Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2013

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 As 40/2013 - 27 27. 12. 2013 B Manželka žadatele o krátkodobé vízum není účastnicí řízení o žádosti jejího manžela o nové posouzení důvodů neudělení víza podle §180e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nemá proto ani aktivní procesní legitimaci k podání žaloby podle §65 odst. 2 s. ř. s. proti negativnímu rozhodnutí o této žádosti.
4 As 7/2012 - 82 20. 12. 2013 B Speciální stavební úřady, jejichž věcná příslušnost ke zřízení věcného břemene, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva k (již) zřízené stavbě dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku, je zakotvena v §17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve vlastním řízení vystupují jako vyvlastňovací úřady.S výhradou zvláštní úpravy vymezení jejich věcné příslušnosti (a příp. dalších ustanovení zvláštních předpisů upravujících danou formu vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení) je na řízení jimi prováděné v souladu s §1 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, třeba aplikovat obecnou úpravu tohoto zákona, a to včetně jeho §16 odst. 3, podle něhož „je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení obec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, krajský úřad usnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad působící v jeho správním obvodu provedením vyvlastň ...
9 Azs 22/2013 - 36 19. 12. 2013 A Ve světle rozsudku velkého senátu Soudního dvora ze dne 19. 12. 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott a další proti Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-364/11, interpretujícího čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2004/83/ES, je pro možnou aplikaci §15 odst. 3 písm. a) části věty za středníkem zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nezbytné, aby ochrana nebo podpora poskytovaná Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě byla ukončena z důvodů nezávislých na vůli žadatele o mezinárodní ochranu, přičemž žadatel poskytovanou ochranu nebo podporu dříve skutečně využil. Existence těchto podmínek musí být žadatelem o status uprchlíka ve správním řízení dostatečně konkrétně tvrzena.
9 As 27/2013 - 52 19. 12. 2013 A Rozhodnutí o zajištění (zadržení) zboží podezřelého z porušování některých práv duševního vlastnictví (§23 odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je rozhodnutím přezkoumatelným ve správním soudnictví.
2 As 130/2012 - 20 19. 12. 2013 A Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti v rámci přezkumu rozsudku, jímž bylo užito moderační oprávnění, nemá obdobné oprávnění jako krajský soud (§78 odst. 2 s. ř. s.) a sám již úvahu krajského soudu o moderaci výše pokuty nahradit nemůže. Ve vztahu k diskreci krajského soudu může Nejvyšší správní soud hodnotit jen to, zda soud I. stupně nepřekročil zákonem stanovené meze tohoto uvážení, nevybočil z nich nebo volné uvážení nezneužil, či zda je jeho úvaha přezkoumatelná a logicky nerozporná.
4 Ads 68/2013 - 33 19. 12. 2013 B Žalobce nelze činit odpovědným (§75 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky) za to, že v roce 2004 postupoval při výkladu vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v souladu s tehdejší rozhodovací praxí, která byla následně v roce 2006 překonána opačným výkladem.
6 Aps 7/2013 - 81 18. 12. 2013 A Justiční stráž je oprávněna zjišťovat totožnost osob, které hodlají vstoupit do jí střežené budovy státního zastupitelství (§13 odst. 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky), a to i v případě, že deklarovaným účelem vstupu je osobní předání písemnosti na úřední podatelně státního zastupitelství, jež je dislokována v útrobách budovy, tj. za místem, kde justiční stráž provádí bezpečnostní kontrolu osob vstupujících do budovy. Výzvou k prokázání totožnosti justiční stráž v tomto případě neporušuje ani ústavně zaručené právo vstupující osoby na soukromí (čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), resp. široce pojaté právo na informační sebeurčení vyplývající dle judikatury Ústavního soudu z čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ani zákaz neoprávněného zjišťování osobních údajů ve smyslu čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
6 As 81/2013 - 56 18. 12. 2013 B Nemůže-li správní orgán vzhledem k porušení zásady spisového pořádku, resp. zásady řádného vedení spisu (srov. §17 správního řádu z roku 2004) prokázat, že spis již dále nebyl doplňován o další podklady, k nimž nebylo účastníku umožněno se vyjádřit, jde tato skutečnost k tíži správního orgánu, tudíž k závěru, že právo účastníka podle §36 odst. 3 správního řádu z roku 2004, aby mu byla před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k jeho podkladům, bylo porušeno.
