Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2010

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
4 Ads 44/2010 - 132 30. 12. 2010 B V rámci řízení o uložení pokuty za správní delikt, zahajovaného z úřední povinnosti (ex officio), jako jedné ze základních forem správního trestání je třeba klást zvláštní důraz na důkladné zjištění skutkového stavu ze strany správních orgánů a jejich rozhodnutí důsledně poměřovat zásadou materiální pravdy jako jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu §3 správního řádu z roku 2004, jakož i zásadou vyšetřovací (vyhledávací) podle §50 odst. 3 věty druhé téhož zákona.
8 As 68/2010 - 81 29. 12. 2010 A Rozhodnutí v blokovém řízení (§84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) je vydáno vystavením pokutového bloku (bloku na pokutu na místě nezaplacenou) a jeho podpisem obviněným z přestupku.
8 Afs 66/2010 - 117 29. 12. 2010 B Zjistí-li správce daně v průběhu daňové kontroly skutečnosti nasvědčující krácení daně, je oprávněn užít při předpisu penále na danou daň odpovídající sazbu ve smyslu §63 odst. 3 věta čtvrtá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a to i když kontrolní zjištění odpovídala kontrolním zjištěním z jiné daňové kontroly provedené dříve u téhož daňového subjektu ve vztahu k jiné dani.
8 Afs 54/2010 - 155 29. 12. 2010 B Věřitel v případě postoupení pohledávky, k níž dříve vytvořil opravnou položku podle §8 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zruší vytvořenou opravnou položku podle obecného ustanovení §4 odst. 3 citovaného zákona, neboť nejsou splněny podmínky pro postup podle §8 odst. 4, příp. §8a tohoto zákona. Tento postup nevylučuje uplatnění nákladu ve smyslu §24 odst. 2 písm. s) téhož zákona.
5 As 81/2009 - 101 22. 12. 2010 B Ze zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcích předpisů vyplývá, že výrobce silničních rychloměrů používaných při kontrole dodržování pravidel silničního provozu byl současně autorizovaným metrologickým střediskem, jestliže ho Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizoval k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel.
9 Afs 69/2010 - 175 21. 12. 2010 B Pokud zadavatel veřejné zakázky v zadávací dokumentaci vymezí jako základní kritérium pro hodnocení nabídek ekonomickou výhodnost [§78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách] a dále stanoví čtyři ekonomické údaje jako dílčí hodnotící kritéria (§78 odst. 4 téhož zákona), u nichž mají soutěžitelé uvést nabídkovou cenu, za kterou budou službu uvedenou v dílčím kritériu poskytovat, pak uvedení ceny ve výši 0 Kč u jednoho z dílčích kritérií ze strany uchazeče je možno s ohledem na obsah zadávací dokumentace hodnotit jako porušení požadavků zadavatele na zpracování cenové nabídky a nesplnění povinných obsahových náležitostí nabídky pro absenci nabízené ceny služby.
4 Aps 2/2010 - 44 17. 12. 2010 A Podání stížnosti podle §175 správního řádu z roku 2004 není podmínkou přípustnosti žaloby ve věci ochrany před nezákonným zásahem (§85 s. ř. s.).
6 Ads 120/2010 - 91 17. 12. 2010 B Skutečnost, že příslušník Policie České republiky řídil osobní automobil po požití většího množství alkoholických nápojů, lze hodnotit jako porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem [§106 odst.1 písm. d) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky], přičemž uvedené jednání samo o sobě může být důvodem k propuštění policisty ze služebního poměru, aniž by bylo namístě přihlédnout k okolnostem, za nichž se policista uvedeného jednání dopustil.
