Sbírka zákonů
ročník 1995

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
318/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:318.1995
317/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:317.1995
316/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:316.1995
315/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:315.1995
314/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:314.1995
313/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:313.1995
312/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:312.1995
311/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:311.1995
310/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:310.1995
309/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:309.1995
308/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:308.1995
307/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:307.1995
306/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:306.1995
305/1995 Sb. 29. 12. 1995 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:305.1995
304/1995 Sb. 27. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:304.1995
303/1995 Sb. 27. 12. 1995 Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:303.1995
302/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:302.1995
301/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:301.1995
300/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:300.1995
299/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:299.1995
298/1995 Sb. 21. 12. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:298.1995
297/1995 Sb. 21. 12. 1995 Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:297.1995
296/1995 Sb. 21. 12. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a §3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:296.1995
295/1995 Sb. 20. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:295.1995
294/1995 Sb. 18. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:294.1995
293/1995 Sb. 15. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:293.1995
292/1995 Sb. 15. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:292.1995
291/1995 Sb. 15. 12. 1995 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:291.1995
290/1995 Sb. 15. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:290.1995
289/1995 Sb. 15. 12. 1995 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:289.1995
288/1995 Sb. 13. 12. 1995 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:288.1995
287/1995 Sb. 8. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:287.1995
286/1995 Sb. 8. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:286.1995
285/1995 Sb. 6. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního
zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:285.1995
284/1995 Sb. 6. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:284.1995
283/1995 Sb. 1. 12. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:283.1995
282/1995 Sb. 1. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:282.1995
281/1995 Sb. 1. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:281.1995
280/1995 Sb. 1. 12. 1995 Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:280.1995
279/1995 Sb. 1. 12. 1995 Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:279.1995
278/1995 Sb. 30. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:278.1995
277/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:277.1995
276/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:276.1995
275/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:275.1995
274/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:274.1995
273/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:273.1995
272/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:272.1995
271/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:271.1995
270/1995 Sb. 17. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:270.1995
269/1995 Sb. 17. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1995:269.1995

V roce 1995 bylo publikováno 318 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,231 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).