Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
1 As 309/2017 - 29 28. 11. 2018 B Smyslem a účelem oznámení podle §33 odst. 8 písm. a) a §33 odst. 9 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, je především seznámit Český telekomunikační úřad s novými cenami základních služeb tak, aby mohl posoudit cenovou dostupnost základních služeb podle §3 odst. 2 písm. c) a §34a téhož zákona ještě před zamýšleným zvýšením cen.
8 As 274/2018 - 23 28. 11. 2018 B Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát vpravo i vlevo, vždy však pouze ve směru jízdy. Zákaz protisměrného zastavení a stání se vztahuje i na jednosměrné pozemní komunikace [§25 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích].
6 Azs 289/2018 - 21 21. 11. 2018 B Pro soudní přezkum rozhodnutí o nepřijatelnosti žádosti o udělení víza či povolení k pobytu podle §169h zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, postačí, jsou-li v něm vymezeny zákonné důvody, pro něž příslušný správní orgán vyhodnotil žádost jako nepřijatelnou.
7 Afs 351/2018 - 32 21. 11. 2018 B Poplatníkem daně z nemovitých věcí podle §3 odst. 1 a §8 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je skutečný vlastník nemovité věci, nikoliv pouze osoba evidovaná v katastru nemovitostí, a to i tehdy, je-li existence vlastnického práva deklarována zpětně, s účinky ex tunc. Lhůta pro přiznání a placení daně však poplatníkovi začne běžet teprve od okamžiku, kdy je najisto postaveno, že byl v daném zdaňovacím období vlastníkem nemovité věci, tedy zpravidla od právní moci rozhodnutí, kterým je tato skutečnost deklarována.
7 Ads 327/2018 - 27 15. 11. 2018 B Osobě samostatně výdělečně činné definované v §5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou podle §3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zahrnovány do vyměřovacího základu pro účely stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění také příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, jak plyne z §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
5 Afs 342/2017 - 40 15. 11. 2018 B I. Jakkoli je vykonatelný výkaz nedoplatků ve smyslu judikatury chápán jakožto pouhý interní podklad, je především zákonem stanoveným exekučním titulem [§176 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu]. Představuje stejně jako např. vykonatelný platební výměr zákonný podklad pro nařízení exekuce, tedy zásah státu do majetkové sféry daňového dlužníka. Fakt, že je aktem „interní“ povahy, nikterak nesnižuje požadavek na jeho přezkoumatelnost. Musí být proto zjistitelné, jak správce daně k výši vymáhané dlužné daně dospěl. II. Požadavek na přezkoumatelnost nesplňuje bez dalšího samotná sestava vytvořená automatizovaným daňovým systémem, není-li z ní jednoznačně zřejmé či dohledatelné, kdy a na jaké neuhrazené daňové povinnosti byly přijaté platby dle §152 (popř. §154) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu použity. III. Krajský soud je v rámci rozhodování o žalobě proti exekučnímu příkazu povinen věcně přezkoumat výkaz nedoplatků, který je zákonným podkladem pro vydání exe ...
7 Ads 419/2018 - 24 15. 11. 2018 B Pro účely přiznání příplatku k sirotčímu důchodu žalobkyni dle §25 odst. 8 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nelze za dobu vazby a výkonu trestu odnětí svobody ve smyslu §25 odst. 7 téhož zákona považovat dobu, po kterou byl otec žalobkyně násilně vystěhován z domova.
7 Afs 37/2018 - 51 15. 11. 2018 B Ustanovení §153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, neukládá správci daně (na rozdíl od právní úpravy obsažené v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) povinnost vyrozumět vždy daňový subjekt před zahájením exekuce o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením.
6 As 268/2018 - 19 8. 11. 2018 B Oprávněný v exekučním řízení nemůže podat námitky proti usnesení o přerušení exekuce podle §117 odst. 1 správního řádu.
