Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
9 Afs 196/2018 - 42 30. 8. 2018 B I. Cílem řízení o zajištění vybraných výrobků není zjišťování a určení jejich skutečného vlastníka, nýbrž prokázání, zda s nimi bylo nakládáno způsoby uvedenými v §42 odst. 1 nebo 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění platném do 31. 12. 2015. II. Pokud správce daně nerozhodne o uvolnění vybraných výrobků a současně panují důvodné pochybnosti o jejich vlastníkovi nebo o tom, které konkrétní osobě vlastnické právo svědčí, rozhodne správce daně o zabrání zajištěných vybraných výrobků (§42d zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).
9 Ads 308/2017 - 28 16. 8. 2018 B Jestliže se odvolací orgán v průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí I. stupně, kterým byla zamítnuta žádost o zvýšení příspěvku na péči a současně dosud pobíraný příspěvek žadateli odejmut, z posudku posudkové komise dozvěděl, že se žadatel v důsledku následně zhoršeného zdravotního stavu považuje dle §8 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, byl povinen tuto okolnost v dosud nepravomocně skončeném řízení zohlednit a příspěvek na péči od rozhodného data přiznat.
7 As 217/2018 - 25 16. 8. 2018 B Skutečnost, že dovozce splnil podmínky pro legální dovoz vína a obstaral si doklady potřebné podle platného evropského práva, nenaplňuje sama o sobě požadavek vynaložení veškerého úsilí za účelem liberace podle §40 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění účinném do 30. 6. 2017.
9 Azs 49/2018 - 50 9. 8. 2018 B Sdělení Policejního prezidia České republiky, resp. informace o vyřízení žádosti podle §83 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. Stížnost či podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů směřující proti tomuto rozhodnutí není řádným opravným prostředkem dle §5 ve spojení s §68 písm. a) s. ř. s.
1 Afs 154/2018 - 32 9. 8. 2018 B Rozhodnutí o pokutě vydané na základě §19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 31. 12. 2015, je platebním výměrem vydaným v procesním režimu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Řízení o odvolání proti tomuto rozhodnutí se proto musí také řídit daňovým řádem. Rozhoduje-li krajský soud o žalobě proti těmto rozhodnutím, není důvodu, aby s odvolacím rozhodnutím současně zrušil i rozhodnutí o pokutě tam, kde má řízení pokračovat.
10 As 148/2018 - 38 8. 8. 2018 B Ustanovení §20 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), je zvláštní normou ve vztahu k §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb. Zákaz vjezdu a stání na zpevněných i nezpevněných lesních cestách se tedy řídí výlučně §20 odst. 1 písm. g) zákona o lesích.
10 Afs 113/2018 - 76 8. 8. 2018 B Zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí vzniká ve smyslu §170 odst. 4 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, již doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud katastrální úřad návrh na vklad zástavního práva zamítne, zástavní právo nemá účinky vůči třetím osobám. To však nic nemění na trvající existenci zástavního práva, byť jeho účinky existují jen mezi daňovým subjektem a správcem daně, resp. též třetí osobou, je-li vlastník zástavy odlišný od daňového subjektu (§170 odst. 3 daňového řádu).
10 As 348/2017 - 21 26. 7. 2018 B Samotná skutečnost, že správní orgán v návaznosti na žádost o udělení řidičského oprávnění zadal Státní tiskárně cenin výrobu řidičského průkazu, hotový doklad obdržel a žadatelku o tom informoval, ještě neznamená, že žádosti plně vyhověl a že požadovaný doklad vydal ve smyslu §151 správního řádu a §129 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. O vůli správního orgánu vydat doklad by svědčila až výzva k převzetí dokladu nevázaná na žádné podmínky ve spojení se záznamem ve spisu (§151 odst. 3 správního řádu), případně až samotné předání dokladu (§110 odst. 5 zákona o silničním provozu).
8 Azs 59/2018 - 59 25. 7. 2018 B Pokud žalobce učiní předmětem řízení před krajským soudem pouze námitku [§71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], která se míjí s důvody, pro které rozhodl správní orgán, a jejíž posouzení současně nemůže mít vliv na výsledek správního řízení, krajský soud takovou námitku věcně nepřezkoumá (§75 odst. 2 s. ř. s.), žalobu zamítne a v důvodech rozsudku svůj postup vyloží.
