Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2008

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 Afs 58/2008 - 65 31. 12. 2008 B I. Ustanovení §68 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 12. 2004, pozbylo platnosti v souladu s §113 písm. b) citovaného zákona, ve znění účinném do 31. 3. 2006. Došlo-li zákonem č. 109/2006 Sb. ke zrušení §113 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty, nevedlo to k resuscitaci §68 odst. 10 uvedeného zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2004. II. Provozování loterií a jiných podobných her (§60 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) bylo ve zdaňovacích obdobích listopad 2006 - březen 2007 plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně [§51 odst. 1 písm. j) citovaného zákona].
8 Afs 29/2008 - 75 31. 12. 2008 B Tabákovými výrobky ve smyslu §101 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve spojení s odst. 3 písm. c) a d) tohoto ustanovení, bylo třeba i ve znění účinném do 31. 12. 2006 rozumět pouze tabák vhodný (způsobilý) ke kouření.
4 Azs 82/2008 - 56 30. 12. 2008 B Podle čl. 38 odst. 2 Listiny má každý právo na to, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti. Má-li být výše uvedené základní právo realizováno, musí být účastníkovi umožněno, aby se jednání mohl zúčastnit, účastník tedy musí být o jeho konání soudem vyrozuměn. Předvolání k ústnímu jednání je proto třeba doručit nejen jeho právnímu zástupci, ale i přímo tomuto účastníkovi. K ústnímu jednání musí být účastník řízení soudem samostatně obeslán.
8 Afs 25/2008 - 60 30. 12. 2008 B Vyžadoval-li právní předpis (zde §47 odst. 8 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty), že určitá skutečnost musí být prokázána právě jen specifickým dokladem (zde přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem), není tím ještě řečeno, že jako důkazního prostředku nelze užít notářsky ověřené kopie takového dokladu a že je nutno předložit jeho originál; pro takový závěr neskýtá zákon oporu.Listina o ověření (ověřovací doložka, §6 a §73 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád) je veřejnou listinou, která je nadána presumpcí správnosti a pravosti. Správce daně proto na jedné straně hodnotí obsah předloženého dokladu identickým postupem, ať jde o originál nebo ověřenou kopii; zkoumá ale také, zda ověřovací doložka (veřejná listina) je pravá a správná, a zkoumá také její obsah zejména potud, zda je ověřeno, že kopie se doslovně shoduje s originálem. Nedoloží-li v tomto bodě zdůvodněné pochybnosti, vychází z věcného obsahu ověřené kopie dokladu tak, jako by byl předložen origi ...
4 Ads 85/2008 - 95 30. 12. 2008 B I. Ustanovení §42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upravuje vznik nároku na plný invalidní důchod v důsledku tzv. invalidity z mládí. Nutnou podmínkou vzniku nároku na plný invalidní důchod podle tohoto ustanovení je, že plná invalidita u žadatele vznikla prokazatelně před dosažením 18 let věku. II. Došlo-li při uznání plné invalidity před 18. rokem věku žadatele k posudkovému nadhodnocení jeho zdravotního stavu (tj. posudkovému omylu), který byl následně opakovaně shledán a potvrzen posudkovou komisí MPSV, nemůže se žadatel v řízení o nové žádosti o plný invalidní důchod účinně dovolávat splnění podmínky stanovené v §42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Na žadatele je v takovém případě nutno nahlížet tak, jakoby nebyl před dosažením věku 18 let plně invalidní.
4 As 39/2008 - 46 29. 12. 2008 B I. Námitka, že účastník řízení neudělil svému zástupci plnou moc pro celé řízení a že rozhodnutí o odvolání mělo být doručeno též tomuto účastníkovi, nemůže být důvodná tehdy, kdy ve správním řízení podle správního řádu z roku 1967 účastník udělil svému zástupci tzv. generální plnou moc, přestože tato plná moc byla udělena až po zahájení řízení (zde po vydání rozhodnutí prvního stupně). II. Rozhodnutí, jímž se řízení končí a jímž je účastníkovi uložena pokuta za správní delikt, není písemností, podle níž má účastník v řízení něco osobně vykonat, a kterou by bylo třeba doručit nejen zástupci, ale i účastníkovi (§25 odst. 3 věta druhá správního řádu z roku 1967).
