Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2004

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
6 A 19/2002 31. 12. 2004 B Zrušil-li Ústavní soud nálezem č. 405/2002 Sb. spodní hranici zákonné sazby pokuty ukládané za správní delikt podle §106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, nepromítne se tato skutečnost do rozhodování soudu, který posuzuje zákonnost rozhodnutí o uložení pokuty, vydaného před touto změnou, jestliže pokuta byla důvodně uložena na samé horní hranici původního rozpětí.
6 As 49/2003 29. 12. 2004 A Pokud soudní řád správní označuje za nepřípustnou žalobu proti správnímu rozhodnutí, vůči němuž žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky [§68 písm. a) s. ř. s.], tím spíše (a minori ad maius) musí být nepřípustná žaloba proti rozhodnutí (zde: rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení podle §84 a násl. zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích), které bylo vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení, a tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v řízení, jehož předmětem by bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání.
6 A 160/2002 - 62 29. 12. 2004 B Uvedl-li správní orgán v důvodech svého rozhodnutí, že pokuta se ukládá „na samé dolní hranici“ možné sazby za správní delikt a vyměřil ji ve výši 200 000 Kč, ač zákon stanoví rozmezí „do 750 000 Kč“ [§35 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.], vyšel zjevně z rozmezí jiného než zákonného. Takové rozhodnutí správní soud pro nezákonnost zruší.
1 Afs 25/2004 29. 12. 2004 B Krajský soud postupuje v rozporu se zásadou koncentrace (§71 odst. 2, §72 odst. 1 a §75 odst. 2 s. ř. s.), jestliže napadené rozhodnutí k opožděně uplatněné námitce žalobce zruší, aniž současně shledal důvody pro takový přezkum z úřední povinnosti.
Konf 120/2003 - 5 28. 12. 2004 A Příslušným rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle ustanovení §9 odst. 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,**) je soud ve správním soudnictví.**) Nyní srov. §11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (zkrácený název).
Konf 94/2004 - 8 28. 12. 2004 B Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci výmazu užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů není Rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu §46 odst. 2 [§68 písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému Rozhodnutí je příslušný Rozhodnout soud ve správním soudnictví.
6 A 20/2002 23. 12. 2004 B Soud zruší rozhodnutí, jímž ministerstvo zamítlo odvolání jako nepřípustné podle §60 správního řádu, a věc mu vrátí k meritornímu projednání a rozhodnutí, jestliže ministerstvo při rozhodování vycházelo z pravomocného rozhodnutí jiného správního orgánu, podle něhož žalobce není účastníkem řízení o umístění stavby, které soud následně jako nezákonné zrušil.
7 Afs 108/2004 23. 12. 2004 B Je-li v plné moci výslovně uvedeno, že je udělena i jako zvláštní plná moc k jednání konkrétního dne, nemůže se jednat o neomezenou plnou moc ve smyslu §17 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, i když obsahuje obecnou část zmocňující advokáta k zastupování ve všech právních věcech, potvrzuJe-li to i další průběh daňového řízení, v rámci něhož daňový subjekt se správcem daně i s finančním ředitelstvím jednal buď osobně nebo byl zastoupen daňovým poradcem na základě plných mocí udělených mu pro jednotlivé úkony.
3 As 4/2004 22. 12. 2004 A Je-li z žaloby nepochybné, že ji nemá projednat a rozhodnout o ní specializovaný senát krajského soudu pro věci správního soudnictví, jemuž byla žaloba nesprávně přidělena, ale jiný senát téhož soudu v občanském soudním řízení, musí být věc krátkou cestou – interním neformálním postupem – předána civilnímu soudnímu oddělení k projednání a rozhodnutí. Je nepřípustné, aby specializovaný senát nejprve odmítl návrh a až poté věc předal k vyřízení jinému senátu téhož soudu v občanském soudním řízení (§46 odst. 4 s. ř. s.).
4 As 31/2003 22. 12. 2004 A Za nezákonný nemůže být považován určitý postup správního orgánu jen proto, že je v rozporu s českou technickou normou vypracovanou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Takový postup správního orgánu by byl nezákonný, pokud by pro daný případ byla závaznost technické normy stanovena právním předpisem.