7 Ads 89/2018 - 23 19. 7. 2018 B I. Při rozhodování o žádosti státního zaměstnance o povolení služebního volna, za které mu přísluší plat, byl služební orgán povinen až do novelizace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, provedené zákonem č. 144/2017 Sb., postupovat podle správního řádu. II. Žádá-li státní zaměstnanec o povolení služebního volna z důvodu překážky ve službě na straně státního zaměstnance dle §104 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, spočívající v zařízení osobních záležitostí ve smyslu bodu 4 písm. c) přílohy nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat, je povinen existenci překážky v práci prokázat, tj. sdělit služebnímu orgánu důvod čerpání služebního volna a tento, je-li to objektivně možné, současně doložit. Proto, aby daná osobní záležitost mohla představovat překážku ve službě, musí znemožňovat, či vážně ztěžovat výkon státní služby v čase, na který by byla či mohla být státnímu zaměstnanci rozvržena služební doba, t ...
10 As 162/2018 - 30 18. 7. 2018 B Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, umožňuje, aby ke kontrole byly přizvány fyzické osoby, prostřednictvím kterých lze opatřit podklady již před zahájením kontroly (§3 odst. 1 a 2 a §6 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole).
Nad 61/2018 - 28 17. 7. 2018 B Právní úprava §172 odst. 7 věty druhé zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky je krajně neobvyklá, neboť místní příslušnost soudu stanovuje podle v budoucnu očekávané, a již proto de facto vždy nejisté, skutečnosti. Tím spíše je potřeba bedlivě zkoumat, zda existuje podklad, který by s rozumnou mírou předvídatelné pravděpodobnosti osvědčoval, že k naplnění podmínky pro určení místní příslušnosti dle citovaného zákonného ustanovení skutečně dojde. Pouhé tvrzení žalobce, že svou ohlašovací povinnost splní právě tam či právě onde, osvědčením takové skutečnosti není.
10 Afs 195/2017 - 57 16. 7. 2018 B I. Čl. 4 odst. 1 Smlouvy mezi Československou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (č. 46/1979 Sb.) neupravuje jiná (podrobnější) kritéria pro určení daňové rezidence než zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve svém §2. Proto se při určování daňové rezidence japonského fotbalisty v období, ve kterém hrál na území ČR za český fotbalový klub, použijí ve smyslu §37 uvedeného zákona právě jen kritéria stanovená zákonem. II. Pro naplnění pojmu bydliště poplatníka ve smyslu §2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se nevyžaduje, aby poplatník pobýval na území ČR po určitou minimální dobu (k tomu míří kritérium „obvykle se zdržuje na území“), ale aby tu měl stálý byt a kvalifikované pouto k území v podobě úmyslu se zde trvale zdržovat (zde v podobě smlouvy o spolupráci mezi fotbalistou a fotbalovým klubem). Pokud by měl japonský fotbalista v rozhodné době bydliště v obou smluvních státech, museli by český a jap ...
10 Afs 295/2017 - 28 12. 7. 2018 B Životní pojišťovna při vyplácení částky za odkoupené podílové jednotky z investičního životního pojištění vystupuje jako plátce daně a sráží pojištěnému daň ze základu představovaného právě touto částkou (§8 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů); nemá důvod snižovat základ daně, pokud veškeré pojistné dosud nehradil sám pojištěný, nýbrž jeho zaměstnavatel. V řízení o stížnosti na postup plátce daně (§237 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) však správce daně uloží plátci daně zjednat nápravu, jestliže pojištěný prokázal, že ve skutečnosti mu zaměstnavatel část takto uhrazeného pojistného následně strhával z čisté mzdy.
10 As 289/2017 - 37 12. 7. 2018 B Údaj o tom, kterým právnickým osobám byla v určitém roce doměřena daň z přidané hodnoty, a případně také o výši tohoto doměření je ve smyslu §10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informací o majetkových poměrech osob, které nejsou povinnými subjekty. Správce daně proto odmítne žádost o poskytnutí takové informace.
Komp 3/2017 - 34 10. 7. 2018 B O odvolání proti rozhodnutí předsedy Českého statistického úřadu ve věci státní služby rozhoduje náměstek ministra vnitra pro státní službu jako nadřízený služební orgán [§162 odst. 4 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě].