6 As 76/2012 - 70 18. 12. 2013 B I. Změna souboru technických parametrů rozhlasového vysílání spočívající ve zvýšení výkonu již dříve přiděleného kmitočtu (vysílače) může vést ke zvětšení území pokrytého signálem, a tím i zvýšení počtu obyvatel schopných přijímat vysílání konkrétního programu, což je kritérium mající zásadní vliv na ekonomickou atraktivitu daného vysílače pro toho, kdo jej užívá pro šíření svého programu. Proto musí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v řízení o návrhu na takovou změnu podle §20 odst. 4 a §21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, vyhodnotit, zda její důsledky mohou vést ke zvýhodnění žadatele, a tedy zasáhnout do práv jiných provozovatelů rozhlasového vysílání, a kterých. Tyto osoby jsou (kromě žadatele a těch, kteří se účastnili původního řízení o udělení licence žadateli) na základě §27 odst. 2 správního řádu z roku 2004 rovněž účastníky řízení o žádosti o takovou změnu. II. Žalobu proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní ...
2 As 53/2013 - 111 18. 12. 2013 B Správní orgán při zjištění státního občanství (dle §24 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky) nemůže vzít za podklad výměr ministerstva vnitra o neschválení národní spolehlivosti, jemuž byl přiznán odkladný účinek; takový výměr sice formálně nabyl právní moci, ale nevyvolal zamýšlené účinky. V takové situaci si musí správní orgán rozhodnou otázku zachování občanství posoudit sám na základě podkladů obsažených ve spise.
1 Afs 76/2013 - 57 17. 12. 2013 A I. Konkrétní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení o stížnosti na postup plátce daně (§237 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu), ani v soudním řízení, které na ně navazuje. II. Pokyn Ústavního soudu zohledňovat likvidační účinky solárního odvodu v individuálních případech je za stávající právní úpravy proveditelný jen prostřednictvím institutu prominutí daně dle §260 v návaznosti na §259 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
2 Afs 60/2013 - 31 17. 12. 2013 B Namítl-li stěžovatel [s ohledem na §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], že není zřejmé, na základě jakého konkrétního právního předpisu soud provedl svůj úsudek o přiměřenosti, jde o námitku absurdní, neboť úvaha je pevnou součástí rozhodovací činnosti soudu, kterážto je pojmovým znakem soudu a jako taková pochopitelně není výslovně upravena v konkrétním zákoně (a ani v Ústavě). Měl-li stěžovatel zato, že soud může jakoukoli svou úvahu učinit jen tak, že u jejích jednotlivých kroků odkáže na konkrétní zákon či právní předpis, pak jde o představu mylnou. Právní řád není manuálem všech myslitelných společenských dějů.
5 Afs 50/2012 - 39 13. 12. 2013 A Menšinový akcionář není procesně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí České národní banky o žádosti hlavního akcionáře o udělení souhlasu (dle §183n odst. 1 obchodního zákoníku*)) se zdůvodněním výše protiplnění v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů dle §183i a násl. obchodního zákoníku**). Soudní ochrana práva menšinových akcionářů na přiměřenou výši protiplnění je poskytována soudy v občanském soudním řízení na základě žaloby podle §183k obchodního zákoníku***).*) S účinností od 1. 1. 2014 dle §391 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.**) S účinností od 1. 1. 2014 dle §375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.***) S účinností od 1. 1. 2014 dle §390 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
8 Afs 9/2013 - 47 13. 12. 2013 B Doměřenou daň z přidané hodnoty je možné uplatnit jako daňově uznatelný výdaj [podle §24 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] ve zdaňovacím období, kdy vznikla jako náklad, tedy v době, kdy nabyl účinnosti dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty.