6 Ads 247/2018 - 27 8. 11. 2018 B Trvání dočasné pracovní neschopnosti podmiňuje nárok pojištěnce na nemocenské, který je „občanským právem“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z důvodu aplikační přednosti tohoto ustanovení před zákonem, podle článku 10 Ústavy, nelze administrativní rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti vyloučit ze soudního přezkumu podle §158 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
9 As 242/2017 - 50 8. 11. 2018 B Pouze ten, kdo se cítí být dotčen nesprávným měřením, může požádat uživatele o zajištění přezkoušení stanoveného měřidla (§11a odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii). Žádost proto nepodává správní orgán, který vede řízení o přestupku, ani soud, který přezkoumává rozhodnutí správního orgánu.
7 As 424/2018 - 21 8. 11. 2018 B Procesní úkon [zde zpětvzetí žaloby dle §47 a) s. ř. s.] je nutno posuzovat podle toho, jak byl navenek projeven, nikoliv podle toho, jestli mezi projeveným procesním úkonem a vnitřní vůlí jednajícího byl skutečný souhlas. Ani podstatný omyl účastníka mezi tím, co procesním úkonem projevil a tím, co jím projevit chtěl, nemá na tento procesní úkon a jeho účinnost vliv.
4 As 272/2018 - 34 7. 11. 2018 B Stavební úřad je dle §141 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, oprávněn uložit ve veřejném zájmu vlastníkům sousedních nemovitostí, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků či staveb. Toto oprávnění nelze rozšiřovat tak, že by zahrnovalo i uložení povinnosti strpět omezení vlastnických práv za účelem řádného užívání sousední stavby v průběhu stavebních prací.
Vol 77/2018 - 21 7. 11. 2018 B Skutečnost, že voliči bydlící v zahraničí mohou při senátních volbách volit v jakémkoli volebním obvodu, nezakládá nepřípustnou nerovnost mezi nimi a voliči, kteří mohou volit jen v rámci obvodu svého trvalého pobytu, přestože se právě v době voleb nacházejí „v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení“, jak předpokládá §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
3 Afs 173/2017 - 37 31. 10. 2018 B Rozhodnutí o změně exekučního titulu vydané podle §169 daňového řádu není vyloučeno ze soudního přezkumu.
2 As 188/2018 - 19 31. 10. 2018 B I. Řízení o povolení či nařízení obnovy řízení podle §117 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je, na rozdíl od řízení o prohlášení nicotnosti podle §105 daňového řádu, řízením, které nemá úzkou souvislost s původním řízením. Jeho „předmětem“ není přezkoumávané rozhodnutí v úzkém slova smyslu, jak je tomu u zkoumání, zda takové rozhodnutí je, či není nicotné, nýbrž to, zda jsou dány důvody k opětovnému „otevření“ řešení věci původním rozhodnutím již vyřešené. II. Místně příslušným k projednání žaloby podle §65 a násl. s. ř. s. proti rozhodnutí ve věci nařízení či povolení obnovy podle §117 a násl. daňového řádu je krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správce daně, který v této věci rozhodl v prvním stupni, nikoli soud, v jehož obvodu je sídlo správce daně, který vydal rozhodnutí, jehož se řízení ve věci nařízení či povolení obnovy řízení týká.
4 Afs 265/2018 - 50 31. 10. 2018 B Ustanovení §172 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, brání vzniku samostatného úroku z prodlení ručiteli, který byl vyzván k úhradě nedoplatku daňového subjektu podle §171 odst. 1 daňového řádu. Nevylučuje však další výzvu ručiteli k úhradě úroku z prodlení, který vznikl daňovému subjektu od vydání původní výzvy ručiteli do úhrady nedoplatku ručitelem, vztahuje-li se ručení i na příslušenství daně.
10 As 356/2017 - 67 31. 10. 2018 B Důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, není vždy jakékoliv porušení postupu stanoveného zákonem bez ohledu na ostatní skutkové okolnosti případu. Ke zrušení zadávacího řízení nemůže bez dalšího vést pouze snaha zadavatele vyhnout se případné sankci za své vlastní pochybení, např. za nedostatečnou opatrnost při formulaci zadávací dokumentace.
