšně uplatňovat nárok na vrácení částky zaplacené podle tohoto rozhodnutí s tvrzením, že ve skutečnosti žádnou platební povinnost neměl. Ani soud nemůže vycházet z jiného závěru o existenci či neexistenci nároku mezi týmiž účastníky, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, a tuto otázku nemůže sám v jiném řízení znovu posuzovat ani jako otázku předběžnou.
21 Cdo 1949/99 8. 6. 2000 A Usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek z odvolání se doručuje pouze zástupci účastníka s plnou mocí pro celé řízení nejde o povinnost účastníka osobně v řízení něco vykonat (§49 odst. 1 o.s.ř. ).
33 Cdo 2657/99 30. 5. 2000 A Ustanovení §59 odst. 5 obch. zák., ve znění účinném do 30. 6. 1996 (nyní ustanovení §59 odst. 6 obch. zák.1)), se vztahuje i na případy nesprávného určení hodnoty nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti, stanovené pro účely privatizace ve schváleném privatizačním projektu. Pravomocným usnesením, jímž bylo rozhodnuto o věcné příslušnosti, jsou soudy v dalším řízení vázány. 2)
32 Cdo 2644/99 9. 5. 2000 A Negativní stránka principu materiální publicity obchodního rejstříku působí objektivně, bez ohledu na zavinění. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku se nemůže dovolávat vůči tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nesprávnosti zápisu ani když nesprávnost zápisu způsobila jiná osoba nebo rejstříkový soud.
32 Cdo 4/2000 9. 5. 2000 A Lhůta pro podání žaloby na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle §131 odst. 1 obch. zák. je lhůtou hmotněprávní.
20 Cdo 1653/98 27. 4. 2000 A Mít "vlastní byt" ve smyslu §706 odst. 1, věty první, obč. zák., znamená disponovat takovým právním titulem, který zakládá právo na bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému uspokojení potřeby bydlet. Spoluvlastník domu, který má právní možnost užívat byt v tomto domě, má vlastní byt.
22 Cdo 1658/98 19. 4. 2000 A Jestliže kupní cena pořizované věci byla zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manželů, avšak kupujícími byli oba manželé a oba při uzavření kupní smlouvy projevili vůli nabýt kupovanou věc do bezpodílového spoluvlastnictví, pak se tato věc stala předmětem jejich bezpodílového spoluvlastnictví.
32 Cdo 2826/99 19. 4. 2000 A Jestliže akciová společnost zaslala majitelům akcií na majitele pozvánku na valnou hromadu a již neuveřejnila oznámení o konání valné hromady, nelze takový postup posuzovat jako porušení ustanovení §184 odst. 3 obch. zák., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 142/1996 Sb. (dnes §184 odst. 4 obch. zák.).
21 Cdo 2525/99 18. 4. 2000 A Zástavní věřitel je ve smyslu ustanovení §151f obč. zák. (ve znění čl. III zákona č. 165/1998 Sb., účinného od 1. 9. 1998) oprávněn navrhnout u soudu prodej zástavy a soud ve smyslu ustanovení §274 písm. a) a §372 o.s.ř. (ve znění čl. IV zákona č. 165/1998 Sb., účinného od 1. 9. 1998) rozhodne o prodeji zástavy rovněž tehdy, vzniklo-li právo zástavního věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zástavy v době od 1. 9. 1998, i když zástavní právo zajišťující jeho pohledávku vzniklo již v době do 31. 8. 1998. V případě, že právo (nárok) na uspokojení zástavního věřitele ze zástavy vzniklo do 31. 8. 1998, spravuje se toto právo (nárok) zástavního věřitele i v době od 1. 9. 1998 právní úpravou účinnou do 31. 8. 1998. 1)
21 Cdo 1774/99 14. 4. 2000 A Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ustanovení §303 a násl. o.s.ř. může být nařízen a proveden jen u pohledávky z účtu, jehož majitelem je povinný. Jiná pohledávka z účtu není způsobilým předmětem tohoto výkonu rozhodnutí, i kdyby na účet byly vloženy peněžní prostředky povinného, případně peněžní prostředky patřící do společného jmění manželů (povinného a majitele účtu). Manžel majitele účtu není účastníkem řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z tohoto účtu.
32 Cdo 2776/99 11. 4. 2000 A Akcionář investičního fondu se po zavedení nucené správy podle §37e zákona č. 248/1992 Sb. může domáhat svolání valné hromady podle §181 obch. zák. pouze k projednání otázek, které zákon ponechává v působnosti valné hromady po zavedení nucené správy.
29 Cdo 1633/99 4. 4. 2000 A Stanovy družstva, které určují lhůtu deseti let pro splatnost vypořádacího podílu, lze v této části považovat za rozporné s dobrými mravy (§39 obč. zák.).
