Sbírka zákonů
ročník 1996

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
327/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:327.1996
326/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:326.1996
325/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:325.1996
324/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:324.1996
323/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:323.1996
322/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:322.1996
321/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:321.1996
320/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:320.1996
319/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:319.1996
318/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:318.1996
317/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:317.1996
316/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:316.1996
315/1996 Sb. 31. 12. 1996 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:315.1996
314/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:314.1996
313/1996 Sb. 31. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:313.1996
312/1996 Sb. 31. 12. 1996 Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:312.1996
311/1996 Sb. 31. 12. 1996 Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:311.1996
310/1996 Sb. 31. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:310.1996
309/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:309.1996
308/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:308.1996
307/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:307.1996
306/1996 Sb. 13. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:306.1996
305/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:305.1996
304/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:304.1996
303/1996 Sb. 13. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:303.1996
302/1996 Sb. 13. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:302.1996
301/1996 Sb. 31. 12. 1996 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:301.1996
300/1996 Sb. 12. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:300.1996
299/1996 Sb. 12. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:299.1996
298/1996 Sb. 12. 12. 1996 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:298.1996
297/1996 Sb. 10. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:297.1996
296/1996 Sb. 10. 12. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací „IMPLEMENTATION FORCE“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:296.1996
295/1996 Sb. 10. 12. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení §65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:295.1996
294/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:294.1996
293/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:293.1996
292/1996 Sb. 29. 11. 1996 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:292.1996
291/1996 Sb. 29. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:291.1996
290/1996 Sb. 29. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko - švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:290.1996
289/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:289.1996
288/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:288.1996
287/1996 Sb. 29. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:287.1996
286/1996 Sb. 29. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:286.1996
285/1996 Sb. 5. 12. 1996 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:285.1996
284/1996 Sb. 21. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:284.1996
283/1996 Sb. 21. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:283.1996
282/1996 Sb. 21. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:282.1996
281/1996 Sb. 20. 11. 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:281.1996
280/1996 Sb. 20. 11. 1996 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení §7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:280.1996
279/1996 Sb. 14. 11. 1996 Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:279.1996
278/1996 Sb. 14. 11. 1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1996:278.1996

V roce 1996 bylo publikováno 327 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,228 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).