Sbírka zákonů
ročník 1961

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
154/1961 Sb. 30. 12. 1961 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00154.1961
153/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
e-SbírkaPDF   6899 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00153.1961
152/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
e-SbírkaPDF   6899 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00152.1961
151/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   6899 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00151.1961
150/1961 Sb. 29. 12. 1961 Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
e-SbírkaPDF   6899 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00150.1961
149/1961 Sb. 27. 12. 1961 Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
e-SbírkaPDF   7934 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00149.1961
148/1961 Sb. 27. 12. 1961 Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci
e-SbírkaPDF   7934 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00148.1961
147/1961 Sb. 14. 12. 1961 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
e-SbírkaPDF   3790 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00147.1961
146/1961 Sb. 12. 12. 1961 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00146.1961
145/1961 Sb. 12. 12. 1961 Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00145.1961
144/1961 Sb. 12. 12. 1961 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00144.1961
143/1961 Sb. 12. 12. 1961 Zákon o domovní dani
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00143.1961
142/1961 Sb. 11. 12. 1961 Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání
e-SbírkaPDF   3221 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00142.1961
141/1961 Sb. 9. 12. 1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
e-SbírkaPDF   55 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00141.1961
140/1961 Sb. 8. 12. 1961 Trestní zákon
e-SbírkaPDF   39 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00140.1961
139/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00139.1961
138/1961 Sb. 7. 12. 1961 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00138.1961
137/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00137.1961
136/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00136.1961
135/1961 Sb. 7. 12. 1961 Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1961:00135.1961
134/1961 Sb. 30. 11. 1961 Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
e-SbírkaPDF   3229 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00134.1961
133/1961 Sb. 30. 11. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
e-SbírkaPDF   3229 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00133.1961
132/1961 Sb. 28. 11. 1961 Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
e-SbírkaPDF   3544 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00132.1961
131/1961 Sb. 28. 11. 1961 Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
e-SbírkaPDF   3544 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00131.1961
130/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00130.1961
129/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00129.1961
128/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00128.1961
127/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00127.1961
126/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00126.1961
125/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
e-SbírkaPDF   7200 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00125.1961
124/1961 Sb. 18. 11. 1961 Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu
e-SbírkaPDF   3143 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00124.1961
123/1961 Sb. 14. 11. 1961 Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
e-SbírkaPDF   3492 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00123.1961
122/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
e-SbírkaPDF   2782 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00122.1961
121/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
e-SbírkaPDF   2782 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00121.1961
120/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
e-SbírkaPDF   2782 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00120.1961
119/1961 Sb. 9. 11. 1961 Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
e-SbírkaPDF   5598 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00119.1961
118/1961 Sb. 9. 11. 1961 Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů
e-SbírkaPDF   5598 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00118.1961
117/1961 Sb. 27. 10. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
e-SbírkaPDF   8786 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00117.1961
116/1961 Sb. 27. 10. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
e-SbírkaPDF   8786 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00116.1961
115/1961 Sb. 20. 10. 1961 Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek
e-SbírkaPDF   7860 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00115.1961
114/1961 Sb. 20. 10. 1961 Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících
e-SbírkaPDF   7860 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00114.1961
113/1961 Sb. 19. 10. 1961 Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
e-SbírkaPDF   3981 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00113.1961
112/1961 Sb. 14. 10. 1961 Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
e-SbírkaPDF   3984 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00112.1961
111/1961 Sb. 14. 10. 1961 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
e-SbírkaPDF   3984 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00111.1961
110/1961 Sb. 11. 10. 1961 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   3422 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00110.1961
109/1961 Sb. 11. 10. 1961 Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích
e-SbírkaPDF   3422 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00109.1961
108/1961 Sb. 5. 10. 1961 Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze
e-SbírkaPDF   6436 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00108.1961
107/1961 Sb. 5. 10. 1961 Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu
e-SbírkaPDF   6436 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00107.1961
106/1961 Sb. 3. 10. 1961 Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
e-SbírkaPDF   7411 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00106.1961
105/1961 Sb. 30. 9. 1961 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
e-SbírkaPDF   6219 kB
ECLI:CZ:SB:1961:00105.1961

V roce 1961 bylo publikováno 154 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.141 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).