4 Ads 50/2008 - 84 22. 12. 2008 B I. Protokol o měření hluku pořízený pracovníky zdravotního ústavu (zkušební laboratoře akreditované k provádění takového měření) za účasti pracovníka krajské hygienické stanice je protokolem o kontrolních zjištěních a řádným podkladem pro uložení pokuty podle §92 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. II. Zákonným termínem „po skončení“ uvedeným v §88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je míněna doba následující bez zbytečného odkladu po skončení kontroly. Pro zajištění toho, aby byl protokol vnímán jako dostatečně objektivní a přesvědčivý, musí být kontrolovaná osoba s jeho výsledky seznámena, a to včas, aby měla prostor pro vytvoření si relevantních a s danou situací aktuálně spjatých připomínek a doplnění.
7 As 19/2008 - 126 19. 12. 2008 A I. Řízení o kasační stížnosti veřejného funkcionáře proti rozhodnutí krajského soudu vydanému podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění před účinností zákona č. 216/2008 Sb., Nejvyšší správní soud podle čl. II bodu 2. zákona č. 216/2008 Sb. zastaví s účinností ke dni účinnosti zákona č. 216/2008 Sb. (tj. ke dni 20. 6. 2008) a současně zruší kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu, aniž by věcně zkoumal jeho správnost. II. Byla-li navrhovatelem v soudním řízení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění před účinností zákona č. 216/2008 Sb., soukromá osoba, přísluší jak jí, tak veřejnému funkcionáři náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti a případně i náhrada nákladů řízení před krajským soudem; soudní poplatek za návrh na zahájení řízení před krajským soudem a soudní poplatek za kasační stížnost vrátí tomu, kdo příslušný poplatek zaplatil, krajský soud.
8 Afs 44/2008 - 54 19. 12. 2008 B I. Zaváže-li se mandatář mandantovi k vyplacení určité částky, nastane-li určitá skutečnost, aniž by toto plnění bylo podmíněno porušením (smluvních) povinností mandatáře, nejedná se o ujednání o náhradě škody (§373 a násl. obchodního zákoníku), ani o ujednání o smluvní pokutě (§544 odst. 1 občanského zákoníku), byť jej smluvní strany takto nazvaly. Z hlediska soukromého práva se nemusí jednat o protiprávní ujednání. To však nevylučuje povinnost mandatáře jako daňového subjektu prokázat podřaditelnost takových plateb §24 odst. 2 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tvrdí-li, že se jednalo o smluvní pokutu), příp. povinnost prokázat souvislost plateb s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů ve smyslu §24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. II. Správce daně může při pochybnosti o obsahu smluvních ujednání smlouvy, která je důkazním prostředkem v daňovém řízení, přihlédnout ke způsobu, jakým bylo o závazcích z dané smlouvy účtováno.
5 Azs 83/2008 - 65 19. 12. 2008 B Pokud žalobce namítá v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věci mezinárodní ochrany, že měly být shledány překážky vycestování podle §91 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, přestože se na jeho věc vztahuje již znění zákona o azylu po novele č. 165/2006 Sb., jíž byl §91 zrušen, je krajský soud povinen interpretovat tuto žalobní námitku ve světle nového právního institutu, jímž byly překážky vycestování nahrazeny (byť ne zcela), a tedy přezkoumat rozhodnutí správního orgánu i z hlediska možného udělení doplňkové ochrany (§14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, po novele č. 165/2006 Sb.).
8 Afs 66/2008 - 71 19. 12. 2008 B Nevypořádá-li se správní orgán v souladu s §50 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v rozhodnutí o odvolání se všemi odvolacími námitkami, zatíží tím své rozhodnutí nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů. Tuto vadu nelze zhojit vyvrácením odvolacích námitek ve vyjádření k žalobě, příp. v kasační stížnosti.
