Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2014

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 Afs 17/2013 - 179 19. 12. 2014 A I. Tabákový výrobek, jehož vázací list je vyroben z papíru, nesplňuje formální znaky doutníku podle §101 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 4. 2011. II. Pojem „kouří se jako takové“ [§101 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 4. 2011] odpovídá pojmu „jsou-li určeny ke kouření v daném stavu“ (čl. 3 směrnice Rady 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, ve znění čl. 3 směrnice Rady 2002/10/ES). Tabákový výrobek musí být způsobilý ke kouření bez předchozích úprav či změn (např. bez předchozího vložení do dutinky z cigaretového papíru). Citovaná ustanovení naopak nepožadují, aby proces kouření doutníku vykazoval určité obvyklé kvalitativní znaky kouření tohoto typu tabákového výrobku.
4 Afs 223/2014 - 36 19. 12. 2014 B Stěžovatelka, která přijala zdanitelné plnění od obchodního partnera, o němž věděla, že ukončil svou hlavní podnikatelskou činnost a není schopen plnit své závazky, a která namísto zaplacení započetla vůči tomuto plnění svou pohledávku, se podle §109 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stala ručitelem za nezaplacenou daň z tohoto plnění.
4 Ads 194/2014 - 30 19. 12. 2014 B Záznamy z návštěv pracovnic orgánu péče o dítě v místě bydliště a ve škole navštěvované dítětem mohou být obecně považovány za podklady pro zpracování spisové dokumentace, které lze podle §55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vyloučit z nahlížení, a to i vůči rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte. Správní orgán (zpravidla jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je nicméně v rozhodnutí o odmítnutí žádosti o nahlížení povinen odůvodnit, do kterých konkrétních podkladů a z jakého důvodu nahlížení odpírá, přičemž toto odůvodnění je třeba formulovat tak, aby bylo na jedné straně přezkoumatelné, na druhé straně však aby nezasáhlo do zákonem chráněných zájmů, zejména do ochrany dotčeného dítěte.
7 Afs 142/2014 - 28 18. 12. 2014 B Povinností odvolacího orgánu je seznámit daňový subjekt s pomůckou obstaranou v rámci odvolacího řízení a umožnit mu se k ní vyjádřit. To platí tím spíše, pokud v odvolacím řízení na základě nově získané pomůcky dochází ke zvýšení daňové povinnosti (k §114 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).
5 Afs 124/2014 - 79 18. 12. 2014 B Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládá tato předběžná otázka:Lze vysílání veřejnoprávního rozhlasu, které je financováno poplatky placenými na základě zákona, k jejichž úhradě je poplatník povinen z důvodu vlastnictví rozhlasového přijímače, jeho držby či z jiného právního důvodu opravňujícího k užívání tohoto přijímače, a to ve výši zákonem stanovené, považovat za „poskytování služby za protiplnění“ ve smyslu z čl. 2 bodu 1 šesté směrnice Rady 7/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států ýkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, které má být od daně z přidané hodnoty osvobozeno dle čl. 13 části A odst. 1 písm. q) téže směrnice, nebo jde o neekonomickou činnost, která vůbec nepředstavuje předmět daně z přidané hodnoty dle čl. 2 šesté směrnice a tedy na ni nedopadá ani osvobození od daně podle čl. 13 části A odst. 1 písm. q) této směrnice?
1 As 189/2014 - 50 17. 12. 2014 A Při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinný subjekt povinen vyrozumět podle §4 odst. 3 správního řádu z roku 2004 osobu, která by mohla být poskytnutím informace dotčena.
4 Afs 183/2014 - 42 17. 12. 2014 B Je-li manko na zásobách pokládáno za zdanitelné plnění pro účely daně z přidané hodnoty, je toto plnění uskutečněno podle §21 odst. 6 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dnem zjištění manka, tj. zpravidla dnem provedení fyzické inventury.