7 Afs 96/2013 - 34 12. 12. 2013 B I. Spojí-li krajský soud ke společnému projednání (§39 odst. 1 s. ř. s.) samostatné žaloby směřující proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisejí, je povinen skrze řádně uplatněné žalobní body posoudit zákonnost každého z napadených rozhodnutí. Uvedené platí tím spíše, bylo-li již samotným žalovaným rozhodováno vždy o více daňových povinnostech žalobkyně, které jí nadto byly stanoveny za použití pomůcek (zde třemi rozhodnutími celkem 12 daňových povinností). II. Je nepřípustné, aby krajský soud bez skutkové opory a řádného posouzení relevance žalobních bodů pouze obecně konstatoval nedůvodnost podaných žalob a vzal za svá tvrzení žalovaného, jež jsou obsažená ve vyjádření k žalobě, odůvodnění napadených rozhodnutí či v jiných rozhodnutích žalovaného nebo správce daně, které nelze samostatně přezkoumat ve správním soudnictví. Takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek skutkových důvodů [§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
Nad 69/2013 - 78 12. 12. 2013 B Za situace, kdy příslušný inspektorát České obchodní inspekce působí ve dvou krajích (Středočeském kraji a hlavním městě Praze), má sídlo v jednom z nich (v Praze) a správní delikt byl spáchán ve Středočeském kraji, jsou naplněny podmínky pro aplikaci §7 odst. 2 věty druhé s. ř. s., podle něhož má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Místně příslušným soudem k projednání věci je proto Krajský soud v Praze.
6 Ads 62/2013 - 57 11. 12. 2013 B Státní zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem kompetentním ke kontrole potravin ve smyslu §16 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, nelze proto vyjít z toho, že k vydání rozhodnutí o pokutě na základě kontroly balených sýrů nebyly orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce vůbec věcně příslušné. Krajský soud proto postupoval nesprávně, když shledal, že rozhodnutí vydaná orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce trpí takovými vadami, které vyvolávají jejich nicotnost, a ve smyslu §76 odst. 2 s. ř. s. tuto nicotnost rozsudkem vyslovil.
9 Afs 27/2013 - 40 5. 12. 2013 B I. Výdaje na spotřebované pohonné hmoty se uplatňují v závislosti na tom, na základě jakého právního titulu je silniční motorové vozidlo využíváno. V případě vlastního vozidla podnikatele (fyzické osoby) pak navíc v závislosti na jeho zahrnutí či nezahrnutí do obchodního majetku [§24 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů]. II. Uskuteční-li poplatník, který nevede účetnictví, pracovní cestu vypůjčeným vozidlem, je oprávněn uplatnit výdaje za spotřebované pohonné hmoty pouze ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty vypočtené podle zvláštních právních předpisů, a to ve zdaňovacím období, kdy byla pracovní cesta vykonána [§24 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů].
9 Aps 11/2013 - 39 5. 12. 2013 B I. Přítomnost policie na místě, ze kterého má být osoba dle §44 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vykázána, není bezvýjimečnou podmínkou zákonnosti faktického úkonu vykázání. Pokud je vzhledem k okolnostem případu zřejmé, že by fyzická přítomnost policie na místě, ze kterého má být osoba vykázána, nepřinesla z hlediska výše citovaného ustanovení žádné relevantní informace (například proto, že se zde vykazovaná ani ohrožená osoba aktuálně nezdržují, nebo proto, že ohrožená osoba netvrdí takové skutečnosti, jež by bylo potřeba fyzickým ohledáním místa ověřovat) a zároveň má z jiných zdrojů k dispozici dostatečná skutková zjištění, není její fyzická přítomnost na místě nezbytná ani z důvodu zjišťování skutkového stavu. Takový postup však musí být spíše výjimečný. II. Vykázání ze společného obydlí při postupu dle §44 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nelze provést telefonicky, neboť taková forma nenaplňuje zákonem obligatorně stanovenou ...