Nad 167/2004 - 31 22. 12. 2004 A Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky z místa pobytu žalobce mimo obvod místně příslušného krajského soudu k jednání u místně příslušného krajského soudu nedosahují takové částky, aby ve spojitosti s právy žadatele o azyl na hmotné zabezpečení v rozsahu a za podmíne
5 As 52/2004 22. 12. 2004 A Rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné [§104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.].
4 As 52/2004 - 70 22. 12. 2004 A „Zájem na jednotném postupu v obdobných případech do rozhodnutí o kasační stížnosti“ není s ohledem na přiměřené použití §73 odst. 2 až 4 s. ř. s. sám o sobě důvodem, pro který by bylo možno ve smyslu §107 s. ř. s. přiznat na návrh stěžovatele odkladný účinek kasační stížnosti.
6 A 43/2002 22. 12. 2004 B Telekomunikační službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo z části v přepravě nebo směrování informací Telekomunikačnímu sítěmi třetím osobám. Dodávka programů kabelové televize není Telekomunikační službou ve smyslu zákona č. 151/2000 Sb., o Telekomunikacích, a proto Český Telekomunikační úřad není oprávněn provádět regulaci ani kontrolu cen za tuto službu uplatňovaných; je proto třeba aplikovat v oblasti cen za služby kabelových televizí ustanovení §3 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 458/2000 Sb., s tím, že k provedení cenové regulace, jakož i ke kontrole cen je příslušné Ministerstvo financí, resp. příslušné finanční ředitelství, neboť na danou věc nedopadá ustanovení §2b zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 151/2000 Sb., a není tak dána výlučná působnost Českého Telekomunikačního úřadu.
6 A 37/2000 22. 12. 2004 B V oprávnění k provedení kontroly dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, není nutno uvádět kontrolované období, které bude předmětem prováděné kontroly, protože takováto povinnost z žádného právního předpisu nevyplývá.
5 Afs 92/2004 22. 12. 2004 B Celková doba, po kterou lze odstraňovat vady kasační stížnosti, činí pouze dva po sobě jdoucí měsíce od doručení výzvy k odstranění jejích vad (§106 odst. 3 s. ř. s.).
2 A 12/2002 - 503 21. 12. 2004 A I. Působí-li soutěžitel na dvou příbuzných trzích a monopolní postavení má přitom na trhu, jenž je z hlediska počtu zákazníků – a případně i technologie – marginální, pak pro určení jeho podílu na relevantním trhu není požadavek na přesnost vymezení tolik striktní, jestliže to nemůže mít vliv na konečné posouzení jeho postavení na trhu, na němž ke zneužití dominantního postavení došlo. II. Trh mobilní telefonie může být v podmínkách České republiky rozdělen na dva trhy, a to v sítích NMT (v sítích analogových) a GSM (v sítích digitálních). III. Podle §9 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,**) může dominantního postavení na trhu dosáhnout i více soutěžitelů a nelze vyloučit, že se zneužití dominantního postavení dopustí každý jeho člen samostatně; to se týká i tzv. duopolu. IV. Zvýšení ceny volání z vlastní sítě dominantního soutěžitele do sítě na trh vstupujícího mobilního operátora, provedené v násobcích ceny ve srovnání s cenou uplatňovanou vůči jinému a na ...
6 Ads 56/2003 - 62 21. 12. 2004 B Příjem z výdělečné činnosti je vyměřovacím základem pro placení pojistného na sociální zabezpečení podle zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v tom měsíci, za který byl zúčtován.
4 Afs 22/2003 21. 12. 2004 B Žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, ke kterému mělo dojít před nabytím účinnosti soudního řádu správního, by bylo možné věcně projednat jen tehdy, pokud k 1. 1. 2003 ještě neuplynula objektivní dvouletá lhůta. Počátek běhu subjektivní dvouměsíční lhůty by v tomto případě bylo možné spojovat až s datem 1. 1. 2003, tj. s účinností soudního řádu správního (§84 odst. 1 s. ř. s.).
