Sbírka zákonů
ročník 1956

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
74/1956 Sb. 30. 12. 1956 Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 18. ledna 1956
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:074.1956
73/1956 Sb. 30. 12. 1956 Nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:073.1956
72/1956 Sb. 30. 12. 1956 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:072.1956
71/1956 Sb. 29. 12. 1956 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:071.1956
70/1956 Sb. 28. 12. 1956 Nařízení, kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:070.1956
69/1956 Sb. 28. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:069.1956
68/1956 Sb. 28. 12. 1956 Zákon o oganisaci tělesné výchovy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:068.1956
67/1956 Sb. 27. 12. 1956 Zákon o hospodaření s byty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:067.1956
66/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:066.1956
65/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon o prokuratuře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:065.1956
64/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:064.1956
63/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:063.1956
62/1956 Sb. 23. 12. 1956 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:062.1956
61/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákonné opatření o těžbě rašelin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:061.1956
60/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:060.1956
59/1956 Sb. 19. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:059.1956
58/1956 Sb. 19. 12. 1956 Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:058.1956
57/1956 Sb. 18. 12. 1956 Nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:057.1956
56/1956 Sb. 18. 12. 1956 Nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:056.1956
55/1956 Sb. 18. 12. 1956 Zákon o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:055.1956
54/1956 Sb. 17. 12. 1956 Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:054.1956
53/1956 Sb. 26. 11. 1956 Nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:053.1956
52/1956 Sb. 23. 11. 1956 Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:052.1956
51/1956 Sb. 23. 11. 1956 Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:051.1956
50/1956 Sb. 24. 10. 1956 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:050.1956
49/1956 Sb. 24. 10. 1956 Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:049.1956
48/1956 Sb. 24. 10. 1956 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:048.1956
47/1956 Sb. 6. 10. 1956 Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:047.1956
46/1956 Sb. 6. 10. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:046.1956
45/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákon o zkrácení pracovní doby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:045.1956
44/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:044.1956
43/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákonné opatření, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:043.1956
42/1956 Sb. 22. 9. 1956 Nařízení o hygienické ochraně práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:042.1956
41/1956 Sb. 24. 8. 1956 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:041.1956
40/1956 Sb. 24. 8. 1956 Zákon o státní ochraně přírody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:040.1956
39/1956 Sb. 15. 8. 1956 Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:039.1956
38/1956 Sb. 15. 8. 1956 Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:038.1956
37/1956 Sb. 15. 8. 1956 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:037.1956
36/1956 Sb. 2. 8. 1956 Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:036.1956
35/1956 Sb. 1. 8. 1956 Nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:035.1956
34/1956 Sb. 1. 8. 1956 Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:034.1956
33/1956 Sb. 1. 8. 1956 Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:033.1956
32/1956 Sb. 31. 7. 1956 Nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:032.1956
31/1956 Sb. 31. 7. 1956 Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:031.1956
30/1956 Sb. 31. 7. 1956 Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:030.1956
29/1956 Sb. 19. 7. 1956 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:029.1956
28/1956 Sb. 19. 7. 1956 Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:028.1956
27/1956 Sb. 19. 7. 1956 Nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:027.1956
26/1956 Sb. 7. 7. 1956 Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:026.1956
25/1956 Sb. 7. 7. 1956 Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1956:025.1956

V roce 1956 bylo publikováno 74 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,232 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).