Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
300/2004 Sb. 14. 5. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:300.2004
299/2004 Sb. 14. 5. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:299.2004
298/2004 Sb. 14. 5. 2004 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:298.2004
297/2004 Sb. 14. 5. 2004 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:297.2004
296/2004 Sb. 14. 5. 2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:296.2004
295/2004 Sb. 14. 5. 2004 Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:295.2004
294/2004 Sb. 14. 5. 2004 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:294.2004
293/2004 Sb. 14. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:293.2004
292/2004 Sb. 14. 5. 2004 Zákon o zásluhách Edvarda Beneše
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:292.2004
291/2004 Sb. 13. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:291.2004
290/2004 Sb. 13. 5. 2004 Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:290.2004
289/2004 Sb. 13. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:289.2004
288/2004 Sb. 11. 5. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:288.2004
287/2004 Sb. 7. 5. 2004 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:287.2004
286/2004 Sb. 7. 5. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:286.2004
285/2004 Sb. 7. 5. 2004 Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:285.2004
284/2004 Sb. 7. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:284.2004
283/2004 Sb. 7. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:283.2004
282/2004 Sb. 7. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:282.2004
281/2004 Sb. 7. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:281.2004
280/2004 Sb. 1. 5. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:280.2004
279/2004 Sb. 5. 5. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:279.2004
278/2004 Sb. 5. 5. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané „Změna občanského zákoníku čl. II“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:278.2004
277/2004 Sb. 5. 5. 2004 Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:277.2004
276/2004 Sb. 5. 5. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:276.2004
275/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:275.2004
274/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:274.2004
273/2004 Sb. 30. 4. 2004 Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:273.2004
272/2004 Sb. 30. 4. 2004 Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:272.2004
271/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:271.2004
270/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:270.2004
269/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:269.2004
268/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:268.2004
267/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:267.2004
266/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:266.2004
265/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:265.2004
264/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:264.2004
263/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:263.2004
262/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:262.2004
261/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:261.2004
260/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:260.2004
259/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:259.2004
258/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:258.2004
257/2004 Sb. 30. 4. 2004 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:257.2004
256/2004 Sb. 30. 4. 2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:256.2004
255/2004 Sb. 30. 4. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:255.2004
254/2004 Sb. 30. 4. 2004 Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:254.2004
253/2004 Sb. 30. 4. 2004 Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle §2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:253.2004
252/2004 Sb. 30. 4. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:252.2004
251/2004 Sb. 30. 4. 2004 Sdělení Ministerstva financí, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:251.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 9 z celkem 14 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).