Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2022

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
4 Ao 7/2021 - 179 4. 10. 2022 B Akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy, tj. jeho reálný význam pro rozhodnutí o žalobě proti úkonu správního orgánu, kterým bylo opatření obecné povahy vůči navrhovateli použito, je zvláštní podmínkou řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle §101a odst. 1 věty druhé s. ř. s.
8 Afs 92/2022 - 141 27. 9. 2022 B Soud nepřizná žalobě (kasační stížnosti) odkladný účinek podle §73 s. ř. s. nebo §107 s. ř. s., je-li možné lépe vyvážit riziko hrozící újmy navrhovatele a ochranu veřejného zájmu vydáním předběžného opatření podle §38 s. ř. s. Soud v takovém případě poučí navrhovatele v souladu s §36 odst. 1 s. ř. s. o tom, že může podat návrh na vydání předběžného opatření.
8 As 34/2021 - 48 26. 9. 2022 B I. Znalecký ústav se dopustí správního deliktu podle §25b odst. 1 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, jestliže v rozporu s §11 tohoto zákona podá ve věci znalecký posudek, přestože se cítí být subjektivně podjatý nebo mohl a měl rozpoznat, že existují objektivní okolnosti, které by mohly jeho podjatost zakládat, a důvody své podjatosti neoznámil orgánu, který jej pro podání posudku ustanovil. Rozhodnutí o vyloučení znaleckého ústavu pro podjatost podle §11 odst. 2 citovaného zákona není znakem skutkové podstaty správního deliktu podle §25b odst. 1 písm. d) tohoto zákona. II. Znalecký posudek podaný podjatým znaleckým ústavem v rozporu s §11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, není způsobilým důkazem. Orgán, který znalecký ústav k podání posudku ustanovil, nesmí na takovém znaleckém posudku založit svá skutková zjištění.
4 Azs 77/2022 - 25 26. 9. 2022 B Sdělení o nesplnění podmínek pro změnu zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty podle §42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve věcech žádostí podaných po účinnosti zákona č. 274/2021 Sb. (tj. po 2. 8. 2021), představuje i nadále rozhodnutí správního orgánu dle §65 odst. 1 s. ř. s., nelze jej však již napadnout řádným opravným prostředkem (odvoláním).
7 As 47/2022 - 44 21. 9. 2022 B Výzva policisty k ukončení pořizování obrazového záznamu nemusí s ohledem na okolnosti případu představovat nezákonný zásah ve smyslu §82 s. ř. s.
8 Azs 192/2022 - 34 21. 9. 2022 B Návrh na ustanovení zástupce (§35 odst. 10 s. ř. s.) pro řízení o kasační stížnosti lze podat jen u soudu, ke kterému lze podat kasační stížnost samotnou (§106 odst. 4 s. ř. s.). Je-li návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti podán věcně a místně nepříslušnému soudu, staví se lhůta pro podání kasační stížnosti až v okamžiku, kdy nepříslušný soud odešle návrh příslušnému soudu.
5 As 65/2021 - 73 20. 9. 2022 B Zadá-li zadavatel veřejnou zakázku, u níž minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace nastaví nepřiměřeně (a ve výsledku diskriminačně), dopustí se přestupku podle §268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Posouzení přiměřenosti (a tím i zákonnosti) technické kvalifikace je primárně posouzením právním, při němž je potřeba vycházet ze složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky [§73 odst. 6 písm. b) téhož zákona]; v úvahu je však nutno vzít i dopady do hospodářské soutěže, včetně dosavadního fungování trhu a jeho případného faktického omezení jen na dodavatele z předcházejících období.
5 As 172/2021 - 26 20. 9. 2022 B Pokyn k vypuštění územní studie, která není podkladem pro rozhodování v území ve smyslu §43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, z evidence územně plánovací činnosti, resp. její samotné vypuštění z této evidence není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. a z povahy věci nemůže představovat ani zásah správního orgánu ve smyslu §82 s. ř. s.
8 Afs 301/2020 - 78 14. 9. 2022 B Povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, měli pouze zadavatelé, kteří naplňovali podmínky §2 tohoto zákona. Osobní působnost tohoto zákona nebylo možné rozšiřovat (např. dobrovolným podřízením se tomuto zákonu nebo stanovením povinnosti postupovat podle tohoto zákona v rozhodnutí o poskytnutí dotace).