4 As 149/2017 - 121 10. 7. 2018 B Skutečnost, že je vedeno insolvenční řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem, nemá vliv na soudní řízení ve správním soudnictví; ustanovení §140a (přerušení řízení), §140b (zákaz vydání rozhodnutí) a §140c (nově zahájená řízení) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, se na správní soudnictví nevztahují.
10 As 330/2017 - 75 4. 7. 2018 B I. Existence nepřiměřeného majetkového prospěchu není obligatorním znakem skutkové podstaty správního deliktu v §16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 30. 6. 2017. II. Podle sankčního ustanovení v §16 odst. 4 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 30. 6. 2017, se pokuta ukládá také v případě, že nepřiměřený majetkový prospěch vůbec nevznikl.
10 As 60/2018 - 45 4. 7. 2018 B I. V řízení o odvolání děkana podle §28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se nezkoumá protiprávnost jednání děkana. Akademický senát může podat návrh na odvolání děkana třebas i jen proto, že má rozdílné názory na správu fakulty. Platí tu však zákaz svévole, zákaz šikanózního jednání a zákaz diskriminace jak ze strany akademického senátu, tak ze strany rektora. II. Rektor by měl zásadně návrhu akademického senátu na odvolání děkana podle §28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vyhovět. Rozhodnutí, kterým návrhu akademického senátu nevyhoví, vydá rektor tehdy, pokud zjistí, že nejsou dány podmínky vytčené v §28 odst. 2 zákona o vysokých školách (např. hlasování akademického senátu fakulty, které vyústilo v návrh na odvolání děkana, trpělo procesními vadami), pokud shledá důvody pro odvolání, podané akademickým senátem, jako nejasné nebo neurčité, respektive pokud dospěje k závěru, že odvolání děkana by hrubě poškodilo veřejnou vysokou školu nebo dotč ...
10 As 31/2018 - 99 4. 7. 2018 B Prekluzivní lhůta pro zánik odpovědnosti právnické osoby za správní delikt podle §17 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění do 30. 6. 2017, byla zvláštní normou (lex specialis) ve vztahu k prekluzivní lhůtě podle §95 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), a to i po novele energetického zákona č. 211/2011 Sb.
10 Azs 69/2018 - 34 4. 7. 2018 B Ustanovení §42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, míří na prvotní žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, kdy žadatel zatím tímto povolením nedisponuje. Naopak na situaci, kdy žadatel žádá o prodloužení oprávnění k dlouhodobému pobytu na území České republiky, dopadá §44a tohoto zákona.
4 Azs 135/2018 - 46 4. 7. 2018 B Pokud cizinec zbavený osobní svobody odmítne nabízenou právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a následně konkrétně popíše, jakým způsobem na něj měl být ze strany pracovníků správního orgánu vyvíjen nátlak, aby tak učinil, je na správním orgánu, aby ověřil, že byla učiněna vhodná opatření pro to, aby projev vůle vzdát se práva na právní pomoc byl jednoznačný, svobodný a učiněný s plným vědomím následků. Po cizinci zpravidla nelze v takové situaci spravedlivě požadovat, aby prokázal, že na něj byl nátlak vyvíjen.
8 As 167/2017 - 58 28. 6. 2018 B Zastoupení advokátem, kterého Nejvyšší správní soud ustanovil pro řízení o kasační stížnosti, je omezeno jen na řízení před Nejvyšším správním soudem. V dalším řízení před krajským soudem, bylo-li jeho rozhodnutí Nejvyšším správním soudem zrušeno a věc mu vrácena, takové zastoupení netrvá (§35 odst. 9 s. ř. s.).
9 As 48/2018 - 26 26. 6. 2018 B Má-li žalobce důvodné pochybnosti o tom, zda se jednání, v němž shledává nezákonný zásah, pokyn nebo donucení, dopustil orgán činný v trestním řízení či správní orgán při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, nepočne subjektivní lhůta pro podání žaloby na určení, že zásah, pokyn nebo donucení správního orgánu byl nezákonný, běžet dříve, než se do právní sféry žalobce dostane informace, na jejímž základě může seznat, že se o jednání tohoto orgánu jako orgánu činného v trestním řízení nejedná.
