Sbírka zákonů
ročník 1949

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
293/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:293.1949
292/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:292.1949
291/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:291.1949
290/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:290.1949
289/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:289.1949
288/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:288.1949
287/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:287.1949
286/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:286.1949
285/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:285.1949
284/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:284.1949
283/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:283.1949
282/1949 Sb. 31. 12. 1949 Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:282.1949
281/1949 Sb. 31. 12. 1949 Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:281.1949
280/1949 Sb. 30. 12. 1949 Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:280.1949
279/1949 Sb. 30. 12. 1949 Zákon o finančním hospodaření národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:279.1949
278/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:278.1949
277/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:277.1949
276/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:276.1949
275/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:275.1949
274/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:274.1949
273/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o soustavné elektrisaci venkova
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:273.1949
272/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:272.1949
271/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o výrobě a distribuci léčiv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:271.1949
270/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o finančních prokuraturách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:270.1949
269/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:269.1949
268/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o matrikách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:268.1949
267/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:267.1949
266/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:266.1949
265/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o právu rodinném
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:265.1949
264/1949 Sb. 27. 12. 1949 Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:264.1949
263/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:263.1949
262/1949 Sb. 24. 12. 1949 Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:262.1949
261/1949 Sb. 23. 12. 1949 Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:261.1949
260/1949 Sb. 23. 12. 1949 Zákon o úředních listech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:260.1949
259/1949 Sb. 21. 12. 1949 Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:259.1949
258/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:258.1949
257/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:257.1949
256/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:256.1949
255/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:255.1949
254/1949 Sb. 16. 12. 1949 Nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:254.1949
253/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:253.1949
252/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:252.1949
251/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:251.1949
250/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:250.1949
249/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:249.1949
248/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o věrnostním přídavku horníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:248.1949
247/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:247.1949
246/1949 Sb. 6. 12. 1949 Nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:246.1949
245/1949 Sb. 6. 12. 1949 Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:245.1949
244/1949 Sb. 6. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:244.1949

V roce 1949 bylo publikováno 293 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,216 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).