2 Afs 101/2008 - 143 18. 12. 2008 A Za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní.
1 Azs 86/2008 - 101 18. 12. 2008 A I. Uvádí-li žadatel o mezinárodní ochranu, že byl v zemi původu (v daném případě v Pákistánu) pronásledován náboženskými fanatiky z důvodu, že se nachází v nábožensky smíšeném manželství, pak lze jím tvrzený důvod pronásledování kvalifikovat jako azylově relevantní z hlediska §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Takový žadatel může být na základě konkrétních skutkových okolností považován za osobu mající odůvodněný strach z pronásledování z důvodu náboženství. II. Rozhodnutí o neudělení azylu odůvodněné nesplněním podmínek stanovených v §2 odst. 7 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném do 20. 12. 2007, jen proto, že žadatel nevyužil zákonné možnosti stěžovat si na postup policie v jeho věci, je v rozporu se smyslem tohoto ustanovení. Správní orgán se v kontextu žadatelem tvrzené situace v Pákistánu, v němž dle něj představitelé veřejné moci nejsou ochotni poskytovat ochranu osobám pronásledovaným z náboženských důvodů, a dokonce se na jejich pronásledování často ...
8 Azs 16/2007 - 158 18. 12. 2008 A Plná moc udělená advokátovi k tomu, aby účastníka ve všech právních věcech zastupoval před soudy, obsahující též výslovné zmocnění k zastupování v řízení o kasační stížnosti v konkrétní věci, opravňuje advokáta k zastupování v řízení o žalobě podle soudního řádu správního před krajským soudem i poté, kdy původní rozhodnutí krajského soudu bylo ke kasační stížnosti zrušeno.
1 Azs 51/2007 - 55 18. 12. 2008 A Kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu podaná u nepříslušného soudu je včasná tehdy, jestliže byla ve lhůtě k podání kasační stížnosti odeslána krajskému soudu, který napadené rozhodnutí vydal, případně Nejvyššímu správnímu soudu (§106 odst. 4 s. ř. s.).
7 As 21/2008 - 101 18. 12. 2008 B I. Veřejný zájem na tom, aby na území České republiky nepobývali cizinci, kteří spáchali úmyslný trestný čin, za nějž byli odsouzeni, a mohli by tedy představovat byť jen potenciální hrozbu pro společnost, má obecně zpravidla přednost před právem tohoto cizince žít spolu se svojí rodinou. II. Použít správního uvážení lze pouze v případech, kdy toto oprávnění zákon správnímu orgánu přiznává, a to pouze způsobem a v mezích zákonem stanovených. Výjimečně však, zejména tehdy, má-li uplatnění správního uvážení vést ke zmírnění tak neúnosně tvrdých dopadů zákonné úpravy na fyzickou či právnickou osobu, že by jejich uplatnění bylo v rozporu s principy, na nichž je založen ústavní řád, může zmocnění ke „zmírňujícímu“ správnímu uvážení být obsaženo v zákoně toliko implicitně, a tedy zpravidla vyplývat z povahy a podstaty příslušné právní regulace.
1 Ao 4/2008 - 110 18. 12. 2008 B Zastupitelstvo obce je povinno rozhodnout i o námitce, která byla vznesena dle §52 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 teprve k návrhu územního plánu, jakkoliv tatáž námitka mohla být uplatněna již ke konceptu územního plánu na základě §48 odst. 2 citovaného zákona.
1 As 80/2008 - 68 17. 12. 2008 A II. Podmínkou účastenství v řízení není vyhovění věcným námitkám uplatněným účastníkem. Pro úspěšnost námitky vztahující se k účastenství postačuje potence dotčení práva (§27 odst. 2 správního řádu z roku 2004). I. Námitky uplatněné účastníky v řízeních dle stavebního zákona (§114 stavebního zákona z roku 2006) mají dvojí povahu, jednak se v nich tvrdí skutečnosti, které zakládají dané osobě postavení účastníka řízení, jednak představují věcné výtky směřované proti záměru. Stavební úřad je povinen posoudit uplatněné námitky nejprve z toho pohledu, zda zakládají účastenství v řízení (§192 téhož zákona a §27 odst. 2 správního řádu z roku 2004). Teprve pokud je odpověď na tuto otázku kladná, projedná věcné námitky proti záměru. Oba okruhy námitek přitom mohou být po obsahové stránce shodné.
