Sbírka zákonů
ročník 1989

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
213/1989 Sb. 30. 12. 1989 Redakční sdělení o opravě chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:213.1989
212/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě a mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:212.1989
211/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:211.1989
210/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:210.1989
209/1989 Sb. 30. 12. 1989 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:209.1989
208/1989 Sb. 30. 12. 1989 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:208.1989
207/1989 Sb. 30. 12. 1989 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:207.1989
206/1989 Sb. 30. 12. 1989 Redakční sdělení o opravě chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:206.1989
205/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:205.1989
204/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1988 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:204.1989
203/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:203.1989
202/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:202.1989
201/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:201.1989
200/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:200.1989
199/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:199.1989
198/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:198.1989
197/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:197.1989
196/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:196.1989
195/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:195.1989
194/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:194.1989
193/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:193.1989
192/1989 Sb. 30. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:192.1989
191/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Československé komise pro atomovou energii, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:191.1989
190/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 40/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:190.1989
189/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:189.1989
188/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:188.1989
187/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:187.1989
186/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:186.1989
185/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:185.1989
184/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:184.1989
183/1989 Sb. 28. 12. 1989 Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:183.1989
182/1989 Sb. 28. 12. 1989 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:182.1989
181/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:181.1989
180/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:180.1989
179/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:179.1989
178/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:178.1989
177/1989 Sb. 28. 12. 1989 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:177.1989
176/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:176.1989
175/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:175.1989
174/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:174.1989
173/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:173.1989
172/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:172.1989
171/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:171.1989
170/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:170.1989
169/1989 Sb. 28. 12. 1989 Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:169.1989
168/1989 Sb. 28. 12. 1989 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:168.1989
167/1989 Sb. 28. 12. 1989 Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:167.1989
166/1989 Sb. 28. 12. 1989 Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:166.1989
165/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:165.1989
164/1989 Sb. 28. 12. 1989 Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1989:164.1989

V roce 1989 bylo publikováno 213 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,222 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).