Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2012

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
4 Ads 22/2012 - 21 28. 12. 2012 B Z hlediska nároku na poskytnutí mimořádného starobního důchodu některým horníkům podle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, není rozhodující, zda jde o zaměstnání se stálým pracovištěm v podzemí hlubinných dolů, neboť ne všechna taková zaměstnání (I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech) byla podřazena pod §1 odst. 2 citovaného nařízení. Sem byla zařazena jen ta, která jsou uvedena pod č. 1 až 7 a 11 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Pro posouzení věci je pak nepodstatné, že stěžovatel jako důlní měřič vykonával práce rovněž v oboru důlního měřičství, nikoliv však z pozice zaměstnání uvedených pod bodem č. 3 uvedené přílohy.
8 As 48/2012 - 50 21. 12. 2012 A K rozhodování o žalobách proti rozhodnutím Vězeňské služby je dána pravomoc soudů ve správním soudnictví (§4 s. ř. s.). Nic na tom nemění ani §76 odst. 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
7 As 117/2012 - 28 21. 12. 2012 A Má-li být způsobilým podkladem rozhodnutí správního orgánu v bezpečnostním řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, utajovaná informace, je nezbytné nejen, aby tato informace byla dostatečně konkrétní, ale také aby bylo patrné, jakým způsobem byla získána a o jaká (a jak věrohodná) konkrétní skutková zjištění se opírá.
4 Ads 9/2012 - 37 20. 12. 2012 A Ustanovení §77 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (podle kterého je distributor povinen „odebírat léčivé přípravky pouze od jiných distributorů nebo od výrobců jimi vyráběné nebo dovážené léčivé přípravky; tímto ustanovením není dotčeno vrácení léčivých přípravků distributorovi lékárnou“), umožňuje lékárnám vracet léčivé přípravky kterémukoli distributorovi a nikoli pouze tomu distributorovi, od kterého je předtím odebraly.
7 As 91/2012 - 62 20. 12. 2012 A Příčinou dopravní nehody spočívající v tom, že vozidlo jedoucí po hlavní silnici se střetne s vozidlem jedoucím po vedlejší silnici, která se s hlavní silnicí kříží, je zásadně to, že řidič vozidla jedoucího po vedlejší silnici nedá vozidlu jedoucímu po hlavní silnici přednost. Výjimečně může být příčinou dopravní nehody jednání řidiče vozidla jedoucího po hlavní silnici, a sice tehdy, pokud řidič vozidla jedoucího po hlavní silnici v extrémní míře poruší stanovený rychlostní limit a současně rychlost jízdy vozidla jedoucího po hlavní silnici řidiči vozidla přijíždějícího po vedlejší silnici fakticky znemožní splnění povinnosti dát přednost. Faktické znemožnění splnění povinnosti se musí posuzovat s ohledem na konkrétní poměry místa, v němž ke střetu došlo. Rozhodnými okolnostmi tedy bude zejména to, nakolik jde o místo pro řidiče přijíždějícího po vedlejší silnici přehledné a nakolik mu umožňuje s dostatečným předstihem vidět vozidla přijíždějící po hlavní silnici a zohlednit jejich ( ...
1 Afs 93/2012 - 39 20. 12. 2012 A I. Daň lze platit pouze způsoby výslovně uvedenými v zákoně (§59 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Placení daně započtením soukromoprávní pohledávky vůči České republice tak není přípustné. II. Rozhodnutí o stanovení daně po marném uplynutí prekluzivní lhůty (§47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) je rozhodnutím nezákonným.
1 Afs 80/2012 - 40 20. 12. 2012 A I. Daňový subjekt, který napadá srážení odvodu z elektřiny ze slunečního záření dle §7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve znění zákona č. 402/2010 Sb., je povinen zcela konkrétně tvrdit, jaké nepříznivé dopady na jeho hospodářskou situaci má srážení odvodu, a konkrétními skutečnostmi zdůvodnit, proč je v jeho případě porušena garance návratnosti investice stanovená v §6 odst. 1 citovaného zákona. Svá tvrzení je daňový subjekt povinen prokázat. II. Daňový subjekt, jenž se dovolává aplikace mezinárodní smlouvy o ochraně investice, je povinen prokázat, že jsou v jeho případě splněny podmínky pro aplikaci konkrétní mezinárodní smlouvy. III. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nemá ve vztahu ke srážkám odvodu z elektřiny ze slunečního záření přímý účinek.
