Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2011

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
Komp 3/2011 - 32 29. 12. 2011 A V řízení o odvolání proti výzvě České inspekce životního prostředí k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě podle §73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je odvolacím orgánem Ministerstvo financí.
7 Afs 14/2010 - 104 29. 12. 2011 B I. Uložení záznamní povinnosti podle §39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je výjimkou z pravidla, že daňový subjekt je povinen vést jen zákonem přesně stanovené evidence (čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 2 odst. 4 Ústavy), a představuje pro daňový subjekt zpravidla podstatnou administrativní zátěž. Proto může být uložena jen z racionálních a o konkrétní skutkové okolnosti opřených důvodů a musí obstát v testu proporcionality. II. Přípustným důvodem uložení záznamní povinnosti podle §39 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, musí být u daňového subjektu, který přijímá platby v hotovosti, nějaká jeho specifická vlastnost, jež jej vyděluje z množiny všech takových daňových subjektů a jež vyžaduje, aby mu byla nad rámec evidenčního standardu platného pro všechny daňové subjekty přijímající platby v hotovosti uložena další, dodatečná individuálně určená, evidenční povinnost. Taková specifická vlastnost musí být identifikována, ...
7 As 139/2011 - 122 29. 12. 2011 B V případě, že se posuzuje zřetelnost určitého sdělení v reklamním spotu [§5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy], je nutno, aby tento spot příslušný orgán hodnotil v zásadě v té podobě, v jaké jej vnímal průměrný spotřebitel, jímž je nutno rozumět průměrného televizního diváka, tj. diváka sledujícího televizní program u běžného televizního přijímače o obvyklé úhlopříčce obrazovky, s obvyklým rozlišením obrazu, tj. s obvyklým počtem řádek a sloupců bodů vytvářejících obraz na obrazovce, a s obvyklou frekvencí obnovování obrazu. Je notorietou, že vysíláním programu dochází k určitému zkreslení vysílaného obrazu a že toto zkreslení může dosahovat různé intenzity podle typu vysílaného signálu, vnějších podmínek ovlivněných např. lokalitou či počasím, kvality přijímače, kvality vedení od antény k přijímači či působením řady dalších vlivů. I zde však lze pracovat s pojmem průměrného televizního diváka, jemuž se dostává signál v průměrné kvalitě, tj. s průměrnou mírou ...
7 Afs 55/2011 - 84 29. 12. 2011 B K tomu, aby daňový subjekt prokázal, že mu byla poskytnuta reklamní služba spočívající ve vícenásobně opakovaném odvysílání určité reklamní prezentace na světelných tabulích umístěných na různých místech, je zpravidla třeba, aby prokázal existenci reklamní prezentace, jež měla být odvysílána, a to, že v podstatných parametrech byla ve sjednaném rozsahu vskutku odvysílána. Není však povinen prokázat každé jednotlivé odvysílání prezentace.
7 Afs 35/2011 - 75 28. 12. 2011 B I. Pokud mají pomůcky, které správce použije ke stanovení daně (§31 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), být založeny na srovnání hospodaření určitého daňového subjektu s jinými subjekty, musí jít o subjekty v podstatných ohledech s ním srovnatelné. Musí tedy jít o subjekty působící v obdobném či alespoň podobném oboru, srovnatelně veliké, podnikající způsobem srovnatelným se stěžovatelem a mající podobnou historii působení na trhu a podobnou tržní pozici. II. Nejsou-li k dispozici údaje od skutečně srovnatelných subjektů, lze použít i údaje od subjektů blížících se alespoň rámcově svojí činností činnosti dotyčného daňového subjektu. Pak je ale nutno důkladně za pomoci ekonomické úvahy korigovat takto použitá srovnávací data s ohledem na podstatné odlišnosti mezi tímto daňovým subjektem a srovnávanými subjekty.
8 As 29/2011 - 55 28. 12. 2011 B Pokud stěžovatelé namítali, že krajský soud nepostupoval správně, pokud veřejný zájem „nedůvodně nadřadil“ jejich zájmu na kolaudaci stavby, nelze jejich námitce přisvědčit. Podmínky provedení stavby podle ověřené dokumentace a zkoumání provedené stavby z hlediska veřejných zájmů (§81 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976) „stojí vedle sebe“ a pro uskutečnění kolaudace je třeba, aby stavba vyhovovala oběma uvedeným kritériím.
7 Ans 9/2011 - 106 28. 12. 2011 B O nečinnostních žalobách týkajících se obsahově materií, které by byly, pokud by se jednalo o žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, podřaditelné pod §31 odst. 2 s. ř. s., rozhoduje senát, a nikoli samosoudce.
7 As 82/2011 - 81 27. 12. 2011 B Plněním účelu, pro který bylo vízum uděleno, je ve smyslu §37 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nutno v případě, že vízum bylo uděleno za účelem podnikání, rozumět faktické vykonávání podnikatelské činnosti; nestačí mít pouhé oprávnění podnikat (např. mít živnostenské oprávnění), není-li podnikatelská činnost fakticky vykonávána.
