Sbírka zákonů
ročník 2001

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
501/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a...
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00501.2001
500/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:2001:00500.2001
499/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00499.2001
498/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00498.2001
497/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00497.2001
496/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00496.2001
495/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00495.2001
494/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00494.2001
493/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00493.2001
492/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00492.2001
491/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
e-SbírkaPDF   2903 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00491.2001
490/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
e-SbírkaPDF   6996 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00490.2001
489/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   6996 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00489.2001
488/2001 Sb. 31. 12. 2001 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00488.2001
487/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00487.2001
486/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00486.2001
485/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer" , cestovního dokladu Evropské unie „Laissez-Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie „Emergency Travel Document“
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00485.2001
484/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00484.2001
483/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00483.2001
482/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   913 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00482.2001
481/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3204 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00481.2001
480/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:2001:00480.2001
479/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00479.2001
478/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00478.2001
477/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00477.2001
476/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00476.2001
475/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00475.2001
474/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00474.2001
473/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3228 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00473.2001
472/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00472.2001
471/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00471.2001
470/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00470.2001
469/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00469.2001
468/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00468.2001
467/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00467.2001
466/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00466.2001
465/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00465.2001
464/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00464.2001
463/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00463.2001
462/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00462.2001
461/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00461.2001
460/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00460.2001
459/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
e-SbírkaPDF   3660 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00459.2001
458/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002
e-SbírkaPDF   2398 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00458.2001
457/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
e-SbírkaPDF   1632 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00457.2001
456/2001 Sb. 31. 12. 2001 Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
e-SbírkaPDF   1632 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00456.2001
455/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
e-SbírkaPDF   1632 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00455.2001
454/2001 Sb. 31. 12. 2001 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
e-SbírkaPDF   1632 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00454.2001
453/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3655 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00453.2001
452/2001 Sb. 31. 12. 2001 Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
e-SbírkaPDF   3655 kB
ECLI:CZ:SB:2001:00452.2001

V roce 2001 bylo publikováno 501 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 11 stran v čase 0.150 ms (z toho 0.022 ms NoSQL).