9 As 75/2014 - 44 17. 12. 2014 B Vnitřním předpisem veřejné vysoké školy vydaným na základě zákonného zmocnění může být stanovena úprava procesního postupu ve věcech rozhodování o právech a povinnostech studentů (zde rozhodování o žádosti o prominutí zmeškání lhůty k podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana, kterým se studentovi nepřiznává účelové stipendium). Pokud je úprava obsažená v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřním předpisu vysoké školy komplexní, platí, v souladu s §68 odst. 1 zákona o vysokých školách, že se na rozhodování o právech a povinnostech studentů obecné předpisy o správním řízení nevztahují. Teprve pokud by úprava v zákoně o vysokých školách a vnitřním předpisu nebyla úplná, bylo by možné použít obecné předpisy o správním řízení.
6 Ads 233/2014 - 31 16. 12. 2014 A Pochybnosti o ústavnosti spodní hranice pokuty 250 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce [§140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] musí soud vyřešit standardně podáním návrhu na zrušení předmětného ustanovení Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a §48 odst. 1 písm. a) s. ř. s., anebo – za situace, kdy již bylo řízení před Ústavním soudem na základě návrhu jiného navrhovatele zahájeno – přerušením řízení [§48 odst. 3 písm. d) s. ř. s.] a vyčkáním na rozhodnutí Ústavního soudu. Nevyčká-li na rozhodnutí Ústavního soudu a své přesvědčení o protiústavnosti zákonného ustanovení promítne do rozsudku, jímž správní orgán zaváže bez zákonné autorizace zcela upustit od potrestání za správní delikt, porušuje princip dělby moci v systému koncentrovaného ústavního soudnictví.
2 Afs 140/2014 - 38 16. 12. 2014 A I. Při zjišťování základu daně (§23 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) vychází správce daně primárně z hospodářského výsledku daňového subjektu, tj. z jím vedeného účetnictví. Nelze-li vycházet z účetnictví, může daňový subjekt prokázat svá tvrzení i jinými důkazními prostředky. II. Uzavře-li daňový subjekt dohodu o narovnání proto, že vyvstaly pochybnosti o platnosti smlouvy zakládající původní závazek, který daňový subjekt neevidoval v účetnictví, neboť se domníval, že na základě smlouvy o převzetí dluhu jiným subjektem přestal být z předmětné smlouvy zavázán, musí správce daně při posuzování důvodnosti vynaložení nákladu (§24 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) plynoucího z dohody o narovnání vycházet nikoliv toliko z účetnictví daňového subjektu, nýbrž musí vážit také reálné riziko hrozící daňovému subjektu v případě jeho neúspěchu v soudním sporu o vydání bezdůvodného obohacení získaného z neplatného právního úkonu.
6 Afs 119/2014 - 25 16. 12. 2014 B I po novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, provedené zákonem č. 212/2011 Sb. je poplatníkem daně z pozemků podle §6 odst. 2 písm. a) bodu 1. a 2. novelizovaného zákona v případě zpevněných ploch užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství nebo pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost vlastník pozemku, a nikoli jeho nájemce provozující na dotyčném pozemku výše uvedené činnosti.
6 As 218/2014 - 34 15. 12. 2014 B Z §18 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, opírajícího se o zmocňovací ustanovení §70 odst. 1 písm. i) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nelze dovodit povinnost správního orgánu odesílat písemnosti pouze z elektronické adresy podatelny správního orgánu; s odesláním písemnosti z elektronické adresy zaměstnance výpravny správního orgánu zákon nespojuje důsledek v podobě neúčinnosti odeslání, resp. doručení zprávy na elektronickou doručovací adresu (e-mail) účastníka. Nepotvrdí-li adresát převzetí takto odeslané písemnosti nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání, postupuje se podle §19 odst. 8 správního řádu z roku 2004.
8 Afs 81/2014 - 78 12. 12. 2014 B Pokud správci daně vznikly pochybnosti o úplnosti a správnosti vykázaných příjmů za provedené zakázky u daňového subjektu podnikajícího ve sdružení (§829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), nelze nedostatky daňové evidence překlenout poukazem na pravděpodobné krácení daně druhým účastníkem sdružení a přenášet tak důsledky tohoto stavu na správce daně. Účelem daňového řízení rovněž není nahrazovat případný soukromoprávní spor či být procesním rámcem pro případný nárok jednoho společníka proti druhému.