5 As 122/2016 - 36 30. 10. 2018 B Žádost o vydání nového rozhodnutí dle §101 písm. b) správního řádu ve věci pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí – a to s právními účinky zpětně ke dni doručení (původního) návrhu – není žádostí zjevně právně nepřípustnou ve smyslu §66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
14 Kse 1/2018 - 114 30. 10. 2018 B I. Kárnou žalobu na soudního exekutora je oprávněn podat předseda exekučního soudu proti exekutorovi, který tuto exekuci vede [§117 odst. 1 písm. písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti] jen ve vztahu ke skutečnostem, které se přímo týkají této exekuce. Pravomoc předsedy exekučního soudu podat kárnou žalobu ve vztahu ke skutečnostem jiným, s touto exekucí přímo nesouvisejícím, není založena ani tehdy, pokud osoby, které by pravomoc podat žalobu měly, s podáním žaloby předsedou exekučního soudu souhlasí nebo jej dokonce k podání žaloby vyzvou. II. Je kárným deliktem exekutora, pokud si soudní exekutor přiznával náklady exekuce, jakkoliv věděl, že povinný byl předtím osvobozen od placení pohledávek (včetně těchto nákladů exekuce) podle §414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
4 As 132/2018 - 59 25. 10. 2018 B Dotace poskytované v rámci jednotlivých dotačních programů na konkrétní projekty nepředstavují zpravidla plnění poskytované na základě běžných obchodních podmínek za konkrétní protiplnění ve prospěch poskytovatele dotace, a proto mohou zakládat splnění podmínky převážného financování veřejným zadavatelem pro určení příjemce těchto veřejných financí jako veřejného zadavatele dle §2 odst. 2 písm. d) bod 2. první alternativy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2 Afs 161/2018 - 40 25. 10. 2018 B Proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí dotace, lze podat řádný opravný prostředek [a contrario §14 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 31. 12. 2017].
10 Afs 160/2018 - 45 25. 10. 2018 B Osoba, která činí návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce dle §179 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, má v řízení o tomto návrhu procesní práva srovnatelná s procesními právy daňového subjektu při správě jeho daní. Má tedy v tomto řízení též právo být vyrozuměn o výslechu svědka, být tomuto výslechu přítomen a také právo klást svědkovi otázky v rámci dokazovaní (§96 odst. 5 daňového řádu).
10 As 190/2018 - 61 25. 10. 2018 B Státní ústav pro kontrolu léčiv je povinen v řízení o stanovení maximální ceny léčiv podle §39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, shromáždit údaje prokazující přítomnost (obchodovatelnost) léčivého přípravku na trhu referenčních zemí. Této povinnosti se nelze zbavit shromážděním cenových referencí léčivých přípravků zveřejněných v databázi referenčních zemí. Cenové reference nelze považovat za údaje o přítomnosti léčivých přípravků, na které se vztahuje vyvratitelná domněnka správnosti zakotvená v §39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
7 As 192/2017 - 35 24. 10. 2018 B Žadatel o informace může ve věcech svobodného přístupu k informacím podat žalobu přímo proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým povinný subjekt po předchozím zrušovacím rozhodnutí odvolacího orgánu znovu odmítl požadovanou informaci poskytnout (§16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
6 As 176/2017 - 96 24. 10. 2018 B Vedení účetnictví na základě živnostenského oprávnění a za odměnu pro společenství vlastníků jednotek v bytovém domě, v němž příslušník bezpečnostního sboru bydlí, resp. vlastní byt, bez dalšího neohrožuje zájem na řádném výkonu služby a plnění služebních povinností v bezpečnostním sboru. Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, č. 235/2018 Sb., nelze zákaz takového podnikání dovodit z §48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve spojení s vnitřním předpisem vydaným ředitelem bezpečnostního sboru. Zákaz takové výdělečné činnosti totiž nepřiměřeně zasahuje do práva příslušníka bezpečnostního sboru podnikat podle čl. 26 odst. 2 ve spojení s čl. 44 Listiny základních práv a svobod.
