Sbírka zákonů
ročník 1980

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
185/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:185.1980
184/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:184.1980
183/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:183.1980
182/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:182.1980
181/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:181.1980
180/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:180.1980
179/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:179.1980
178/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:178.1980
177/1980 Sb. 31. 12. 1980 Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:177.1980
176/1980 Sb. 24. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:176.1980
175/1980 Sb. 24. 12. 1980 Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:175.1980
174/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:174.1980
173/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:173.1980
172/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:172.1980
171/1980 Sb. 22. 12. 1980 Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:171.1980
170/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:170.1980
169/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:169.1980
168/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:168.1980
167/1980 Sb. 18. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:167.1980
166/1980 Sb. 18. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:166.1980
165/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:165.1980
164/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:164.1980
163/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:163.1980
162/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:162.1980
161/1980 Sb. 12. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:161.1980
160/1980 Sb. 8. 12. 1980 Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:160.1980
159/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:159.1980
158/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:158.1980
157/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:157.1980
156/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:156.1980
155/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:155.1980
154/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:154.1980
153/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:153.1980
152/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:152.1980
151/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:151.1980
150/1980 Sb. 27. 11. 1980 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:150.1980
149/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:149.1980
148/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:148.1980
147/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:147.1980
146/1980 Sb. 7. 11. 1980 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:146.1980
145/1980 Sb. 7. 11. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:145.1980
144/1980 Sb. 7. 11. 1980 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:144.1980
143/1980 Sb. 4. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:143.1980
142/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:142.1980
141/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:141.1980
140/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:140.1980
139/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:139.1980
138/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:138.1980
137/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:137.1980
136/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1980:136.1980

V roce 1980 bylo publikováno 185 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,228 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).