1 As 68/2008 - 126 17. 12. 2008 A I. Jestliže stavební úřad rozhodl o námitce účastníka územního řízení týkající se překročení hygienických limitů hluku, aniž si vyžádal odborné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ke vznesené námitce, a naopak vycházel výlučně ze souhlasného stanoviska vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví k dokumentaci žádosti o územní rozhodnutí, které nikterak na námitky účastníka řízení nereaguje, a není proto dostatečným odborným podkladem pro rozhodnutí o námitkách účastníka, porušil tím §37 odst. 2 a §126 stavebního zákona z roku 1976 a zatížil své řízení vadou, která má vliv na zákonnost rozhodnutí. II. Stavební úřad je vázán změnou stanoviska dotčeného orgánu státní správy (zde orgánu ochrany veřejného zdraví), ačkoliv k této změně došlo teprve v průběhu odvolacího řízení.
Komp 1/2008 - 107 17. 12. 2008 A Vinařský fond, zřízený zákonem č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, rozhodoval podle §18f odst. 8 tohoto zákona o odvodech za víno uvedené poprvé do oběhu v jediné instanci. Samotná skutečnost, že má přitom postupovat podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který mj. upravuje i řízení o odvolání (§48 a násl.), nezaložila žádnému správnímu orgánu pravomoc rozhodovat o odvolání proti jeho platebním výměrům; k tomu by bylo třeba výslovné kompetenční normy. O takovou neexistující pravomoc nemohl ani vzniknout spor. Soud proto odmítne [§99 písm. a) s. ř. s.] kompetenční žalobu, kterou se žalobce domáhá určení pravomoci k tomuto rozhodování správnímu orgánu.
1 As 100/2008 - 61 17. 12. 2008 B Má-li zastoupený v řízení něco osobně vykonat, doručují se písemnosti též jemu (§34 odst. 2 správního řádu z roku 2004). V takovém případě se jedná o písemnost, jíž správní orgán vyžaduje osobní účast zastoupeného v řízení proto, aby byl smysl či obsah řízení naplněn. I v takovém případě se však správní orgán musí pohybovat v rámci zákonem mu stanoveným; může totiž požadovat osobní konání zastoupeného v řízení jen tehdy, připouští-li takové jeho oprávnění zákon sám.Zákonný požadavek „nutnosti osobní účasti“ je třeba vykládat tak, že správní orgán může příslušnou osobu předvolat pouze a jen tehdy, jestliže je osobní účast předvolané osoby nutná pro dosažení cíle řízení.
1 Ao 3/2008 - 136 16. 12. 2008 A I. Podmínkou pro vymezení zastavěného území samostatným postupem dle §59 stavebního zákona z roku 2006 je neexistence jakékoliv platné územně plánovací dokumentace typově odpovídající územnímu plánu dle citovaného zákona řešící dotčené území. II. I v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§68 odst. 3 a §174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost.
8 Aps 6/2007 - 247 16. 12. 2008 A Posouzení, zda úkon správního orgánu může být pojmově nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením ve smyslu §82 s. ř. s., je otázkou důvodnosti žaloby (součástí rozhodnutí ve věci samé), nikoli otázkou existence podmínek řízení dle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
1 Azs 52/2007 - 98 16. 12. 2008 B Samotnou spornou právní otázkou, kterou tříčlenný senát rozšířenému senátu předložil, a tím, zda vůbec taková sporná otázka existuje, se rozšířený senát zabývá pouze v případě, že není dán důvod k odmítnutí návrhu nebo k zastavení řízení.
2 As 64/2008 - 122 12. 12. 2008 A I. Univerzální sukcese do lesního hospodářského plánu při změně vlastníka lesa je bez dalšího možná pouze za předpokladu, že zároveň nedošlo ke změně rozlohy lesa, pro který byl plán schválen (§27 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). II. Změna rozlohy lesa představuje takovou změnu podmínek, která vyvolává nutnost změny závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a povinnost vlastníka lesa o tuto změnu požádat orgán státní správy lesů (§27 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).