1 Ao 6/2010 - 130 16. 12. 2010 A I. Je-li před soudem napadena změna opatření obecné povahy, avšak samotné měněné opatření obecné povahy napadeno nebylo, musí soud zkoumat srozumitelnost měněného opatření obecné povahy a jeho vztah k napadené změně jako předběžnou otázku. Jestliže shledá opatření obecné povahy nesrozumitelným a napadená změna tento stav neodstraňuje, je namístě napadenou změnu opatření obecné povahy zrušit. II. Ustanovení §52 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 nepožaduje, aby byl návrh územního plánu zveřejněn na úřední desce pořizovatele a obce, pro kterou územní plán pořizuje, resp. způsobem umožňujícím dálkový přístup; postačuje vystavení k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v předmětné obci. III. Z §54 odst. 2 a 3 stavebního zákona z roku 2006 plyne, že zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženém návrhu územního plánu (jeho změny) rozhodnout třemi taxativně vymezenými způsoby: může návrh schválit – tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě ...
1 Ans 5/2010 - 172 16. 12. 2010 A Z §11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (ve znění platném v roce 2007), plyne povinnost všech osob posílat datové zprávy související s výkonem veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám do elektronické podatelny orgánu veřejné moci. Pokud tedy osoba učinila své elektronické podání jinak než prostřednictvím elektronické podatelny (v tomto případě prostřednictvím běžné e-mailové adresy Policie České republiky), nemohlo se jednat o podání, které by splňovalo podmínky elektronického podání podepsaného zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu §37 odst. 4 správního řádu z roku 2004. To platí bez ohledu na to, zda samo elektronické podání bylo či nebylo podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
1 Afs 102/2010 - 48 16. 12. 2010 B Rozhodnutí o opravě zřejmých omylů a nesprávností (§56 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), nepodléhá soudnímu přezkumu [§70 písm. a) s. ř. s.], pokud se jím opravuje rozhodnutí, které je samo ze soudního přezkumu vyloučeno (zde exekuční výzva podle §73 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků).
1 As 90/2010 - 95 16. 12. 2010 B Adresa pro doručování zvolená účastníkem řízení podle §19 odst. 3 správního řádu z roku 2004 nemůže vyloučit doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, má-li adresát rozhodnutí datovou schránku zřízenu a zpřístupněnu.
1 Afs 85/2010 - 118 16. 12. 2010 B Bylo-li elektronické podání se zaručeným podpisem učiněno na elektronickou podatelnu správce daně, jež není určena pro vyřizování uvedených druhů podání, je nutné v intencích §22 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, takové podání postoupit příslušnému správci daně s účinkem zachování lhůty, bez nutnosti opakovat jej do tří dnů podle §21 odst. 5 téhož zákona.
1 As 60/2010 - 104 16. 12. 2010 B V řízení o povolení provozovat letiště posuzuje správní orgán u žadatelů toliko zletilost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odbornou způsobilost a právní vztah k letišti (§27 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví). Práva vlastníka pozemků sousedících s letištěm nemohou být posuzováním těchto kritérií dotčena, nesvědčí mu tak postavení účastníka uvedeného řízení.
9 As 64/2010 - 47 15. 12. 2010 A Učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle §7 odst. 1 ve spojení s §27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, lze na základě návrhu podaného do 5 let od nabytí účinnosti citovaného zákona, tj. do 7. 1. 2007.
4 Ads 63/2010 - 46 15. 12. 2010 A Ke vzniku nároku na sirotčí důchod za použití čl. 2 a čl. 4 Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení (č. 116/1960 Sb.) je zapotřebí, aby na území České republiky mělo trvalé bydliště nejenom nezaopatřené dítě ke dni podání žádosti o tento důchod, nýbrž také jeho rodič v době své smrti.
