Sbírka zákonů
ročník 1999

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
373/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:373.1999
372/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:372.1999
371/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:371.1999
370/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:370.1999
369/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:369.1999
368/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:368.1999
367/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:367.1999
366/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:366.1999
365/1999 Sb. 30. 12. 1999 Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:365.1999
364/1999 Sb. 30. 12. 1999 Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:364.1999
363/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:363.1999
362/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:362.1999
361/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:361.1999
360/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:360.1999
359/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:359.1999
358/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/191 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:358.1999
357/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:357.1999
356/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:356.1999
355/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:355.1999
354/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:354.1999
353/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:353.1999
352/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:352.1999
351/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:351.1999
350/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:350.1999
349/1999 Sb. 30. 12. 1999 Zákon o Veřejném ochránci práv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:349.1999
348/1999 Sb. 30. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:348.1999
347/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:347.1999
346/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:346.1999
345/1999 Sb. 30. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:345.1999
344/1999 Sb. 30. 12. 1999 Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:344.1999
343/1999 Sb. 23. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:343.1999
342/1999 Sb. 23. 12. 1999 Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:342.1999
341/1999 Sb. 28. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:341.1999
340/1999 Sb. 28. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:340.1999
339/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:339.1999
338/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:338.1999
337/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:337.1999
336/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:336.1999
335/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:335.1999
334/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:334.1999
333/1999 Sb. 28. 12. 1999 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:333.1999
332/1999 Sb. 28. 12. 1999 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:332.1999
331/1999 Sb. 27. 12. 1999 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky “ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:331.1999
330/1999 Sb. 27. 12. 1999 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:330.1999
329/1999 Sb. 27. 12. 1999 Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:329.1999
328/1999 Sb. 27. 12. 1999 Zákon o občanských průkazech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:328.1999
327/1999 Sb. 23. 12. 1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:327.1999
326/1999 Sb. 23. 12. 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:326.1999
325/1999 Sb. 23. 12. 1999 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:325.1999
324/1999 Sb. 17. 12. 1999 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1999:324.1999

V roce 1999 bylo publikováno 373 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0,230 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).