4 As 26/2011 - 176 23. 12. 2011 A Rozhodnutí o přerušení studia podle §54 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, lze vydat nejen na žádost studenta, případně bez výslovné žádosti – výlučně v jeho zájmu, nýbrž v odůvodněných případech a v souladu se zákonem a vnitřními předpisy veřejné vysoké školy též proti vůli studenta. Takovým případem je úprava v čl. 5 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, podle něhož děkan z vlastního podnětu přeruší studentovi studium v případě, kdy student, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle §58 odst. 3 nebo 4 zákona o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 30 dnů od zaslání výzvy do vlastních rukou k zaplacení poplatku nezaplatil.
8 Ao 6/2011 - 87 22. 12. 2011 A I. Chce-li se obec při změně územního plánu odchýlit od pravidel uvedených v zásadách územního rozvoje, musí takový postup v odůvodnění změny územního plánu podložit věcně a formálně logicky správnou argumentací, která se bude opírat o konkrétní skutečnosti. II. Podmínkám §55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 neodpovídá obecné konstatování o nemožnosti využití již dříve vymezených zastavitelných ploch a potřebě vymezit plochy jiné. Obec tedy musí v potřebné a přezkoumatelné míře podrobností zdůvodnit nejen to, které zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity a proč je použít k nové výstavbě nelze, ale i to, proč se u konkrétních pozemků mění jejich charakteristika z nezastavitelných na zastavitelné, a proč se jeví být vhodnou náhradou za pozemky nevyužité.
6 Azs 17/2011 - 190 22. 12. 2011 B V případě, že správní orgán vycházel v rozhodnutí o mezinárodní ochraně z toho, že tvrzení žadatele jsou věrohodná, krajský soud nemůže tuto úvahu správního orgánu nahradit a teprve v řízení před krajským soudem konstatovat nevěrohodnost žadatele. Krajský soud je při přezkumné činnosti vázán žalobními body a ze závěru žalovaného o věrohodnosti žadatele (i implicitního) musí v rámci přezkumu rozhodnutí vycházet.
5 Ans 5/2011 - 221 21. 12. 2011 A I. Udělení i neudělení dlouhodobého víza cizinci (§30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) je rozhodnutím správního orgánu ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. Vydání rozhodnutí o žádosti o udělení dlouhodobého víza se žadatel může domáhat žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle §79 a násl. s. ř. s. II. Rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza nemusí splňovat náležitosti podle §67 a §68 správního řádu z roku 2004. Na řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza se nepoužijí ustanovení části druhé a třetí správního řádu, správní orgán postupuje podle procesních ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a obdobně podle části čtvrté správního řádu z roku 2004 (§168 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve spojení s §177 odst. 2 správního řádu z roku 2004). III. Správní orgán měl podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2010 povinnost na požádání sdělit žadateli konkrétní ...
1 As 115/2011 - 168 21. 12. 2011 A Žadateli o vydání územního rozhodnutí, které bylo napadeno žalobou před soudem, je třeba vždy doručit vyrozumění dle §34 odst. 2 s. ř. s. adresně, nikoliv jeho vyvěšením na úřední desku soudu dle §42 odst. 4 s. ř. s. Doručení vyrozumění jeho vyvěšením na úřední desku je ve vztahu k takovémuto žadateli procesně neúčinné.
4 Ads 58/2011 - 72 21. 12. 2011 B Služební funkcionář je při rozhodování o nároku na odchodné a jeho výši vázán pravomocným rozhodnutím o zápočtu dob pro výsluhové nároky.
4 Ads 143/2011 - 78 21. 12. 2011 B Podpora v nezaměstnanosti je peněžité plnění poskytované ze státního rozpočtu uchazečům o zaměstnání. Toto peněžité plnění je proto nutné považovat za státní dávku ve smyslu §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, takže řízení o takové věci je osvobozeno od soudních poplatků. Za těchto okolností není na místě vyzývat k zaplacení soudního poplatku a následně rozhodovat o žádosti o osvobození od soudních poplatků.
2 As 23/2011 - 118 21. 12. 2011 B Do kategorie osob, „jímž se prokazatelně nedaří doručovat“ [§32 odst. 2 písm. d) správního řádu z roku 2004], nespadají osoby neznámého pobytu, ani osoby, které si písemnosti opakovaně nepřebírají, a písemnosti jsou jim proto doručovány cestou náhradního doručení. Tato kategorie osob směřuje spíše na případy, kdy je adresátovi opakovaně doručováno náhradním doručením, přičemž následně je k jeho žádostem opakovaně rozhodováno o určení neplatnosti takového doručení. Takové osobě lze ustanovit opatrovníka, který zajistí efektivnější průběh správního řízení.
