Sbírka zákonů
ročník 2018

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
166/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:166.2018
165/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 8. 2018 Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:165.2018
164/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 8. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:164.2018
163/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:163.2018
162/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:162.2018
161/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:161.2018
160/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:160.2018
159/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:159.2018
158/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:158.2018
157/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:157.2018
156/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:156.2018
155/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:155.2018
154/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:154.2018
153/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:153.2018
152/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 8. 2018 Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:152.2018
151/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:151.2018
150/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 8. 2018 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:150.2018
149/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 8. 2018 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:149.2018
148/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:148.2018
147/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:147.2018
146/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:146.2018
145/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:145.2018
144/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:144.2018
143/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:143.2018
142/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 7. 2018 Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:142.2018
141/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 7. 2018 Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:141.2018
140/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 7. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:140.2018
139/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 7. 2018 Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:139.2018
138/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 7. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:138.2018
137/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 7. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:137.2018
136/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 7. 2018 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:136.2018
135/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 6. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:135.2018
134/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:134.2018
133/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:133.2018
132/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:132.2018
131/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:131.2018
130/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:130.2018
129/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:129.2018
128/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:128.2018
127/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:127.2018
126/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 6. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:126.2018
125/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 6. 2018 Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:125.2018
124/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:124.2018
123/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:123.2018
122/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:122.2018
121/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:121.2018
120/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:120.2018
119/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:119.2018
118/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:118.2018
117/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 6. 2018 Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:117.2018

V roce 2018 bylo publikováno 166 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,223 ms (z toho 0,030 ms NoSQL).