20 Cdo 2018/98 30. 3. 2000 A Jestliže mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že žalovaní na adrese uvedené ve výpovědi z nájmu bytu obývají jediný byt a jen ohledně tohoto bytu jsou v nájemním vztahu k žalobcům, pak skutečnost, že ve výpovědi z nájmu bytu došlo k záměně patra za podlaží, v němž se byt nachází, a že je v ní nesprávně uvedeno číslo bytu, nezpůsobila neplatnost výpovědi. Ve spojení s dalšími údaji obsaženými v žalobě, jejíž byla součástí, nemohla být taková výpověď žalovanými (nájemci) v době doručení objektivně vnímána jinak než jako určitý a srozumitelný projev vůle (§37 obč. zák.) týkající se bytu, jehož jsou (společnými) nájemci a ve vztahu ke kterému jsou v nájemním poměru se žalobci.
20 Cdo 2499/98 28. 3. 2000 A Pravomoc českých soudů v majetkových věcech může být - podle §86 odst. 2 o.s.ř. a §37 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. - založena i tím, že žalovaný má obchodní podíl ve společnosti se sídlem v České republice. Jde-li o nařízení předběžného opatření pro obavu, že by výkon soudního rozhodnutí byl (jinak) ohrožen, rozumí se "věcí samou" v případě, že nejde o rozhodnutí vydané českým soudem, vlastní řízení o výkon rozhodnutí a místní příslušnost je nutno poměřovat ustanovením §252 o.s.ř.
31 Cdo 2851/99 15. 3. 2000 A Odstoupí-li věřitel od smlouvy o úvěru podle ustanovení §506 obch. zák. a je-li proto oprávněn požadovat, aby mu dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, je zástavním právem, zřízeným k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru, zajištěn též závazek dlužníka vrátit věřiteli požadovanou dlužnou částku s úroky.
32 Cdo 2230/99 14. 3. 2000 A Jestliže zákon zakládá právo člena družstva domáhat se změny rozhodnutí představenstva o svém vyloučení odvoláním k členské schůzi, aniž by stanovil lhůtu pro podání takového odvolání, je třeba pro uplatnění tohoto práva aplikovat obecnou promlčecí dobu podle §397 obch. zák. Stanovy družstva nemohou určit lhůtu, ve které může člen uplatnit právo podle §231 odst. 3 obch. zák., odchylně od §397 obch. zák. 1)
21 Cdo 1925/99 29. 2. 2000 A Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné invalidity (§195 zák. práce) vzniká z odpovědnosti za škodu při nemoci z povolání (§190 zák. práce) tehdy, jestliže se poškozenému zaměstnanci snížil výdělek proto, že nemůže vykonávat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání. Zaměstnavatel není povinen z důvodu odpovědnosti za škodu nahradit ztrátu na výdělku, která zaměstnanci vznikla tím, že byl převeden na méně placenou práci (uvolněn k jinému zaměstnavateli, u něhož vykonává méně placenou práci) z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice hmotné zabezpečení zaměstnanců, kteří pro dosažení nejvyšší přípustné expozice nemohou vykonávat dosavadní práci, řeší zvláštní předpisy. Při zkoumání příčiny poklesu na výdělku, k němuž došlo proto, že zaměstnanec nadále nevykonává dosavadní lépe placenou práci, je rozhodující důvod, pro který byl převeden na jinou práci (uvolněn k jinému zaměstnavateli) bylo-li tímto důvodem dosaž ...
20 Cdo 2283/98 17. 2. 2000 A Věřitel, který jako osoba odkázaná se svým nárokem na nejvyšší podání (§336b odst. 2, písm. i/ o.s.ř.) přihlásil pohledávku k uspokojení z rozdělované podstaty před vydáním dražební vyhlášky, nepatří mezi osoby vypočtené v ustanoveních §336 odst. 1 a §336c o.s.ř. a dražební vyhláška mu nemusí být doručena.
26 Cdo 1616/98 7. 2. 2000 A Výpověď z nájmu bytu je neplatná, byl-li jí vypovězen pouze nájem části bytu.
21 Cdo 297/99 27. 1. 2000 A Na výzvu soudu podle ustanovení §50 odst. 3 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni přihlásit k vyrovnání ve lhůtě v ní uvedené své pohledávky všichni věřitelé dlužníka, tedy i oddělení věřitelé a věřitelé přednostních pohledávek.1)
20 Cdo 840/98 27. 1. 2000 A K vadě řízení spočívající v tom, že ve věci v prvním stupni rozhodl věcně nepříslušný soud, může dovolací soud přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání přípustné o vadu ve smyslu §237 odst. 1 písm. f) o.s.ř. tu nejde.
20 Cdo 2068/98 27. 1. 2000 A Omluvu neúčasti u jednání soudu nebo jiného úkonu lze ve smyslu §101 odst. 2 a §153b o.s.ř. uskutečnit i jiným způsobem než podáním podle §42 o.s.ř. Předpoklady, za kterých může soud vydat rozsudek pro zmeškání (§153b odst. 1 o.s.ř.), musí být splněny v době prvního jednání, které bylo ve věci nařízeno.
21 Cdo 1228/99 19. 1. 2000 A Při hodnocení stupně intenzity porušení pracovní kázně není soud vázán tím, jak zaměstnavatel ve svém pracovním řádu (nebo jiném interním předpise) hodnotí určité jednání zaměstnance.

Za rok 2000 bylo zveřejněno 43 rozhodnutí Nejvyššího soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 1 stran,
v čase 0,000082 sekundy z toho 0,000026 sekundy NoSQL databáze.