7 Ao 6/2010 - 44 15. 12. 2010 A Nařízení Správy národního parku Šumava vydané před 1. 1. 2010, kterým se podle §64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, omezuje nebo zakazuje vstup na konkrétně vymezená území v rámci národního parku, je opatřením obecné povahy.Tímto aktem nelze omezit či zakázat vstup na určitá území či jejich části podle uvážení správního orgánu (například proto, že i v minulosti, ať již z jakýchkoli důvodů, byla daná území národního parku nepřístupná veřejnosti), nýbrž jen a pouze tehdy, jsou-li naplněny zákonem stanovené skutkové předpoklady.I kdyby zákonem stanovené skutkové předpoklady omezení či zákazu vstupu byly naplněny, jejich obsah a rozsah musí splňovat požadavek, aby šlo z hlediska územního, věcného i osobního o nejmenší omezení, které ještě postačuje k dosažení zákonem stanoveného cíle, tedy předejití poškozování území.
2 Afs 55/2010 - 173 15. 12. 2010 B I. Pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části. II. Horní hranice kauce skládané na účet orgánu dohledu společně s podáním návrhu na přezkum úkonů zadavatele stanovené podle nabídkové ceny a paušální hranice této kauce pro případ nemožnosti stanovit kauci podle nabídkové ceny podle §115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou stanoveny ve vztahu k jedné veřejné zakázce, nikoli k jed ...
6 Ads 88/2010 - 194 15. 12. 2010 B Přípustnost obnovy řízení je podle §111 a §114 s. ř. s. omezena jen na řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a hnutí, která byla výhradně ukončena pravomocnými rozsudky; v ostatních případech obnova řízení není přípustná.
13 Kss 6/2010 - 65 14. 12. 2010 B Převezme-li soudce do odůvodnění rozsudku obsahově i strukturálně podstatnou část odůvodnění z jiného rozsudku vydaného v obdobné věci, nejde o kárné provinění ve smyslu §87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.
5 Ao 6/2010 - 65 9. 12. 2010 A I. Stavbu určenou k odvodnění pozemků, v daném případě stavbu občasné vodoteče, lze považovat za veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu §2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona z roku 2006. II. Územní plán či jeho změna mohou v souladu s §43 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 vymezit plochy a koridory a stanovit podmínky pro jejich využití, a to i odlišným způsobem, než jak dosud stanoví pro některé z pozemků v rámci takové plochy či koridoru dosavadní územní rozhodnutí. Samotné vymezení plochy či koridoru a stanovení podmínek pro jejich využití nemůže samo o sobě přímo zakládat, měnit či rušit práva nebo povinnosti fyzickým a právnickým osobám, a tedy ani měnit právní účinky existujících správních rozhodnutí, představuje však závazný podklad pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí do budoucna (§43 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006).
9 As 43/2010 - 50 9. 12. 2010 B V situaci, kdy žalobu podal účastník správního řízení – spoluvlastník dotčené nemovitosti, přičemž vyčerpání (řádných) opravných prostředků spatřuje v podání odvolání jiným ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, je namístě její odmítnutí podle §46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s §68 písm. a) s. ř. s. pro nevyčerpání opravných prostředků.
1 As 70/2010 - 99 9. 12. 2010 B Pokud v řízení o správním vyhoštění (§118 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) cizinecká policie vychází z poznatků zjištěných v rámci kontroly prováděné úřadem práce a účastník řízení zpochybňuje zákonnost této kontroly, pak mu musí být (v přiměřeném rozsahu) umožněn přístup ke spisovému materiálu, který se uvedené kontroly týká. Znemožnění takového přístupu představuje porušení práva účastníka řízení vyjádřit se ve své věci ke všem prováděným důkazům, garantované čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
6 Ads 56/2010 - 89 9. 12. 2010 B Nový služební zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve svém §184 odst. 2 připouští (oproti předchozímu zákonu č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky), aby rozhodnutí o propuštění bylo prvním úkonem v řízení o propuštění ze služebního poměru, jestliže služební funkcionář zjistil takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí. Krajský soud může přistoupit ke zrušení správního rozhodnutí pouze tehdy, jestliže by byl zpochybněn závěr o zjištění takového stavu věci, o němž by nebyly důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí služebního funkcionáře.