6 As 226/2014 - 29 11. 12. 2014 A I. Osobě zastávající funkci myslivecké stráže, do níž byla ustanovena, svědčí veřejné subjektivní právo na nerušený výkon této funkce za zákonem předpokládaných podmínek ve smyslu čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. II. Ustanovení §13 odst. 2 věty druhé zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třeba vykládat v souladu s jeho zněním tak, že orgán státní správy myslivosti zkoumá podmínku porušení zákona o myslivosti mysliveckou stráží i v případě, že návrh na zrušení ustanovení myslivecké stráže podá uživatel honitby.
10 As 157/2014 - 39 11. 12. 2014 A I. Je-li osoba vlastníkem nebo uživatelem výrobků, které obsahují označení v souladu s ochrannou známkou zapsanou Úřadem průmyslového vlastnictví, nemůže jít o padělek ve smyslu §2 odst. 1 písm. r) bodu 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jen proto, že v budoucnu bude táž ochranná známka se zpětnými účinky prohlášena za neplatnou pro zásah do práv majitele jiné ochranné známky (§32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách). II. Pokud osoba ochrannou známku užívala v souladu s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví, nelze takovou osobu zpětně, po zrušení ochranné známky s účinky ex tunc, za toto jednání sankcionovat podle §24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy v rovině trestního práva správního.
3 As 7/2014 - 21 11. 12. 2014 B Pokud šetření k osobě konkrétního pachatele přestupku podle §125f odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vede správní orgán k závěru, že by jím měla být blíže neurčená tzv. osoba blízká řidiče označeného provozovatelem vozidla, nezbavuje to provozovatele odpovědnosti za správní delikt podle §125f odst. 1 zmíněného zákona.
10 As 57/2014 - 81 11. 12. 2014 B Řízení o zrušení povolení k provozování letiště dle §34 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, se s výjimkou návrhu provozovatele letiště zahajuje výhradně z moci úřední.
1 Azs 136/2014 - 31 11. 12. 2014 B I. Do běhu doby zajištění za účelem správního vyhoštění podle §124 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, se nezapočítává doba, kdy byla cizinci omezena osobní svoboda podle §46a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; do maximální doby zajištění podle §125 odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky se však doba zajištění cizince v režimu zákona o azylu počítá. II. Z §124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, neplyne povinnost správního orgánu stanovit ve výrokové části (ani v odůvodnění rozhodnutí) konkrétní den, kdy doba zajištění nejpozději skončí. Požadavku na jasnost, určitost a srozumitelnost rozhodnutí o prodloužení doby zajištění správní orgán dostojí, uvede-li ve výroku, že prodlužuje dobu zajištění stanovenou předchozím rozhodnutím o zajištění o určitý počet dnů.
9 As 61/2014 - 26 10. 12. 2014 B Výměrou týkající se změny druhu pozemku podle §80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2010 se rozumí výměra plochy skutečně dotčené změnou, bez ohledu na uspořádání parcel a jejich výměr v katastru nemovitostí.
9 Afs 170/2014 - 42 10. 12. 2014 B Oprávnění věřitelů snížit daň z přidané hodnoty na výstupu o částky odpovídající neuhrazeným pohledávkám za dlužníky v úpadku (§44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) lze uplatnit za splnění dalších zákonem stanovených podmínek pouze u pohledávek, které vznikly nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.
2 As 74/2013 - 45 9. 12. 2014 A Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení dle §98 správního řádu z roku 2004 je možné vydat pouze ve dvouměsíční subjektivní lhůtě a roční objektivní lhůtě vyplývající z §96 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
4 As 26/2013 - 57 9. 12. 2014 A Předpokladem pro ustanovení opatrovníka účastníkovi v řízení před správním orgánem podle §32 odst. 4 správního řádu z roku 2004 není souhlas obce, která má být opatrovníkem účastníka ustanovena.
