Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2021

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
4 Ads 265/2020 - 49 26. 1. 2021 B Písemná výtka dle §88 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, je rozhodnutí správního orgánu dle §65 odst. 1 s. ř. s.
1 Afs 236/2019 - 83 26. 1. 2021 B Při posuzování splnění podmínek dle §259c odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se nebere v úvahu porušení daňových předpisů, které je skutkovým a právním základem uložení penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá. K tomuto porušení však správce daně přihlédne v rámci správního uvážení dle §259a odst. 2 daňového řádu a s ohledem na povahu, intenzitu či jiné okolnosti tohoto porušení nemusí penále prominout.
9 Afs 241/2020 - 27 21. 1. 2021 B Podle §160 odst. 1 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2020 platilo, že u nedoplatku z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně. Z tohoto ustanovení plynulo, že náhradním dnem splatnosti daně počne běžet lhůta pro placení daně znovu, a ne že je možno ji tímto způsobem přerušit.
10 As 248/2019 - 43 20. 1. 2021 B Proti výzvě stavebního úřadu k bezodkladnému zastavení prací podle §134 odst. 4 věty první zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se nelze úspěšně bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem (§82 s. ř. s.).
7 Ads 435/2019 - 34 15. 1. 2021 B Pokud Úřad práce České republiky vydal právnické či fyzické osobě povolení ke zprostředkování zaměstnání podle §14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, před účinností zákona č. 206/2017 Sb., byla taková osoba povinna složit kauci podle §60b zákona o zaměstnanosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2017 Sb. Přechodné ustanovení v čl. II bodu 4 zákona č. 206/2017 Sb., jakož i smysl kauce a její konstrukce v zákoně o zaměstnanosti vylučují, aby bylo podle §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, povoleno posečkání úhrady kauce, popřípadě rozložení její úhrady na splátky tak, že by kauce (či její část) byla uhrazena až po uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2017 Sb.
8 As 355/2018 - 76 15. 1. 2021 B Celní orgány nejsou povinny ani oprávněny, při rozhodování o zadržení zboží dle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, rozhodnout o existenci práva duševního vlastnictví zadržovaného zboží. Musí si však učinit předběžný úsudek o tom, zda deklarované zboží může typově být předmětem práva duševního vlastnictví a zda takové právo nenáleží někomu jinému než tomu, kdo vystupuje v celním řízení. Celní orgány nemohou postupem dle čl. 17 či 18 nařízení č. 608/2013 zadržovat zboží zcela generické, které typově na první pohled nemůže být předmětem práva duševního vlastnictví.
3 Afs 170/2019 - 27 11. 1. 2021 B Pokud daňový subjekt hodlá uplatňovat nikoli paušální, ale skutečné režijní (nepřímé) náklady podle §25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, z podstaty věci nebude možné vyčíslit absolutně přesnou hodnotu takových nákladů, ale bude třeba vytvořit rozumný algoritmus jejich výpočtu. Ten však musí reflektovat veškeré náklady vztahující se k podpůrným organizačním procesům, které souvisejí s držbou podílu v dceřiné společnosti.
6 As 247/2020 - 44 6. 1. 2021 B Opatření o zadržení věci podle §121 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, není rozhodnutím ve smyslu §65 s. ř. s.
8 As 184/2020 - 35 6. 1. 2021 B I. Spolupráce mezi celními správami členských států Evropské unie založená na základě Úmluvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii ( č. 50/2009 Sb. m. s.), má charakter mezinárodní spolupráce celních správ v trestních věcech. II. Trestním řízením podle §12 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, se rozumí i řízení podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní spolupráci v trestních věcech. III. Dožádaný orgán podle Úmluvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (č. 50/2009 Sb. m. s.), má postavení orgánu činného v trestním řízení při poskytnutí pomoci podle této úmluvy, jestliže by měl v případě trestního řízení vedeného v obdobné věci v České republice postavení orgánu činného v trestním řízení podle §12 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

Za rok 2021 bylo zveřejněno 9 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,055 ms (z toho 0,016 ms NoSQL).