Sbírka zákonů
ročník 1954

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
65/1954 Sb. 31. 12. 1954 Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:065.1954
64/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:064.1954
63/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:063.1954
62/1954 Sb. 30. 12. 1954 Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:062.1954
61/1954 Sb. 30. 12. 1954 Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:061.1954
60/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:060.1954
59/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:059.1954
58/1954 Sb. 23. 12. 1954 Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:058.1954
57/1954 Sb. 16. 12. 1954 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:057.1954
56/1954 Sb. 16. 12. 1954 Nariadenie ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:056.1954
55/1954 Sb. 16. 12. 1954 Nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:055.1954
54/1954 Sb. 11. 12. 1954 Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:054.1954
53/1954 Sb. 1. 12. 1954 Zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:053.1954
52/1954 Sb. 30. 11. 1954 Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:052.1954
51/1954 Sb. 25. 11. 1954 Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:051.1954
50/1954 Sb. 15. 11. 1954 Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:050.1954
49/1954 Sb. 15. 11. 1954 Nariadenie ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:049.1954
48/1954 Sb. 10. 11. 1954 Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:048.1954
47/1954 Sb. 26. 10. 1954 Nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:047.1954
46/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:046.1954
45/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:045.1954
44/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:044.1954
43/1954 Sb. 22. 10. 1954 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:043.1954
42/1954 Sb. 22. 10. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:042.1954
41/1954 Sb. 14. 10. 1954 Nařízení o občanské kontrole provozoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:041.1954
40/1954 Sb. 6. 10. 1954 Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:040.1954
39/1954 Sb. 27. 9. 1954 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti §11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:039.1954
38/1954 Sb. 27. 9. 1954 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:038.1954
37/1954 Sb. 22. 9. 1954 Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:037.1954
36/1954 Sb. 21. 8. 1954 Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenského národního povstání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:036.1954
35/1954 Sb. 21. 8. 1954 Nařízení o pamětních mincích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:035.1954
34/1954 Sb. 21. 8. 1954 Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:034.1954
33/1954 Sb. 11. 8. 1954 Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:033.1954
32/1954 Sb. 31. 7. 1954 Nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:032.1954
31/1954 Sb. 7. 7. 1954 Nařízení, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:031.1954
30/1954 Sb. 10. 6. 1954 Nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:030.1954
29/1954 Sb. 9. 6. 1954 Nařízení o archivnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:029.1954
28/1954 Sb. 8. 6. 1954 Nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:028.1954
27/1954 Sb. 2. 6. 1954 Zákon o volbách do Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:027.1954
26/1954 Sb. 2. 6. 1954 Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:026.1954
25/1954 Sb. 21. 5. 1954 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:025.1954
24/1954 Sb. 21. 5. 1954 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:024.1954
23/1954 Sb. 17. 5. 1954 Nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:023.1954
22/1954 Sb. 15. 5. 1954 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:022.1954
21/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:021.1954
20/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o organisaci státní báňské správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:020.1954
19/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:019.1954
18/1954 Sb. 23. 4. 1954 Nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:018.1954
17/1954 Sb. 31. 3. 1954 Nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:017.1954
16/1954 Sb. 19. 3. 1954 Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1954:016.1954

V roce 1954 bylo publikováno 65 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,225 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).