4 Ads 35/2013 - 63 9. 12. 2014 A Žadatelé o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ze zdravotního pojištění podle §39f odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jako držitelé registrace těchto léčivých přípravků a účastníci správního řízení podle §39g odst. 1 téhož zákona, jsou v rámci soudního přezkumu rozhodnutí v tomto řízení vydaného aktivně procesně legitimováni podle §65 odst. 1 s. ř. s.
Nad 224/2014 - 53 9. 12. 2014 A V řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§82 a násl. s. ř. s.) je třeba vykládat §83 s. ř. s. tak, že soud na základě tvrzení žalobce, eventuálně doplněného na výzvu soudu, a s přihlédnutím k dalším informacím, které má soud případně k dispozici, po právní stránce posoudí, kterému správnímu orgánu je s ohledem na tato tvrzení přičitatelné jednání, jež má být podle žalobce nezákonným zásahem. Liší-li se tento závěr soudu od projevu vůle žalobce označujícího žalovaného, upozorní soud žalobce na svůj závěr a vyzve jej, aby případně reagoval úpravou označení žalovaného. Pokud žalobce i poté, co byl soudem upozorněn na jiný právní závěr soudu ohledně otázky, kdo má být v dané věci žalovaným, setrvá na svém původním náhledu na tuto otázku a neuzpůsobí patřičně označení žalovaného a návrh výroku rozhodnutí soudu [§84 odst. 3 písm. d) s. ř. s.], nemůže být jeho žalobě vyhověno.
12 Ksz 10/2014 - 33 8. 12. 2014 B Jestliže státní zástupce po obdržení podnětu policejního orgánu k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby v rozporu s §77 odst. 1 trestního řádu ve lhůtě 48 hodin od zadržení nenařídí propuštění obviněného ani ho neodevzdá soudu s návrhem na vzetí do vazby, dopouští se kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
4 Azs 200/2014 - 33 5. 12. 2014 B Pokud správní orgán rozhoduje o nepovolení vstupu na území cizinci, který podal žádost o mezinárodní ochranu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, z důvodu domněnky, že představuje nebezpečí pro veřejný pořádek podle §73 odst. 4 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je povinen rovněž předběžně vyhodnotit, zda je žádost o mezinárodní ochranu nedůvodná nebo nepřípustná podle čl. 35 odst. 3 druhého pododstavce směrnice č. 2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka.
9 As 56/2014 - 28 4. 12. 2014 B Pokud je sporná povaha žalovaného, po kterém jsou požadovány informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, coby povinného subjektu dle tohoto zákona (§2 odst. 1 a 2), je správní soud povinen přednostně vyhodnotit tuto otázku, aby zjistil, zda je dána pravomoc soudů ve správním soudnictví. Teprve poté, co učiní závěr o pravomoci soudů ve správním soudnictví, se může zabývat dalšími okolnostmi, jako je např. povaha aktu vydaného žalovaným.
2 Ads 27/2014 - 53 3. 12. 2014 B Existence exekučního titulu se zásadně přezkoumává při nařízení exekuce. Jestliže byla celá pohledávka exekučně vymožena, správní orgán v souladu s §73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2010, ve spojení s §268 odst. 2 o. s. ř., exekuci zastavil.
6 Azs 242/2014 - 41 3. 12. 2014 B K dosažení cíle správního řízení nemusí vést toliko jedna jediná procesní cesta a významnou hodnotou, resp. principem dobré správy, promítajícím se též do správněsoudního přezkumu, je zásada předvídatelnosti, jež velí setrvat na již „vyjudikovaných“ řešeních, jimž se veřejná správa i její adresáti přizpůsobili. Proto je zpravidla třeba před aktivací rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (§17 s. ř. s.) upřednostnit procesní řešení [zde zastavení řízení pro zjevnou bezpředmětnost žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu dle §66 odst. 1 písm. g) správního řádu z roku 2004], jež bylo v minulosti rozsudkem Nejvyššího správního soudu aprobováno, byť dané procesní řešení není nesporné, nejvhodnější, resp. jediné možné, a to zejména je-li s ním spojena výhoda v podobě možnosti přímého soudního přezkumu a ochrany veřejného subjektivního práva žadatele o povolení k dlouhodobému pobytu, jehož žádosti o upuštění od povinnosti osobního podání zastupitelský úřad nevyhověl [§169 odst. 14 záko ...