14 Kse 5/2010 - 84 7. 12. 2010 B Není-li v návrhu na zahájení kárného řízení uvedeno, jaký právní předpis soudní exekutor porušil a v čem jiném je spatřována nesprávnost jeho postupu, a zjistí-li se, že exekuční příkaz byl vydán na postižení jiných majetkových práv podle §49 odst. 1 písm. d) a §52 odst. 1 a 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, za použití §320 o. s. ř. (zde na peněžní prostředky z účtu manžela povinné u peněžního ústavu), což judikatura Nejvyššího soudu obecně připouští, není takový postup soudního exekutora způsobilý založit kárnou odpovědnost.
14 Kse 2/2010 - 65 6. 12. 2010 B Realizace exekučního příkazu vydaného k postižení členských práv a povinností povinného v bytovém družstvu formou dražby členského podílu v družstvu jako věci movité, je závažným porušením §63 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a §320a o. s. ř.
14 Kse 4/2010 - 54 6. 12. 2010 B Neobsahuje-li exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti podle §78 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí byla smlouva o úvěru, prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu podle §79 odst. 2 písm. f) téhož zákona, není takový exekutorský zápis exekučním titulem ve smyslu §40 odst. 1 písm. d) exekučního řádu, ani veřejnou listinou podle §79 téhož zákona.Vyzval-li soudní exekutor bez zbytečného odkladu účastníky smlouvy o úvěru k sepsání opravného exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti, přičemž účastníci smlouvy neshledali důvod k takovému postupu, není opomenutí exekutora spočívající v neuvedení prohlášení povinného o svolení k vykonatelnosti v exekutorském zápisu závažným porušením povinnosti stanovené v právním předpisu podle §116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu.
7 Afs 80/2010 - 110 3. 12. 2010 B Z §32 odst. 2 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vyplývá, že poučení týkající se odkladného účinku musí být v rozhodnutí správce daně obsaženo pouze tehdy, je-li odkladný účinek opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí vyloučen.
7 Afs 130/2009 - 200 2. 12. 2010 A I. K soukromoprávní absolutní neplatnosti úkonů, jež mají být základem daňové povinnosti, jsou všechny orgány veřejné moci povinny přihlédnout z úřední povinnosti v kterékoli fázi řízení. II. Daňové účinky absolutně neplatných soukromoprávních úkonů nenastávají, vyžaduje-li daňové právo, že určitý právní následek může nastat pouze na základě existujícího (platného) soukromoprávního úkonu určité konkrétní povahy. Provádí-li však daňové právo autonomní klasifikaci daňověprávních účinků soukromoprávních jednání vycházející v zásadě z ekonomické logiky (jak je tomu například v generální klauzuli v §24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), může mít i absolutně neplatný soukromoprávní úkon plnohodnotné daňověprávní účinky.
5 Ans 11/2010 - 104 2. 12. 2010 B I. V intencích přechodných ustanovení k zákonu č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění po novele provedené zákonem č. 155/2009 Sb. (tj. po 31. 8. 2009) nelze dovodit jiný výklad, než že ten, kdo pokutu již vybral, tuto také vrátí. Jakkoli tedy od 1. 9. 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není v postavení správce daně, rozhodl-li o vrácení pokuty, kterou dříve vybral, je povinen rozhodnout rovněž o nároku či nenároku na přiznání úroku dle §64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. II. Soud při rozhodování o žalobách na ochranu před nečinností (§79 a násl. s. ř. s.) nepředjímá ani jakkoli nepresumuje meritorní rozhodnutí správního orgánu, neboť tato úvaha náleží pouze správním orgánům vedoucím příslušná správní řízení.