3 Aos 1/2012 - 33 20. 12. 2012 B I. Při stanovení data nabytí účinnosti opatření obecné povahy jsou určující pravidla obsažená v §173 odst. 1 správního řádu z roku 2004, §25 odst. 2 věta třetí téhož zákona se zde neuplatní. II. Při posuzování lhůty k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle §101b odst. 1 s. ř. s. nelze přihlédnout k jiným skutečnostem než ke dni nabytí účinnosti napadeného opatření.
3 As 85/2012 - 18 20. 12. 2012 B Důvodem k prodloužení odvolací lhůty podle §83 odst. 2 správního řádu z roku 2004 mohou být jen objektivní vady poučení a nedostatek náležitostí podle §68 odst. 5 téhož zákona, nikoliv skutečnost, že si účastník řízení část poučení nesprávně vyloží.
1 Afs 77/2012 - 46 20. 12. 2012 B Podle §22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném do 31. 8. 2009, bylo v rámci závažnosti protiprávního jednání nutné zohlednit pouze typové porušení pravidel hospodářské soutěže; konkrétní okolnosti protisoutěžního jednání pak bylo možno zohlednit jako některé další z kritérií, v zákoně výslovně neuvedených.
1 As 139/2012 - 40 20. 12. 2012 B I. Dodržení podmínek pro uspořádání vedení technické infrastruktury dle normy ČSN 736005 se posuzuje ve stavebním řízení. II. V územním řízení zahájeném za účinnosti stavebního zákona z roku 1976 a dokončeném za účinnosti stavebního zákona z roku 2006 se odstupové vzdálenosti od nebytových staveb posuzují dle §8 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Ustanovení §25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., nelze v těchto případech použít.
1 Ans 17/2012 - 33 20. 12. 2012 B I. Při hodnocení přípustnosti kasační stížnosti je třeba posoudit, zda jsou na straně stěžovatele splněny podmínky subjektivní přípustnosti opravného prostředku. Kasační stížnost může podat jen ten účastník řízení před krajským soudem, kterému nebylo rozhodnutím krajského soudu plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Není-li kasační stížnost subjektivně přípustná, soud ji odmítne podle §46 odst. 1 písm. c) ve spojení s §120 s. ř. s. II. Kasační stížnost žalovaného podaná proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení o žalobě z důvodu jejího zpětvzetí nesplňuje podmínku subjektivní přípustnosti opravného prostředku, ledaže žalovaný prokáže vznik újmy na svých právech.
1 As 125/2012 - 56 19. 12. 2012 B Opře-li správní orgán své rozhodování o nicotné rozhodnutí soudu, je správní rozhodnutí nezákonné.
5 Aos 2/2012 - 24 19. 12. 2012 B Podmínkou sine qua non pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle §101a ve spojení s §101b s. ř. s. není předchozí vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení ve věci, v níž bylo opatření obecné povahy užito.
9 As 160/2012 - 19 18. 12. 2012 A Správním orgánem příslušným k rozhodnutí o žádosti o prominutí daně podané podle §55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je i po zrušení zákona o správě daní a poplatků Ministerstvo financí.
9 Ans 16/2012 - 84 18. 12. 2012 B I. Žaloba, kterou se žalobce dle §79 s. ř. s. domáhá, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat konkrétní opatření dle §80 odst. 4 písm. b) správního řádu z roku 2004, není přípustná. II. Usnesení správního orgánu vydané v rámci ochrany před nečinností dle §80 odst. 4 písm. b) správního řádu z roku 2004, není rozhodnutím ve věci samé, ale aktem interní povahy příslušného správního orgánu.
Vol 13/2012 - 36 13. 12. 2012 A Ustanovení §25 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je třeba vykládat tak, že procentuální pochybení zjištěné v obou vzorcích podpisů je nutno zprůměrovat, a teprve tento průměr promítnout do zbytku podpisů, jejichž správnost přezkoumávána nebyla. Smysl zjištění průměrné chyby totiž spočívá v pravděpodobnostním odhadu chybovosti zbytku souboru, u něhož správnost předkládaných údajů již není samostatně zkoumána.
Vol 11/2012 - 63 13. 12. 2012 A I. Lhůta k podání návrhu soudu podle §65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. II. Kontrola vybraných vzorků petic ve smyslu §25 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, resp. nedostatek kontroly celých petic, není při přezkoumatelném zajištění náhodnosti výběru vzorků v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Obecně je ústavně souladný i soudní přezkum omezený na kontrolu těchto vzorků, nikoliv celých petic. III. Pokud Ministerstvo vnitra odečítá od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů procentuálně odpovídající chybovosti v obou kontrolních vzorcích ve smyslu §25 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, vychází z čísla zjištěného zprůměrováním chybovosti z obou vzorků, nikoliv z čísla zjištěného jejich součtem. IV. Kontrola náhodně vybraných vzorků petic omezená ve smyslu §25 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě ...
