Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2018

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
55/2018 Sb.m.s. 28. 12. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:055.2018
54/2018 Sb.m.s. 28. 12. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:054.2018
53/2018 Sb.m.s. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:053.2018
52/2018 Sb.m.s. 20. 12. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:052.2018
51/2018 Sb.m.s. 13. 12. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:051.2018
50/2018 Sb.m.s. 23. 11. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:050.2018
49/2018 Sb.m.s. 23. 11. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:049.2018
48/2018 Sb.m.s. 9. 11. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:048.2018
47/2018 Sb.m.s. 9. 11. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:047.2018
46/2018 Sb.m.s. 9. 11. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:046.2018
45/2018 Sb.m.s. 29. 10. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:045.2018
44/2018 Sb.m.s. 29. 10. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:044.2018
43/2018 Sb.m.s. 18. 10. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:043.2018
42/2018 Sb.m.s. 18. 10. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:042.2018
41/2018 Sb.m.s. 20. 9. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:041.2018
40/2018 Sb.m.s. 7. 9. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:040.2018
39/2018 Sb.m.s. 29. 8. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:039.2018
38/2018 Sb.m.s. 29. 8. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke Curaçao
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:038.2018
37/2018 Sb.m.s. 30. 7. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:037.2018
36/2018 Sb.m.s. 30. 7. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:036.2018
35/2018 Sb.m.s. 30. 7. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:035.2018
34/2018 Sb.m.s. 16. 7. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:034.2018
33/2018 Sb.m.s. 16. 7. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:033.2018
32/2018 Sb.m.s. 28. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:032.2018
31/2018 Sb.m.s. 28. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:031.2018
30/2018 Sb.m.s. 28. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:030.2018
29/2018 Sb.m.s. 28. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:029.2018
28/2018 Sb.m.s. 22. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:028.2018
27/2018 Sb.m.s. 21. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:027.2018
26/2018 Sb.m.s. 21. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:026.2018
25/2018 Sb.m.s. 21. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/1997 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:025.2018
24/2018 Sb.m.s. 5. 6. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:024.2018
23/2018 Sb.m.s. 18. 5. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:023.2018
22/2018 Sb.m.s. 11. 5. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:022.2018
21/2018 Sb.m.s. 20. 4. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:021.2018
20/2018 Sb.m.s. 9. 4. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:020.2018
19/2018 Sb.m.s. 29. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:019.2018
18/2018 Sb.m.s. 29. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:018.2018
17/2018 Sb.m.s. 23. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:017.2018
16/2018 Sb.m.s. 23. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:016.2018
15/2018 Sb.m.s. 13. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:015.2018
14/2018 Sb.m.s. 13. 3. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:014.2018
13/2018 Sb.m.s. 21. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:013.2018
12/2018 Sb.m.s. 15. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:012.2018
11/2018 Sb.m.s. 13. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:011.2018
10/2018 Sb.m.s. 12. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:010.2018
9/2018 Sb.m.s. 12. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:009.2018
8/2018 Sb.m.s. 7. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:008.2018
7/2018 Sb.m.s. 7. 2. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:007.2018
6/2018 Sb.m.s. 29. 1. 2018 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
PDF
ECLI:CZ:SM:2018:006.2018

V roce 2018 bylo publikováno 55 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,197 ms (z toho 0,029 ms NoSQL).