5 Afs 38/2008 - 139 12. 12. 2008 A Základem správního poplatku dle položky 21 písm. b) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je rozdíl mezi celkovou výší vsazených částek u příslušné hry a celkovým součtem výplat výher z příslušné hry bez ohledu na to, v kolika provozovnách či zařízeních je tato hra provozována a na základě kolika povolení je tato hra provozována, pokud se stále jedná o tutéž hru ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
9 As 16/2008 - 76 11. 12. 2008 A Zaměstnanci ozbrojených sil nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost (§73 odst. 2 a 3 zákoníku práce z roku 1965), přičemž toto omezení se vztahuje i na všechny občanské, resp. civilní, zaměstnance v resortu Ministerstva obrany. Za zaměstnance ozbrojených sil se proto pro účely aplikace příslušných ustanovení zákoníku práce považují i akademičtí pracovníci vojenských vysokých škol bez ohledu na to, zda jsou ve služebním či pracovním poměru.
8 Afs 15/2008 - 139 11. 12. 2008 B I drobné úpravy nebo udržování nemovitosti mohou být podle okolností věci technickým zhodnocením [§23 odst. 6 písm. b) a §33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů].
8 As 31/2008 - 72 11. 12. 2008 B I. Krajský soud nezatíží své rozhodnutí nezákonností, odvolá-li se ve své argumentaci mj. na odpovídající judikaturu Nejvyššího správního soudu. Takový postup je naopak žádoucí. II. Navrhovatel, který je občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, může úspěšně namítat nezákonnost rozhodnutí především potud, tvrdí-li zkrácení svých procesních práv (§65 odst. 2 s. ř. s.). III. Koncepce nebo záměr musí být předmětem posouzení z hlediska vlivu na evropsky významnou lokalitu (§45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), pokud orgán ochrany přírody a krajiny svým stanoviskem významný vliv nevyloučí (§45h odst. 1 téhož zákona).
9 Azs 64/2008 - 67 11. 12. 2008 B Provedení pohovoru s žadatelem o mezinárodní ochranu bez účasti zástupce za situace, kdy se žadatel po dobu správního řízení této účasti nedomáhal (§10 odst. 3 a §21 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), není postupem, který by sám o sobě způsoboval vadu mající vliv na zákonnost rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany.
9 As 7/2008 - 55 4. 12. 2008 B Je-li řízení o přestupku, jehož spáchání bylo žalobci kladeno za vinu, považováno za řízení, v němž se rozhoduje o oprávněnosti trestního obvinění, může soud rozhodující ve správním soudnictví při posuzování výše uloženého trestu využít svého moderačního práva a upustit od uloženého trestu za spáchaný přestupek (§78 odst. 2 s. ř. s.), s poukazem na použití pozdějšího znění zákona o přestupcích, které je pro žalobce příznivější, než znění účinné v době spáchání přestupku (retroaktivita in mitius, čl. 40 odst. 6 Listiny).
3 Ads 108/2008 - 69 4. 12. 2008 B Při aplikaci čl. VI bodu 3. zákona č. 113/1997 Sb. (započítání doby trvání služebního poměru pro přiznání nároků vyplývajících ze služebního poměru) je nerozhodné, zda k ukončení služebního poměru došlo v postavení příslušníka Policie České republiky či celníka.
1 Afs 141/2008 - 70 3. 12. 2008 B Správce daně (§28 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) i soud jsou při posuzování předběžné otázky zániku účasti společníka ve společnosti [ve smyslu §20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí] zásadně vázáni usnesením rejstříkového soudu, jehož výrokem došlo k výmazu společníka z obchodního rejstříku.
9 Ao 3/2008 - 38 3. 12. 2008 B Územní plán obce z roku 2004, vydaný formou obecně závazné vyhlášky, se dle §188 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006 považuje za opatření obecné povahy.