6 Ads 80/2013 - 41 2. 12. 2014 A Zrušením §140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve slovech „nejméně však ve výši 250 000 Kč“ nálezem sp. zn. Pl. ÚS 52/13 otevřel Ústavní soud cestu k tomu, aby správní orgány a soudy v probíhajících řízeních při ukládání pokuty za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce zohlednily osobní a majetkové poměry delikventa, aniž by je při tom limitovala protiústavně zakotvená spodní hranice pokuty ve výši 250 000 Kč. Jinak by došlo k porušení ústavně zaručeného práva podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
14 Kse 5/2014 - 85 1. 12. 2014 B I. Pokud zákon nezajišťuje informovanost exekutora o podání vylučovací žaloby (srov. §68, odst. 4 exekučního řádu), musí ten přijmout opatření, aby si v rizikových případech takovou vědomost zajistil a vyloučil tak riziko prodeje věcí nepatřících povinnému. II. Podle §116 odst. 4 a 5 exekučního řádu je exekutorovi přičitatelné jednání jeho zaměstnance; není zde však přímá úměra v závažnosti jejich jednání. III. Exekutor se zprostí odpovědnosti za zaměstnance ve smyslu §116 odst. 15 exekučního řádu prokáže-li existenci účinného systému, který je s to vyloučit pochybení určitého druhu.
9 Afs 138/2014 - 41 27. 11. 2014 A Rozhodnutí správce daně o zastavení odvolacího řízení pro neodstranění vad odvolání, spočívajících v absenci odvolacích důvodů, vydané podle §112 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je věcně správné, neodstranil-li odvolatel tyto vady odvolání nejen na výzvu správce daně ve stanovené lhůtě, ale nejpozději do vydání rozhodnutí o zastavení řízení.
4 As 208/2014 - 39 27. 11. 2014 B Procesní pochybení spočívající v tom, že krajský soud v intencích §74 odst. 1 věta třetí s. ř. s. nedoručil vyjádření žalované k žalobě žalobkyni je vadou řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, a to zejména za situace, kdy bylo soudem o žalobě rozhodováno bez jednání a kdy krajský soud z vyjádření žalované ve svém rozsudku vycházel.
10 Afs 148/2014 - 70 27. 11. 2014 B I. Při rozhodování správce daně o propadnutí vybraných výrobků podle §42d zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, účinného od 1. 5. 2011, nemá správce daně správní uvážení. II. Dodatečné doložení zjednodušeného průvodního dokladu ve smyslu §30 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, poté, co tento doklad nebyl předložen při kontrole, je z hlediska porušení §42 odst. 1 písm. a) téhož zákona bez významu.
5 Afs 105/2013 - 29 27. 11. 2014 B I. Podmínky pro stanovení daně podle pomůcek pro nepodání daňového přiznání [§44 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (nyní §145 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)] nejsou splněny za situace, kdy daňový subjekt nebyl zcela nečinný, brojil-li proti výzvě správce daně k podání daňového přiznání odvoláním, ve kterém tvrdil, že není ve vztahu k této dani jejím plátcem a není tedy povinen daňové přiznání podat. Byť tedy neučinil své sdělení stran daňové povinnosti na předepsaném formuláři (daňovém přiznání), učinil tak nepochybně v podaném odvolání. Nelze tak konstatovat, že daňový subjekt se správcem daně nekomunikoval, a jsou bez dalšího dány podmínky pro stanovení daně podle pomůcek, aniž by správce daně umožnil řádné dokazování. II. Daň je stanovena dokazováním a nikoli podle pomůcek [§44 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (nyní §145 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)], jestliže správce daně na základě zjištění učiněných z důkazních prostře ...
