Sbírka zákonů
ročník 2007

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
393/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:393.2007
392/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:392.2007
391/2007 Sb. 31. 12. 2007 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:391.2007
390/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:390.2007
389/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:389.2007
388/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:388.2007
387/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:387.2007
386/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:386.2007
385/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:385.2007
384/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o seznamu referenčních skupin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:384.2007
383/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:383.2007
382/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:382.2007
381/2007 Sb. 31. 12. 2007 Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:381.2007
380/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:380.2007
379/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:379.2007
378/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:378.2007
377/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:377.2007
376/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:376.2007
375/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:375.2007
374/2007 Sb. 31. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:374.2007
373/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:373.2007
372/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:372.2007
371/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:371.2007
370/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:370.2007
369/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:369.2007
368/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:368.2007
367/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:367.2007
366/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:366.2007
365/2007 Sb. 28. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:365.2007
364/2007 Sb. 28. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:364.2007
363/2007 Sb. 28. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:363.2007
362/2007 Sb. 28. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:362.2007
361/2007 Sb. 28. 12. 2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:361.2007
360/2007 Sb. 27. 12. 2007 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:360.2007
359/2007 Sb. 21. 12. 2007 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:359.2007
358/2007 Sb. 21. 12. 2007 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:358.2007
357/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se pro účely pokytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:357.2007
356/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:356.2007
355/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:355.2007
354/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:354.2007
353/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:353.2007
352/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:352.2007
351/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:351.2007
350/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:350.2007
349/2007 Sb. 21. 12. 2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:349.2007
348/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:348.2007
347/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:347.2007
346/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:346.2007
345/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:345.2007
344/2007 Sb. 21. 12. 2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2007:344.2007

V roce 2007 bylo publikováno 393 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0,253 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).