Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2014

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
72/2014 Sb.m.s. 31. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:072.2014
71/2014 Sb.m.s. 19. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o pyrotechnickém vzdělávání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:071.2014
70/2014 Sb.m.s. 15. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:070.2014
69/2014 Sb.m.s. 5. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, vyhlášené pod č. 141/2001 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:069.2014
68/2014 Sb.m.s. 5. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, vyhlášené pod č. 129/1976 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:068.2014
67/2014 Sb.m.s. 5. 12. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2007 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:067.2014
66/2014 Sb.m.s. 28. 11. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014–2016
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:066.2014
65/2014 Sb.m.s. 28. 11. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:065.2014
64/204 Sb.m.s. 7. 11. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:064.2014
63/2014 Sb.m.s. 27. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:063.2014
62/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:062.2014
61/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:061.2014
60/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:060.2014
59/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana sdělila slovenské straně změny v názvech a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:059.2014
58/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011 (Moskva, 8. srpna 2014)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:058.2014
57/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (Praha, 8. prosince 2011)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:057.2014
56/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:056.2014
55/2014 Sb.m.s. 20. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:055.2014
54/2014 Sb.m.s. 7. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:054.2014
53/2014 Sb.m.s. 2. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:053.2014
52/2014 Sb.m.s. 2. 10. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:052.2014
51/2014 Sb.m.s. 15. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:051.2014
50/2014 Sb.m.s. 15. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:050.2014
49/2014 Sb.m.s. 8. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:049.2014
48/2014 Sb.m.s. 5. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:048.2014
47/2014 Sb.m.s. 5. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:047.2014
46/2014 Sb.m.s. 5. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:046.2014
45/2014 Sb.m.s. 5. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:045.2014
44/2014 Sb.m.s. 5. 9. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:044.2014
43/2014 Sb.m.s. 20. 8. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:043.2014
42/2014 Sb.m.s. 18. 8. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:042.2014
41/2014 Sb.m.s. 24. 7. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:041.2014
40/2014 Sb.m.s. 24. 7. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:040.2014
39/2014 Sb.m.s. 17. 7. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:039.2014
38/2014 Sb.m.s. 10. 7. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:038.2014
37/2014 Sb.m.s. 10. 7. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:037.2014
36/2014 Sb.m.s. 27. 6. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 – 2016
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:036.2014
35/2014 Sb.m.s. 25. 6. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:035.2014
34/2014 Sb.m.s. 11. 6. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:034.2014
33/2014 Sb.m.s. 11. 6. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:033.2014
32/2014 Sb.m.s. 30. 5. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:032.2014
31/2014 Sb.m.s. 30. 5. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:031.2014
30/2014 Sb.m.s. 24. 4. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:030.2014
29/2014 Sb.m.s. 24. 4. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:029.2014
28/2014 Sb.m.s. 7. 4. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:028.2014
27/2014 Sb.m.s. 7. 4. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:027.2014
26/2014 Sb.m.s. 31. 3. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 Poplatkového řádu (CA/D 19/13)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:026.2014
25/2014 Sb.m.s. 31. 3. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/13)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:025.2014
24/2014 Sb.m.s. 31. 3. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující pravidla 36, 38 a 135 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 15/13)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:024.2014
23/2014 Sb.m.s. 20. 3. 2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
PDF
ECLI:CZ:SM:2014:023.2014

V roce 2014 bylo publikováno 72 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,169 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).