Sbírka zákonů
ročník 2010

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
439/2010 Sb. 31. 12. 2010 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle §114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:439.2010
438/2010 Sb. 31. 12. 2010 Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:438.2010
437/2010 Sb. 31. 12. 2010 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:437.2010
436/2010 Sb. 31. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:436.2010
435/2010 Sb. 31. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:435.2010
434/2010 Sb. 31. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:434.2010
433/2010 Sb. 31. 12. 2010 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:433.2010
432/2010 Sb. 30. 12. 2010 Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:432.2010
431/2010 Sb. 30. 12. 2010 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:431.2010
430/2010 Sb. 30. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:430.2010
429/2010 Sb. 30. 12. 2010 Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:429.2010
428/2010 Sb. 30. 12. 2010 Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:428.2010
427/2010 Sb. 30. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:427.2010
426/2010 Sb. 30. 12. 2010 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:426.2010
425/2010 Sb. 30. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:425.2010
424/2010 Sb. 30. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:424.2010
423/2010 Sb. 30. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:423.2010
422/2010 Sb. 29. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:422.2010
421/2010 Sb. 29. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:421.2010
420/2010 Sb. 29. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:420.2010
419/2010 Sb. 29. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:419.2010
418/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:418.2010
417/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:417.2010
416/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:416.2010
415/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:415.2010
414/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:414.2010
413/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:413.2010
412/2010 Sb. 29. 12. 2010 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:412.2010
411/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:411.2010
410/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:410.2010
409/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:409.2010
408/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon o finančním zajištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:408.2010
407/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:407.2010
406/2010 Sb. 29. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/ /1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:406.2010
405/2010 Sb. 28. 12. 2010 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:405.2010
404/2010 Sb. 28. 12. 2010 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:404.2010
403/2010 Sb. 28. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:403.2010
402/2010 Sb. 28. 12. 2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:402.2010
401/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:401.2010
400/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:400.2010
399/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:399.2010
398/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:398.2010
397/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:397.2010
396/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:396.2010
395/2010 Sb. 27. 12. 2010 Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:395.2010
394/2010 Sb. 27. 12. 2010 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:394.2010
393/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška o oblastech povodí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:393.2010
392/2010 Sb. 27. 12. 2010 Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:392.2010
391/2010 Sb. 27. 12. 2010 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:391.2010
390/2010 Sb. 27. 12. 2010 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2010:390.2010

V roce 2010 bylo publikováno 426 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 9 stran v čase 0,238 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).