8 Afs 41/2021 - 38 14. 9. 2022 B Soudy ve správním soudnictví mají pravomoc podle §4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. k rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí o nevyloučení majetku z daňové exekuce podle §179 odst. 1 daňového řádu.
5 Azs 88/2020 - 29 9. 9. 2022 B Pokud byl žadatel o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu řádně předvolán k účastnickému výslechu dle §169 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 14. 8. 2017, a k tomuto výslechu se bez náležité omluvy nebo dostatečných důvodů nedostavil, byl správní orgán oprávněn mu udělit pořádkovou pokutu dle §62 odst. 1 písm. a) správního řádu nebo ho nechat dle §60 správního řádu předvést, nebyl však oprávněn jeho žádost zamítnout dle §56 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky s tím, že se žadatel na požádání správního orgánu nedostavil k pohovoru.
2 Azs 190/2022 - 26 9. 9. 2022 B I. Pokud správní orgán žadatele o trvalý pobyt podle §66 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, výslovně nevyzve, aby doložil nemožnost uzavřít komerční zdravotní pojištění – jako důvod hodný zvláštního zřetele, resp. humanitární důvod ve smyslu citovaných ustanovení – nelze žadateli klást k tíži, že podrobně nekonkretizoval průběh kontraktačního procesu s pojišťovnou. II. Pokud je žadatelem o trvalý pobyt nezletilé dítě, jsou správní orgány podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) povinny zabývat se, při výkladu neurčitých právních pojmů „jiné důvody hodné zvláštního zřetele“ nebo „humanitární důvody“ ve smyslu §66 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, též nejlepším zájmem dítěte.
6 As 101/2022 - 32 1. 9. 2022 B U přestupku proti občanskému soužití podle §7 odst. 1 písm. c) bodu 2. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spočívajícího v nepravdivém obvinění jiného z přestupku, se obdobně jako u trestného činu křivého obvinění (§345 trestního zákoníku) pro naplnění formálních znaků této skutkové podstaty vyžaduje, aby pachatel jiného nepravdivě obvinil z protiprávního jednání. Při posuzování viny se nestačí zabývat pouze otázkou, zda osoba, kterou pachatel obvinil, skutečně spáchala přestupek, případně zda za něj byla odsouzena. Je nutné zároveň prokázat, že si pachatel byl vědom, že jinou osobu obviňuje nepravdivě.
6 Afs 89/2022 - 28 1. 9. 2022 B V řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, přešla s nabytím účinnosti zákona č. 251/2021 Sb., tj. ke dni 1. 1. 2022, působnost žalovaného na Odvolací finanční ředitelství (§69 s. ř. s.). Přechodné ustanovení v čl. IX bodu 4 zákona č. 251/2021 Sb., podle něhož řízení nebo jiné postupy zahájené u Ministerstva financí dokončí Ministerstvo financí i v případech, kdy jeho působnost přechází ode dne 1. 1. 2022 na orgány Finanční správy České republiky, se vztahuje pouze na řízení, která nebyla před uvedeným datem pravomocně ukončena.
8 Afs 166/2020 - 37 31. 8. 2022 B Smluvní podmínka je v rozporu s §6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 1. 4. 2012, skrytě diskriminační, je-li excesivní a vybočuje-li z oprávněných potřeb dané zakázky tak, že objektivně vylučuje účast určité skupiny možných účastníků v zadávacím řízení.
8 As 246/2020 - 37 30. 8. 2022 B Ke splnění informační povinnosti uvést částku úroku splatnou za den, kterou bude spotřebitel povinen zaplatit při odstoupení od smlouvy [§6 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů], nepostačuje uvedení procentní sazby tohoto úroku, ale přesné částky.
5 Azs 153/2020 - 63 26. 8. 2022 B I. Byl-li žadatel o mezinárodní ochranu vystaven v zemi původu jakožto „osoba politicky nespolehlivá“ policejní šikaně v podobě opakovaného předvolávání na policii a krátkodobého zadržování nejen při jakémkoli skutečném či domnělém přestupku žadatele, ale i v souvislosti s probíhajícími či očekávanými protirežimními aktivitami jiných osob, může takové jednání v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech dosahovat intenzity pronásledování ve smyslu §2 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, i v případech, kdy proti žadateli nebylo užito fyzického násilí. II. Zatímco pro posouzení otázky, zda má žadatel o mezinárodní ochranu odůvodněný strach z pronásledování z důvodu zastávání určitých politických názorů ve smyslu §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, není v souladu s §28 odst. 5 téhož zákona podstatné, zda žadatel skutečně tyto politické názory, které vedou k pronásledování, zastává, pokud mu je původce pronásledování připisuje, k závěru o pronásledování za uplatňován ...