5 Azs 82/2016 - 29 18. 10. 2018 B I. Skutečnost, že cizinec pobýval v rámci povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky krátkou dobu, není sama o sobě (bez dalšího) jinou závažnou překážkou bránící prodloužení platnosti tohoto povolení podle §44a odst. 3 v návaznosti na §35 odst. 3 a §37 odst. 2 písm. b) s odkazem na §56 odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (ve znění účinném do 16. 8. 2015). II. Pro zjištění celkové doby pobytu cizince na území České republiky jsou základním podkladem záznamy v cestovním dokladu, u nichž platí domněnka správnosti, kterou je možné vyvrátit v souladu s pravidly danými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (Schengenským hraničním kodexem). Břemeno tvrzení a břemeno důkazní stíhá cizince, který sám nejlépe ví, kdy a kde se skutečně zdržoval v době platnosti svého povolení k pobytu na území České republiky.
9 Afs 337/2018 - 43 17. 10. 2018 B Zahájil-li správce daně daňovou kontrolu, není kontrolovaný daňový subjekt po dobu jejího trvání oprávněn podat dodatečné daňové přiznání k dani, která je jejím předmětem, byť by se netýkalo skutečností spadajících do rozsahu, v němž je tato daň ze strany správce daně prověřována. Podá-li přesto kontrolovaný daňový subjekt dodatečné daňové přiznání, jedná se o nepřípustné podání (§141 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) a správce daně řízení o něm zastaví [§106 odst. 1 písm. b) daňového řádu]. Tento účinek daňové kontroly zůstane zachován, i pokud bylo následným soudním rozhodnutím určeno, že zahájení a provedení daňové kontroly bylo nezákonným zásahem, nevyplývá-li z takového rozhodnutí, že se ze strany správce daně jednalo o postup toliko formální a účelový, k němuž nelze přihlížet.
8 As 21/2018 - 66 17. 10. 2018 B I. Zjišťovací řízení se u záměrů uvedených v §7 odst. 2 zákona č. 100/201 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zaměřuje primárně na to, zda konkrétní záměr bude nebo nebude, s ohledem na svůj dopad na životní prostředí, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, posuzován podle tohoto zákona. Zjišťovací řízení není správním řízením, neboť prvním úkonem v řízení je v případě negativního závěru zjišťovacího řízení až rozhodnutí o tomto závěru podle §7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. II. Případná pochybení ve zjišťovacím řízení mohou zasáhnout do veřejných zájmů hájených dotčenou veřejností [§3 písm. i) bodu 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí] až v okamžiku, kdy v jejich důsledku dojde k negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Prostředkem nápravy pro dotčenou veřejnost je v takovém případě odvolání proti rozhodnutí podle §7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzov ...
8 As 198/2018 - 17 17. 10. 2018 B I po novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, účinné od 30. 9. 2017, nemůže krajský soud zastavit řízení dle §9 odst. 1 tohoto zákona po marném uplynutí lhůty k uhrazení soudního poplatku, pokud byla podána kasační stížnost proti usnesení o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků. V případě zamítnutí této kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem musí krajský soud znovu vyzvat poplatníka k uhrazení soudního poplatku a stanovit mu k tomu lhůtu.
15 Kse 2/2017 - 63 16. 10. 2018 B Požadavky §325b odst. 3 občanského soudního řádu a §15 odst. 1 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, typicky nesplňuje takový zvukově obrazový záznam, u něhož a) existuje podstatný nepoměr mezi jeho délkou a průběhem prohlídky, jak je zaznamenána v protokolu o průběhu exekuce, b) nejsou dostatečně zaznamenány úkony, které by měly být obsahem prohlídky bytu, a na něž poukazuje protokol o průběhu exekuce, c) nejsou dostatečně patrné věci, které byly sepsány, d) absentuje záznam vstupu vykonavatele do obydlí.
7 As 276/2017 - 28 11. 10. 2018 B Nelze obecně určit, jaká konkrétní doba vzdání se práva výpovědi smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem v souladu s návrhem obsaženým v jeho nabídce představuje dodatek měnící původní parametry smlouvy natolik, že by to v původním zadávacím řízení mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Při posouzení okolností konkrétního případu jsou podstatné rovněž podmínky, za nichž byla veřejná zakázka původně zadána.