4 As 47/2003 - 136 20. 12. 2004 B Rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění či o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene je Rozhodnutím ve věci veřejnoprávní a nikoliv soukromoprávní, neboť do právního vztahu vyvlastnění či nuceného omezení vlastnického práva věcným břemenem nevstupují vyvlastňovaný (expropriát) a stavební úřad v rovném postavení na základě oboustranně shodné vůle směřující k založení tohoto vztahu; stavební úřad, jako nositel veřejné moci, sám správním aktem založí právní vztah a stanoví jeho obsah, přičemž vůle expropriáta je zde neRozhodná, a jeho případný nesouhlas je takovým Rozhodnutím je irelevantní. Přezkum těchto Rozhodnutí proto náleží správním soudům a je přitom neRozhodné, zda správní orgány Rozhodovaly podle stavebního zákona, podle zákona o telekomunikacích, podle zákona o pozemních komunikacích, či podle zákonů jiných, neboť povaha analyzovaného institutu je pořád stejná.
2 As 21/2004 - 67 16. 12. 2004 A Rozhoduje-li obecní úřad v přenesené působnosti o právu či povinnosti obce, nelze bez dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků pro pochybnosti o jejich nepodjatosti ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 správního řádu.
3 Afs 24/2004 16. 12. 2004 A I. Použil-li místně příslušný správce daně jako pomůcku při dodatečném stanovení a vyměření daně výpočet daňové povinnosti podle pomůcek provedený před ukončením daňové kontroly správcem daně pověřeným toliko k provedení daňové kontroly, jedná se o vadu daňového řízení, jež mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. II. Stanovení daně podle pomůcek před ukončením daňové kontroly, tedy dříve, než je postaveno najisto, že daňovou povinnost nebude možné stanovit dokazováním, které má mít vždy přednost, samo o sobě představuje vadu daňového řízení.
2 Ans 1/2003 16. 12. 2004 B V řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§79 a násl. s. ř. s.) je k vymezení předmětu správního řízení v žalobě obvykle postačující uvedení data, kdy byl podán návrh na zahájení správního řízení, eventuelně data uvedeného v tomto návrhu.
6 A 554/2002 16. 12. 2004 B Jestliže orgán, do jehož pravomoci náleželo vydat osvědčení podle §8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, takové osvědčení nevydal (žádost zamítl) a v dalších svých písemnostech (potvrzujících, že žalobce byl příslušníkem československé armády v zahraničí od 16. 8. 1944 do 5. 5. 1945) zdůraznil, že žádná z nich nenahrazuje osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., pak soud nemůže dojít k opačnému závěru.
7 As 38/2004 15. 12. 2004 A Požadavek na respektování zásad objektivity a vyváženosti a zejména na nepřípustnost jednostranného zvýhodňování některé politické strany nebo hnutí, popřípadě jejich názorů nebo názorů jednotlivých skupin veřejnosti, obsažený v §31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je stanoven výlučně ve vztahu k pořadům zpravodajským a politicko-publicistickým. Pro uložení pokuty podle §60 odst. 1 písm. b) citovaného zákona je tedy stěžejní, zda se jednalo o tento druh pořadu. Neujasnil-li si správní orgán právě tuto otázku a dospěl-li v této souvislosti ke zcela nekonkrétním závěrům, že ve vztahu
2 Ans 4/2004 15. 12. 2004 A Žalobou na nečinnost podle §79 a násl. s. ř. s. se lze domáhat toliko toho, aby soud uložil správnímu orgánu, který je nečinný, povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Není tak možné požadovat vydání procesního rozhodnutí (zde: rozhodnutí o přerušení správního řízení podle §29 odst. 1 správního řádu). Stejně tak není možné požadovat, aby soud uložil správnímu orgánu pouze povinnost pokračovat v řízení s tím, že bude záležet na správním orgánu, zda řízení přeruší nebo zda rozhodne ve věci samé.
7 As 40/2003 15. 12. 2004 A Smyslem ustanovení §33 odst. 2 správního řádu je poskytnout účastníku správního řízení možnost prezentovat správnímu orgánu své stanovisko k důkazním prostředkům, které správní orgán shromáždil ve správním řízení. Jednání účastníka, který správnímu orgánu zaslal listiny sloužící k podpoře jeho tvrzení, již obsahuje i jeho vyjádření k těmto podkladům a ke způsobu jejich zjištění. Za předpokladu, že správní orgán druhého stupně pak řízení nedoplnil prováděním dalšího dokazování a při rozhodování vycházel pouze z těch podkladů, které již účastník řízení znal, nedošlo k porušení zákona, pokud uvedený správní orgán nedal tomuto účastníku možnost vyjádřit se k jím předloženým podkladům pro rozhodnutí, neboť by se jednalo o čistě formální úkon.
