Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2006

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
119/2006 Sb.m.s. 27. 12. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Dánského království o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:119.2006
118/2006 Sb.m.s. 12. 12. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:118.2006
117/2006 Sb.m.s. 12. 12. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:117.2006
116/2006 Sb.m.s. 12. 12. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:116.2006
115/2006 Sb.m.s. 6. 12. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změny Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980, a Protokolu o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980 (Protokol V)
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:115.2006
114/2006 Sb.m.s. 16. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:114.2006
113/2006 Sb.m.s. 16. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:113.2006
112/2006 Sb.m.s. 9. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (Varšava, 8. června 2000)
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:112.2006
111/2006 Sb.m.s. 6. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:111.2006
110/2006 Sb.m.s. 6. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:110.2006
109/2006 Sb.m.s. 6. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:109.2006
108/2006 Sb.m.s. 6. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:108.2006
107/2006 Sb.m.s. 3. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:107.2006
106/2006 Sb.m.s. 3. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:106.2006
105/2006 Sb.m.s. 1. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:105.2006
104/2006 Sb.m.s. 1. 11. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:104.2006
103/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:103.2006
102/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:102.2006
101/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:101.2006
100/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:100.2006
99/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:099.2006
98/2006 Sb.m.s. 31. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:098.2006
97/2006 Sb.m.s. 16. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:097.2006
96/2006 Sb.m.s. 16. 10. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:096.2006
95/2006 Sb.m.s. 27. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:095.2006
94/2006 Sb.m.s. 27. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:094.2006
93/2006 Sb.m.s. 25. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:093.2006
92/2006 Sb.m.s. 20. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:092.2006
91/2006 Sb.m.s. 19. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:091.2006
90/2006 Sb.m.s. 14. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:090.2006
89/2006 Sb.m.s. 14. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:089.2006
88/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:088.2006
87/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:087.2006
86/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny, kterým se mění Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny ze dne 5. listopadu 1999 k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:086.2006
85/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:085.2006
84/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:084.2006
83/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:083.2006
82/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:082.2006
81/2006 Sb.m.s. 8. 9. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:081.2006
80/2006 Sb.m.s. 31. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, sjednané v Londýně dne 31. ledna 1923 a vyhlášené pod č. 185/1923 Sb., ve vztahu k Novému Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:080.2006
79/2006 Sb.m.s. 31. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:079.2006
78/2006 Sb.m.s. 22. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:078.2006
77/2006 Sb.m.s. 22. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:077.2006
76/2006 Sb.m.s. 22. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:076.2006
75/2006 Sb.m.s. 22. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:075.2006
74/2006 Sb.m.s. 22. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:074.2006
73/2006 Sb.m.s. 14. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:073.2006
72/2006 Sb.m.s. 14. 8. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 2006 a 2007
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:072.2006
71/2006 Sb.m.s. 25. 7. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 a 55/2005 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:071.2006
70/2006 Sb.m.s. 25. 7. 2006 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
PDF
ECLI:CZ:SM:2006:070.2006

V roce 2006 bylo publikováno 119 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,163 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).