Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2017

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
10 Azs 213/2017 - 47 20. 12. 2017 B Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jsou-li kumulativně naplněny podmínky v čl. 31 odst. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, který je ve vnitrostátním právu proveden v §119a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (cizinec přichází přímo ze státu, kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma, a na území vstoupí nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt). S ohledem na smysl a účel daného ustanovení nemůže obstát výklad, který za splnění podmínky „přihlásit se bez prodlení úřadům“ považuje pouze okamžité podání žádosti o mezinárodní ochranu poté, co se cizinec neoprávněně vyskytl na území ČR. Při hodnocení této podmínky je třeba zohlednit konkrétní skutkové okolnosti v každém jednotlivém případě.
10 Afs 269/2017 - 34 20. 12. 2017 B Daňovou kontrolu může u daňového subjektu zahájit v rámci vybrané působnosti podle §10 odst. 4 ve spojení s §8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, kterýkoliv finanční úřad.
6 As 317/2017 - 38 20. 12. 2017 B Pokud má odsouzený neuhrazené dluhy vyjmenované v §25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, polovinu finančních prostředků na účtu vedeném věznicí může použít jen na úhradu těchto dluhů. To ovšem neznamená, že druhá polovina prostředků na tomto účtu musí zůstat odsouzenému plně k dispozici. Jestliže má odsouzený další neuhrazené splatné dluhy, které nespadají pod §25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, a jeho finanční prostředky podléhají exekuci nařízené v souladu se zákonem, lze tyto finanční prostředky exekucí postihnout.
6 As 288/2016 - 146 20. 12. 2017 B I. Úkolem soudu v řízení o přezkumu programu zlepšování kvality ovzduší vydaného ve formě opatření obecné povahy (§9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), je ověřit, zda odpůrce osvědčil, že v dobré víře do programu zařadil všechna podstatná opatření, jež se vzhledem ke stavu poznání nabízela a jejichž synergická realizace v průběhu času (tj. dle časového plánu jejich provádění) pravděpodobně povede k dosažení cíle, tj. dodržení zákonného imisního limitu pro příslušné znečišťující látky. Pokud jde o konečný termín dosažení cíle, soud ověří, zda nebyl stanoven svévolně, resp. zjevně nerozumně. Ke zrušení opatření obecné povahy přistoupí např. tehdy, když odpůrce stanovený termín racionálně a přesvědčivě neodůvodnil nebo kdyby bylo s velkou pravděpodobností (nikoli jen spekulativně) možné stanovit termín kratší, a to v řádu let. II. Náležitostí programu zlepšování kvality ovzduší musí být (v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, o kvalitě vně ...
9 As 298/2016 - 24 19. 12. 2017 B Lhůta „neprodleně“ pro upozornění svolavatele shromáždění na vady jeho oznámení (§5 odst. 6 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění účinném do 31. 10. 2016, §5 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění účinném od 1. 11. 2016) je lhůtou pořádkovou.
10 As 20/2017 - 49 19. 12. 2017 B Den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku https://online.postservis.cz, není okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě ve smyslu §40 odst. 1 písm. d) správního řádu.
6 As 219/2017 - 245 15. 12. 2017 B I. Každý žadatel o povolení provozovat letiště musí doložit vlastnictví letiště, jiný právní vztah k letišti či souhlas vlastníka letiště s jeho provozováním ve smyslu §30 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. II. Přednostní právo na vydání povolení provozovat letiště podle §27 odst. 3 zákona o civilním letectví svědčí vlastníku nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků vůči stávajícímu provozovateli letiště či jinému žadateli, nezbavuje ho však povinnosti doložit právní vztah k letišti. III. Vypořádání nároku původního provozovatele letiště na náhradu investic účelně vynaložených v souvislosti s letištěm (§27 odst. 3 věta druhá a třetí zákona o civilním letectví) není podmínkou vydání provozního povolení vlastníku nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků. Tento nárok vzniká až dnem právní moci rozhodnutí o povolení provozovat letiště vydaného vlastníku nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků, kdy zároveň zaniká povolení stávajícího provoz ...
