Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2021

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
40/2021 Sb. m. s. 10. 12. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   3343 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00040.2021
39/2021 Sb. m. s. 8. 12. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SM:2021:00039.2021
38/2021 Sb. m. s. 30. 11. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
e-SbírkaPDF   303 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00038.2021
37/2021 Sb. m. s. 30. 11. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022
e-SbírkaPDF   3047 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00037.2021
36/2021 Sb. m. s. 30. 11. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
e-SbírkaPDF   3047 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00036.2021
35/2021 Sb. m. s. 21. 9. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
e-SbírkaPDF   729 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00035.2021
34/2021 Sb. m. s. 21. 9. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
e-SbírkaPDF   729 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00034.2021
33/2021 Sb. m. s. 21. 9. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
e-SbírkaPDF   414 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00033.2021
32/2021 Sb. m. s. 23. 7. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.
e-SbírkaPDF   74 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00032.2021
31/2021 Sb. m. s. 23. 7. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.
e-SbírkaPDF   74 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00031.2021
30/2021 Sb. m. s. 23. 7. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   74 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00030.2021
29/2021 Sb. m. s. 2. 7. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
e-SbírkaPDF   361 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00029.2021
28/2021 Sb. m. s. 2. 7. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
e-SbírkaPDF   361 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00028.2021
27/2021 Sb. m. s. 24. 6. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00027.2021
26/2021 Sb. m. s. 24. 6. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00026.2021
25/2021 Sb. m. s. 24. 6. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany
e-SbírkaPDF   302 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00025.2021
24/2021 Sb. m. s. 24. 6. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
e-SbírkaPDF   761 MB
ECLI:CZ:SM:2021:00024.2021
23/2021 Sb. m. s. 26. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění)
e-SbírkaPDF   700 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00023.2021
22/2021 Sb. m. s. 17. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20)
e-SbírkaPDF   1273 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00022.2021
21/2021 Sb. m. s. 17. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
e-SbírkaPDF   2354 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00021.2021
20/2021 Sb. m. s. 17. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
e-SbírkaPDF   2354 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00020.2021
19/2021 Sb. m. s. 17. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje dočasné pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
e-SbírkaPDF   2354 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00019.2021
18/2021 Sb. m. s. 3. 5. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
e-SbírkaPDF   1721 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00018.2021
17/2021 Sb. m. s. 23. 4. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí
e-SbírkaPDF   257 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00017.2021
16/2021 Sb. m. s. 23. 4. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
e-SbírkaPDF   75 MB
ECLI:CZ:SM:2021:00016.2021
15/2021 Sb. m. s. 29. 3. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.
e-SbírkaPDF   66 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00015.2021
14/2021 Sb. m. s. 10. 3. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
e-SbírkaPDF   577 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00014.2021
13/2021 Sb. m. s. 8. 3. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00013.2021
12/2021 Sb. m. s. 8. 3. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2018
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00012.2021
11/2021 Sb. m. s. 8. 3. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2016
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00011.2021
10/2021 Sb. m. s. 26. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00010.2021
9/2021 Sb. m. s. 26. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00009.2021
8/2021 Sb. m. s. 26. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
e-SbírkaPDF   1542 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00008.2021
7/2021 Sb. m. s. 26. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
e-SbírkaPDF   732 MB
ECLI:CZ:SM:2021:00007.2021
6/2021 Sb. m. s. 10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
e-SbírkaPDF   299 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00006.2021
5/2021 Sb. m. s. 10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021
e-SbírkaPDF   793 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00005.2021
4/2021 Sb. m. s. 10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
e-SbírkaPDF   793 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00004.2021
3/2021 Sb. m. s. 10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
e-SbírkaPDF   793 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00003.2021
2/2021 Sb. m. s. 20. 1. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
e-SbírkaPDF   256 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00002.2021
1/2021 Sb. m. s. 15. 1. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20)
e-SbírkaPDF   202 kB
ECLI:CZ:SM:2021:00001.2021

V roce 2021 bylo publikováno 40 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0.117 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).