Sbírka zákonů
ročník 1991

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
582/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
e-SbírkaPDF   2522 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00582.1991
581/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
e-SbírkaPDF   1400 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00581.1991
580/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
e-SbírkaPDF   1400 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00580.1991
579/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
e-SbírkaPDF   1400 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00579.1991
578/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
e-SbírkaPDF   1400 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00578.1991
577/1991 Sb. 31. 12. 1991 Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00577.1991
576/1991 Sb. 31. 12. 1991 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00576.1991
575/1991 Sb. 31. 12. 1991 Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00575.1991
574/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00574.1991
573/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00573.1991
572/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00572.1991
571/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00571.1991
570/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon České národní rady o živnostenských úřadech
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00570.1991
569/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
e-SbírkaPDF   1178 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00569.1991
568/1991 Sb. 31. 12. 1991 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
e-SbírkaPDF   2440 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00568.1991
567/1991 Sb. 31. 12. 1991 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
e-SbírkaPDF   1201 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00567.1991
566/1991 Sb. 31. 12. 1991 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
e-SbírkaPDF   1201 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00566.1991
565/1991 Sb. 31. 12. 1991 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb.
e-SbírkaPDF   1201 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00565.1991
564/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
e-SbírkaPDF   1201 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00564.1991
563/1991 Sb. 31. 12. 1991 Zákon o účetnictví
e-SbírkaPDF   1201 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00563.1991
562/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
e-SbírkaPDF   1254 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00562.1991
561/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1254 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00561.1991
560/1991 Sb. 30. 12. 1991 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
e-SbírkaPDF   1254 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00560.1991
559/1991 Sb. 30. 12. 1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
e-SbírkaPDF   1386 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00559.1991
558/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
e-SbírkaPDF   1386 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00558.1991
557/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
e-SbírkaPDF   1386 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00557.1991
556/1991 Sb. 30. 12. 1991 Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00556.1991
555/1991 Sb. 30. 12. 1991 Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00555.1991
554/1991 Sb. 30. 12. 1991 Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00554.1991
553/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady o obecní policii
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00553.1991
552/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady o státní kontrole
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00552.1991
551/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00551.1991
550/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00550.1991
549/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00549.1991
548/1991 Sb. 30. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
e-SbírkaPDF   3281 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00548.1991
547/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00547.1991
546/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00546.1991
545/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00545.1991
544/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00544.1991
543/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00543.1991
542/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00542.1991
541/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00541.1991
540/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00540.1991
539/1991 Sb. 20. 12. 1991 Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2016 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00539.1991
538/1991 Sb. 20. 12. 1991 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00538.1991
537/1991 Sb. 20. 12. 1991 Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00537.1991
536/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00536.1991
535/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00535.1991
534/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00534.1991
533/1991 Sb. 20. 12. 1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
e-SbírkaPDF   1139 kB
ECLI:CZ:SB:1991:00533.1991

V roce 1991 bylo publikováno 582 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 12 stran v čase 0.156 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).