Vol 6/2012 - 28 13. 12. 2012 A Petice připojená ke kandidátní listině podle §25 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, není peticí podávanou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jejím smyslem je totiž výhradně vyjádření podpory konkrétnímu kandidátovi, nikoliv podání žádosti, návrhů či stížnosti ve smyslu čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a není proto dán ani žádný důvod očekávat jejich vyřízení způsobem podle §5 odst. 3 zákona o právu petičním, tzn. písemně sdělit petičnímu výboru stanovisko k obsahu petice a informovat o způsobu jejího vyřízení.
Vol 7/2012 - 69 13. 12. 2012 A I. Z ústavních a zákonných norem, ani z logiky věci neplyne, že by osoba navrhující a navržená nemohla být identická, pokud jsou pro obě role splněny všechny zákonné podmínky. Sebenominace (nominace sebe sama na funkci prezidenta republiky) je tedy přípustná (čl. 56 odst. 5 Ústavy). II. I kandidát na funkci prezidenta republiky, který neuspěl v registračním řízení u Ministerstva vnitra, ale má současně pochybnosti o správnosti registrace jiného kandidáta, je aktivně legitimován podat k soudu návrh na zrušení registrace „konkurenčního“ kandidáta [§89 odst. 1 písm. c) a odst. 4 s. ř. s.].
Ars 5/2012 - 55 13. 12. 2012 A Vlastník pozemku, jehož se týká místní referendum (zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu), není v řízení ve věcech místního referenda (§91a s. ř. s.) osobou zúčastněnou na řízení (§34 s. ř. s.).
6 Ads 112/2012 - 50 12. 12. 2012 A Právním účinkem dohody o narovnání mezi žalobcem a jeho bývalým zaměstnavatelem uzavřené po podání žaloby na neplatnost výpovědi je, že rozvázání pracovního poměru výpovědí zaniklo a bylo nahrazeno ujednáními, která vyplývají z narovnání. V tomto ohledu je tedy účinek dohody o narovnání srovnatelný s případným rozhodnutím soudu o neplatnosti výpovědi. Proto je třeba analogicky aplikovat §11 odst. 2 větu šestou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 470/2011 Sb., a dobu, po kterou podle této dohody trval nadále pracovní poměr, považovat při splnění podmínek §11 odst. 2 věty šesté citovaného zákona za dobu důchodového pojištění.
6 Ads 71/2012 - 47 12. 12. 2012 B Služební funkcionář rozhodující ve sporných případech o odměně za služební pohotovost je povinen posoudit, zda byla konána vojákem z povolání služební pohotovost výlučně na základě kritérií upravených §30 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a zjistit rozhodné skutečnosti pro stanovení, zda byla vojákem z povolání vykonávána služební pohotovost, či nikoliv. Nevyhovění nároku vojáka z povolání na proplacení odměn za služební pohotovost s odůvodněním, že není dána dosažitelnost do 120 minut, nemá oporu v zákoně.
6 Ads 115/2012 - 32 12. 12. 2012 B K překrytí poskytování podpory v nezaměstnanosti s dobou trvání pracovněprávního vztahu může dojít i na základě dohody o narovnání uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v průběhu sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru.
5 Afs 75/2011 - 57 12. 12. 2012 B I. K provedení směrnice Evropské unie (v daném případě šestá směrnice Rady 77/388/EHS a směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty) postačuje v určitých případech všeobecný právní kontext včetně obecných právních zásad vnitrostátního práva, pokud je tímto zaručeno dostatečně přesné a úplné uplatnění směrnice. Jestliže vnitrostátní právní úprava neobsahuje výslovné ustanovení zakazující výkon práva zneužívajícím způsobem, musí soud ověřit, zda na projednávanou věc nelze uplatnit také obecné právní zásady, z nichž by mohl zákaz dovolávat se stanovených výhod zneužívajícím způsobem vyplynout. II. Hlavní účel situace navozené daňovým subjektem je třeba hledat na základě skutečného obsahu jím provedených úkonů, přičemž unijní ani vnitrostátní právo nebrání tomu, aby i založení obchodní společnosti bylo v daňovém řízení za určitých okolností shledáno v rozporu se zákazem zneužití práva. Právní řád nemůže poskytovat ochranu zneužívajícím praktikám, jež nejsou usku ...