4 As 82/2018 - 37 21. 6. 2018 B Otisk razítka na zásilce vyhotovené v rámci služby DopisOnline pravidelně osvědčuje den podání poštovní zásilky ve smyslu §40 odst. 1 písm. d) správního řádu, ledaže by žalobce prokázal opak.
1 As 38/2018 - 33 21. 6. 2018 B Volné spojení ve smyslu §2 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je třeba vykládat v kontextu pojmu „rybářský revír“ tak, že jde o spojení vodního útvaru s přítokem nebo odtokem, který umožňuje běžnou volnou migraci ryb.
1 As 59/2018 - 36 21. 6. 2018 B Písemnost, kterou je třeba dle §19 odst. 4 správního řádu doručit do vlastních rukou účastníka řízení, v tomto případě rozhodnutí, vyznačí správní orgán v souladu s §19 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v datové zprávě příznakem „do vlastních rukou“.
9 Afs 121/2017 - 37 21. 6. 2018 B I včasné podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2010 přerušilo podle §148 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, běh lhůty pro stanovení daně, která počala běžet jako lhůta pro vyměření daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (§264 odst. 4 daňového řádu).
Konf 21/2017 - 10 19. 6. 2018 B Pravomoc soudů rozhodovat v občanském soudním řízení ve smyslu §267a odst. 1 věty první o. s. ř., o popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení (§337 a násl. o. s. ř.), pokud jde o její pravost či výši v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro to, aby o takové námitce rozhodl exekuční soud, může být založena i tehdy, jde-li o pohledávku, o níž má podle zvláštních předpisů rozhodovat správní orgán (§7 odst. 1 in fine o. s. ř.). Pokud je popírána pravost či výše přihlášené pohledávky, která již byla přiznána pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu, a jde-li již jen o posouzení zda, případně v jakém rozsahu, je takový exekuční titul způsobilým podkladem soudní exekuce, odpadl důvod, pro který bylo rozhodování svěřeno jinému orgánu než soudu a nic tak nebrání soudu o takovém návrhu rozhodnout. Je-li naopak v rozvrhovém řízení popírána pravost či výše pohledávky, která dosud věřiteli nebyla přiznána pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má tento orgán též pravomoc ...
7 Afs 64/2018 - 72 14. 6. 2018 B Tabákový odpad ve smyslu §101 odst. 7 ve spojení s §131b odst. 2 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 6. 2017, podléhá dani ze surového tabáku pouze tehdy, je-li použit pro jiné účely než pro účely vyjmenované v §131c písm. a) zákona o spotřebních daních. Použitím surového tabáku pro jiný účel než výrobu tabákových výrobků je přitom nutné rozumět nakládání se surovým tabákem jako vykonávanou činnost, nikoliv jeho pouhé skladování v souvislosti s jinou, dříve povolenou činností.
7 Afs 100/2018 - 29 14. 6. 2018 B I. Věcí, která se rychle kazí ve smyslu §206 odst. 2 a §214 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je nutné rozumět věc, u které dochází ke zhoršení kvality v krátkém časovém horizontu, v důsledku čehož se stane nepoužitelnou pro svůj původní účel. Věcí, která se rychle kazí, se může stát také věc, u které vznikne hrozba rychlého zhoršení kvality a znehodnocení teprve po uplynutí delší doby. II. Správce daně může přistoupit k prodeji věci, která se rychle kazí, mimo dražbu postupem podle §214 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, i poté, co se věc neúspěšně pokusil zpeněžit v dražbě. I v takovém případě na vydražitele, který neuhradil nejvyšší dražební podání, dopadá povinnost podle §227 odst. 1 daňového řádu.
7 Afs 68/2018 - 25 14. 6. 2018 B Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, jehož předmětem je nemovitá věc, je z povahy věci úplatným plněním, které podléhá dani z nabytí nemovitých věcí, a to i v případě, kdy je poskytnut stávajícím jediným společníkem, u něhož nedochází ke zvýšení jeho účasti v podobě zvýšení podílu vyjádřeného vyšší procentuální částkou.
