Sbírka zákonů
ročník 2017

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
476/2017 Sb. 29. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:476.2017
475/2017 Sb. 29. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:475.2017
474/2017 Sb. 29. 12. 2017 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:474.2017
473/2017 Sb. 28. 12. 2017 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:473.2017
472/2017 Sb. 28. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:472.2017
471/2017 Sb. 28. 12. 2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:471.2017
470/2017 Sb. 28. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:470.2017
469/2017 Sb. 28. 12. 2017 Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:469.2017
468/2017 Sb. 28. 12. 2017 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:468.2017
467/2017 Sb. 28. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:467.2017
466/2017 Sb. 28. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:466.2017
465/2017 Sb. 22. 12. 2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:465.2017
464/2017 Sb. 22. 12. 2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:464.2017
463/2017 Sb. 22. 12. 2017 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:463.2017
462/2017 Sb. 22. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:462.2017
461/2017 Sb. 22. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:461.2017
460/2017 Sb. 21. 12. 2017 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:460.2017
459/2017 Sb. 21. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:459.2017
458/2017 Sb. 21. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:458.2017
457/2017 Sb. 21. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:457.2017
456/2017 Sb. 21. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:456.2017
455/2017 Sb. 20. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:455.2017
454/2017 Sb. 20. 12. 2017 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:454.2017
453/2017 Sb. 20. 12. 2017 Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:453.2017
452/2017 Sb. 20. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:452.2017
451/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:451.2017
450/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:450.2017
449/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:449.2017
448/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:448.2017
447/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:447.2017
446/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:446.2017
445/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:445.2017
444/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:444.2017
443/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:443.2017
442/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:442.2017
441/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:441.2017
440/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:440.2017
439/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:439.2017
438/2017 Sb. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:438.2017
437/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:437.2017
436/2017 Sb. 15. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:436.2017
435/2017 Sb. 14. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:435.2017
434/2017 Sb. 14. 12. 2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:434.2017
433/2017 Sb. 14. 12. 2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:433.2017
432/2017 Sb. 14. 12. 2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:432.2017
431/2017 Sb. 14. 12. 2017 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:431.2017
430/2017 Sb. 14. 12. 2017 Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:430.2017
429/2017 Sb. 13. 12. 2017 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:429.2017
428/2017 Sb. 11. 12. 2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:428.2017
427/2017 Sb. 11. 12. 2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2017:427.2017

V roce 2017 bylo publikováno 476 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,235 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).