4 As 199/2017 - 30 15. 12. 2017 B Správní orgán při úvaze o uložení sankce za správní delikt nemůže jako přitěžující okolnost hodnotit nepravdivá tvrzení uplatněná osobou obviněnou ze spáchání deliktu v rámci procesní obrany při projednání deliktu. Podle okolností konkrétního případu je však možné hodnotit jako přitěžující okolnost (§12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) to, že obviněný v době před spácháním deliktu uzavřel smlouvu o „pojištění proti pokutám“, pokud z toho lze usuzovat na jeho negativní vztah k dodržování pravidel silničního provozu.
4 Afs 157/2017 - 37 14. 12. 2017 B Lhůta k podání žaloby (§72 s. ř. s.) nemůže být žalobci prominuta či „navrácena“, jestliže po uplynutí této lhůty Ústavní soud označil zákonnou výluku ze soudního přezkumu za protiústavní.
3 Afs 5/2017 - 56 14. 12. 2017 B Pořádková lhůta uvedená v §38 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se upíná pouze k případům nečinnosti při vydávání rozhodnutí, nikoli však při činění jiných úkonů prováděných v rámci daňové kontroly.
9 Afs 286/2017 - 26 14. 12. 2017 B Správce daně je dle §155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, povinen o úroku z odpočtu daně z přidané hodnoty rozhodnout bezodkladně po vrácení odpočtu a tento úrok dle §254 odst. 3 téhož zákona předepsat, do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o přiznání úroku z vratitelného přeplatku, na osobní účet plátce daně. Je-li daňový subjekt pasivní a o takto předepsaný úrok nežádá, nemá správce daně povinnost úrok vracet z úřední povinnosti.
2 Azs 237/2017 - 20 14. 12. 2017 B Okolnost, že cizinec užije při prokazování totožnosti padělaný či pozměněný doklad totožnosti některého z členských států EU, umožňující mu za běžných okolností vystupovat pod nepravou identitou (příp. je u něho takový doklad nalezen, aniž by cizinec dokázal osvědčit, že jej nehodlal jakkoli užít), je obvykle velmi silným signálem toho, že cizinec je připraven závažně porušovat pravidla České republiky regulující pobyt cizinců, a za běžných okolností tedy dostatečným důvodem k důkladnému zvážení, zda cizince zajistit dle §124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
3 As 321/2017 - 19 14. 12. 2017 B Lhůta dodatečně určená soudem k zaplacení soudního poplatku podle §9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, je propadná. Požádá-li proto stěžovatel o osvobození od soudních poplatků až po uplynutí této lhůty, soud tento návrh bez dalšího zamítne.
Konf 18/2016 - 63 14. 12. 2017 B O návrhu na určení existence práv k dobývacím prostorům (§25 a násl. zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon) jsou příslušné rozhodovat obvodní báňské úřady postupem dle §142 správního řádu.
Konf 22/2017 - 6 14. 12. 2017 B Jestliže správce daně v rámci daňové exekuce sjednal s řidiči přepravní společnosti spolupráci při převozu zajištěných movitých věcí (pohonných hmot) do daňového skladu, náleží rozhodnout ve sporu o nákladech na přepravu soudu (§5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů).
Konf 44/2017 - 7 14. 12. 2017 B Mzdové nároky dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, mají veřejnoprávní povahu a k rozhodování o nich je dána pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví.
Vol 84/2017 - 175 13. 12. 2017 B I. Jednou z podmínek zakládajících aktivní legitimaci ve věci návrhu proti provedení registrace podle §65 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je v případě navrhujícího občana podle §21 odst. 1 téhož zákona, který je zároveň kandidátem na funkci prezidenta republiky, rovněž skutečnost, že tento navrhovatel kromě soudního přezkumu registrace jiného kandidáta, příp. jiných kandidátů, současně usiluje podle §65 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky o soudní ochranu ve věci své vlastní registrace. II. Řízení proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny podle §65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a řízení proti rozhodnutí o provedení registrace kandidátní listiny podle §65 odst. 2 téhož zákona má jiný okruh navrhovatelů, jakož i jiný smysl a účel. Oproti řízení podle §66 zákona o volbě prezidenta, které míří na ochranu ve věci volby prezidenta poté, kdy tato volba proběhla, je okruh navrhovatelů pro řízení ve věci registrace k ...