1 As 44/2010 - 103 1. 12. 2010 A Povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení [§11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím] pouze poté, co zváží, nakolik je důvod neposkytnutí informace vskutku ospravedlněn naléhavou společenskou potřebou. Tou bude pravidelně zájem státu na tom, aby poskytnuté informace neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Povinný subjekt vezme v potaz též ochranu práv a svobod druhých, např. obětí trestného činu (srov. §8a odst. 1 trestního řádu).
3 Ao 6/2010 - 57 1. 12. 2010 B Instrukce Ministerstva spravedlnosti není opatřením obecné povahy (§171 správního řádu z roku 2004), nýbrž tzv. aktem řízení.
8 Afs 15/2010 - 61 30. 11. 2010 A Ustanovení §8 odst. 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravuje osvobození od daně z plynu v návaznosti na způsob použití zemního plynu. Při výrobě vodíku vstupuje zemní plyn do procesu výroby ve dvou podobách: jako surovina, ze které se vodík vyrábí, a jako palivo, jehož spálením vzniká teplo nezbytné pro průběh reakce. Osvobození podléhá pouze ta část plynu, která se používá jako surovina, z níž se vodík vyrábí.
5 Afs 86/2009 - 55 30. 11. 2010 A I. Soudní výkon rozhodnutí k vymožení nedoplatku cla, jehož promlčení se řídí §282 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 1993 do 30. 6. 2002, cestou soudního výkonu rozhodnutí nezpůsobuje stavení promlčecí lhůty podle §112 občanského zákoníku po dobu trvání řízení o výkon rozhodnutí. II. Ustanovení §282 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 1993 do 30. 6. 2002 je nutno vykládat tak, že úkonem přerušujícím běh lhůty, v níž se promlčí právo vybrat a vymáhat nedoplatek cla, není úkon soudu či soudního exekutora v řízení o výkon rozhodnutí nebo v řízení exekučním.
4 Ads 18/2010 - 46 30. 11. 2010 B Pozdější zrušení některých ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zůstává bez vlivu na závěr, že již k datu 1. 3. 1991 nemohl být vyplácen příplatek k důchodu zemřelého manžela stěžovatelky podle §25 odst. 7 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, neboť k tomuto datu pobíral zemřelý starobní důchod v nejvyšší přípustné výměře (§24 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). Příplatek se stává integrální součástí důchodu, a pokud zemřelému manželu nemohl být vyplácen k datu jeho úmrtí, nemohl se stát součástí starobního důchodu, z něhož byl stěžovatelce vyměřen důchod vdovský. To vyplývá z §25 odst. 8 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, podle něhož se odstavce 1, 2, 3, 4, 6 a 7 užijí obdobně i pro úpravu důchodů pozůstalých osob.
8 Afs 26/2010 - 78 30. 11. 2010 B Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve své části čtyřicáté páté rozděluje předmět daně do tří kategorií, které se liší podle účelu využití plynu. Tyto kategorie jsou následně zdaňovány odlišnými sazbami upravenými v §6 odst. 2. Dovětek „s výjimkou plynu uvedeného v písm. b) a c)“ uvedený pod písm. a) nelze vyložit tak, že písm. b) a c) představují výjimku nepodléhající dani. Nejde o stanovení výjimek z předmětu daně, ale o to, že zákonodárce se rozhodl dvě skupiny z oněch jiných účelů v textu zákona výslovně stanovit, aby nevznikaly pochybnosti, zda použití, nabízení k prodeji nebo používání zemního plynu (v tomto případě) pro výrobu tepla je či není předmětem daně.Zemní plyn do procesu výroby vodíku vstupuje ve dvou podobách, jako surovina, ze které se vodík vyrábí, a jako palivo, jehož spálením vzniká teplo nezbytné pro průběh reakce. Podle §8 odst. 1 písm. g) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, pak může být osvobozena p ...
2 As 66/2010 - 74 30. 11. 2010 B Pedagogicko-psychologická poradna nemůže být zapsána do rejstříku školských zařízení podle §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, pokud služby jí poskytované odporují preferencím Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a příslušného kraje. Zamítnutí žádosti z těchto důvodů není omezením práva podnikat ve smyslu čl. 26 Listiny základních práv a svobod.
