Sbírka zákonů
ročník 2011

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
472/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3509 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00472.2011
471/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
e-SbírkaPDF   3509 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00471.2011
470/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   3509 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00470.2011
469/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3509 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00469.2011
468/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   4482 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00468.2011
467/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4482 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00467.2011
466/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
e-SbírkaPDF   4482 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00466.2011
465/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   4482 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00465.2011
464/2011 Sb. 30. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00464.2011
463/2011 Sb. 30. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00463.2011
462/2011 Sb. 30. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00462.2011
461/2011 Sb. 30. 12. 2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00461.2011
460/2011 Sb. 30. 12. 2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00460.2011
459/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2305 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00459.2011
458/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
e-SbírkaPDF   6958 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00458.2011
457/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
e-SbírkaPDF   996 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00457.2011
456/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon o Finanční správě České republiky
e-SbírkaPDF   996 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00456.2011
455/2011 Sb. 30. 12. 2011 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:2011:00455.2011
454/2011 Sb. 29. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
e-SbírkaPDF   2014 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00454.2011
453/2011 Sb. 29. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
e-SbírkaPDF   2014 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00453.2011
452/2011 Sb. 29. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1556 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00452.2011
451/2011 Sb. 29. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
e-SbírkaPDF   1556 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00451.2011
450/2011 Sb. 29. 12. 2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
e-SbírkaPDF   1556 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00450.2011
449/2011 Sb. 29. 12. 2011 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
e-SbírkaPDF   1556 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00449.2011
448/2011 Sb. 28. 12. 2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1857 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00448.2011
447/2011 Sb. 28. 12. 2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
e-SbírkaPDF   1857 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00447.2011
446/2011 Sb. 28. 12. 2011 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
e-SbírkaPDF   1857 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00446.2011
445/2011 Sb. 28. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1857 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00445.2011
444/2011 Sb. 28. 12. 2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1857 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00444.2011
443/2011 Sb. 28. 12. 2011 Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
e-SbírkaPDF   1309 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00443.2011
442/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.
e-SbírkaPDF   1309 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00442.2011
441/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1309 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00441.2011
440/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1309 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00440.2011
439/2011 Sb. 28. 12. 2011 Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:2011:00439.2011
438/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:2011:00438.2011
437/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:2011:00437.2011
436/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:2011:00436.2011
435/2011 Sb. 28. 12. 2011 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00435.2011
434/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00434.2011
433/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00433.2011
432/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00432.2011
431/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00431.2011
430/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00430.2011
429/2011 Sb. 28. 12. 2011 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
e-SbírkaPDF   2960 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00429.2011
428/2011 Sb. 28. 12. 2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
e-SbírkaPDF   8944 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00428.2011
427/2011 Sb. 28. 12. 2011 Zákon o doplňkovém penzijním spoření
e-SbírkaPDF   8944 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00427.2011
426/2011 Sb. 28. 12. 2011 Zákon o důchodovém spoření
e-SbírkaPDF   8944 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00426.2011
425/2011 Sb. 23. 12. 2011 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
e-SbírkaPDF   4407 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00425.2011
424/2011 Sb. 23. 12. 2011 Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
e-SbírkaPDF   1487 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00424.2011
423/2011 Sb. 22. 12. 2011 Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
e-SbírkaPDF   3161 kB
ECLI:CZ:SB:2011:00423.2011

V roce 2011 bylo publikováno 472 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0.149 ms (z toho 0.025 ms NoSQL).