12 Ksz 7/2017 - 51 12. 12. 2017 B Státní zástupce se dopouští kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jestliže v rozporu s §72a odst. 3 věty první, §73b odst. 4 trestního řádu a čl. 33 odst. 2 a 5 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, po uplynutí maximální tříměsíční lhůty pro trvání koluzní vazby nevyrozumí věznici, v níž obviněný vykonává vazbu, v důsledku čehož je obviněný po dobu čtyřiceti dnů nadále podroben zvláštním režimovým opatřením vyplývajících z důvodů kolizní vazby.
2 As 262/2017 - 25 8. 12. 2017 B Nebylo-li proti rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu podáno odvolání, nelze je přezkoumat ani jako závazný podklad napadeného rozhodnutí (tj. v režimu §75 odst. 2 s. ř. s.).
1 Azs 398/2017 - 25 7. 12. 2017 B Členskému státu nevzniká povinnost převzít příslušnost na základě čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (nařízení Dublin III) ani tehdy, pokud by nastala výjimečná situace, kdy i bez ohledu na kvalitu přijetí a péči dostupnou v členském státě příslušném pro posouzení žádosti o mezinárodní ochranu nebude možné vyloučit, že přemístění žadatele, jehož zdravotní stav je obzvláště závažný, může pro něj samo o sobě s sebou nést skutečné riziko nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu čl. 4 Listiny základních práv EU. Za takové situace je však povinností orgánů členského státu, aby odložily výkon rozhodnutí o přemístění do doby, než zdravotní stav žadatele jeho přemístění umožní. Teprve pokud by zdravotní stav žadatele neumožnil přemístění během šestiměsíční lhůty stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení Dublin III, zanikla by povinnost příslušného státu k převzetí žadatele a příslušným státem by se v důsledku uplynutí této lhůty stal dožadující členský stát, tedy stá ...
10 Afs 270/2017 - 48 7. 12. 2017 B Povinnosti dle §3 odst. 2 věta druhá zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, jsou povinnosti hmotněprávní povahy. Proto i na lhůtu tam uvedenou nutno nahlížet jako na lhůtu hmotněprávní. V této lhůtě proto musí dojít dokumenty správnímu orgánu.
13 Kss 1/2016 - 217 6. 12. 2017 B Systémový problém, kterým je zjevně kritický nedostatek insolvenčních soudců, případně dalšího soudního personálu k jejich podpoře, na krajských soudech obecně, za něž jsou zodpovědné orgány státní správy soudnictví, tedy v prvé řadě Ministerstvo spravedlnosti, nelze v žádném případě přenášet na jednotlivé soudce a de facto je činit kárně odpovědnými za nezvládnutí tohoto problému státní správou soudů.
1 Afs 58/2017 - 42 5. 12. 2017 B I. Podání žaloby, kterou se žalobce domáhá pouze určení, že zásah byl nezákonný, není podmíněno vyčerpáním jiných právních prostředků ochrany nebo nápravy před správním orgánem ve smyslu §85 s. ř. s. Subjektivní lhůta pro podání žaloby běží od okamžiku, kdy se do sféry žalobce dostanou takové informace, na jejichž základě mohl seznat, v čem jednání veřejné správy, jež má být nezákonným zásahem, spočívá a že je zaměřeno proti němu. II. Stížnost ani žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti dle §261 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, není jiným právním prostředkem ochrany nebo nápravy ve smyslu §85 s. ř. s., který je nutno před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správce daně vyčerpat. Případné podání takové stížnosti nemá vliv na běh subjektivní lhůty pro podání žaloby.
9 As 277/2016 - 45 5. 12. 2017 B Správní orgán může využít institut podání vysvětlení (§60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, §137 odst. 1 správního řádu) pouze v případě, kdy jej nezbytně potřebuje a zároveň si rozhodné skutečnosti nemůže zjistit jiným postupem, který by nezatěžoval dotčené osoby. Jestliže správní orgán takto nepostupuje, vykonává svá formální oprávnění ultra vires, tedy mimo svoji pravomoc. Pokud je samotné předvolání k podání vysvětlení nezákonné, nelze ukládat pořádkovou pokutu za účelem vynucení podání vysvětlení.
