Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu s právní větou v roce 2024

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
Cpjn 203/2023 14. 2. 2024 A Nezjistí-li likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci po provedení potřebného šetření žádný majetek právnické osoby, podá bez dalšího návrh na její výmaz z veřejného rejstříku podle §82 odst. 1 věty druhé z. v. r., nebrání-li tomu překážky uvedené v §82 odst. 2 z. v. r., popř. probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (srov. §90 odst. 2 z. v. r. ve spojení s §32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). Postup podle §198 odst. 2 o. z. není v takovém případě zapotřebí. Pro účely posouzení, zda hotové výdaje vzniklé likvidátorovi v souvislosti s postupem podle §198 odst. 2 o. z. lze považovat za účelně vynaložené ve smyslu §9 odst. 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního sprá ...

Za rok 2024 bylo zveřejněno 1 rozhodnutí Nejvyššího soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 1 stran,
v čase 0.000046 sekundy z toho 0.000013 sekundy NoSQL databáze.