Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
700/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   401 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00700.2004
699/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   401 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00699.2004
698/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
e-SbírkaPDF   401 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00698.2004
697/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
e-SbírkaPDF   401 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00697.2004
696/2004 Sb. 31. 12. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
e-SbírkaPDF   3959 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00696.2004
695/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
e-SbírkaPDF   3959 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00695.2004
694/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
e-SbírkaPDF   373 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00694.2004
693/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   373 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00693.2004
692/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   373 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00692.2004
691/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
e-SbírkaPDF   373 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00691.2004
690/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
e-SbírkaPDF   373 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00690.2004
689/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
e-SbírkaPDF   1583 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00689.2004
688/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00688.2004
687/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00687.2004
686/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00686.2004
685/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00685.2004
684/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00684.2004
683/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00683.2004
682/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00682.2004
681/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00681.2004
680/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00680.2004
679/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:2004:00679.2004
678/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
e-SbírkaPDF   937 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00678.2004
677/2004 Sb. 31. 12. 2004 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005
e-SbírkaPDF   937 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00677.2004
676/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   937 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00676.2004
675/2004 Sb. 31. 12. 2004 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
e-SbírkaPDF   5325 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00675.2004
674/2004 Sb. 30. 12. 2004 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00674.2004
673/2004 Sb. 30. 12. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00673.2004
672/2004 Sb. 30. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00672.2004
671/2004 Sb. 30. 12. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00671.2004
670/2004 Sb. 30. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   6076 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00670.2004
669/2004 Sb. 30. 12. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   6076 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00669.2004
668/2004 Sb. 30. 12. 2004 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
e-SbírkaPDF   6076 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00668.2004
667/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
e-SbírkaPDF   371 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00667.2004
666/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.
e-SbírkaPDF   371 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00666.2004
665/2004 Sb. 23. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
e-SbírkaPDF   371 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00665.2004
664/2004 Sb. 23. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
e-SbírkaPDF   371 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00664.2004
663/2004 Sb. 29. 12. 2004 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004
e-SbírkaPDF   1936 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00663.2004
662/2004 Sb. 29. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
e-SbírkaPDF   1936 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00662.2004
661/2004 Sb. 29. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1936 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00661.2004
660/2004 Sb. 29. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4687 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00660.2004
659/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00659.2004
658/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00658.2004
657/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00657.2004
656/2004 Sb. 23. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00656.2004
655/2004 Sb. 23. 12. 2004 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00655.2004
654/2004 Sb. 18. 12. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
e-SbírkaPDF   198 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00654.2004
653/2004 Sb. 18. 12. 2004 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
e-SbírkaPDF   198 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00653.2004
652/2004 Sb. 22. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.
e-SbírkaPDF   1132 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00652.2004
651/2004 Sb. 22. 12. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
e-SbírkaPDF   1132 kB
ECLI:CZ:SB:2004:00651.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 14 stran v čase 0.146 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).