Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
200/2004 Sb. 26. 4. 2004 Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:200.2004
199/2004 Sb. 26. 4. 2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:199.2004
198/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:198.2004
197/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:197.2004
196/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:196.2004
195/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:195.2004
194/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:194.2004
193/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:193.2004
192/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:192.2004
191/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:191.2004
190/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon o dluhopisech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:190.2004
189/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon o kolektivním investování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:189.2004
188/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:188.2004
187/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:187.2004
186/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:186.2004
185/2004 Sb. 23. 4. 2004 Zákon o Celní správě České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:185.2004
184/2004 Sb. 23. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:184.2004
183/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:183.2004
182/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:182.2004
181/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:181.2004
180/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:180.2004
179/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:179.2004
178/2004 Sb. 21. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:178.2004
177/2004 Sb. 21. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:177.2004
176/2004 Sb. 21. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:176.2004
175/2004 Sb. 21. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:175.2004
174/2004 Sb. 21. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:174.2004
173/2004 Sb. 21. 4. 2004 Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:173.2004
172/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:172.2004
171/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:171.2004
170/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:170.2004
169/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:169.2004
168/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:168.2004
167/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:167.2004
166/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:166.2004
165/2004 Sb. 16. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:165.2004
164/2004 Sb. 14. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:164.2004
163/2004 Sb. 9. 4. 2004 Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:163.2004
162/2004 Sb. 9. 4. 2004 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:162.2004
161/2004 Sb. 9. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:161.2004
160/2004 Sb. 9. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:160.2004
159/2004 Sb. 9. 4. 2004 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:159.2004
158/2004 Sb. 9. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:158.2004
157/2004 Sb. 9. 4. 2004 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. února 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. března 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:157.2004
156/2004 Sb. 9. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:156.2004
155/2004 Sb. 9. 4. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:155.2004
154/2004 Sb. 9. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:154.2004
153/2004 Sb. 7. 4. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:153.2004
152/2004 Sb. 7. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:152.2004
151/2004 Sb. 7. 4. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:151.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 11 z celkem 14 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).