9 Afs 69/2017 - 75 12. 6. 2018 B I. I pokud nemá organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky postavení osoby zúčastněné na správně daní, doručuje se této zahraniční právnické osobě na adresu sídla pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této pobočky nebo jiné organizační složky (§45 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). II. Ve výroku zajišťovacího příkazu na zajištění dosud nestanovené daně není třeba uvést použití pomůcek správcem daně (§167 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). III. Po správci daně nelze požadovat, aby se ve stejném rozsahu při vydání zajišťovacích příkazů zabýval majetkovými poměry zahraniční právnické osoby, včetně těch se sídlem v Evropské unii, jako je tomu u tuzemských právnických osob. Klíčové jsou jemu známé poměry odštěpného závodu v České republice (§167 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). IV. Specializovaný finanční úřad je příslušný i pro zahra ...
2 As 409/2017 - 24 11. 6. 2018 B Působnost České inspekce životního prostředí není u objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy vyloučena §79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Uvedeným ustanovením je působnost orgánů ochrany přírody pouze přiznána dalšímu správnímu orgánu, a to Ministerstvu životního prostředí; jedná se o sdílenou působnost těchto správních orgánů.
10 As 15/2018 - 36 7. 6. 2018 B I. Pokud obecní policie provozuje kamerový systém za účelem odhalování přestupků, které jsou ovšem mimo její působnost [§2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve spojení s dalšími ustanoveními téhož zákona nebo zvláštních zákonů], je takový kamerový systém provozován v rozporu s §24b odst. 1 zákona o obecní policii. Důkazy z takovéhoto systému vzešlé jsou nezákonné a procesně nepoužitelné. II. Obecní policie nemohla v době před 1. 7. 2017 provozovat kamerový systém, jehož jediným či hlavní cílem bylo monitorovat dodržování povinnosti zastavit vozidlo na signál červeného světla [§125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)].
4 Afs 48/2018 - 44 5. 6. 2018 B Správce daně musí při určení výše pokuty za opožděné tvrzení daně z nemovitých věcí dle §250 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vycházet z celkové daňové povinnosti vyměřené v aktuálním zdaňovacím období, a nikoliv jen z rozdílu mezi ní a daní vyměřenou v předchozím zdaňovacím období.
4 As 123/2018 - 48 31. 5. 2018 B Samotná okolnost, že zboží nabízené v rámci celostátní marketingové akce bylo rychle vyprodáno v některých prodejnách obchodního řetězce, nemůže vést sama o sobě k závěru o spáchání správního deliktu dle §8a odst. 3 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve spojení s přílohou č. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tzv. vábivá reklama). Je třeba se zabývat otázkou, zda prodávající mohl důvodně očekávat, že množství inzerovaného zboží nebude přiměřené. V této souvislosti je třeba respektovat prostor pro racionální a logickou podnikatelskou úvahu prodávajícího, pokud není v rozporu s požadavkem náležité profesionální péče.
9 As 36/2018 - 37 31. 5. 2018 B Finanční arbitr je povinen ukončit řízení o návrhu (§15 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném od 1. 2. 2016) nejpozději do 90 dnů od okamžiku shromáždění všech podkladů v takovém rozsahu, který umožní učinit právní závěr o výsledku sporu. O počátku běhu devadesátidenní lhůty je povinen účastníky řízení bezodkladně vyrozumět.
8 As 230/2017 - 41 30. 5. 2018 B I. Osoby stejného pohlaví mohou v České republice uzavřít pouze registrované partnerství a pouze takto může být jejich svazek také zapsán do příslušné matriční knihy. Je totiž nutné odlišit institut manželství a institut registrovaného partnerství; manželství je dle českého právního řádu trvalým svazkem muže a ženy. II. Fakt, že cizozemské právo uzavření stejnopohlavního manželství dovoluje, nikterak nepředurčuje postoj českých správních úřadů a soudů k tomu, zda Česká republika jeho uzavření v cizině zapíše jako manželství do své vlastní vnitrostátní evidence vedené zvláštní matrikou.
2 Ads 326/2017 - 55 30. 5. 2018 B Pro účely posouzení, zda došlo ke zrušení rozkazu o zařazení občana k výkonu základní vojenské služby do vojenského tábora nucených prací (§18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích), je bez významu, zda konkrétní občan v důsledku represivních opatření proti jeho osobě posléze přehodnotil své postoje, jež primárně k jeho perzekuci vedly.
