Sbírka zákonů
ročník 2022

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
471/2022 Sb. 30. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:471.2022
470/2022 Sb. 30. 12. 2022 Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:470.2022
469/2022 Sb. 30. 12. 2022 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:469.2022
468/2022 Sb. 30. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:468.2022
467/2022 Sb. 30. 12. 2022 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:467.2022
466/2022 Sb. 30. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:466.2022
465/2022 Sb. 30. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:465.2022
464/2022 Sb. 30. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:464.2022
463/2022 Sb. 30. 12. 2022 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:463.2022
462/2022 Sb. 30. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:462.2022
461/2022 Sb. 30. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:461.2022
460/2022 Sb. 30. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:460.2022
459/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:459.2022
458/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:458.2022
457/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:457.2022
456/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:456.2022
455/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:455.2022
454/2022 Sb. 28. 12. 2022 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:454.2022
453/2022 Sb. 28. 12. 2022 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:453.2022
452/2022 Sb. 28. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:452.2022
451/2022 Sb. 28. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:451.2022
450/2022 Sb. 28. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:450.2022
449/2022 Sb. 28. 12. 2022 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:449.2022
448/2022 Sb. 23. 12. 2022 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:448.2022
447/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:447.2022
446/2022 Sb. 23. 12. 2022 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:446.2022
445/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:445.2022
444/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:444.2022
443/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:443.2022
442/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:442.2022
441/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:441.2022
440/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:440.2022
439/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:439.2022
438/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:438.2022
437/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:437.2022
436/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:436.2022
435/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:435.2022
434/2022 Sb. 23. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:434.2022
433/2022 Sb. 23. 12. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:433.2022
432/2022 Sb. 23. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:432.2022
431/2022 Sb. 23. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:431.2022
430/2022 Sb. 21. 12. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:430.2022
429/2022 Sb. 21. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:429.2022
428/2022 Sb. 20. 12. 2022 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:428.2022
427/2022 Sb. 20. 12. 2022 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:427.2022
426/2022 Sb. 20. 12. 2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:426.2022
425/2022 Sb. 20. 12. 2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:425.2022
424/2022 Sb. 20. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:424.2022
423/2022 Sb. 20. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:423.2022
422/2022 Sb. 20. 12. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:422.2022

V roce 2022 bylo publikováno 471 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,244 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).