1 Afs 12/2004 15. 12. 2004 B I. Nedojde-li k odstranění vad žaloby postupem podle §37 odst. 5 s. ř. s. a z obsahu žaloby je zřejmé, že žalobce se domáhá, aby soud uložil správnímu orgánu I. stupně povinnost vydat autoremedurní rozhodnutí, pak úsudek krajského soudu o tom, že se domáhá přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu, nemá v žalobě oporu a jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. II. Jestliže se žalobce v žalobě označené jako žaloba na ochranu před nezákonným zásahem a před nečinností správního orgánu domáhá jedním z navržených výroků uložení povinnosti vrátit nepřípustným způsobem získanou platbu, soud charakter takového návrhu nijak obsahově nezhodnotí, a aniž by usoudil na důvody pro odmítnutí tohoto návrhu, věcně se jím nezabývá, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
7 As 37/2003 15. 12. 2004 B Zdravotní pojišťovna v právních vztazích vystupuje jednak jako správní orgán, jednak jako smluvní partner Zdravotnického zařízení. Postavení správního orgánu má zejména tehdy, jestliže rozhoduje ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné, a nikoliv kontroluje-li využívání a poskytování Zdravotní péče hrazené ze Zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních Zdravotnických zařízení a pojištěnců dle §42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném Zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
7 As 12/2004 13. 12. 2004 A V případě, že stavebník hodlá provést změnu stavby stojící na cizím pozemku, kterou se nemění její půdorysné ohraničení, tj. nástavbu nebo přestavbu, musí prokázat podle §58 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, právo, které jej opravňuje provést změnu stavby, a to nejen ke stavbě, ale i k pozemku, na němž tato stavba stojí.
5 Afs 130/2004 13. 12. 2004 A Vymezil-li stěžovatel technologické vybavení čerpací stanice pohonných hmot jako „Soupis hmotného investičního majetku“, určil tak pouze účetní a daňový režim těchto věcí, ale nemohl právně vymezit jejich charakter, tzn. zda se jedná o věc movitou, nemovitou, věc hlavní, součást věci nebo její příslušenství (§26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Takové vymezení nezávisí na vůli subjektu, ale je nutno je posuzovat ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2 As 16/2003 13. 12. 2004 A Údaj o stáří porostu uvedený v lesní hospodářské osnově není bez dalšího (zejm. bez ohledu na skutečné stáří porostu) rozhodující pro zjištění, zda byla provedena úmyslná mýtní těžba v porostu mladším 80 let [§33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona], a zda tedy došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu [§55 odst. 1 písm. e) téhož zákona].
Vol 13/2004 - 91 13. 12. 2004 A I. Účastníkem řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu je ve smyslu definice účastenství obsažené v §90 odst. 2 s. ř. s. vedle navrhovatele pouze Státní volební komise a kandidát, který byl zvolen senátorem. II. I v řízení ve věcech voleb lze všechny skutkové a/nebo právní důvody, o něž navrhovatel opírá svůj návrh, účinně uvést pouze ve lhůtě stanovené pro podání návrhu. III. Tajnost hlasování úzce souvisí s principem svobodných voleb. Jestliže nikoliv rozsáhlé porušení tajnosti hlasování nevyloučí svobodu výkonu aktivního volebního práva, nebude mít zpravidla ani za následek zpochybnění výsledků voleb.
7 As 43/2004 13. 12. 2004 B Druh a výměra trestu uloženého podle §12 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, musí odpovídat závažnosti přestupku, která vyplývá zejména ze všech v zákoně demonstrativně uvedených kritérií. Uloží-li proto správní orgán sankci, aniž přihlédne ke způsobu spáchání přestupku, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, překročí tím zákonem stanovené meze správního uvážení, v důsledku čehož je jeho rozhodnutí nezákonné (§78 odst. 1 s. ř. s.). Pokud se krajský soud s takovým rozhodnutím správního orgánu ztotožní, dopouští se nesprávného posouzení právní otázky [§103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
2 As 28/2004 9. 12. 2004 A Základním předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Soud proto nemůže akceptovat pouze formální ohlášení změny trvalého pobytu, ke které došlo v účelové snaze účastníka ztížit, resp. znemožnit doručení úředních zásilek. Při hodnocení, zda došlo k náhradnímu doručení podle ustanovení §24 odst. 2 správního řádu, je tak nutno zkoumat faktický pobyt účastníka správního řízení v době doručování rozhodnutí a nepostačuje vycházet z formálně oznámeného pobytu.