4 Ans 5/2007 - 60 28. 11. 2008 A I. Stanoví-li právotvorce nabytí účinnosti právního předpisu dnem předcházejícím jeho publikaci, je takové ustanovení absolutně neaplikovatelné, a proto je třeba s takovým právním předpisem zacházet, jako by ustanovení o nabytí jeho účinnosti absentovalo. Nastane-li taková situace u právního předpisu, jenž se vyhlašuje ve Sbírce zákonů, použije se proto §3 odst. 3 věta první zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podle kterého nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, pokud není stanovena účinnost pozdější. II. Zákon č. 61/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 23. 3. 2006.
7 A 72/2000 - 62 28. 11. 2008 B Aktivně legitimován k podání námitek proti zápisu zveřejněného označení je ve smyslu §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ten držitel shodného nebo zaměnitelného označení (jež není ochrannou známkou), které právě nejpozději v posledních dvou letech před podáním přihlášky zveřejněného označení získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby svého držitele.
4 As 66/2007 - 89 28. 11. 2008 B Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání územního rozhodnutí (zde na umístění stavby skladovacích hal), vydané opětovně poté, co předchozí rozhodnutí bylo správním soudem zrušeno, nelze odůvodňovat pouhým poukazem na mezitím vydané rozhodnutí, jímž bylo nařízeno odstranění téže stavby postavené bez stavebního povolení. Návrh na vydání územního rozhodnutí totiž správní orgán musí posoudit z hlediska podmínek stanovených zákonem pro vydání územního rozhodnutí, nikoli z hlediska podmínek pro (ne)odstranění stavby.
6 Ads 42/2007 - 40 28. 11. 2008 B Přestože mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení byla v minulosti publikována v příslušné sbírce, nemůže stěžovatel legitimně očekávat, že se bude bez dalšího aplikovat, jestliže v rozhodné době (zde doba podání žádosti o starobní důchod) některá ze smluvních stran [zde v případě smlouvy uzavřené mezi ČSR a SSSR (č. 116/1960 Sb.) dokonce obě smluvní strany] již neexistuje. V souladu s mezinárodním právem lze za takových okolností mezinárodní smlouvu aplikovat jen v případě sukcese nástupnického státu do této smlouvy [čl. 34 Vídeňské úmluvy o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám (č. 292/1999 Sb.)].
8 Afs 3/2008 - 56 28. 11. 2008 B Vznikla-li pohledávka z titulu úvěru (půjčky), nebylo možné k ní ani po postoupení pohledávky tvořit opravnou položku podle §8a odst. 3 písm. d) zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2000. Postoupením pohledávky se nic nezměnilo na tom, že jde o pohledávku z úvěru (půjčky): titul jejího vzniku nezměnil. Proto ani postupník nemůže opravnou položku vytvářet.
5 Azs 46/2008 - 71 28. 11. 2008 B Článek 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) nemá na rozdíl např. od čl. 3 a 8 téže Úmluvy extrateritoriální účinky, a tudíž navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv dle čl. 3 Úmluvy, není v rozporu s Úmluvou. Takové navrácení tedy nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu ve smyslu §14a odst. 2 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
2 Afs 111/2008 - 52 28. 11. 2008 B Z podstaty technického zhodnocení, jak je vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyplývá, že se nejedná ani o věc, ani o právo, ani o jinou majetkovou hodnotu, nýbrž o souhrn výdajů na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pro účely nároku na odpočet daně v režimu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je proto třeba na technické zhodnocení zpravidla nahlížet jako na jednotlivé služby, které jsou zdanitelnými plněními.
8 Afs 64/2008 - 51 28. 11. 2008 B Nenapadl-li daňový subjekt opravnými prostředky (§48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) a případně žalobou (§65 s. ř. s.) rozhodnutí správce daně o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, je třeba v procesně nesouvisejících řízeních vycházet z presumpce zákonnosti tohoto rozhodnutí.
3 Ads 88/2008 - 173 27. 11. 2008 A Vyloučenou dobou pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu je i doba, kdy má pojištěnec v období před 1. 1. 1996 prokázánu dobu důchodového pojištění ve smyslu §13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nelze-li zjistit výši jeho hrubého výdělku ve smyslu §16 odst. 3 věty první téhož zákona.