6 Ads 138/2022 - 37 25. 8. 2022 B Zaměstnavatel, který se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas později, než stanoví §141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, za měsíc, v němž má zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci přesčas, se nedopouští přestupku dle §26 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, neboť zákoník práce takovou odchylnou dohodu o splatnosti mzdy za práci přesčas nezakazuje.
6 As 79/2021 - 38 24. 8. 2022 B Stavební úřad není povinen zkoumat, zda bylo usnesení shromáždění vlastníků jednotek předložené stavebníkem v řízení přijato tříčtvrtinovou většinou hlasů všech vlastníků jednotek potřebnou pro schválení stavebních úprav společných částí domu (§11 odst. 5 věta druhá zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). Neplatnost přijatého usnesení je oprávněn zkoumat toliko soud v občanském soudním řízení zahájeném v šestiměsíční prekluzivní lhůtě běžící ode dne přijetí usnesení (§11 odst. 3 věta třetí a čtvrtá téhož zákona).
2 As 108/2021 - 42 24. 8. 2022 B Jelikož správní orgán musí v případě sbíhajících se deliktů provozovatele vozidla použít při ukládání sankce zásadu absorpce (podle §125g odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 6. 2017), je také povinen ex officio zjišťovat okolnosti, které jsou pro její aplikaci rozhodné.
5 As 83/2022 - 20 23. 8. 2022 B Pozastavení provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu podle §58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, lze s ohledem na individuální okolnosti věci aplikovat jako mírnější opatření i v případě, že tím bude pozastaveno provozování živnosti v rozsahu celého živnostenského oprávnění.
3 Afs 42/2021 - 82 23. 8. 2022 B "Účel" dotace a "podmínky" dotace jsou dva odlišné pojmy užité v §3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které nelze ztotožňovat. Pojem účelu dotace nelze fakticky vyprázdnit tím, že daňové orgány tento účel navážou na splnění (všech) podmínek dotace.
6 Ads 77/2022 - 42 22. 8. 2022 B Žádost o náhradu nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu pojištěnce v cizině, podle §14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je oprávněn podat pouze pojištěnec, nikoli jiná pojišťovna, která měla s pojištěncem sjednáno cestovní pojištění. Její žádost je proto zjevně právně nepřípustná a řízení o ní je třeba podle §66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavit.
5 Ads 79/2020 - 53 22. 8. 2022 B Zásada in favorem rehabilitationis nevyžaduje, aby správní orgán při výpočtu příplatku k důchodu dle §25 odst. 7 písm. b) zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, zaokrouhloval desetinná čísla představující jednotlivé dny vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody u žadatele nad rámec celých měsíců (tzv. deniny) na čtyři desetinná místa.
10 As 410/2021 - 37 18. 8. 2022 B Skutková podstata přestupku porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik podle §24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je formulovaná abstraktně, dává proto větší prostor pro zkoumání materiální stránky přestupku (tj. společenské škodlivosti jednání podle §5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) než jiné, konkrétně formulované skutkové podstaty.
4 As 30/2020 - 38 16. 8. 2022 B Jestliže vlastník příslušné části elektrizační soustavy neudělí písemný souhlas se stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu ve smyslu §46 odst. 11 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, je povinen ve svém stanovisku uvést důvody tohoto nesouhlasu. V opačném případě lze tento neodůvodněný písemný nesouhlas považovat za nesouhlas bezdůvodný ve smyslu §91a odst. 1 písm. l) téhož zákona.
10 As 34/2022 - 110 16. 8. 2022 B I. Obec se proti nezahájení řízení o odstranění stavby podle §129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, může bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle §82 s. ř. s. i z toho důvodu, že se na území obce nachází stavba, která je v rozporu s územním plánem obce. II. Proti nezahájení řízení o zákazu užívání stavby podle §134 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, lze také podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podle §82 s. ř. s. III. Ne každé technické či provozní zařízení, které je instalováno do uzavřeného prostoru, je stavbou podle §2 odst. 3, resp. stavební úpravou podle §2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. To, zda je technické zařízení uvnitř již existující stavby stavební úpravou, závisí na okolnostech konkrétní věci.