6 Azs 29/2010 - 85 25. 11. 2010 B Má-li žadatel o mezinárodní ochranu státní občanství jedné země a místo posledního trvalého bydliště v jiné zemi, je při posuzování pronásledování (§12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) nebo vážné újmy (§14a téhož zákona) primárně relevantní země státního občanství žadatele. Země posledního trvalého bydliště se ve vztahu k azylu i k doplňkové ochraně zkoumá, jde-li o osoby bez státního občanství.
9 As 2/2008 - 125 24. 11. 2010 A Rozhodnutí o uložení kázeňského trestu podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, která se týkají základních práv a svobod, tj. nejméně rozhodnutí o uložení trestů dle §46 odst. 3 písm. f), g) a h) tohoto zákona, podléhají soudnímu přezkumu.
1 Ao 5/2010 - 169 24. 11. 2010 A II. V případě pořizování změny územního plánu lze za splnění podmínek stanovených v §55 odst. 2 větě druhé stavebního zákona z roku 2006 upustit od zpracování zadání změny a konceptu nebo upustit jen od zpracování konceptu změny v souladu s §47 odst. 5 užitým na základě §55 odst. 2 věty první citovaného zákona. I. Návrh na zrušení opatření obecné povahy (§101a s. ř. s.) založený na vlastnictví nemovitosti ve společném jmění manželů je oprávněn podat byť i jen jeden z manželů. V případě podílového spoluvlastnictví nemovitosti může tento návrh podat i jen jeden ze spoluvlastníků, ačkoliv jeho podíl není nadpoloviční. III. Koncept změny územního plánu je třeba zpracovat vždy, jestliže dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil požadavek na posouzení změny územního plánu na životní prostředí v různých variantách (§47 odst. 3 a 5 stavebního zákona z roku 2006). Uvedený požadavek dotčeného orgánu determinuje výrazným způsobem průběh procesu pořizování a schva ...
3 Ads 104/2010 - 57 24. 11. 2010 B Za den, kdy právo služebního funkcionáře na propuštění příslušníka ze služebního poměru podle §42 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, mohlo být uplatněno poprvé, a tedy za první den běhu prekluzivní lhůty ve smyslu §209 a §210 tohoto zákona, je nutno považovat každý den doby trvání protiprávního stavu vzniklého v důsledku porušení povinnosti uložené příslušníku §48 odst. 2 téhož zákona.
1 As 66/2010 - 84 24. 11. 2010 B Kasační stížnost lze vzít účinně zpět (§37 odst. 4 s. ř. s.) i tehdy, pokud o ní sice již bylo rozhodnuto, ale toto rozhodnutí se dosud nestalo pro soud závazným (§55 odst. 2 s. ř. s.).
2 Ans 5/2010 - 100 23. 11. 2010 B V řízení o umístění stavby (§79 stavebního zákona z roku 2006) není předběžnou otázkou rozhodnutí správního soudu posuzující zákonnost rozhodnutí o odstranění stavby (§129 téhož zákona) na témže pozemku. Stavební úřad, který navrhovateli uložil předložení rozhodnutí soudu a řízení z toho důvodu přerušil, je nečinný.
4 Ads 75/2010 - 104 18. 11. 2010 B Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nejsou účastni důchodového pojištění, a proto na základě této formy dohody o práci konané mimo pracovní poměr nelze splnit podmínku získání doby důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období posledních tří roků před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, která je podle §39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, potřebná pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.