7 As 93/2018 - 78 11. 10. 2018 B Řízení o zrušení patentu není správním řízením sporným dle §141 odst. 1 správního řádu.
9 Azs 182/2018 - 21 10. 10. 2018 B Dojde-li k vydání nového rozhodnutí o zajištění cizince podle §125 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, nezakládá to důvod pro odmítnutí žaloby proti původnímu rozhodnutí o zajištění pro odpadnutí předmětu řízení dle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., přestože platnost původního rozhodnutí o zajištění vydáním nového rozhodnutí zaniká.
10 As 139/2017 - 36 4. 10. 2018 B Provozovatelé loterií (a jiných podobných her) povolených před dnem 1. 1. 2012 měli od uvedeného dne povinnost hradit odvod z loterií (a jiných podobných her) dle §41 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. 1. 2012.
2 As 94/2018 - 54 4. 10. 2018 B I. Příloha č. 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, čj. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, stanovící odborné podmínky pro jmenování znalcem, je aktem metodické povahy, který přestože sjednocuje správní praxi v oblasti podmínek kladených na znalce, nezbavuje povinnosti individuálního odůvodnění a interpretace neurčitého pojmu „potřebné znalosti a zkušenosti z oboru“ ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. II. Potřebné znalosti v oboru pro jmenování znalcem lze nabýt absolvováním určitého obecně uznávaného vzdělání, ať již jde o vysokou školu či jiný způsob nabytí teoretických znalostí na požadované úrovni. Není vyloučeno, aby při nedostatku teoretického vzdělání žadatel jinak prokázal, že požadovanými znalostmi disponuje. III. Tzv. kurzy znaleckého minima nejsou speciální výukou pro znaleckou činnost ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) in fine zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tyto kurzy jsou součástí odbornos ...
10 As 239/2017 - 71 27. 9. 2018 B V případě úplné (100%) účasti státu na majetku obchodní korporace jsou splněna rozhodující kritéria pro závěr, že taková obchodní korporace je veřejnou institucí ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2 As 112/2017 - 43 27. 9. 2018 B Zákaz vstupu do honitby (§9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) lze vydat jen v případě, že určitá honitba existuje, přičemž obsah tohoto zákazu musí být v souladu s konkrétními právními vlastnostmi dané honitby (zde: údajně honitba v podobě obory).
4 Afs 156/2018 - 32 27. 9. 2018 B Pokud Odvolací finanční ředitelství v řízení o odvolání proti zajišťovacímu příkazu vydanému dle §167 odst. 1 daňového řádu hodlá zohlednit nové (v zajišťovacím příkazu nepoužité) skutečnosti a důkazy, které je prokazují, je povinno s nimi daňový subjekt seznámit a umožnit mu vyjádřit se k nim dle §115 odst. 2 daňového řádu.
2 Afs 40/2018 - 58 27. 9. 2018 B Pojem „přesahu částky úroků“ ve smyslu čl. 11 odst. 4 Smlouvy mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku (č. 89/1992 Sb.) je autonomním pojmem této mezinárodní smlouvy a je tedy nezávislý na národní právní úpravě pravidel nízké kapitalizace.
1 Azs 264/2018 - 38 26. 9. 2018 B Opakované nabízení sexuálních služeb nedosahuje intenzity závažného narušování veřejného pořádku ve smyslu §119 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nepředstavuje proto samo o sobě důvod pro vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.
6 Azs 220/2018 - 30 21. 9. 2018 B Přestože se vízový štítek připojuje do cestovního dokladu (čl. 29 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech), není jeho součástí, nýbrž jde o samostatný doklad s odlišným účelem. Neoprávněně provedená změna vízového štítku proto nezpůsobuje neplatnost cestovního dokladu podle §116 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a nemůže být důvodem pro uložení správního vyhoštění podle §119 odst. 1 písm. b) bodu 2 tohoto zákona.