10 As 107/2018 - 36 30. 5. 2018 B Instalaci a nastavení stacionárních měřících zařízení, jakož i údržbu software a hardware těchto zařízení, které jinak užívá obecní policie, mohou provádět třetí osoby. Není však přípustné, aby takováto třetí osoba měla jakýkoliv hmotný zájem na výsledcích měření stacionárního zařízení (§79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu).
2 Afs 375/2017 - 30 29. 5. 2018 B Požaduje-li zadavatel po osobách, jež se zúčastňují řízení o veřejné zakázce, čestné prohlášení o neexistenci dluhu (dluhů) po splatnosti vůči zadavateli nebo vůči subjektům zřízeným zadavatelem, nejedná se o diskriminaci. Nemá právní význam, zda se jedná o dluh ze smlouvy nebo o dluh ze zákona.
7 Afs 265/2017 - 36 25. 5. 2018 B Tichý společník se poskytnutím vkladu do společnosti nestává přímým vlastníkem části jmění této společnosti ve smyslu čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 138/1974 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
1 Ads 419/2017 - 28 24. 5. 2018 B Společnost s ručením omezeným se nemůže vyvázat z povinnosti odvádět pojistné na sociální zabezpečení tím, že příslušnou smlouvu o výkonu funkce dle §59 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, toliko z hlediska povinných veřejnoprávních odvodů podřídí režimu dohody o provedení práce ve smyslu §75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
6 Afs 8/2018 - 37 23. 5. 2018 B I. Výzva k podávání žádostí o dotaci je aktem veřejné správy, který nemůže být pojmově nezákonným zásahem ve smyslu §82 a násl. s. ř. s., neboť se vůbec nejedná o úkon mířící proti konkrétním subjektům, který by byl způsobilý zasáhnout do práv jednotlivce. Žaloba proti tomuto aktu proto musí být odmítnuta podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. II. Před vydáním rozhodnutí podle §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které je rozhodnutím o konkrétních právech a povinnostech konkrétních adresátů o jejich žádosti o poskytnutí dotace, není soudní přezkum v procesu čerpání dotací zpravidla možný.
6 As 103/2018 - 53 23. 5. 2018 B I. Oznámení Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, o přerušení odborného dozoru nad jakostí podle §26 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu, není rozhodnutím podle §65 s. ř. s. Žalobou na ochranu proti nečinnosti (§79 a násl. s. ř. s.) se tudíž nelze domáhat, aby soud uložil Ministerstvu obrany povinnost rozhodnout o „odvolání“ proti tomuto oznámení. II. Odborný dozor nad jakostí (§24 a násl. zákona č. 309/2000 Sb., o obranné o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu) není kontrolou ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
7 As 137/2018 - 43 16. 5. 2018 B Povinnost pozemkového úřadu přerušit řízení o pozemkových úpravách až do konečného rozhodnutí soudem podle §11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, trvá až do skončení řízení o případné kasační stížnosti podle §102 a násl. s. ř. s., a to bez ohledu na to, zda stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku.
2 As 381/2017 - 38 16. 5. 2018 B Při výkladu pojmu „příprava radiofarmaka“ podle §2 odst. 2 písm. i) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, je třeba akcentovat běžný význam slova „příprava“, a vykládat tudíž tento pojem nezávisle na pojmu „příprava léčivého přípravku“, vymezeného v §5 odst. 3 téhož zákona.
6 Azs 82/2018 - 19 16. 5. 2018 B Usnesení podle §169h odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, je rozhodnutím ve smyslu §65 s. ř. s. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem (§82 s. ř. s.) spočívajícím ve vrácení tiskopisu žádosti o udělení dlouhodobého víza, jež byla podle tohoto ustanovení shledána nepřijatelnou, tudíž není přípustná (§85 s. ř. s.), neboť takový úkon je pouze důsledkem usnesení zastupitelského úřadu o nepřijatelnosti žádosti a ochrany se lze domáhat přímo podáním žaloby proti správnímu rozhodnutí.
6 As 166/2018 - 12 16. 5. 2018 B Kasační stížnost proti rozsudku, který dosud nebyl písemně vyhotoven, jehož stejnopis tudíž ani nemohl být účastníkům řízení doručen a který není v právní moci, je předčasná, a proto ji Nejvyšší správní soud podle §46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s §120 s. ř. s., odmítne.

Za rok 2018 bylo zveřejněno 142 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,105 ms (z toho 0,029 ms NoSQL).