Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
100/2004 Sb. 5. 3. 2004 Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:100.2004
99/2004 Sb. 5. 3. 2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:099.2004
98/2004 Sb. 4. 3. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení §42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:098.2004
97/2004 Sb. 4. 3. 2004 Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:097.2004
96/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:096.2004
95/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:095.2004
94/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:094.2004
93/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:093.2004
92/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:092.2004
91/2004 Sb. 3. 3. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:091.2004
90/2004 Sb. 27. 2. 2004 Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:090.2004
89/2004 Sb. 27. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:089.2004
88/2004 Sb. 25. 2. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:088.2004
87/2004 Sb. 25. 2. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:087.2004
86/2004 Sb. 19. 2. 2004 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:086.2004
85/2004 Sb. 19. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:085.2004
84/2004 Sb. 19. 2. 2004 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:084.2004
83/2004 Sb. 19. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:083.2004
82/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:082.2004
81/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:081.2004
80/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:080.2004
79/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:079.2004
78/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:078.2004
77/2004 Sb. 25. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:077.2004
76/2004 Sb. 25. 2. 2004 Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:076.2004
75/2004 Sb. 19. 2. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:075.2004
74/2004 Sb. 19. 2. 2004 Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:074.2004
73/2004 Sb. 19. 2. 2004 Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:073.2004
72/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:072.2004
71/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:071.2004
70/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:070.2004
69/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:069.2004
68/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:068.2004
67/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:067.2004
66/2004 Sb. 24. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:066.2004
65/2004 Sb. 19. 2. 2004 Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:065.2004
64/2004 Sb. 19. 2. 2004 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:064.2004
63/2004 Sb. 19. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:063.2004
62/2004 Sb. 13. 2. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:062.2004
61/2004 Sb. 13. 2. 2004 Nařízení vlády o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:061.2004
60/2004 Sb. 13. 2. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:060.2004
59/2004 Sb. 13. 2. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:059.2004
58/2004 Sb. 13. 2. 2004 Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:058.2004
57/2004 Sb. 13. 2. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:057.2004
56/2004 Sb. 10. 2. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:056.2004
55/2004 Sb. 10. 2. 2004 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:055.2004
54/2004 Sb. 13. 2. 2004 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:054.2004
53/2004 Sb. 12. 2. 2004 Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:053.2004
52/2004 Sb. 12. 2. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:052.2004
51/2004 Sb. 12. 2. 2004 Nařízení vlády o plánování obrany státu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:051.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 13 z celkem 14 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,029 ms NoSQL).