10 As 120/2018 - 31 20. 9. 2018 B Smyslem a účelem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, není nahradit veškeré škody způsobené oběti trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti je při poskytování peněžité pomoci vázáno horní hranicí uvedenou v jednotlivých písmenech §28 odst. 1 tohoto zákona bez ohledu na to, že pravomocným rozsudkem (§28 odst. 2 téhož zákona) byla zjištěna vyšší škoda či nemajetková újma.
10 Azs 127/2018 - 30 20. 9. 2018 B Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů do rodinného a soukromého života cizince (ve smyslu §174a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) i v rozhodnutí, jímž správní orgán zamítá žádost o povolení k přechodnému pobytu, plyne přímo z čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
1 As 145/2018 - 57 19. 9. 2018 B Policista je podle §63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti; vždy se tak musí dít na základě jednoho (či více) důvodů předpokládaných zákonem. Důvod pro výzvu k prokázání totožnosti musí existovat již v době, kdy je učiněna, nelze jej následně domýšlet, či účelově vytvářet jen proto, aby byl „nějaký“ důvod sdělen. Úkolem soudu v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem je pak posuzovat zákonnost jednání policistů právě z hlediska toho, jaký zákonný důvod byl uveden jako důvod pro výzvu k prokázání totožnosti.
7 Afs 232/2017 - 25 18. 9. 2018 B Daňový poplatník je oprávněn uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného [§7 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] pouze tehdy, pokud je držitelem živnostenského oprávnění k tzv. řemeslné živnosti. Nepostačuje oprávnění k živnosti volné spolu s prokazováním konkrétního obsahu uskutečněné činnosti, ze které daňový výdaj vyplývá.
6 As 48/2018 - 35 18. 9. 2018 B Skutečnost, že předsedající při zasedání zastupitelstva obce nevyzve přítomnou veřejnost k vyjádření k programu, není sama o sobě nezákonným zásahem ve smyslu §82 a násl. s. ř. s., neboť nepředstavuje přímý a závazný zásah do práv jednotlivce.Nezákonným zásahem může být podle okolností postup, kdy předsedající při zasedání zastupitelstva neumožní konkrétnímu jednotlivci realizovat právo dle §16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem své stanovisko k projednávané věci. Půjde o situace, kdy konkrétní občan požádá o slovo ke konkrétnímu bodu programu nebo v rámci rozpravy před hlasováním o programu a předsedající (či zastupitelstvo) mu neumožní vystoupit výslovným sdělením, uplatněním síly, technickým opatřením (vypnutí mikrofonu apod.), případně jiným obdobným způsobem, a podle okolností též přehlížením. Tyto okolnosti musí být v řízení před soudem prokázány.
1 As 110/2018 - 37 12. 9. 2018 B V řízení o žalobě proti rozhodnutí služebního funkcionáře ve věcech služebních poměrů dle §69 soudního řádu správního je žalovaným správním orgánem služební funkcionář, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Odlišné právní názory zastávané částí judikatury tříčlenných senátů byly popřeny usnesením rozšířeného senátu ze dne 5. 5. 2015, čj. Nad 288/2014-58, č. 3257/2015 Sb. NSS.
1 Afs 79/2018 - 29 12. 9. 2018 B Samotná skutečnost, že v průběhu daňové kontroly uplyne prekluzivní lhůta pro stanovení daně, nečiní daňovou kontrolu prováděnou do okamžiku prekluze nezákonným zásahem ve smyslu §82 a násl. s. ř. s.
6 As 91/2018 - 74 11. 9. 2018 B Změna záměru, který neměl od počátku objektivně omezený časový rozsah provozu, spočívající v prodloužení životnosti zařízení (jeho přizpůsobení novým legislativním požadavkům), nepodléhá obligatornímu posouzení vlivů na životní prostředí, ledaže by vedla k navýšení aktuální kapacity či rozsahu záměru překračující zákonem stanovený limit nebo by sama o sobě spadala pod přílohu č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Za rok 2018 bylo zveřejněno 204 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,097 ms (z toho 0,032 ms NoSQL).