Sbírka zákonů
ročník 2012

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
505/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   153 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00505.2012
504/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
e-SbírkaPDF   8690 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00504.2012
503/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
e-SbírkaPDF   5125 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00503.2012
502/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   5125 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00502.2012
501/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   5125 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00501.2012
500/2012 Sb. 27. 12. 2012 Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
e-SbírkaPDF   883 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00500.2012
499/2012 Sb. 31. 12. 2012 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00499.2012
498/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00498.2012
497/2012 Sb. 31. 12. 2012 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00497.2012
496/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00496.2012
495/2012 Sb. 31. 12. 2012 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 5. června 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. června 2012
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00495.2012
494/2012 Sb. 31. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2513 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00494.2012
493/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   501 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00493.2012
492/2012 Sb. 31. 12. 2012 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
e-SbírkaPDF   501 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00492.2012
491/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00491.2012
490/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00490.2012
489/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00489.2012
488/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00488.2012
487/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00487.2012
486/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00486.2012
485/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   999 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00485.2012
484/2012 Sb. 31. 12. 2012 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
e-SbírkaPDF   1199 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00484.2012
483/2012 Sb. 31. 12. 2012 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
e-SbírkaPDF   1199 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00483.2012
482/2012 Sb. 31. 12. 2012 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   1199 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00482.2012
481/2012 Sb. 31. 12. 2012 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
e-SbírkaPDF   1199 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00481.2012
480/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
e-SbírkaPDF   5735 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00480.2012
479/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00479.2012
478/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
e-SbírkaPDF   2411 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00478.2012
477/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
e-SbírkaPDF   2411 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00477.2012
476/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
e-SbírkaPDF   360 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00476.2012
475/2012 Sb. 31. 12. 2012 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
e-SbírkaPDF   6969 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00475.2012
474/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00474.2012
473/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00473.2012
472/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00472.2012
471/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00471.2012
470/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
e-SbírkaPDF   461 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00470.2012
469/2012 Sb. 27. 12. 2012 Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
e-SbírkaPDF   551 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00469.2012
468/2012 Sb. 27. 12. 2012 Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
e-SbírkaPDF   551 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00468.2012
467/2012 Sb. 27. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2210 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00467.2012
466/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
e-SbírkaPDF   2385 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00466.2012
465/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
e-SbírkaPDF   2385 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00465.2012
464/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
e-SbírkaPDF   2385 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00464.2012
463/2012 Sb. 21. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   2385 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00463.2012
462/2012 Sb. 21. 12. 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2385 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00462.2012
461/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00461.2012
460/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:2012:00460.2012
459/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
e-SbírkaPDF   1127 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00459.2012
458/2012 Sb. 21. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
e-SbírkaPDF   1127 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00458.2012
457/2012 Sb. 20. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
e-SbírkaPDF   659 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00457.2012
456/2012 Sb. 20. 12. 2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   659 kB
ECLI:CZ:SB:2012:00456.2012

V roce 2012 bylo publikováno 505 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 11 stran v čase 0.148 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).