2 As 196/2016 - 123 5. 12. 2017 B Nezabýval-li se krajský soud podstatným vyjádřením osoby zúčastněné na řízení, nezakládá to samo o sobě nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí pro nedostatek důvodů. Jedná se však o vážnou vadu řízení, která dle okolností případu může vést ke zrušení rozhodnutí napadeného kasační stížností [§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
Konf 13/2016 - 20 4. 12. 2017 B Ustanovení §17 odst. 7 písm. c) energetického zákona nezakládá rozhodovací pravomoc Energetického regulačního úřadu pro rozhodování sporů, spočívajících v tvrzeném neoprávněném zásahu do výkonu práv odpovídajících věcnému břemenu v případech, kdy toto břemeno vzniklo ex lege, na základě předpisů veřejného práva. I v těchto případech je založena obecná pravomoc soudů rozhodovat spory povstalé z poměrů soukromého práva.
3 Afs 96/2016 - 40 30. 11. 2017 B Jsou-li předmětem zdanitelného plnění (§2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) dosud rostoucí zemědělské plodiny, aniž by docházelo současně k převodu pozemků s nimiž jsou dosud spojeny, je nutné postavit najisto, zda šlo o úplatný převod práva provést budoucí sklizeň (tzn. nabýt vlastnické právo k budoucí, v době kontrahování ještě neexistující úrodě), se všemi riziky s tím spojenými (neúroda, živelná pohroma, apod.), či zda byl předmětem smlouvy převod vlastnického práva k samotnému zemědělskému porostu ve stavu, v jakém se nacházel v době kontraktace, bez zřetele k předpokládanému budoucímu výnosu (sklizni). V prvním případě by se jednalo o převod práva k nedokončené rostlinné výrobě, a z hlediska daňového tedy o poskytnutí služby ve smyslu §14 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona; v druhém případě by šlo o dodání zboží ve smyslu §13 téhož zákona.
3 As 252/2016 - 50 30. 11. 2017 B I. Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění účinném do 30. 6. 2017, neumožňoval Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provádět sektorová šetření ve smyslu §20 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. II. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl v období do 30. 6. 2017 při výkonu správního dozoru podle zákona o významné tržní síle oprávněn použít nástroje uvedené v §21e, §21f a 21g zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a to na základě §5 a §7 odst. 1 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle.
6 Azs 320/2017 - 20 29. 11. 2017 B Ustanovení §172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, vylučuje soudní přezkum rozhodnutí policie o zajištění nejen pro případ, že byl cizinec před rozhodnutím soudu propuštěn ze zařízení v režimu zákona o pobytu cizinců, ale také pro případ, že cizinec byl po podání žaloby, ale před rozhodnutím soudu, dále zajištěn samostatným rozhodnutím jiného správního orgánu (zde Ministerstva vnitra).Nelze-li se dle §172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky domoci u soudu vyslovení nezákonnosti rozhodnutí o zajištění policií ani v jednom stupni řízení z důvodu, že omezení osobní svobody již dle tohoto rozhodnutí netrvá, je taková vnitrostátní úprava neaplikovatelná pro rozpor s právem Evropské unie, a to s čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a s čl. 6 a čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie ...
1 As 214/2017 - 32 29. 11. 2017 B Podání učiněné prostřednictvím emailové zprávy se považuje za doručené v okamžiku, kdy se dostane do sféry správního orgánu a ten se s ním může objektivně seznámit, nikoliv odesláním.
9 As 269/2016 - 44 29. 11. 2017 B I. Povinnost navrhovatele uhradit kauci podle §115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je spojena s jedním návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele, kterých může být podáno i při zadávání jedné veřejné zakázky více. Návrhy mohou směřovat jak proti zavedení a fungování dynamického nákupního systému, tak proti zadávání jednotlivých veřejných zakázek v jeho rámci (§93 a násl. uvedeného zákona). II. Pokud soud zruší napadené rozhodnutí správního orgánu z důvodu nezákonnosti podkladových úkonů (§75 odst. 2 s. ř. s.), stanou se tyto podkladové úkony v důsledku vysloveného závazného právního názoru soudu nadále právně neúčinné, byť nedojde k jejich formálnímu zrušení. V případě rozhodnutí či usnesení pomine překážka věci rozhodnuté ve smyslu §48 odst. 2 správního řádu.