2 Ans 14/2012 - 41 10. 12. 2012 A I. Nečinnost je objektivně existující stav, kdy v zákonem předepsaných lhůtách nedošlo k provedení příslušných procesních úkonů. Ne každá nečinnost je však přičitatelná správnímu orgánu. Ustanovení §71 odst. 5 správního řádu z roku 2004 představuje materiální hledisko posouzení takového stavu; má-li zjištěná nečinnost svůj původ ve způsobu, jakým vystupuje v řízení jeho účastník, nejde o nečinnost správního orgánu a nelze se proti ní dovolávat ochrany. Posouzení, zda nejde o takovou situaci, přísluší i správnímu soudu v rámci posouzení důvodnosti žaloby podané dle §79 a násl. s. ř. s. II. Přijme-li nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti (§80 odst. 4 správního řádu z roku 2004), je tím presumován fakt, že správní orgán byl nečinný, a nejde tedy o případ, na který pamatuje §71 odst. 5 citovaného zákona. Správní soud již není oprávněn tento závěr přehodnocovat a procesním chováním účastníka řízení (žalobce) se, z pohledu §71 odst. 5 téhož zákona, může zabývat jen od okamžiku ...
7 Afs 90/2012 - 32 6. 12. 2012 B I. Obchodník ve smyslu §90 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může použít zvláštní režim [§90 odst. 2 písm. c) citovaného zákona] pouze tehdy, jedná-li se o použité zboží [§90 odst. 1 písm. b) téhož zákona] pořízené v rámci obchodování na území Evropského společenství, které bylo tomuto obchodníkovi dodáno jiným obchodníkem, jenž sám při prodeji použitého zboží uplatnil vůči obchodníkovi zvláštní režim. II. Naplnění zákonných podmínek je povinen prokázat správci daně ten obchodník (zde stěžovatel), který uplatňuje zvláštní režim (§90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) u vlastních zdanitelných plnění.
2 As 129/2012 - 24 3. 12. 2012 B Kompetenci vyslovovat nicotnost podle §77 odst. 2 správního řádu z roku 2004 i vůči správním rozhodnutím vydávaným v soukromoprávní věci má pouze správní soud; správní orgán tak učinit nesmí.
14 Kse 12/2012 - 87 3. 12. 2012 B Nerespektuje-li exekutor závazný právní názor Ústavního soudu v téže věci, aniž zmíní, z jakého důvodu tak činí, jde o kárné provinění.
4 Ads 2/2012 - 18 30. 11. 2012 B Žalobce, který dosáhl přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na bydlení) na základě nepravdivého údaje, že je osobou bez přístřeší (v řízení bylo prokázáno, že v předmětném období pravidelně spolu se svou matkou obýval její byt a byl tak ve smyslu §4 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, společně posuzovanou osobou se svou matkou, která pobírá starobní důchod), je povinen podle §51 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vrátit neprávem přijatou dávku, neboť mu byla přiznána na základě jím sdělených nepravdivých údajů.
4 As 52/2012 - 26 29. 11. 2012 A Pokud zvláštní zákon výslovně neurčuje, že podle něj vydávaná stanoviska jsou závazným stanoviskem ve smyslu správního řádu z roku 2004, ani neuvádí, že se jedná o správní rozhodnutí, je rozhodující, zda příslušné stanovisko podle zvláštního zákona naplňuje znaky závazného stanoviska vymezené v §149 správního řádu z roku 2004 a konkretizované v judikatuře správních soudů.
5 Afs 27/2012 - 37 29. 11. 2012 A Při sazebním zařazování zboží musí být s ohledem na závazky Evropské unie v oblasti obchodu s informačními technologiemi zohledněno upřednostnění volného pohybu výrobků výpočetní techniky nezatíženého clem.Kritériem pro sazební zařazení zboží může být i účel použití výrobku, pokud je tomuto inherentní, i zohlednění, která funkce výrobku je hlavní a která vedlejší z pohledu spotřebitele, i způsob jakým výrobci či prodejci daný produkt na trhu nabízejí.
5 As 115/2012 - 33 29. 11. 2012 A Lhůta pro odvolání soudního exekutora z funkce dle §15 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění účinném do 25. 6. 2009 je lhůtou pořádkovou. Proto v případě, kdy rozhodnutí o odvolání soudního exekutora z funkce není ministrem spravedlnosti vydáno v zákonem stanovené jednoměsíční lhůtě, nezaniká právo ministra na odvolání soudního exekutora z funkce.