6 As 67/2013 - 16 4. 12. 2013 B V řízení o námitkách proti záznamu bodů do registru řidičů dle §123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze přezkoumávat skutkový stav a právní kvalifikaci přestupku vyplývající z pokutového bloku.
6 Ads 61/2013 - 34 4. 12. 2013 B Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti žadatele o další procentní body (§3 odst. 2 vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity) by muselo být odůvodněno specifickými okolnostmi, jež v podřazení pod příslušný funkční rozsah postižení nemohly být zhodnoceny. Takové zvýšení umožňuje zejména individualizovaně zohlednit dopad invalidity do pracovní schopnosti pojištěnce dosažené před jejím vznikem. To logicky nepřichází v úvahu v případě pojištěnce, který před vznikem invalidity nevykonával žádnou výdělečnou činnost odpovídající jeho kvalifikaci a praxi, s níž by se mohl stav po vzniku invalidity poměřovat.
3 Ads 125/2012 - 23 4. 12. 2013 B Opodstatněnost překročení nejvyšší dovolené rychlosti na základě §18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí být v řízení o kázeňském deliktu zasahujícího policisty spolehlivě zjištěna; nepostačí pouhé tvrzení policisty o oprávněnosti takového jednání.
1 As 117/2013 - 17 4. 12. 2013 B Nedostatek prostředků účastníka řízení na cestu k soudnímu jednání zpravidla nezakládá nezbytnou potřebu ochrany jeho práv ustanovením zástupce soudem (§35 odst. 8 s. ř. s.).
2 Afs 24/2012 - 34 29. 11. 2013 A I. Požadavek zákona, aby projekt výzkumu a vývoje byl zpracován jako písemný dokument (§34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), splňuje nejen projekt v listinné (analogové) podobě, ale i elektronický soubor, lze-li jej kdykoli jednoduše převést do listinné podoby. II. Zákon o daních z příjmů výslovně nevyžaduje, aby byl projekt výzkumu a vývoje představován jediným, uceleným dokumentem; z povahy věci lze nicméně takový požadavek dovodit (§34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Nesplňuje-li projekt beze zbytku tento požadavek, jde o nedostatek formální, který správce daně a priori nezbavuje povinnosti zabývat se jeho věcným obsahem.
2 As 60/2013 - 26 29. 11. 2013 A Předtím než příslušný úřad později ohlášené shromáždění zakáže pro místní a časovou kolizi se shromážděním ohlášeným dříve [§10 odst. 2 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím], musí na základě znalosti místních poměrů, tvrzení pozdějšího svolavatele či na základě jiných důvodných pochybností uvážit, zda dříve ohlášené shromáždění není koncipováno jen jako obstrukční s jediným cílem blokovat pro daný prostor a čas jiná shromáždění. Dospěje-li úřad k závěru, že jediným účelem shromáždění je blokace místa a času, jde o zneužití práva, jemuž nepřísluší právní ochrana. Později ohlášené shromáždění v takovém případě úřad nesmí zakázat podle §10 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona.
4 As 90/2012 - 66 28. 11. 2013 B Pokud bylo rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání závislé na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které nemají úřední osoby u ní působící a které nebylo lze opatřit ani od jiného správního orgánu [v daném případě na posouzení, zda je daný kmitočet natolik bonitní, že jej nelze přidělit prostřednictvím rozhodnutí o změně územního rozsahu vysílání ve smyslu §21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, nýbrž výhradně prostřednictvím řádného rozhodnutí o udělení licence podle §18 téhož zákona], byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle §56 správního řádu z roku 2004 povinna za účelem posouzení těchto skutečností ustanovit znalce (popř. znalecký ústav) a tomuto uložit, aby vypracoval znalecký posudek, a to písemně. Poslední věta citovaného §56 sice správnímu orgánu umožňuje znalce rovněž vyslechnout, takové ústní vyjádření se však musí vztahovat k obsahu znaleckého posudku, který byl předtím pro ...
7 As 45/2013 - 20 28. 11. 2013 B Lhůta pěti dnů, v níž má správní orgán za splnění zákonných podmínek zahájit řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu (§118c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), není lhůtou propadnou v tom smyslu, že by její marné uplynutí bránilo správnímu orgánu v pozdějším zahájení takového řízení.
