Sbírka zákonů
ročník 1992

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
648/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:648.1992
647/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:647.1992
646/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:646.1992
645/1992 Sb. 31. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:645.1992
644/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:644.1992
643/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:643.1992
642/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:642.1992
641/1992 Sb. 31. 12. 1992 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:641.1992
640/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou se ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:640.1992
639/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:639.1992
638/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:638.1992
637/1992 Sb. 31. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:637.1992
636/1992 Sb. 31. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:636.1992
635/1992 Sb. 31. 12. 1992 Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:635.1992
634/1992 Sb. 31. 12. 1992 Zákon o ochraně spotřebitele
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:634.1992
633/1992 Sb. 31. 12. 1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:633.1992
632/1992 Sb. 31. 12. 1992 Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:632.1992
631/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:631.1992
630/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:630.1992
629/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:629.1992
628/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:628.1992
627/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:627.1992
626/1992 Sb. 28. 12. 1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:626.1992
625/1992 Sb. 28. 12. 1992 Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:625.1992
624/1992 Sb. 28. 12. 1992 Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:624.1992
623/1992 Sb. 18. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:623.1992
622/1992 Sb. 18. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:622.1992
621/1992 Sb. 18. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:621.1992
620/1992 Sb. 18. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:620.1992
619/1992 Sb. 18. 12. 1992 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:619.1992
618/1992 Sb. 31. 12. 1992 Celní zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:618.1992
617/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:617.1992
616/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:616.1992
615/1992 Sb. 31. 12. 1992 Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:615.1992
614/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:614.1992
613/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:613.1992
612/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:612.1992
611/1992 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:611.1992
610/1992 Sb. 31. 12. 1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:610.1992
609/1992 Sb. 30. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:609.1992
608/1992 Sb. 30. 12. 1992 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:608.1992
607/1992 Sb. 30. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:607.1992
606/1992 Sb. 30. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:606.1992
605/1992 Sb. 30. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:605.1992
604/1992 Sb. 29. 12. 1992 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:604.1992
603/1992 Sb. 29. 12. 1992 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:603.1992
602/1992 Sb. 28. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:602.1992
601/1992 Sb. 28. 12. 1992 Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:601.1992
600/1992 Sb. 28. 12. 1992 Zákon o cenných papírech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:600.1992
599/1992 Sb. 28. 12. 1992 Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1992:599.1992

V roce 1992 bylo publikováno 648 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 13 stran v čase 0,221 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).