10 As 167/2014 - 51 27. 11. 2014 B Náhrada stávajícího elektrického vedení včetně výměny stožárů a jejich základů spojené s jeho zdvojením není změnou stavby dle §2 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, nýbrž představuje stavbu novou.
10 As 176/2014 - 39 27. 11. 2014 B Ustanovení §4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve spojení s §5 odst. 5 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, upravuje výslovně možnost nahlížet do registru silničních vozidel a požadovat opis nebo výpis v něm obsažených údajů, prokáže-li žadatel právní zájem a specifikuje-li svou žádost vyplněním předepsaného formuláře. Z žádného zákonného či podzákonného ustanovení přitom neplyne, že by nahlížení do registru silničních vozidel v elektronické a písemné podobě mělo mít odlišný režim. Příslušný správní úřad je tudíž povinen umožnit žadateli (splňujícímu uvedené podmínky) v rozsahu jím prokázaného právního zájmu nahlédnout i do elektronického systému registru silničních vozidel.
8 Afs 42/2013 - 94 26. 11. 2014 A I. Liberační důvody uvedené v §6a zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění účinném od 19. 8. 2008 se mohou uplatnit i na porušení povinností spáchaná před tímto datem, neboť předmětné ustanovení je nutno považovat za právní úpravu, která je pro pachatele správního deliktu příznivější ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. II. Účastník řízení se nemůže zprostit odpovědnosti za správní delikt podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, tvrzením, že přijímal nadlimitní platby v hotovosti v důsledku „nezákonného obstavení“ jeho účtů, pokud v době, kdy přijímal nadlimitní platby, svědčila zajišťovacím a exekučním příkazům presumpce zákonnosti a věcné správnosti.
1 As 131/2014 - 45 26. 11. 2014 B Výzva k uhrazení určené částky podle §125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je vydávána pouze v případě naplnění podmínek specifikovaných v odstavci 1 tohoto ustanovení. Není-li některá z podmínek §125h odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích naplněna, může být řízení podle §125f tohoto zákona s provozovatelem vozidla zahájeno, aniž by zahájení řízení předcházelo vydání výzvy k uhrazení určené částky.
6 Ads 1/2012 - 129 26. 11. 2014 B I. Česká republika nebyla do 1. 5. 2010 [za účinnosti nařízení Rady (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství] ani poté [po jeho nahrazení nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení] státem příslušným pro výplatu rodičovského příspěvku svému občanu, jehož obvyklé bydliště ve smyslu středu jeho zájmů bylo v rozhodné době v jiném členském státě EU (kde aktuálně z důvodu péče o dítě přestal pracovat), a to ani když splňoval podmínky stanovené českými právními předpisy pro přiznání této dávky [§3 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj. byl hlášen k trvalému pobytu na území ČR]. II. Nepříslušný členský stát může rodinné dávky poskytovat pouze výjimečně, je-li mezi jeho územím a předmětnou situací dána přesná a zvláště úzká vazba a za podmínky, že není nepřiměřeně ovlivněna předvídatelnost a účinnost koordinačníc ...
6 As 186/2014 - 29 26. 11. 2014 B Rozhodnutí správního orgánu není dle §19 odst. 3 správního řádu z povahy věci vyloučeno doručovat dle žádosti účastníka na elektronickou adresu, kterou účastník řízení správnímu orgánu sdělil. Naopak §69 odst. 3 správního řádu je speciálním ustanovením pro elektronické doručování rozhodnutí; správní řád tak s tímto způsobem počítá.
9 As 155/2014 - 32 20. 11. 2014 A Rozhodnutí o zproštění výkonu služby dle §40 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, není rozhodnutím předběžné povahy podle §70 písm. b) s. ř. s., a proto není vyloučeno ze soudního přezkumu. Příslušník bezpečnostního sboru se může domáhat, aby soud přezkoumal, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro zproštění výkonu služby, tj. zda by ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.