4 As 136/2022 - 78 16. 8. 2022 B Ustanovení §4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31. 12. 2020, nijak nedopadá na přezkoumání závazného stanoviska dotčeného orgánu při odvolání proti rozhodnutí podle stavebního zákona, jestliže proti závaznému stanovisku směřuje odvolací námitka. Přezkum závazného stanoviska v odvolacím řízení podle §149 odst. 5 správního řádu není ustanovením §4 odst. 9 stavebního zákona jakkoliv dotčen či limitován.
8 As 288/2019 - 103 12. 8. 2022 B S ohledem na charakter bezpečnostního řízení vedeného podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, může být podkladem pro rozhodování Národního bezpečnostního úřadu i odposlech a záznam telekomunikačního provozu pořízený podle §88 trestního řádu.
8 As 20/2020 - 81 12. 8. 2022 B Správní orgán může v řízení o žádosti o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace podle §142 odst. 1 správního řádu ve spojení s §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určit, že veřejně přístupná účelová komunikace existuje i tehdy, bude-li ve správním řízení prokázáno, že je dána nutná komunikační potřeba nemovitosti ve vlastnictví některého z účastníků řízení a nikoliv žadatele.
4 As 144/2022 - 37 11. 8. 2022 B Stavba pražského metra není stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu §1 odst. 2 písm. a) ani b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. V případě soudního přezkumu rozhodnutí ve stavebním řízení se tedy v případě pražského metra neuplatní zvláštní místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě podle §7 odst. 4 s. ř. s.
8 As 150/2020 - 43 11. 8. 2022 B Zjištění o totožnosti pachatele přestupku nelze založit pouze na doznání určité osoby učiněném před zahájením řízení o přestupku podle §78 nebo §90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4 Afs 35/2022 - 39 10. 8. 2022 B Neuvedl-li daňový subjekt při registraci účet u peněžního ústavu, na němž jsou soustředěny finanční prostředky z jeho podnikání (§126 daňového řádu ve spojení s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů), nevztahuje se na něj povinnost určit v žádosti o vrácení přeplatku pouze účet uvedený při registraci (§155a odst. 3 daňového řádu) a může požádat o poukázání přeplatku na jakýkoli účet.
10 As 169/2022 - 93 10. 8. 2022 B Správní orgán nesmí rozhodnutí, jehož součástí je geometrický plán, doručovat datovou zprávou [§17 odst. 1, §22 odst. 1 písm. a) a §24 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů], ale musí tuto písemnost doručit jinak, některým ze zákonem upravených způsobů (§19 odst. 1 a 2 správního řádu).
10 Afs 122/2022 - 36 10. 8. 2022 B Zákonný zákaz opakované daňové kontroly (§85 odst. 5 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020, respektive §85a daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021) se vztahuje nejen na poprvé formálně bezvadně vedenou daňovou kontrolu, ale tím spíše též na poprvé vedenou daňovou kontrolu zastřenou, při níž překročil správce daně meze daného procesního institutu a daňovou kontrolu fakticky vedl. Nejde ovšem o opakovanou daňovou kontrolu, pokud původně nezákonně vedená daňová kontrola naváže ve formálně vedenou daňovou kontrolu (§87 odst. 1 daňového řádu).
4 As 117/2020 - 21 9. 8. 2022 B Za obnovu porostu, jako jeden z pěstebních důvodů, pro nějž je možno kácet dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody podle §8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze považovat takový postup, při němž dochází k úpravě druhové nebo prostorové skladby porostu v určité lokalitě odstraňováním (kácením) původních dřevin a jejich nahrazením novými dřevinami stejného charakteru, aniž je třeba, aby nové dřeviny byly vždy výlučně stejného druhu.
Ars 1/2022 - 30 4. 8. 2022 B Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle §11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.
10 As 153/2020 - 43 1. 8. 2022 B Za zneužití práva na informace lze považovat i situaci, kdy byla opětovně podána neúspěšná žádost o informace (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) prostřednictvím jiných osob.
4 Afs 287/2021 - 50 1. 8. 2022 B Za odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99, které jsou podle §45 odst. 1 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, předmětem spotřební daně, se považují odpady obsahující minerální oleje, kterých se někdo zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jich zbavit, neboť se staly nevhodnými či nezpůsobilými pro použití, pro něž byly původně určeny či zamýšleny, a to bez ohledu na původní ani výsledné složení takto k likvidaci určených minerálních olejů.
