Sbírka zákonů
ročník 2008

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
486/2008 Sb. 31. 12. 2008 Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
e-SbírkaPDF   2440 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00486.2008
485/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2440 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00485.2008
484/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2440 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00484.2008
483/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2440 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00483.2008
482/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1190 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00482.2008
481/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1190 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00481.2008
480/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1190 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00480.2008
479/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   1190 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00479.2008
478/2008 Sb. 31. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   907 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00478.2008
477/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   907 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00477.2008
476/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   907 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00476.2008
475/2008 Sb. 31. 12. 2008 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
e-SbírkaPDF   6389 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00475.2008
474/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00474.2008
473/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00473.2008
472/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00472.2008
471/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00471.2008
470/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00470.2008
469/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00469.2008
468/2008 Sb. 30. 12. 2008 Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00468.2008
467/2008 Sb. 30. 12. 2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00467.2008
466/2008 Sb. 30. 12. 2008 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00466.2008
465/2008 Sb. 30. 12. 2008 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
e-SbírkaPDF   2532 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00465.2008
464/2008 Sb. 30. 12. 2008 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
e-SbírkaPDF   3899 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00464.2008
463/2008 Sb. 29. 12. 2008 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
e-SbírkaPDF   7552 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00463.2008
462/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
e-SbírkaPDF   7552 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00462.2008
461/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
e-SbírkaPDF   7552 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00461.2008
460/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
e-SbírkaPDF   7552 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00460.2008
459/2008 Sb. 29. 12. 2008 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
e-SbírkaPDF   1549 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00459.2008
458/2008 Sb. 29. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1549 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00458.2008
457/2008 Sb. 29. 12. 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1549 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00457.2008
456/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
e-SbírkaPDF   3017 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00456.2008
455/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
e-SbírkaPDF   3017 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00455.2008
454/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00454.2008
453/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00453.2008
452/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00452.2008
451/2008 Sb. 29. 12. 2008 Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00451.2008
450/2008 Sb. 29. 12. 2008 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00450.2008
449/2008 Sb. 29. 12. 2008 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00449.2008
448/2008 Sb. 29. 12. 2008 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00448.2008
447/2008 Sb. 29. 12. 2008 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
e-SbírkaPDF   1896 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00447.2008
446/2008 Sb. 23. 12. 2008 Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
e-SbírkaPDF   4509 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00446.2008
445/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2964 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00445.2008
444/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
e-SbírkaPDF   2964 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00444.2008
443/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
e-SbírkaPDF   2964 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00443.2008
442/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
e-SbírkaPDF   2964 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00442.2008
441/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
e-SbírkaPDF   2964 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00441.2008
440/2008 Sb. 23. 12. 2008 Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00440.2008
439/2008 Sb. 23. 12. 2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2008:00439.2008
438/2008 Sb. 17. 12. 2008 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
e-SbírkaPDF   237 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00438.2008
437/2008 Sb. 17. 12. 2008 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
e-SbírkaPDF   237 kB
ECLI:CZ:SB:2008:00437.2008

V roce 2008 bylo publikováno 486 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0.159 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).