Sbírka zákonů
ročník 2009

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
492/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
e-SbírkaPDF   2064 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00492.2009
491/2009 Sb. 31. 12. 2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
e-SbírkaPDF   2064 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00491.2009
490/2009 Sb. 31. 12. 2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
e-SbírkaPDF   2064 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00490.2009
489/2009 Sb. 31. 12. 2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2064 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00489.2009
488/2009 Sb. 31. 12. 2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2064 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00488.2009
487/2009 Sb. 31. 12. 2009 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
e-SbírkaPDF   8348 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00487.2009
486/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2227 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00486.2009
485/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2227 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00485.2009
484/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2227 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00484.2009
483/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2227 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00483.2009
482/2009 Sb. 31. 12. 2009 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00482.2009
481/2009 Sb. 31. 12. 2009 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00481.2009
480/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00480.2009
479/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00479.2009
478/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00478.2009
477/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00477.2009
476/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00476.2009
475/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00475.2009
474/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00474.2009
473/2009 Sb. 31. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
e-SbírkaPDF   4436 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00473.2009
472/2009 Sb. 31. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2009:00472.2009
471/2009 Sb. 30. 12. 2009 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
e-SbírkaPDF   5002 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00471.2009
470/2009 Sb. 18. 12. 2009 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
e-SbírkaPDF   206 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00470.2009
469/2009 Sb. 18. 12. 2009 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
e-SbírkaPDF   206 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00469.2009
468/2009 Sb. 28. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2322 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00468.2009
467/2009 Sb. 28. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
e-SbírkaPDF   2322 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00467.2009
466/2009 Sb. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00466.2009
465/2009 Sb. 23. 12. 2009 Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00465.2009
464/2009 Sb. 23. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00464.2009
463/2009 Sb. 23. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00463.2009
462/2009 Sb. 23. 12. 2009 Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00462.2009
461/2009 Sb. 23. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   1508 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00461.2009
460/2009 Sb. 23. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
e-SbírkaPDF   2757 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00460.2009
459/2009 Sb. 22. 12. 2009 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00459.2009
458/2009 Sb. 22. 12. 2009 Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob jejich úhrady
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00458.2009
457/2009 Sb. 22. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00457.2009
456/2009 Sb. 22. 12. 2009 Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00456.2009
455/2009 Sb. 22. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00455.2009
454/2009 Sb. 22. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00454.2009
453/2009 Sb. 22. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00453.2009
452/2009 Sb. 22. 12. 2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00452.2009
451/2009 Sb. 21. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2217 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00451.2009
450/2009 Sb. 21. 12. 2009 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2217 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00450.2009
449/2009 Sb. 21. 12. 2009 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
e-SbírkaPDF   2217 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00449.2009
448/2009 Sb. 18. 12. 2009 Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
e-SbírkaPDF   6135 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00448.2009
447/2009 Sb. 17. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.
e-SbírkaPDF   1155 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00447.2009
446/2009 Sb. 17. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1155 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00446.2009
445/2009 Sb. 17. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1155 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00445.2009
444/2009 Sb. 15. 12. 2009 Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
e-SbírkaPDF   3137 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00444.2009
443/2009 Sb. 11. 12. 2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
e-SbírkaPDF   284 kB
ECLI:CZ:SB:2009:00443.2009

V roce 2009 bylo publikováno 492 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0.152 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).