Sbírka zákonů
ročník 2002

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
590/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:590.2002
589/2002 Sb. 31. 12. 2002 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:589.2002
588/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:588.2002
587/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:587.2002
586/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:586.2002
585/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:585.2002
584/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:584.2002
583/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:583.2002
582/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:582.2002
581/2002 Sb. 30. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:581.2002
580/2002 Sb. 30. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:580.2002
579/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:579.2002
578/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:578.2002
577/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:577.2002
576/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:576.2002
575/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:575.2002
574/2002 Sb. 30. 12. 2002 Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:574.2002
573/2002 Sb. 20. 12. 2002 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:573.2002
572/2002 Sb. 20. 12. 2002 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:572.2002
571/2002 Sb. 20. 12. 2002 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:571.2002
570/2002 Sb. 20. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:570.2002
569/2002 Sb. 20. 12. 2002 Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:569.2002
568/2002 Sb. 20. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:568.2002
567/2002 Sb. 20. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:567.2002
566/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:566.2002
565/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:565.2002
564/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:564.2002
563/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:563.2002
562/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:562.2002
561/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:561.2002
560/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:560.2002
559/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:559.2002
558/2002 Sb. 27. 12. 2002 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:558.2002
557/2002 Sb. 27. 12. 2002 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:557.2002
556/2002 Sb. 27. 12. 2002 Nález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:556.2002
555/2002 Sb. 27. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:555.2002
554/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:554.2002
553/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:553.2002
552/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:552.2002
551/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:551.2002
550/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:550.2002
549/2002 Sb. 31. 12. 2002 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:549.2002
548/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:548.2002
547/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:547.2002
546/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:546.2002
545/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:545.2002
544/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:544.2002
543/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:543.2002
542/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:542.2002
541/2002 Sb. 31. 12. 2002 Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle §3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2002:541.2002

V roce 2002 bylo publikováno 590 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 12 stran v čase 0,238 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).