7 Afs 98/2013 - 22 28. 11. 2013 B I na veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, uzavřenou mezi krajem a příjemcem dotace, se vztahuje §170 část věty za středníkem správního řádu z roku 2004, podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku z roku 1964, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení.
Vol 155/2013 - 11 27. 11. 2013 A Skutečnost, že na někoho bylo podáno trestní oznámení, není a s ohledem na zásadu presumpce neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) ani nemůže být podmínkou pasivního volebního práva, a ani překážkou jeho výkonu. Ba co víc, platná Ústava, ani zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, nebrání kandidatuře a zvolení ani osobě, která již byla pravomocně odsouzena za trestný čin, a to dokonce i kdyby jí byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody a nacházela se v době voleb ve výkonu tohoto trestu (srov. §2 ve spojení s §25 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, čl. 19 odst. 1 Ústavy).
8 Afs 38/2013 - 61 27. 11. 2013 B Žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů na rok 2012 podaná do 31. 12. 2011 podléhá správnímu poplatku podle položky 21 písm. c) přílohy (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2011. Správní orgán nebyl v roce 2012 povinen z moci úřední rozhodnout o změně výše poplatku v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, protože podle přechodných ustanovení uvedeného zákona se postupuje při stanovení sazby a výpočtu předmětného správního poplatku podle dosavadních právních předpisů, pokud bylo řízení zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
4 As 141/2013 - 28 27. 11. 2013 B I. Ustanovení §75 odst. 1 s. ř. s. nebrání tomu, aby soud při svém rozhodování vycházel z dokumentů, které vznikly až po vydání žalobou napadeného správního rozhodnutí, pokud popisují stav, jež ke dni rozhodování správního orgánu objektivně existoval. II. Povinnost správního orgánu hodnotit podání podle jeho obsahu (§37 odst. 1 věta druhá správního řádu z roku 2004) rozhodně neznamená, že by správní orgán měl oprávnění nebo dokonce povinnost bez dalšího podsouvat účastníkovi řízení tvrzení, námitky, návrhy nebo argumenty, které jeho podání vůbec neobsahuje. III. Stavební povolení může být vydáno pouze na základě žádosti stavebníka (§110 stavebního zákona z roku 2006).
8 Afs 26/2013 - 78 27. 11. 2013 B Přestože §141 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, umožňuje správci daně využít údaje i z nepřípustného dodatečného daňového přiznání, nelze takto stanovenou daň považovat za daň doměřenou „podle dodatečného daňového přiznání“ a nelze použít výluku z povinnosti hradit penále podle §251 odst. 4 téhož zákona.
8 Afs 49/2012 - 53 27. 11. 2013 B U příspěvkových organizací je třeba vykládat §25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tak, že za daňově uznatelné náklady nelze uznat náklady vynaložené v souvislosti s čerpáním fondu odměn.
6 Ads 33/2013 - 31 27. 11. 2013 B I. Zákonodárce v §190 odst. 8 in fine zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, eliminoval zásadu dvojinstančnosti řízení ve věcech služebního poměru. Připustil tak situaci, že účastník řízení může změnou rozhodnutí služebního funkcionáře v odvolacím řízení, která by byla v jeho neprospěch, přijít o možnost brojit proti takové změně rozhodnutí prostřednictvím řádného opravného prostředku. II. Rozhodování služebního funkcionáře o žádosti příslušníka o poskytování služebního volna při studiu (studijních úlev) není vyloučeno z řízení ve věcech služebního poměru podle části dvanácté služebního zákona, oproti rozhodování o udělení služebního volna na konkrétní studijní dny [§171 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů]. III. „Dobu odpovídající době trvání studia“ [§74 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů], od níž se odvíjí závazek setrvat ve služebním poměru p ...