8 Azs 204/2021 - 30 29. 7. 2022 B I. Zásada zákazu sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare) podle čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod se neuplatní ve správním řízení o žádosti cizince o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle §44a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. II. Žadatel o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu není jako cizinec diskriminován vůči účastníkům správního řízení (§55 odst. 1 správního řádu) tím, že podle §103 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je povinen uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu stanovém tímto zákonem.
9 As 56/2022 - 26 28. 7. 2022 B Neprokázaná tvrzení o odcizení vozidla před porušením povinností řidiče dvěma hosty cizí státní příslušnosti nemohou založit splnění liberačního důvodu dle §125f odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
6 Afs 183/2021 - 41 28. 7. 2022 B Povolení posečkání úhrady příslušenství daně nestaví běh lhůty pro podání žádosti o prominutí penále (§259a odst. 4 daňového řádu).
3 As 4/2021 - 42 28. 7. 2022 B Podmínku nezbytnosti provedení dodatečných stavebních prací (či dodatečných služeb) ve smyslu §23 odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splní jen takové dodatečné práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Potřeba takových prací musí být vyvolána nepředvídatelnou, objektivně existující okolností nezávislou na vůli zadavatele (například klimatické, geologické podmínky apod.). Uvedenou zákonnou podmínku tedy nesplní takové dodatečné práce, které jsou vyvolány dodatečnou změnou projektu na základě subjektivního rozhodnutí zadavatele.
10 Ads 254/2020 - 46 27. 7. 2022 B Zaměstnavatel, který plní povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené (§81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) formou tzv. náhradního plnění podle §81 odst. 2 písm. b) tohoto zákona (tj. odebírá výrobky či služby od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % takových osob), nesplní tuto povinnost jen tím, že plnění odebere a zaplatí za ně. Současně je nutné, aby jeho dodavatel vložil doklady o poskytnutém plnění do veřejně dostupné úřední evidence (§81 odst. 3 a §84 citovaného zákona).
10 Afs 314/2020 - 50 27. 7. 2022 B Prokáže-li správce daně existenci podvodného řetězce i účast daňového subjektu na něm, může se daňový subjekt bránit tím, že přijal dostatečná opatření, aby své účasti na daňovém podvodu zabránil. S touto obranou se správce daně musí vypořádat [podobně jako při vyvracení důkazních prostředků poskytnutých daňovým subjektem podle §92 odst. 5 písm. c) daňového řádu]. Jeho reakce však bude jen tak důkladná, jak kvalitní byla argumentace předložená daňovým subjektem.
10 As 322/2020 - 128 27. 7. 2022 B Pouhé prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, které současně nemění kapacitu či celkové rozměry skládky, není podstatnou změnou podle §2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a čl. 3 odst. 9 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích.
5 Ads 73/2021 - 36 25. 7. 2022 B Ustanovení §78a odst. 4 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nevylučuje možnost úhrady nedoplatku již před vyrozuměním ze strany úřadu práce, ani nevyžaduje, aby se tak stalo samostatným úkonem směřujícím k úhradě pouze tohoto konkrétního nedoplatku. Je plně v souladu se zákonem, pokud žadatel své pochybení napraví ze své vlastní iniciativy (ještě před tím, než se o něm dozvěděl od úřadu práce), i když k této nápravě dojde pouhým přeplatkem na jiných platbách, jež je žadatel povinen průběžně hradit.
10 Afs 33/2021 - 32 25. 7. 2022 B V daňové exekuci je možné použít institut předražku podle §336ja o. s. ř.
5 As 45/2021 - 27 25. 7. 2022 B Oznámení o vyšší moci dle čl. 4 odst. 2 nařízení Komise č. 640/2014 je nutno učinit ve stanovené 15denní lhůtě; tato lhůta je propadná.
5 Afs 60/2021 - 34 25. 7. 2022 B Plátce, který přijme od dodavatele - nespolehlivého plátce, který je uveden ve veřejně přístupném seznamu nespolehlivých plátců, zdanitelné plnění, ručí dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, za daň neodvedenou tímto dodavatelem, přičemž pro vznik ručení nemusí být splněna žádná další podmínka.

Za rok 2022 bylo zveřejněno 180 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 4 stran,
v čase 0.000088 sekundy z toho 0.000030 sekundy NoSQL databáze.