2 Afs 192/2017 - 26 29. 11. 2017 B I. Při daňověprávní kvalifikaci soukromoprávních jednání nelze opomenout jejich hospodářskou podstatu a účel a je nutno je posuzovat ve vzájemných souvislostech. II. Pokud ze smlouvy o smlouvách budoucích vyplývá vůle účastníků (zde fyzických osob) uzavřít sérii na sobě závislých převodů obchodních podílů, na jejichž konci dosáhnou transformace uspořádání vlastnických vztahů v jimi vlastněných obchodních společnostech (jakési vícestranné „směny“ obchodních podílů), avšak bez získání jakýchkoliv skutečných příjmů kýmkoli z nich nad rámec toho, co měli před provedením transformace, nelze zpravidla nahlížet na jednotlivé převody obchodních podílů v takovéto sérii izolovaně a považovat každý z nich jednotlivě za zdroj příjmu bez zohlednění převodů ostatních. III. Teprve v případě, že by hodnoty jednotlivých „směňovaných“ obchodních podílů byly takové, že po provedení výše popsané komplexní transakce spočívající v provázaném systému převodů obchodních podílů by některý z účastníků tra ...
12 Ksz 5/2017 - 67 28. 11. 2017 B I. K vyřizování trestního oznámení a k výkonu dozoru nad zákonností přípravného trestního řízení je věčně příslušné krajské státní zastupitelství, jestliže tvrzení oznamovatele nebo důkazy shromážděné při prověřování a vyšetřování dostatečně odůvodňují možnost právního posouzení předmětného skutku jako trestného činu, o němž podle §17 odst. 1 písm. c) trestního řádu v prvním stupni koná řízení krajský soud, a to i když je v souvislosti s ním dáno podezření taktéž ze spáchání dalšího trestného činu s okresní právní kvalifikací. S ohledem na zásadu subsidiarity kárného postihu však konání těchto úkonů státním zástupcem věcně nepříslušného státního zastupitelství nelze považovat za kárné provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, za situace, kdy uvedené pochybení nemělo zásadní vliv na průběh šetření trestního oznámení a prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu s krajskou právní kvalifikací ani na výsledek trestního řízení a kdy nečinnost s ...
10 As 130/2017 - 56 24. 11. 2017 B Veřejnoprávní smlouva nemůže zpětně založit závazek veřejné služby dle §19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30. 4. 2004. Taková smlouva totiž musí být uzavřena předtím, než dopravce začne dopravní obslužnost zabezpečovat.
10 As 261/2017 - 41 24. 11. 2017 B I. Přijetí poplachové zprávy z automatizovaného zabezpečovacího systému střeženého objektu na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury samo o sobě nevyvolá nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, které je základní podmínkou jednání v krajní nouzi (§2 odst. 2 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). II. Řidič bezpečnostní agentury, který při plnění úkolů agentury jede do střeženého objektu, v němž hrozí konkrétní nebezpečí, a překročí přitom nejvyšší dovolenou rychlost v jízdě, se zpravidla nemůže bránit tím, že jednal v krajní nouzi, pokud se předtím nepokusil on nebo bezpečnostní agentura nebo klient bezpečnostní agentury využít pomoci policie (absence podmínky subsidiarity dle §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
1 Afs 340/2016 - 51 23. 11. 2017 B Pokud správní orgán předloží soudu správní spis, ve kterém chybí obsah spisu, jednotlivé listiny nejsou řádně číslovány a chronologicky seřazeny, porušuje §64 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Toto pochybení správního orgánu znemožňuje soudu ověřit, zda je spis úplný a jaké dokumenty obsahoval v době rozhodování správních orgánů.
6 Afs 105/2017 - 29 22. 11. 2017 B Kárný návrh podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí být podán v subjektivní lhůtě 1 roku dle §25 odst. 5 tohoto zákona.
Aprk 24/2017 - 36 22. 11. 2017 B V řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nemůže Nejvyšší správní soud krajskému soudu určit lhůtu k provedení procesního úkonu dle §174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve vztahu k takovému procesnímu úkonu, jehož učinění nebo neučinění je odvislé od posouzení krajského soudu a k jehož učinění není krajský soud bezpodmínečně povinen. K položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie není bezpodmínečně povinen krajský soud ve správním soudnictví, proti jehož rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, jde-li o výklad smluv, které tvoří primární právo Evropské unie, a aktů Evropské unie. K položení předběžné otázky není takový krajský soud povinen ani tehdy, jde-li o otázku platnosti aktů Evropské unie a krajský soud neshledá opodstatněné důvody neplatnosti aktů Evropské unie uvedené účastníky řízení a ani sám důvody pro jejich neplatnost nespatřuje.
