Sbírka zákonů
ročník 1996

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
327/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00327.1996
326/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00326.1996
325/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00325.1996
324/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00324.1996
323/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00323.1996
322/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   714 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00322.1996
321/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00321.1996
320/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00320.1996
319/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00319.1996
318/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00318.1996
317/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00317.1996
316/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   949 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00316.1996
315/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
e-SbírkaPDF   1517 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00315.1996
314/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00314.1996
313/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00313.1996
312/1996 Sb. 31. 12. 1996 Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00312.1996
311/1996 Sb. 31. 12. 1996 Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00311.1996
310/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00310.1996
309/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00309.1996
308/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00308.1996
307/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00307.1996
306/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00306.1996
305/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00305.1996
304/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00304.1996
303/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00303.1996
302/1996 Sb. 13. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin
e-SbírkaPDF   803 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00302.1996
301/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1996:00301.1996
300/1996 Sb. 12. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
e-SbírkaPDF   1095 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00300.1996
299/1996 Sb. 12. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
e-SbírkaPDF   1095 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00299.1996
298/1996 Sb. 12. 12. 1996 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
e-SbírkaPDF   1095 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00298.1996
297/1996 Sb. 10. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
e-SbírkaPDF   1377 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00297.1996
296/1996 Sb. 10. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací „IMPLEMENTATION FORCE“
e-SbírkaPDF   1377 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00296.1996
295/1996 Sb. 10. 12. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
e-SbírkaPDF   1377 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00295.1996
294/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
e-SbírkaPDF   1063 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00294.1996
293/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1063 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00293.1996
292/1996 Sb. 29. 11. 1996 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
e-SbírkaPDF   1063 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00292.1996
291/1996 Sb. 29. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00291.1996
290/1996 Sb. 29. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00290.1996
289/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00289.1996
288/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00288.1996
287/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00287.1996
286/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00286.1996
285/1996 Sb. 5. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.
e-SbírkaPDF   3434 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00285.1996
284/1996 Sb. 21. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny“
e-SbírkaPDF   671 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00284.1996
283/1996 Sb. 21. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
e-SbírkaPDF   671 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00283.1996
282/1996 Sb. 21. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
e-SbírkaPDF   671 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00282.1996
281/1996 Sb. 20. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   1479 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00281.1996
280/1996 Sb. 20. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
e-SbírkaPDF   1479 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00280.1996
279/1996 Sb. 14. 11. 1996 Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
e-SbírkaPDF   431 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00279.1996
278/1996 Sb. 14. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   431 kB
ECLI:CZ:SB:1996:00278.1996

V roce 1996 bylo publikováno 327 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0.149 ms (z toho 0.022 ms NoSQL).