4 Ads 87/2013 - 40 27. 11. 2013 B Pokud je k určení hladiny hluku pronikající do chráněných prostor z provozovny podnikatele nutné provést též měření hluku pozadí, pak s protokolem o měření hluku pozadí je nutno zacházet dle §88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zástupci kontrolované osoby musí být nejpozději bezprostředně po skončení měření poskytnuta příležitost seznámit se s výsledky měření a vyjádřit se k nim.
6 Ads 137/2012 - 41 27. 11. 2013 B Povinností služebního funkcionáře při rozhodování o zvláštním příplatku podle §120 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je toto rozhodnutí náležitě odůvodnit, aby bylo zřejmé, z jakých podkladů vycházel a jakými úvahami se řídil. Jediným důvodem pro snížení nebo odnětí zvláštního příplatku přitom může být jen snížení míry rizik nebo jejich zánik. Nelze přitom souhlasit s názorem, že pokud byla výše zvláštního příspěvku stanovena ve výši, která nepřekročila rozmezí vytyčené §120 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů, k porušení zákona o služebním poměru ani k porušení služebních předpisů nedošlo.
8 As 95/2012 - 90 26. 11. 2013 B Podle §12 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení. Citovaný zákon tedy uvádí v souvislosti se zrušením údaje o trvalém pobytu nikoli obecnou nezpůsobilost k užívání za účelem bydlení, ale nezpůsobilost podle zvláštních právních předpisů. Jedná-li se o stavbu vyžadující stavební povolení, zakládalo takovou nezpůsobilost k užívání právě chybějící kolaudační rozhodnutí (srov. §76 odst. 1 a §85 stavebního zákona z roku 1976).
8 As 109/2012 - 37 26. 11. 2013 B Za osobu zjevně neoprávněnou k podání správní žaloby [§46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.] nelze považovat vlastníka budovy, pokud žaloba směřuje proti rozhodnutí, kterým bylo vlastníkovi kolektoru uloženo obnovení předcházejícího stavu odvětrání kolektoru (§129 stavebního zákona z roku 2006), které se má nacházet uvnitř budovy.
4 Aps 6/2013 - 37 22. 11. 2013 A I. Orgány České republiky nejsou oprávněny zadržet cestovní doklad cizince předložený zmocněným zástupcem cizince spolu s žádostí o povolení k pobytu, pokud nejsou splněny zákonem výslovně stanovené důvody k takovému postupu (především §117 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). II. Cizinec může pověřit svého zmocněnce k vyřízení žádosti o povolení k pobytu, pokud zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, výslovně nevyžaduje osobní podání takové žádosti cizincem, a za účelem obstarání této záležitosti může zmocněnci rovněž svěřit svůj cestovní doklad.
4 As 135/2013 - 58 22. 11. 2013 B I. U záměrů, které podléhají stavebnímu povolení a jsou umístěny na pozemcích určených k plnění funkce lesa, je pravomocné rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa dle §15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, předpokladem pro vydání stavebního povolení. II. Pokud žalobce bez pravomocného rozhodnutí o odnětí plnění funkcí lesa dle §15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, na lesních pozemcích o značné výměře odstraní porost a provádí terénní úpravy a stavbu, které jsou neslučitelné s funkcí lesa jako složky životního prostředí, dopouští se deliktu dle §4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Odpovědnost za tento delikt nezanikne ani tím, že následně (poté, co protiprávní jednání bylo realizováno) bylo rozhodnutí o odnětí dodatečně vydáno.
7 As 80/2013 - 34 21. 11. 2013 B Vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o neudělení víza [§171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a jejími mezinárodními závazky.
2 As 125/2012 - 77 21. 11. 2013 B Při posuzování dobré víry právnické osoby [čl. 73 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 796/2004], která je umělým a abstraktním právním útvarem, je nutno nedostatek či naplnění dobré víry posuzovat z hlediska vnějších znaků, zejména u statutárních orgánů. Ostatně i projevy vůle právnické osoby, se posuzují tak, že se hodnotí projevy vůle konkrétních fyzických osob, které je učinily v postavení statutárních orgánů.
