Sbírka zákonů
ročník 1990

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
602/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:602.1990
601/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:601.1990
600/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:600.1990
599/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámení federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:599.1990
598/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:598.1990
597/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:597.1990
596/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:596.1990
595/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:595.1990
594/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:594.1990
593/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:593.1990
592/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:592.1990
591/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:591.1990
590/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:590.1990
589/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:589.1990
588/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:588.1990
587/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:587.1990
586/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:586.1990
585/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:585.1990
584/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:584.1990
583/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:583.1990
582/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:582.1990
581/1990 Sb. 29. 12. 1990 Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:581.1990
580/1990 Sb. 29. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:580.1990
579/1990 Sb. 29. 12. 1990 Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:579.1990
578/1990 Sb. 29. 12. 1990 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:578.1990
577/1990 Sb. 29. 12. 1990 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:577.1990
576/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:576.1990
575/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:575.1990
574/1990 Sb. 29. 12. 1990 Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:574.1990
573/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:573.1990
572/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:572.1990
571/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:571.1990
570/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:570.1990
569/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:569.1990
568/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:568.1990
567/1990 Sb. 28. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:567.1990
566/1990 Sb. 28. 12. 1990 Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:566.1990
565/1990 Sb. 28. 12. 1990 Zákon České národní rady o místních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:565.1990
564/1990 Sb. 27. 12. 1990 Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:564.1990
563/1990 Sb. 27. 12. 1990 Zákon o rozpočtových pravidlech federace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:563.1990
562/1990 Sb. 27. 12. 1990 Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:562.1990
561/1990 Sb. 27. 12. 1990 Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:561.1990
560/1990 Sb. 27. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:560.1990
559/1990 Sb. 27. 12. 1990 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:559.1990
558/1990 Sb. 27. 12. 1990 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:558.1990
557/1990 Sb. 27. 12. 1990 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:557.1990
556/1990 Sb. 27. 12. 1990 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:556.1990
555/1990 Sb. 27. 12. 1990 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:555.1990
554/1990 Sb. 27. 12. 1990 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:554.1990
553/1990 Sb. 27. 12. 1990 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1990:553.1990

V roce 1990 bylo publikováno 602 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 13 stran v čase 0,241 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).