7 As 155/2015 - 160 21. 11. 2017 B I. Pokud nebude zásahová žaloba odmítnuta proto, že v žalobě označené jednání nemůže být již z povahy věci nezákonným zásahem, je namístě zkoumat její přípustnost z hledisek §85 s. ř. s., části věty před středníkem. Soud si musí nejprve ujasnit, zda projednávaná žaloba je „zápůrčí“, tj. směřuje proti zásahu, který doposud nebyl ukončen, anebo „určovací“, tedy směřuje proti zásahu, který již ukončen byl. Zatímco u určovací žaloby nezkoumá, zda se žalobce ochrany před zásahem či jiné formy nápravy mohl domáhat jinými právními prostředky, a pokud ano, zda tak učinil, u zápůrčí žaloby takové zkoumání provést musí. Zjistí-li, že uvedené právní prostředky měl žalobce k dispozici, avšak nevyužil jich, musí být žaloba odmítnuta podle §46 odst. 1 písm. d) ve spojení s §85 s. ř. s. II. Objektivní lhůta k podání zásahové žaloby (§84 odst. 1 věta druhá s. ř. s.) počíná běžet od okamžiku, kdy započalo jednání veřejné správy, tj. odkdy se objektivně mohly účinky jednání projevit v žalobcově právn ...
Vol 58/2017 - 187 19. 11. 2017 B I. Aktivně legitimován k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v určitém volebním kraji (§87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky) je též občan, který v daném volebním kraji vykonal aktivní volební právo na základě voličského průkazu, a byl v něm proto zapsán ve zvláštním seznamu voličů. II. Soud je oprávněn rozhodnout i o neplatnosti volby jiného kandidáta, než jen toho, jehož volba byla výslovně navrhovatelem napadena (§90 odst. 1 s. ř. s., §87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky). Účastníkem řízení ve věci návrhu na neplatnost volby kandidáta je proto nejen kandidát, jehož volba byla navrhovatelem napadena, ale též další kandidáti, ohledně kterých soud zjistí, že by výsledkem řízení mohlo být vyslovení neplatnosti jejich zvolení. III. Povinnost přepočítat odevzdané hlasy ve volbách může soud uložit okrskové volební komisi (§14e zákona o volbách do Parlamentu České republiky ...
Vol 45/2017 - 22 16. 11. 2017 B Pokud navrhovatel v návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sám označuje jako pasivně legitimované subjekty kandidující politické strany a hnutí a jeho návrh fakticky nesměřuje proti jednotlivým konkrétním kandidátům, nýbrž proti průběhu voleb jako celku, není v rozporu s §90 odst. 2 s. ř. s., pokud Nejvyšší správní soud jedná jako s odpůrci s těmito politickými stranami a hnutími, a nikoli se všemi poslanci zvolenými v daných volbách, popřípadě s jejich náhradníky.
Vol 65/2017 - 24 16. 11. 2017 B I. Bylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, §11 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle §18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky. II. Pokud návrh v soudním řízení správním učiní určitá osoba za účastníka řízení jako jeho zástupce, ačkoliv k tomu nebyla oprávněna, a ani na případnou výzvu není tato vada odstraněna, je namístě návrh odmítnout podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť se jedná o nesplnění jiných podmínek řízení [nikoliv o návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou dle §46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].
1 Azs 293/2017 - 33 15. 11. 2017 B Tvrdí-li cizinec v řízení o novém posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (§180e odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky), že má postavení rodinného příslušníka občana Evropské unie (§15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky), je na něm, aby svá tvrzení také hodnověrně doložil.
Vol 57/2017 - 24 14. 11. 2017 B Politické strany nejsou limitovány v tom, zda na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny uvedenou výhradně své členy nebo i osoby, které nejsou členy žádné strany, případně členy jiné politické strany. Ani skutečnost, že na kandidátní listině jedné politické strany či hnutí figurují členové jiné politické strany či hnutí, nečiní z takové kandidátní listiny koaliční kandidátní listinu ve smyslu §31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, nejsou-li splněny požadavky uvedené v tomto ustanovení (tj. jednoznačné označení kandidátní listiny za koaliční ze strany společně kandidujících stran či hnutí, uvedení členů koalice a názvu koalice).