Vol 23/2014 - 110 20. 11. 2014 A I. Návrhem na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování podle §90 odst. 2 věty první soudního řádu správního, resp. §87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je napadena též volba zvoleného kandidáta (senátora). Jakkoli zákon předpokládá primárně účastenství politické strany, na jejíž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla takto napadena, je třeba zvážit, zda je tímto způsobem „věc“ zvoleného kandidáta politickou stranou procesně účinně hájena. Minimálním předpokladem je, že se dotčený kandidát o řízení dozví. V pochybnostech a v případech, kdy se toho kandidát sám domáhá, je třeba umožnit přímé účastenství i zvolenému kandidátu ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. II. Námitku nezákonně obsazených okrskových volebních komisí, v rozporu s právem politické strany delegovat členy okrskových volebních komisí podle §14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, lze efektivně uplatni ...
4 As 187/2014 - 36 20. 11. 2014 B Rozhodnutí o námitkách dle §52 daňového řádu z roku 1992, proti úkonu finančního úřadu jakožto dožádaného orgánu podle §2 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, spočívajícímu v sepsání protokolu o jednání s dlužníkem, při němž bylo dlužníkovi toliko tlumočeno stanovisko cizozemského dožadujícího orgánu o existenci vymáhané pohledávky, není rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. Soudní přezkoumatelnost takového úkonu nezakládá ani čl. 12 odst. 3 směrnice Rady 2008/55/ES o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření.
2 As 141/2014 - 50 20. 11. 2014 B Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí je provozovatel původního vysílání podle §2 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Licenční podmínky dovolující provozovateli vysílání s licencí přebírat program provozovatele vysílání ze zákona, schválené před účinností zákona č. 196/2009 Sb., zůstávají v platnosti.
7 As 227/2014 - 39 20. 11. 2014 B I. Zrušující rozhodnutí podle §68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nevytváří překážku věci rozhodnuté. Jde o rozhodnutí, jímž se věc vrací do původního stavu před vydáním rozhodnutí I. stupně, a které proto nebrání vydání nového rozhodnutí I. stupně. II. Za splnění zákonné povinnosti zveřejnit výši poplatků spojených se studiem (§58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) nelze považovat zveřejnění výše poplatků, která byla určena v rozporu se zákonem. Pozdější určení výše poplatku v souladu se zákonem v téže výši nemůže představovat zhojení dosavadní nezákonnosti.
3 As 26/2014 - 62 19. 11. 2014 A Žalobce je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti, tj. podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, před podáním žaloby podle §79 s. ř. s. i v případě, že se domáhá ochrany proti nečinnosti správního orgánu poté, co soud původní rozhodnutí povinného subjektu o žádosti o informace zrušil.
1 Azs 160/2014 - 25 19. 11. 2014 A Je-li přezkoumáváno rozhodnutí příslušných správních orgánů o správním vyhoštění, je újma, hrozící stěžovateli z jeho výkonu, zřejmá ze samotné povahy tohoto rozhodnutí. To platí přinejmenším, pokud jde o zajištění práva na spravedlivý proces a práva na respektování soukromého života. K tomu musí soud přihlédnout i tehdy, jestliže stěžovatel v žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti (§107 odst. 1 s. ř. s.) netvrdí konkrétní skutkové okolnosti svého případu ani nenavrhuje důkazy k jejich prokázání.
13 Kss 4/2014 - 152 19. 11. 2014 B Kárným proviněním dle §87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, může být pouze takové porušení povinností soudce, které je zaviněné. Soudce tedy nelze činit odpovědným za výsledek, tedy za možné průtahy v řízení, které mají své objektivní příčiny (např. objektivní potíže s předvoláváním svědků k hlavnímu líčení), a nelze je proto připisovat kárně obviněnému.
5 Afs 54/2012 - 33 18. 11. 2014 A Uplatnili-li manželé výpočet daně ze společného základu daně podle §13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ke dni 31. 12. 2007, a došlo-li následně k pochybnostem o správném stanovení základu daně, byl každý z manželů povinen podle §31 odst. 9 zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, prokazovat pouze skutečnosti rozhodné pro vlastní dílčí základ daně.

Za rok 2014 bylo zveřejněno 424 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 9 stran,
v čase 0,000094 sekundy z toho 0,000030 sekundy NoSQL databáze.