5 Ans 7/2011 - 90 29. 11. 2012 A I. Územní samosprávné celky mají právní nárok na to, aby výdaje, které důvodně vynaložily v souvislosti s činností svých volebních orgánů spojenou s konáním voleb, jim byly plně nahrazeny ze státního rozpočtu (§66 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, §84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, §63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, §69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a §70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky). II. V případě, že krajský úřad při rozdělování účelových dotací jednotlivým obcím ve svém obvodu postupem podle §19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, hodlá konkrétní obci odepřít dotaci (nebo její část), na jejíž poskytnutí do rozpočtu obce je při splnění zákonných podmínek právní nárok, je povinností krajského úřadu rozhodnout o neposkytnutí dotace (nebo její části) na základě správního řízení rozhodnutím, které obsahuje náležitosti podle § ...
5 As 43/2012 - 40 29. 11. 2012 A Vyřízení obecné stížnosti odsouzeného podané dle §26 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, příslušným zaměstnancem Vězeňské služby ČR nelze považovat za rozhodnutí správního orgánu ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. Tím není vyloučena možnost přímé správní žaloby proti úkonu či nečinnosti Vězeňské služby, které byly předmětem stížnosti odsouzeného, zasahuje-li takový úkon nebo nečinnost do práv či povinností odsouzeného.
7 As 120/2012 - 40 29. 11. 2012 A Při povolování stavby (zde dodatečného povolení stavební úpravy rodinného domu spočívající v rozšíření stávajícího bytu a zřízení nových administrativních prostor včetně dvou parkovacích stání u stavby nacházející se v čistě obytné části města) se stavba posuzuje vždy jako jeden funkční celek. Proto nelze posuzovat dvě součásti stavebních úprav (na jedné straně stavební úpravy samotného domu, na straně druhé zřízení parkovacích stání) odděleně, nýbrž společně (viz čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze).
7 As 130/2012 - 29 29. 11. 2012 B I. Před tím, než správní orgán přistoupí k doručování písemností veřejnou vyhláškou podle správního řádu z roku 2004, musí vyvinout vyšší aktivitu ke zjištění pobytu účastníka řízení, než se toliko spolehnout na jediné sdělení poštovního doručovatele. Tak je tomu i v případě, že pro danou osobu platí zvláštní povinnost hlásit změny svého pobytu. II. Instituty doručování veřejnou vyhláškou nebo ustanovení opatrovníka (a doručování písemností jemu) jsou koncipovány jako krajní prostředek, k jehož využití lze přistoupit pouze tehdy, není-li možný postup podle §19 až §24 správního řádu z roku 2004. III. O osobu, které se prokazatelně nedaří doručovat nebo která je neznámého pobytu, se nejedná tehdy, daří-li se jí doručovat, byť fikcí podle §24 odst. 1 správního řádu z roku 2004. IV. Podmínkou fikce podle §24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 není, na rozdíl od předchozí právní úpravy, to, že se adresát v místě doručování zdržuje. V. Postup předcházející nastoupení fikce podle ...
4 Ads 90/2012 - 27 29. 11. 2012 B Náklady související se studiem na vysoké škole v Praze tvořené zejména náklady na ubytování ve výši 2950 Kč měsíčně nelze podřadit pod důvod poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi mimořádné okamžité pomoci podle §2 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, navíc v situaci, kdy stěžovatelka není osobou v hmotné nouzi.
7 Ao 3/2010 - 25 29. 11. 2012 B Územní systém ekologické stability je institutem plošné ochrany životního prostředí v území. V případě změny již zavedeného územního systému ekologické stability územním plánem musí být posuzován požadavek socioekonomického rozvoje území i s ohledem na již existující územní systém ekologické stability. Tuto fázi posouzení nelze nahradit až v rámci jednotlivých územních řízení.
7 As 144/2012 - 53 29. 11. 2012 B Je-li územní plán aplikován v konkrétním případě jako svého druhu podkladový akt, např. v řízení o umístění stavby, je soud oprávněn posoudit zákonnost té části územního plánu, která je podkladem rozhodnutí, a v případě, že by ji shledal nezákonnou, ji neaplikovat (čl. 95 odst. 1 Ústavy).
