Sbírka zákonů
ročník 1986

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
91/1986 Sb. 23. 12. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:091.1986
90/1986 Sb. 23. 12. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:090.1986
89/1986 Sb. 23. 12. 1986 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:089.1986
88/1986 Sb. 23. 12. 1986 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:088.1986
87/1986 Sb. 23. 12. 1986 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:087.1986
86/1986 Sb. 22. 12. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:086.1986
85/1986 Sb. 22. 12. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:085.1986
84/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:084.1986
83/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:083.1986
82/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:082.1986
81/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:081.1986
80/1986 Sb. 19. 12. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:080.1986
79/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:079.1986
78/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:078.1986
77/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:077.1986
76/1986 Sb. 28. 11. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:076.1986
75/1986 Sb. 28. 11. 1986 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:075.1986
74/1986 Sb. 6. 11. 1986 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:074.1986
73/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:073.1986
72/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:072.1986
71/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:071.1986
70/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:070.1986
69/1986 Sb. 3. 11. 1986 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:069.1986
68/1986 Sb. 3. 11. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:068.1986
67/1986 Sb. 3. 11. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:067.1986
66/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:066.1986
65/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:065.1986
64/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:064.1986
63/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:063.1986
62/1986 Sb. 27. 10. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:062.1986
61/1986 Sb. 27. 10. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:061.1986
60/1986 Sb. 14. 10. 1986 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:060.1986
59/1986 Sb. 14. 10. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:059.1986
58/1986 Sb. 14. 10. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:058.1986
57/1986 Sb. 26. 9. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:057.1986
56/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:056.1986
55/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:055.1986
54/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:054.1986
53/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:053.1986
52/1986 Sb. 5. 9. 1986 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:052.1986
51/1986 Sb. 5. 9. 1986 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:051.1986
50/1986 Sb. 5. 9. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:050.1986
49/1986 Sb. 15. 8. 1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:049.1986
48/1986 Sb. 15. 8. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:048.1986
47/1986 Sb. 25. 7. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:047.1986
46/1986 Sb. 25. 7. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:046.1986
45/1986 Sb. 11. 7. 1986 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:045.1986
44/1986 Sb. 11. 7. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:044.1986
43/1986 Sb. 14. 6. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:043.1986
42/1986 Sb. 14. 6. 1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1986:042.1986

V roce 1986 bylo publikováno 91 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,220 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).