7 As 16/2013 - 53 21. 11. 2013 B I. Po vlastnících pozemků lze požadovat, aby strpěli jejich využívání k výkonu práva myslivosti [§2 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti] třetími osobami, jen pokud takové omezení jejich vlastnických práv nepřesáhne spravedlivou míru. Ta není překročena, pokud dotčený vlastník takovým využíváním netrpí žádnou podstatnou újmu, typicky pokud vlastník má k myslivosti pozitivní či lhostejný vztah. II. Má-li však vlastník pozemku k myslivosti jako zábavě či zájmové činnosti vztah negativní, vyvěrající typicky z jeho přesvědčení či opřený o důvody svědomí, není zásadně spravedlivé po něm žádat, aby na svých pozemcích výkon práva myslivosti trpěl, a má zásadně právo, aby jeho pozemky nebyly takovým způsobem využívány a staly se nehonebními pozemky podle §17 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
2 Aps 7/2013 - 59 21. 11. 2013 B Výzva k odstranění vad podání podle §37 odst. 5 s. ř. s. musí být učiněna ve formě usnesení. Je-li účastník řízení vyzván k odstranění vad pouze přípisem, nelze s nevyhověním výzvě spojit pro účastníka nepříznivé právní následky.
6 Azs 20/2013 - 27 21. 11. 2013 B Není-li usnesení o odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost odůvodněno (§104a odst. 1 a odst. 3 s. ř. s.), nemusí být odůvodněny ani navazující výroky o nákladech řízení a o odměně ustanoveného advokáta.
Vol 124/2013 - 25 20. 11. 2013 B Nelze považovat za a priori protiprávní, pokud politická strana požaduje od svých kandidátů určitý příspěvek na náklady, které sama s volbami má. Soud respektuje, že se jedná o otázku spadající do oblasti vnitrostranické autonomie. Výjimkou by byly jen extrémní případy, které by ve své podstatě zaváděly protiústavní majetkové cenzy a tím narušily právo občanů na přístup k voleným a jiným veřejným funkcím za rovných podmínek (čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).
2 Afs 85/2012 - 40 19. 11. 2013 B I. Vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře nenahrazují vysvětlivky k Harmonizovanému systému, nýbrž mají být konzultovány společně s nimi. II. Vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře i Harmonizovanému systému představují legitimní prostředek pro výklad Kombinované nomenklatury za předpokladu, že jejich znění je v souladu se závaznými ustanoveními Celního sazebníku (znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, nestanoví-li znění těchto čísel nebo poznámek jinak); pokud by byl text vysvětlivek v rozporu se závaznými ustanoveními Celního sazebníku a Kombinované nomenklatury, nelze k němu při celním zařazení zboží přihlížet.
1 Aos 2/2013 - 135 14. 11. 2013 B Úprava směrné části územního plánu nabývá účinnosti dnem rozhodnutí příslušného orgánu o této úpravě (k §29 odst. 3 a §31 odst. 3 stavebního zákona z roku 1976).
Vol 120/2013 - 42 14. 11. 2013 B Pokud navrhovatel v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny podle §87 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, vznáší námitku chyby při sčítání přednostních hlasů okrskovou volební komisí ve volebním okrsku, kde hlasoval, přezkoumá Nejvyšší správní soud volební dokumentaci z daného volebního okrsku. Pro „extrapolaci“ chybovosti při sčítání hlasů zjištěné v jednom volebním okrsku na ostatní volební okrsky příslušného volebního kraje chybí nezbytná zákonná autorizace.
Ars 3/2013 - 29 13. 11. 2013 B Ustanovení §32 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je třeba vykládat v souladu s ústavními zásadami rovnosti zbraní a svobodné politické soutěže. Pro referendovou kampaň tedy platí, že vyhrazená plakátovací plocha by měla být přístupná odpůrcům i podporovatelům a obecní zpravodaj či další informační prostředky by měly dodržovat zásadu vyváženosti a dát přiměřený prostor k vyjádření i druhé straně.

Za rok 2013 bylo zveřejněno 417 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 9 stran,
v čase 0.000086 sekundy z toho 0.000028 sekundy NoSQL databáze.