5 Afs 61/2008 - 80 27. 11. 2008 A Pokud ze všech okolností uzavření kupní smlouvy na dodání zboží vyplývá, že jejím jediným účelem a zároveň i výsledkem je – i přes formální dodržení podmínek vyplývajících ze zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty – pouze získání nadměrného odpočtu (§19 odst. 1 citovaného zákona), přitom takové jednání postrádá jakýkoli ekonomický smysl, nelze toto jednání kvalifikovat jinak než zneužití objektivního daňového práva a pro daňové účely k němu nelze přihlížet.
2 As 53/2007 - 111 27. 11. 2008 B I. V řízení o žalobě proti rozhodnutí, jímž bylo odvolání žalobce zamítnuto dle §60 správního řádu z roku 1967 (nyní dle §92 správního řádu z r. 2004) jako opožděné, se krajský soud zabývá pouze otázkou, zda bylo odvolání skutečně podáno opožděně, či nikoliv, nezabývá se tedy námitkou nezákonnosti, ale ani nicotnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. II. U staveb postavených v rozporu se stavebním povolením [§88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976] je buďto možno identifikovat určité konkrétní prvky či části stavby, které byly postaveny v rozporu se stavebním povolením a je možno je odstranit při zachování zbytku stavby, a pak je stavební úřad povinen nařídit odstranění pouze těchto prvků či částí stavby, nebo se rozpor se stavebním povolením týká stavby jako celku a v takovém případě je třeba nařídit odstranění celé stavby. III. Co je předmětem řízení o odstranění stavby, by mělo být zároveň předmětem rozhodnutí o jejím dodatečném povolení, podá-li stavebník tako ...
6 Aps 4/2007 - 65 26. 11. 2008 A Provedení změny rodného čísla z roku 1975 v roce 2007 (tj. po 32 letech) v situaci, kdy na území České republiky v roce 2007 (tedy z hlediska teritoriálního i časového) neexistuje duplicita tohoto identifikátoru fyzické osoby, představuje nezákonný zásah podle §82 s. ř. s.
5 Afs 173/2006 - 74 26. 11. 2008 A Ručení společníka veřejné obchodní společnosti za závazky této společnosti ve smyslu §86 obchodního zákoníku se vztahuje i na závazek společnosti uhradit daňový nedoplatek (§57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
4 Ads 52/2008 - 30 26. 11. 2008 A Pokud byl poškozený pro skutek uvedený v §2 odst. 1 nebo §4 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, vzat do vazby dne 5. 10. 1947 a vězněn od tohoto data nepřetržitě do 19. 6. 1948 (pravomocně odsouzen byl dne 9. 6. 1948), má nárok na měsíční příplatek k důchodu podle §25 odst. 7 citovaného zákona i za dobu od 5. 10. 1947 do 24. 2. 1948, neboť šlo o skutek spáchaný po 5. květnu 1945, za nějž byl pravomocně odsouzen v zákonem vymezeném období. Nárok na měsíční příplatek k vdovskému důchodu má ve smyslu §25 odst. 8 téhož zákona též vdova po takovém poškozeném.
7 Afs 32/2008 - 92 26. 11. 2008 A Nevyplacená záloha na odměnu správce konkursní podstaty je pohledávkou, o jejíž hodnotu musí být upraven základ daně za zdaňovací období roku 2004 [§23 odst. 8 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], když daňový poplatník přešel v roce 2005 na uplatňování výdajů podle §7 odst. 9 citovaného zákona.
6 Ads 98/2008 - 53 26. 11. 2008 A I. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, nepředstavuje vůči zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, lex specialis (především nemají stejný předmět úpravy); pokyn obsažený v §5 odst. 2 zákona o životním a existenčním minimu omezující možnost použít existenční minimum u některých skupin osob proto na pomoc v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nedopadá. II. Okruh společně posuzovaných osob pro posouzení nároku na doplatek na bydlení odpovídá okruhu osob společně posuzovaných pro nárok na příspěvek na bydlení (§8 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi); to však neznamená, že tento okruh osob je určující i pro posouzení nároku na příspěvek na živobytí.

Za rok 2008 bylo zveřejněno 638 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 13 stran,
v čase 0.000104 sekundy z toho 0.000028 sekundy NoSQL databáze.