Sbírka zákonů
ročník 1981

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
130/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00130.1981
129/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00129.1981
128/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00128.1981
127/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00127.1981
126/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00126.1981
125/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00125.1981
124/1981 Sb. 29. 12. 1981 Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00124.1981
123/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00123.1981
122/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00122.1981
121/1981 Sb. 29. 12. 1981 Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00121.1981
120/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00120.1981
119/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00119.1981
118/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00118.1981
117/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00117.1981
116/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00116.1981
115/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00115.1981
114/1981 Sb. 22. 12. 1981 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00114.1981
113/1981 Sb. 5. 12. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v částce 20/1981 Sb. – oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů v rozhodnutí ministra elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky k převodu majetku, práv a závazků zrušené státní hospodářské organizace TESLA v českém vydání
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00113.1981
112/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00112.1981
111/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00111.1981
110/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00110.1981
109/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00109.1981
108/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00108.1981
107/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00107.1981
106/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
e-SbírkaPDF   8412 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00106.1981
105/1981 Sb. 8. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
e-SbírkaPDF   69 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00105.1981
104/1981 Sb. 10. 11. 1981 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
e-SbírkaPDF   6526 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00104.1981
103/1981 Sb. 10. 11. 1981 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem
e-SbírkaPDF   6526 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00103.1981
102/1981 Sb. 10. 11. 1981 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
e-SbírkaPDF   6526 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00102.1981
101/1981 Sb. 29. 10. 1981 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
e-SbírkaPDF   1750 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00101.1981
100/1981 Sb. 29. 10. 1981 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   1750 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00100.1981
99/1981 Sb. 20. 10. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
e-SbírkaPDF   1781 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00099.1981
98/1981 Sb. 9. 10. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v nadpisu vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 86/1981 Sb., o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
e-SbírkaPDF   4339 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00098.1981
97/1981 Sb. 9. 10. 1981 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
e-SbírkaPDF   4339 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00097.1981
96/1981 Sb. 9. 10. 1981 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
e-SbírkaPDF   4339 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00096.1981
95/1981 Sb. 2. 10. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
e-SbírkaPDF   4211 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00095.1981
94/1981 Sb. 2. 10. 1981 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
e-SbírkaPDF   4211 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00094.1981
93/1981 Sb. 24. 9. 1981 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
e-SbírkaPDF   4466 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00093.1981
92/1981 Sb. 16. 9. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 71/1981 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, ve slovenském vydání
e-SbírkaPDF   3624 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00092.1981
91/1981 Sb. 16. 9. 1981 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
e-SbírkaPDF   3624 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00091.1981
90/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
e-SbírkaPDF   6314 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00090.1981
89/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
e-SbírkaPDF   6314 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00089.1981
88/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě
e-SbírkaPDF   6314 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00088.1981
87/1981 Sb. 2. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   7904 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00087.1981
86/1981 Sb. 2. 9. 1981 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
e-SbírkaPDF   7904 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00086.1981
85/1981 Sb. 2. 9. 1981 Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
e-SbírkaPDF   7904 kB
ECLI:CZ:SB:1981:00085.1981
84/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00084.1981
83/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00083.1981
82/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00082.1981
81/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1981:00081.1981

V roce 1981 bylo publikováno 130 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.151 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).