Sbírka zákonů
ročník 1949

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
293/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
e-SbírkaPDF   176 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00293.1949
292/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
e-SbírkaPDF   176 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00292.1949
291/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
e-SbírkaPDF   176 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00291.1949
290/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu
e-SbírkaPDF   6109 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00290.1949
289/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské
e-SbírkaPDF   6109 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00289.1949
288/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
e-SbírkaPDF   6109 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00288.1949
287/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu
e-SbírkaPDF   6109 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00287.1949
286/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   6109 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00286.1949
285/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku
e-SbírkaPDF   8111 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00285.1949
284/1949 Sb. 31. 12. 1949 Nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
e-SbírkaPDF   8111 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00284.1949
283/1949 Sb. 31. 12. 1949 Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
e-SbírkaPDF   8111 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00283.1949
282/1949 Sb. 31. 12. 1949 Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
e-SbírkaPDF   8111 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00282.1949
281/1949 Sb. 31. 12. 1949 Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby
e-SbírkaPDF   8111 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00281.1949
280/1949 Sb. 30. 12. 1949 Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00280.1949
279/1949 Sb. 30. 12. 1949 Zákon o finančním hospodaření národních výborů
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00279.1949
278/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00278.1949
277/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00277.1949
276/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00276.1949
275/1949 Sb. 29. 12. 1949 Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00275.1949
274/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00274.1949
273/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o soustavné elektrisaci venkova
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00273.1949
272/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00272.1949
271/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o výrobě a distribuci léčiv
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00271.1949
270/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon o finančních prokuraturách
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00270.1949
269/1949 Sb. 29. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00269.1949
268/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o matrikách
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00268.1949
267/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00267.1949
266/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00266.1949
265/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon o právu rodinném
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00265.1949
264/1949 Sb. 27. 12. 1949 Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00264.1949
263/1949 Sb. 27. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00263.1949
262/1949 Sb. 24. 12. 1949 Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
e-SbírkaPDF   320 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00262.1949
261/1949 Sb. 23. 12. 1949 Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
e-SbírkaPDF   6003 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00261.1949
260/1949 Sb. 23. 12. 1949 Zákon o úředních listech
e-SbírkaPDF   6003 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00260.1949
259/1949 Sb. 21. 12. 1949 Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
e-SbírkaPDF   424 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00259.1949
258/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku
e-SbírkaPDF   424 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00258.1949
257/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích
e-SbírkaPDF   424 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00257.1949
256/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
e-SbírkaPDF   424 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00256.1949
255/1949 Sb. 21. 12. 1949 Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina
e-SbírkaPDF   424 MB
ECLI:CZ:SB:1949:00255.1949
254/1949 Sb. 16. 12. 1949 Nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
e-SbírkaPDF   6051 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00254.1949
253/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00253.1949
252/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00252.1949
251/1949 Sb. 13. 12. 1949 Nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00251.1949
250/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00250.1949
249/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00249.1949
248/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o věrnostním přídavku horníků
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00248.1949
247/1949 Sb. 13. 12. 1949 Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních
e-SbírkaPDF   7159 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00247.1949
246/1949 Sb. 6. 12. 1949 Nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
e-SbírkaPDF   6857 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00246.1949
245/1949 Sb. 6. 12. 1949 Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy
e-SbírkaPDF   6857 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00245.1949
244/1949 Sb. 6. 12. 1949 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
e-SbírkaPDF   6857 kB
ECLI:CZ:SB:1949:00244.1949

V roce 1949 bylo publikováno 293 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0.148 ms (z toho 0.023 ms NoSQL).