Sbírka zákonů
ročník 1976

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
167/1976 Sb. 28. 12. 1976 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:167.1976
166/1976 Sb. 28. 12. 1976 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:166.1976
165/1976 Sb. 28. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:165.1976
164/1976 Sb. 28. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:164.1976
163/1976 Sb. 28. 12. 1976 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:163.1976
162/1976 Sb. 24. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:162.1976
161/1976 Sb. 23. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:161.1976
160/1976 Sb. 23. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:160.1976
159/1976 Sb. 23. 12. 1976 Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:159.1976
158/1976 Sb. 20. 12. 1976 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:158.1976
157/1976 Sb. 20. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:157.1976
156/1976 Sb. 20. 12. 1976 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:156.1976
155/1976 Sb. 20. 12. 1976 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:155.1976
154/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:154.1976
153/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:153.1976
152/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon o zřízení Řádu přátelství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:152.1976
151/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:151.1976
150/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:150.1976
149/1976 Sb. 20. 12. 1976 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:149.1976
148/1976 Sb. 9. 12. 1976 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:148.1976
147/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:147.1976
146/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:146.1976
145/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:145.1976
144/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:144.1976
143/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:143.1976
142/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:142.1976
141/1976 Sb. 9. 12. 1976 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:141.1976
140/1976 Sb. 9. 12. 1976 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:140.1976
139/1976 Sb. 9. 12. 1976 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:139.1976
138/1976 Sb. 9. 12. 1976 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:138.1976
137/1976 Sb. 29. 11. 1976 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:137.1976
136/1976 Sb. 29. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:136.1976
135/1976 Sb. 29. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:135.1976
134/1976 Sb. 29. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:134.1976
133/1976 Sb. 18. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:133.1976
132/1976 Sb. 18. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:132.1976
131/1976 Sb. 18. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:131.1976
130/1976 Sb. 18. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:130.1976
129/1976 Sb. 18. 11. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:129.1976
128/1976 Sb. 4. 11. 1976 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:128.1976
127/1976 Sb. 4. 11. 1976 Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:127.1976
126/1976 Sb. 29. 10. 1976 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:126.1976
125/1976 Sb. 29. 10. 1976 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:125.1976
124/1976 Sb. 29. 10. 1976 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:124.1976
123/1976 Sb. 20. 10. 1976 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:123.1976
122/1976 Sb. 13. 10. 1976 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:122.1976
121/1976 Sb. 13. 10. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:121.1976
120/1976 Sb. 13. 10. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:120.1976
119/1976 Sb. 13. 10. 1976 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:119.1976
118/1976 Sb. 1. 10. 1976 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1976:118.1976

V roce 1976 bylo publikováno 167 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,228 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).