7 As 29/2003 9. 12. 2004 A I. Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, pokud má právní subjektivitu (§70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), není účastníkem kolaudačního řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona. II. Smyslem a účelem prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu (§84 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) je ověření jejích funkčních parametrů, zejména v režimu blížícím se předpokládanému trvalému provozu, a tím získání informací pro rozhodnutí o kolaudaci stavby. Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu proto nelze vyčleňovat z kolaudačního řízení, takže nelze ani mít za to, že by okruh účastníků řízení o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu měl být jiný, než jak je definován v §78 odst. 1 (příp. odst. 2) tohoto zákona.
7 A 118/2002 9. 12. 2004 A I. Z hlediska §9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být určitá skutečnost za obchodní tajemství výslovně označena již před doručením žádosti o poskytnutí informace. II. V souladu s §9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nelze z důvodu ochrany obchodního tajemství odepřít poskytnutí informace o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů. Používání veřejných prostředků přitom zahrnuje nejen přímé výdaje, ale i prominutí plateb, které by jinak byly příjmem těchto rozpočtů. Smyslem tohoto ustanovení je umožnit veřejnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení hospodárnosti využití veřejných prostředků.
Vol 12/2004 - 17 9. 12. 2004 A Povinnost starosty zveřejnit způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci, stanovená v §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se vztahuje k volbám jako celku bez ohledu na to, zda se konají v jednom nebo ve dvou kolech. Není proto třeba nové informace před druhým kolem voleb.
Vol 11/2004 - 31 9. 12. 2004 A I. V rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle §90 s. ř. s. nelze s úspěchem brojit proti vadám v registraci přihlášky kandidáta. K tomu slouží samotné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace, upravené v §89 s. ř. s. a v §86 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. II. Pasivní volební právo v sobě nezahrnuje subjektivní právo zpochybňovat pasivní volební právo jiného kandidáta, tedy „právo na politického soupeře“. Rozhodne-li se určitá osoba vykonat své pasivní volební právo a utká-li se v rámci svobodné soutěže politických sil se svými politickými soky, pak v této soutěži bojuje sama za sebe a v mezích pravidel (zejména v souladu s principy čestnosti a poctivosti volební kampaně, jakož i s principem rovnosti kandidátů, které jsou neodmyslitelnými předpoklady skutečné svobodné soutěže) usiluje o své zvolení. III. Účastníkem řízení o neplatnosti voleb do Senátu je podle definice obsažené ...
7 Afs 22/2003 9. 12. 2004 B Ze základních zásad daňového řízení, zejména pak z ustanovení §2 odst. 1 a 2 ve spojení s §16 odst. 1 větou druhou zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., plyne, že správce daně musí při daňové kontrole postupovat účelně a tak, aby daňovou kontrolu skončil v přiměřené lhůtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit a odložit její pokračování na pozdější dobu a jednotlivé kroky daňové kontroly musí po sobě následovat v přiměřených časových intervalech.
3 Ans 1/2004 8. 12. 2004 A Rozhodnutí podle §32 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, jímž Český telekomunikační úřad stanovil výši příspěvku na účet univerzální služby, je rozhodnutím vydávaným ve správním řízení (§102 odst. 1 zákona o telekomunikacích) a po vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení je proti němu přípustná žaloba podle §65 a násl. s. ř. s.
2 Afs 10/2004 8. 12. 2004 B I. Jestliže daňový subjekt formuloval plnou moc tak, že zmocňuje daňového poradce k zastupování ve všech daňových věcech s finančními úřady, pak se taková plná moc v souladu s §10 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nevztahuje na zastupování daňového subjektu v řízení o odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu, které vede příslušné finanční ředitelství. II. Odvolání ve správním řízení (§53 správního řádu, §48 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.) je procesním úkonem, který se činí vůči správnímu orgánu prvého stupně. K podání odvolání jménem účastníka řízení je tedy oprávněn i ten zástupce účastníka řízení, jenž byl účastníkem řízení výslovně zmocněn jen k úkonům vůči správnímu orgánu I. stupně nebo k jednání před ním.
