Sbírka zákonů
ročník 1992

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
45/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00045.1993
44/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00044.1993
43/1993 Sb. 31. 12. 1992 Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00043.1993
42/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb.
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00042.1993
41/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00041.1993
40/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00040.1993
39/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00039.1993
38/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
e-SbírkaPDF   1577 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00038.1993
37/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
e-SbírkaPDF   1252 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00037.1993
36/1993 Sb. 30. 12. 1992 Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
e-SbírkaPDF   1445 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00036.1993
35/1993 Sb. 30. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
e-SbírkaPDF   1445 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00035.1993
34/1993 Sb. 31. 12. 1992 Oznámení ministerstva financí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos Rozpočtová skladba
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00034.1993
33/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00033.1993
32/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00032.1993
31/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00031.1993
30/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00030.1993
29/1993 Sb. 31. 12. 1992 Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
e-SbírkaPDF   1072 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00029.1993
28/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1135 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00028.1993
27/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
e-SbírkaPDF   1135 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00027.1993
26/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
e-SbírkaPDF   1135 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00026.1993
25/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00025.1993
24/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00024.1993
23/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00023.1993
22/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00022.1993
21/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00021.1993
20/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00020.1993
19/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
e-SbírkaPDF   1061 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00019.1993
18/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
e-SbírkaPDF   1168 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00018.1993
17/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   1168 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00017.1993
16/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o dani silniční
e-SbírkaPDF   1168 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00016.1993
15/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
e-SbírkaPDF   1168 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00015.1993
14/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
e-SbírkaPDF   1168 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00014.1993
13/1993 Sb. 31. 12. 1992 Celní zákon
e-SbírkaPDF   4363 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00013.1993
12/1993 Sb. 31. 12. 1992 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
e-SbírkaPDF   1361 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00012.1993
11/1993 Sb. 31. 12. 1992 Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   1361 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00011.1993
10/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
e-SbírkaPDF   1361 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00010.1993
9/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o Českých dráhách
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00009.1993
8/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00008.1993
7/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00007.1993
6/1993 Sb. 31. 12. 1992 Zákon České národní rady o České národní bance
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00006.1993
5/1993 Sb. 31. 12. 1992 Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00005.1993
4/1993 Sb. 31. 12. 1992 Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
e-SbírkaPDF   1059 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00004.1993
3/1993 Sb. 29. 12. 1992 Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00003.1993
2/1993 Sb. 28. 12. 1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
e-SbírkaPDF   1176 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00002.1993
1/1993 Sb. 28. 12. 1992 Ústava České republiky
e-SbírkaPDF   1176 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00001.1993
648/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
e-SbírkaPDF   1977 kB
ECLI:CZ:SB:1992:00648.1992
647/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
e-SbírkaPDF   1977 kB
ECLI:CZ:SB:1992:00647.1992
646/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
e-SbírkaPDF   1977 kB
ECLI:CZ:SB:1992:00646.1992
645/1992 Sb. 31. 12. 1992 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
e-SbírkaPDF   1977 kB
ECLI:CZ:SB:1992:00645.1992
644/1992 Sb. 31. 12. 1992 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě
e-SbírkaPDF   973 kB
ECLI:CZ:SB:1992:00644.1992

V roce 1992 bylo publikováno 693 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 14 stran v čase 0.170 ms (z toho 0.036 ms NoSQL).