Sbírka zákonů
ročník 2018

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
336/2018 Sb. 31. 12. 2018 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:336.2018
335/2018 Sb. 31. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:335.2018
334/2018 Sb. 28. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:334.2018
333/2018 Sb. 28. 12. 2018 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:333.2018
332/2018 Sb. 28. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:332.2018
331/2018 Sb. 28. 12. 2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:331.2018
330/2018 Sb. 28. 12. 2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:330.2018
329/2018 Sb. 28. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:329.2018
328/2018 Sb. 28. 12. 2018 Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:328.2018
327/2018 Sb. 28. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:327.2018
326/2018 Sb. 28. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:326.2018
325/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:325.2018
324/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:324.2018
323/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:323.2018
322/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:322.2018
321/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:321.2018
320/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:320.2018
319/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:319.2018
318/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:318.2018
317/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:317.2018
316/2018 Sb. 20. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:316.2018
315/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:315.2018
314/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:314.2018
313/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:313.2018
312/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:312.2018
311/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:311.2018
310/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška o krajských normativech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:310.2018
309/2018 Sb. 20. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:309.2018
308/2018 Sb. 20. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:308.2018
307/2018 Sb. 20. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:307.2018
306/2018 Sb. 20. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:306.2018
305/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:305.2018
304/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:304.2018
303/2018 Sb. 20. 12. 2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:303.2018
302/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:302.2018
301/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:301.2018
300/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:300.2018
299/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:299.2018
298/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:298.2018
297/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:297.2018
296/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:296.2018
295/2018 Sb. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:295.2018
294/2018 Sb. 20. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:294.2018
293/2018 Sb. 13. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:293.2018
292/2018 Sb. 13. 12. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:292.2018
291/2018 Sb. 13. 12. 2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:291.2018
290/2018 Sb. 13. 12. 2018 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:290.2018
289/2018 Sb. 13. 12. 2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:289.2018
288/2018 Sb. 13. 12. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:288.2018
287/2018 Sb. 13. 12. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:287.2018

V roce 2018 bylo publikováno 336 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,237 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).