Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
350/2004 Sb. 7. 6. 2004 Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:350.2004
349/2004 Sb. 7. 6. 2004 Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:349.2004
348/2004 Sb. 7. 6. 2004 Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:348.2004
347/2004 Sb. 7. 6. 2004 Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:347.2004
346/2004 Sb. 3. 6. 2004 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:346.2004
345/2004 Sb. 3. 6. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:345.2004
344/2004 Sb. 3. 6. 2004 Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:344.2004
343/2004 Sb. 3. 6. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle §5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:343.2004
342/2004 Sb. 3. 6. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:342.2004
341/2004 Sb. 2. 6. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:341.2004
340/2004 Sb. 2. 6. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:340.2004
339/2004 Sb. 28. 5. 2004 Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:339.2004
338/2004 Sb. 28. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:338.2004
337/2004 Sb. 28. 5. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:337.2004
336/2004 Sb. 2. 6. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:336.2004
335/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:335.2004
334/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:334.2004
333/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:333.2004
332/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:332.2004
331/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:331.2004
330/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:330.2004
329/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:329.2004
328/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:328.2004
327/2004 Sb. 31. 5. 2004 Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:327.2004
326/2004 Sb. 31. 5. 2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:326.2004
325/2004 Sb. 28. 5. 2004 Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:325.2004
324/2004 Sb. 28. 5. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:324.2004
323/2004 Sb. 28. 5. 2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:323.2004
322/2004 Sb. 28. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:322.2004
321/2004 Sb. 28. 5. 2004 Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:321.2004
320/2004 Sb. 27. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:320.2004
319/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:319.2004
318/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:318.2004
317/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:317.2004
316/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:316.2004
315/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:315.2004
314/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:314.2004
313/2004 Sb. 27. 5. 2004 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:313.2004
312/2004 Sb. 26. 5. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:312.2004
311/2004 Sb. 26. 5. 2004 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:311.2004
310/2004 Sb. 26. 5. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:310.2004
309/2004 Sb. 24. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:309.2004
308/2004 Sb. 24. 5. 2004 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:308.2004
307/2004 Sb. 18. 5. 2004 Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:307.2004
306/2004 Sb. 18. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:306.2004
305/2004 Sb. 18. 5. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:305.2004
304/2004 Sb. 18. 5. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:304.2004
303/2004 Sb. 14. 5. 2004 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:303.2004
302/2004 Sb. 14. 5. 2004 Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:302.2004
301/2004 Sb. 14. 5. 2004 Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:301.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 8 z celkem 14 stran v čase 0,228 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).