7 Afs 24/2004 3. 12. 2004 A Tvrdí-li sám daňový subjekt, že jeho účetnictví nebylo správné a průkazné (zde: účetnictví stran zúčtování určité položky bylo vedeno nesprávně), již pojmově se nemůže dovolat existence důkazního břemene správce daně podle §31 odst. 8 písm. c) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, spočívajícího v prokázání existence skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů vedených daňovým subjektem.
7 As 30/2004 3. 12. 2004 A Vlastníci pozemku, na němž je umístěna čerpací stanice, nemohou být účastníky stavebního řízení týkajícího se výstavby nové čerpací stanice umístěné na pozemcích značně vzdálených (oddělených místní komunikací a dalšími nejméně dvěma pozemkovými parcelami), dovozují-li své účastenství pouze ze skutečnosti, že její výstavbou bude ohroženo jejich podnikání.
Vol 9/2004 - 9 2. 12. 2004 A Neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu České republiky se lze domáhat jen za podmínky, že je tvrzeno porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, nikoliv je-li tvrzena toliko nerovnost kandidátů spočívající v tom, že nezávislý kandidát musí mimo jiné k přihlášce k registraci připojit petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu [§61 odst. 2 písm. d) citovaného zákona], zatímco politická strana, politické hnutí nebo koalice takovou povinnost nemají.
3 As 52/2003 1. 12. 2004 A I. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je podle §85 s. ř. s. nepřípustná, pokud žalobce nevyužil možnosti ochrany či nápravy stavu pomocí právních prostředků, které mu právní řád poskytuje (zde: podání rozkladu); přitom není rozhodující, zda žalobce subjektivně považuje právní prostředky, jimiž se může domáhat ochrany či nápravy stavu, za efektivní či nikoliv. II. Odmítá-li soud žalobu pro chybějící podmínky řízení, nemůže současně věcně zamítnout návrh na předběžné opatření ve věci: nerozhodl-li o něm totiž již dříve, sdílí takový návrh procesní osud věci hlavní.
Konf 97/2003 - 19 1. 12. 2004 A Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů (§17 a násl. zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech) není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu §46 odst. 2 [§68 písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.
3 As 24/2004 30. 11. 2004 A I. Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k rozhlasovému vysílání podle §18 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, dochází zpravidla ke vzniku veřejného subjektivního práva jednomu z účastníků licenčního řízení. Ač na udělení licence není právní nárok, je rozhodnutí Rady rozhodnutím ve smyslu ustanovení §65 odst. 1 s. ř. s. a mohlo by být z přezkumu soudem vyloučeno, pouze pokud by tak stanovil soudní řád správní nebo zvláštní zákon. Žalobní legitimace je pak založena tvrzením žalobce, že byl správním rozhodnutím nezákonně zkrácen na svém právu. Odmítnutí žaloby z důvodu jejího podání osobou zjevně neoprávněnou podle §46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. by bylo možné pouze tehdy, pokud by žalobce pojmově vůbec nemohl být nositelem práva, o němž je v řízení rozhodováno. II. I když správní orgán rozhoduje na základě absolutně volné správní úvahy, musí být jeho rozhodnutí přezkoumatelné a musí být zře ...
5 Afs 20/2003 30. 11. 2004 A Ustanovení §6 odst. 4 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 420/2003 Sb., je třeba vykládat tak, že se vztahuje i na dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle §141 odst. 1 občanského zákoníku, na jejímž základě spoluvlastníci zrušili své spoluvlastnictví ke společným pozemkům – v době uzavírání dohody samostatným právním věcem – a tyto pozemky si mezi sebe reálně rozdělili tak, že každý z nich se stal výlučným vlastníkem v dohodě konkrétně uvedených pozemků, přičemž jeden ze spoluvlastníků nabyl do výlučného vlastnictví bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu.Ustanovení §141 odst. 1 občanského zákoníku upravuje možnost spoluvlastníků dohodnout se o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Postupují-li spoluvlastníci podle tohoto ustanovení, nelze jejich dohodu ve smyslu ustanovení §2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, považovat z ...
6 As 9/2003 30. 11. 2004 B Zastavení řízení o celním deliktu nemá vliv na vznik na celního dluhu podle §239 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., v původním znění.

Za rok 2004 bylo zveřejněno 647 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 13 stran,
v čase 0,000097 sekundy z toho 0,000027 sekundy NoSQL databáze.