Konf 53/2010 - 20 18. 11. 2010 B Nejvyšší správní soud rozhodující o kasační stížnosti v rámci přezkumu správního aktu vydaného Českou správou sociálního zabezpečení (o přeplatku na dávce důchodového pojištění) nabyv přesvědčení, že správní orgán k vydání přezkoumávaného aktu neměl pravomoc, nemůže popřít svou pravomoc rozhodnout o kasační stížnosti a vyvolat tak negativní kompetenční spor, jehož druhou stranou by byl krajský soud jednající v občanském soudním řízení, jenž dříve popřel svou pravomoc rozhodnout o žalobě tohoto správního orgánu (na vydání bezdůvodného obohacení). Stranou kompetenčního sporu zde může být toliko orgán moci výkonné a soud v občanském soudním řízení (§1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů). Pokud orgán moci výkonné svou pravomoc nepopřel, nejsou dány podmínky řízení o kompetenčním sporu.
5 As 69/2009 - 86 16. 11. 2010 A I. K tomu, aby do nařízení vlády bylo možné zařadit odkaz na ustanovení technické normy, není třeba výslovného zmocnění v zákoně. Podstatné je, aby takové nařízení vlády, jehož součástí se na základě odkazu stane i příslušné ustanovení technické normy, svým obsahem nepřekračovalo meze zákona, k jehož provedení bylo vydáno. II. Ustanovení §3 odst. 2 ve spojení s ustanovením §2 písm. f) nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh, nejsou v rozporu se směrnicí 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ani s jiným nadřazeným právním předpisem.
9 Aps 5/2010 - 81 16. 11. 2010 A I. Prostředkem právní ochrany proti tvrzenému nezákonnému zahájení vytýkacího řízení (§43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) je žaloba dle §65 a násl. s. ř. s. podaná proti konečnému rozhodnutí správce daně ve věci vyměření daně, nikoli žaloba na ochranu před nezákonným zásahem dle §82 s. ř. s. Prostředkem právní ochrany proti účelově prodlužovanému vytýkacímu řízení (§43 zákona o správě daní a poplatků) je žaloba nečinnostní podaná dle §79 a násl. s. ř. s. II. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem (§82 s. ř. s.) spočívajícím v šíření určité informace prostřednictvím formulářů SCAC 2004 rozeslaných do jiných členských států Evropské unie, jakož i v zaevidování žalobce v databázi EUROCANET (European Carousel Network) nelze odmítnout ve smyslu §85 s. ř. s., neboť žalobce nemá k dispozici jiné právní prostředky, jimiž by se mohl před tvrzeným nezákonným zásahem domáhat ochrany.
7 Aps 3/2008 - 98 16. 11. 2010 A Soudní ochrany proti provedení či neprovedení záznamu do katastru nemovitostí podle §7 a §8 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, se lze ve správním soudnictví domáhat v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle §82 a násl. s. ř. s.
6 Ads 48/2009 - 87 16. 11. 2010 A Předmětem dohody o provedení práce podle §236 zákoníku práce z roku 1965 ve znění po novelizaci provedené zákonem č. 188/1988 Sb. mohl být nejen jednorázový, individuálně definovaný pracovní úkol, ale, za předpokladu, že z dohody bylo patrné, na jaký časový úsek byla uzavřena, i pracovní úkol spočívající v opakované a určitými charakteristickými rysy specifikované činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele, samozřejmě v obou případech za podmínky, že předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu) nebyl vyšší než 100 hodin.
1 Ao 2/2010 - 116 16. 11. 2010 A I. Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§101a a násl. s. ř. s.) neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Návrh proto nemůže soud pro nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích správního řízení odmítnout pro nedostatek procesní legitimace. II. Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního řízení předcházejícího přijetí opatření obecné povahy může být způsobena faktory subjektivními i objektivními. Její význam pro úspěšnost žaloby posoudí soud (§101a a násl. s. ř. s.) s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případného rozporu opatření obecné povahy s právními předpisy, jakož i při hodnocení přiměřenosti zásahu do práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrh ...

Za rok 2010 bylo zveřejněno 434 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 9 stran,
v čase 0.000084 sekundy z toho 0.000028 sekundy NoSQL databáze.