10 Afs 122/2017 - 50 9. 11. 2017 B I. Odpojení datového kabelu vedoucího k serveru daňového subjektu, stalo-li se tak faktickým úkonem daňového exekutora v průběhu daňové exekuce prodejem movitých věcí (§203 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu), v důsledku čehož daňový subjekt ztratí trvale či dlouhodobě přístup k datům na serveru, splňuje podmínky zásahu ve smyslu §82 s. ř. s. II. Daňový exekutor musí v průběhu daňové exekuce prodejem movitých věcí (§203 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) šetřit práva daňového subjektu. Je-li předmětem exekuce datové médium (nosič dat), měl by daňový exekutor daňovému subjektu umožnit zkopírování všech dat. Obecně není možné, aby v rámci (jakékoliv) exekuce byl povinný připraven nejen o nosič dat (datové médium), ale i o data samotná. III. Úkony daňového exekutora v daňové exekuci musí sledovat jen jeden cíl, tj. vymožení nedoplatku na dani. Ustanovení §207 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, poskytuje dostatečný prostor pro výkon správního uvážení, které ...
10 Afs 206/2017 - 39 9. 11. 2017 B I. Prekluzivní lhůta podle §148 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu je hmotněprávní. II. Přechodné ustanovení čl. XXII odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které se vztahuje na řízení a jiné postupy při správě daní (a je procesněprávní povahy), nelze bez dalšího aplikovat na právní úpravu běhu a délky prekluzivní lhůty. III. Odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci ve smyslu §148 odst. 4 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, nemá za následek stavení prekluzivní lhůty ve smyslu §148 odst. 1 téhož zákona, započaté před 31. 12. 2013.
10 Ads 316/2016 - 50 9. 11. 2017 B I. Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo (§28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), není rozhodnutím podle §65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. II. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa podle §28 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, probíhá ve dvou kolech: v prvním kole vybírá výběrová komise postupem podle §164 citovaného zákona nejvhodnější žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného (§23 odst. 2 zákona o státní službě) nevzniká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. III. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řízení před správním soudem. Pokud b ...
Vol 35/2017 - 5 9. 11. 2017 B I. Procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v §18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, osobou tam označenou, má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka. Je-li osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka, právnická osoba, má takový procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako procesní úkon, který za právnickou osobu písemně učiní a podepíše osoba oprávněná jednat za právnickou osobu podle příslušného procesního předpisu. II. Podle §87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovn ...
5 Azs 272/2017 - 17 8. 11. 2017 B Vzdání se práva podat odvolání je projevem dispoziční zásady, kterou je ovládáno zahájení odvolacího řízení. Pokud nejsou pochybnosti o projevu vůle, nastává právem předpokládaná situace, kdy je třeba na posléze podané odvolání nahlížet jako na nepřípustné, neboť je podáno subjektem, jemuž právo podat odvolání již nepřísluší (§81 odst. 2 správního řádu). To ovšem neplatí za situace, kdy by se prokázalo, že vzdání se práva na odvolání není právně účinné, např. z důvodu chybějících náležitostí vůle (její vážnosti) (§37 uvedeného zákona) či nedostatečné procesní způsobilosti k tomuto úkonu (§29 téhož zákona).V rámci posouzení přípustnosti odvolání je nutné zkoumat též podmínky, za kterých bylo vzdání se práva na odvolání učiněno; je nutné zvážit i případné důvody zpochybňující zdánlivě jasnou skutečnost, že se účastník řízení svého práva na odvolání opravdu vzdal. Za tuto skutečnost nelze bez dalšího považovat podpis stěžovatele pod textem vzdání se práva na odvolání.
1 As 173/2016 - 80 8. 11. 2017 B I. Rovněž u poznámek zapisovaných k nemovitosti podle §23 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je katastrální úřad povinen podle §21 odst. 1 ve spojení s §26 katastrálního zákona zjišťovat, zda poznámka navazuje na dosavadní zápisy v katastru. II. Při zápisu poznámky podle §23 odst. 1 písm. i) katastrálního zákona o usnesení o nařízení předběžného opatření, kterým byl uložen zákaz dispozice s bytovou jednotkou, je katastrální úřad povinen posoudit návaznost tohoto soudního rozhodnutí na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí, zejména je povinen zohlednit otázku vlastnictví bytové jednotky v době uložení zákazu dispozice s touto bytovou jednotkou.

Za rok 2017 bylo zveřejněno 338 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 7 stran,
v čase 0.000114 sekundy z toho 0.000042 sekundy NoSQL databáze.