6 Ads 97/2012 - 28 28. 11. 2012 B Posudek o invaliditě pojištěnce, který více než 20 let pobíral invalidní důchod a jehož zdravotní stav se v průběhu této doby zhoršil, konstatující, že přiznání invalidity před 20 lety bylo omylem, musí takový závěr přesvědčivě odůvodnit (nemůže se omezit na holé konstatování). Nestanovení data řádné kontrolní prohlídky nemůže být k tíži pojištěnce. Odebrání invalidního důchodu po 20 letech bez jediné kontrolní prohlídky musí být podrobeno testu legitimity a přiměřenosti ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva.
8 As 51/2012 - 52 28. 11. 2012 B Jestliže se na pozemku nachází vedle pozemní komunikace rovněž odvodňovací strouha, nemůže být zpravidla důvodem pro oddělení pozemku se strouhou zájem na řádné funkci strouhy, pokud není současně zajištěn přístup z komunikace na přilehlé pozemky určené k výstavbě rodinných domů (§23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
1 As 136/2012 - 23 27. 11. 2012 A V řízení o správním deliktu se neužije §82 odst. 4 správního řádu z roku 2004; obviněný tedy v tomto řízení může uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy i v odvolání a správní orgán nemůže odmítnout provést navržené důkazy pouze s poukazem na to, že nebyly navrženy v řízení v prvním stupni.
1 As 19/2010 - 106 27. 11. 2012 A Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti pracovníka správního orgánu dle §9 odst. 1 správního řádu z roku 1967 jeho zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být jeho postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.
3 As 50/2012 - 44 22. 11. 2012 A Klamání konečného spotřebitele je třeba vnímat v jeho materiálním smyslu záměny představy (zde o původu vína) a nikoli jen jako porušení formálně zakotvených povinností. Pokud by formalizované povinnosti (označovat původ vína – hroznů) ze zákona nebo jiného právního předpisu národní provenience nevyplývaly, je třeba je vždy dovodit ze smyslu i znění uvedených ustanovení evropského práva. Tak lze účinně přispět k zachování a ochraně dědictví „zvláštních vlastností souvisejících se zeměpisným původem vína“.
6 Ads 67/2012 - 37 22. 11. 2012 A Osobě bez státní příslušnosti (apatridovi), která byla zaměstnána na území Ukrajiny a žádá o přiznání starobního důchodu ze systému důchodového pojištění České republiky, nelze hodnotit dobu zaměstnání na území Ukrajiny pro účely nároku na starobní důchod, neboť Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (č. 29/2003 Sb. m. s.), která byla sjednána, ratifikována i publikována předtím, než se pro Českou republiku stala závaznou Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti (č. 108/2004 Sb. m. s.), se vztahuje pouze na státní občany smluvních stran.
7 As 147/2012 - 23 22. 11. 2012 A Žaloba ve věcech samosprávy podle §67 písm. a) s. ř. s. a §124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nemusí splňovat podmínky podle §65 odst. 1 s. ř. s. Žalobce jakožto ten, komu zákon přiznává zvláštní žalobní legitimaci k ochraně určitého veřejného zájmu, tedy nemusí tvrdit zkrácení na svých právech úkonem žalovaného, který žalobou napadá.
1 As 89/2010 - 119 20. 11. 2012 A Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle §14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.
15 Kse 11/2012 - 65 20. 11. 2012 B Soudní exekutor je při provádění exekuce a priori vázán příslušnými ustanoveními zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti; §46 odst. 2 věta první zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti opravňuje, resp. ukládá soudnímu exekutorovi činit úkony potřebné k provedení exekuce, tedy k uspokojení nároku oprávněného i bez návrhu, exekutor není tedy vázán ani návrhy oprávněného či jiných osob. Citované ustanovení je přitom nutno považovat za lex specialis k §336m o. s. ř. V případě první neúspěšné dražby nemovitostí není proto třeba vyčkat dalšího návrhu oprávněného na nařízení další dražby.
4 As 39/2012 - 20 15. 11. 2012 A Podmínkou pro nabytí československého státního občanství legitimací nemanželského dítěte podle §161 obecného zákoníku občanského bylo uzavření manželství mezi rodiči dítěte a účinky legitimace nastupovaly ke dni sňatku. K určení otcovství manžela matky, které jen dokládá skutečnost, že nemanželské dítě skutečně zplodil, přitom mohlo dojít kdykoliv před sňatkem nebo po něm, aniž by měl okamžik určení otcovství jakýkoli vliv na legitimaci samotnou.

Za rok 2012 bylo zveřejněno 395 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 8 stran,
v čase 0.000096 sekundy z toho 0.000029 sekundy NoSQL databáze.