4 Ads 147/2011 - 63 20. 12. 2011 B Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací (ve smyslu §12 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) formou podávání žádostí o zaměstnání lze považovat jen žádosti učiněné vážně a obsahující požadavky, které jsou reálné a v souladu se situací na trhu pracovních příležitostí.
5 Afs 1/2011 - 58 15. 12. 2011 B Soudnímu dvoru se na základě čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie předkládají tyto předběžné otázky:1. Lze neorganizované, nesoustavné a rekreační sportovní aktivity, které je možné tímto způsobem provozovat v areálu letního koupaliště (např. rekreační plavání, rekreační provozování míčových her apod.), považovat za provozování sportu nebo tělesné výchovy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty? 2. V případě kladné odpovědi na první otázku, má být poskytování přístupu za úplatu do takového areálu letního koupaliště, který nabízí svým návštěvníkům uvedenou možnost provozování sportovních aktivit, ovšem vedle jiných druhů zábavy či odpočinku, považováno za službu úzce související s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a tedy za službu osvobozenou, pokud ji poskytuje ...
6 Ads 139/2011 - 82 14. 12. 2011 A Pokud bylo pracovní místo, pro které cizinec žádá o povolení k zaměstnání, ohlášeno v souladu se zákonnými podmínkami, a nelze-li toto místo obsadit jinak s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil, úřad práce vydá povolení k zaměstnání (§92 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Úřad práce může obsaditelnost ohlášeného volného pracovního místa testovat způsobem, kterým zohlední aktuální situaci na trhu práce.
6 Ads 128/2011 - 55 14. 12. 2011 A I. Při posuzování, zda je osoba uznána jako dočasně práce neschopná [podle §11 odst. 3 písm. g) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, účinného do 31. 12. 2011], je vedle rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti podle §60 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, možno vycházet i z jiného dokladu od ošetřujícího lékaře, z něhož je patrné, že osoba není ze zdravotních důvodů schopna vykonávat pracovní činnost. II. Osobě, která je či byla závislá na návykových látkách a jejíž léčba v terapeutické komunitě by byla ukončena pouze z důvodů nedostatku prostředků této osoby, hrozí sociální vyloučení, a je tedy osobou v hmotné nouzi (§2 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
8 As 38/2011 - 67 14. 12. 2011 A Rozhodnutí rektora o nepřipuštění výjimky ze studijního a zkušebního řádu spočívající v možnosti vykonat kolokvium přezkoušením jiným vyučujícím nebo před komisí a v možnosti zapsat si znovu předmět nepředstavuje rozhodnutí dle §65 s. ř. s., neboť v materiálním smyslu nezasáhlo do práv studenta. Teprve pokud by došlo k ukončení studia v důsledku nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního a zkušebního řádu, pak rozhodnutí o ukončení studia bude přezkoumatelné ve správním soudnictví.
3 Ao 7/2011 - 48 14. 12. 2011 A Stanovisko Ministerstva zdravotnictví o schválení vakcinační akce (§5a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) nesplňuje znaky opatření obecné povahy. Jedná se formálně i materiálně o odborné stanovisko, které je vydáváno podle ustanovení části čtvrté správního řádu z roku 2004, které umožňuje, aby příslušná humánní léčiva byla předmětem reklamy, a samo o sobě nezasahuje práva a povinnosti spotřebitelů.
2 As 86/2011 - 62 13. 12. 2011 A I. Rozpuštění shromáždění podle §12 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je rozhodnutím na místě ve smyslu §143 odst. 1 písm. d) správního řádu z roku 2004. Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, o ústním vyhlášení se vydá účastníkovi písemné potvrzení a následně se bez zbytečného odkladu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí. II. Podání námitek podle §13 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, není vázáno na vydání písemného rozhodnutí; nejde tu totiž o celkový přezkum postupu a rozhodnutí správního orgánu, ale pouze o zjištění, zda shromáždění bylo či nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.
13 Kse 23/2009 - 95 13. 12. 2011 B Činnost soudního exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností, mimo činnosti vědecké, publikační, pedagogické, tlumočnické, znalecké a umělecké. Působil-li soudní exekutor ve funkci předsedy představenstva obchodní společnosti, porušil §3 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a dopustil se kárného provinění.
5 As 34/2010 - 80 8. 12. 2011 B Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, umožňuje správnímu orgánu poplatek snížit, zvýšit nebo upustit od jeho vybrání pouze v rozsahu stanoveném v sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích.Pro případy spadající pod položku 11 sazebníku – změna jména a příjmení – zákon správnímu orgánu nedává žádnou možnost správní poplatek snížit nebo upustit od jeho vybrání.
5 As 87/2011 - 53 8. 12. 2011 B Pokud byla písemnost doručována na poste restante, nemohla být zároveň uložena v úložní době a po jejím uplynutí vrácena odesílateli; nemohly být tedy naplněny zákonné předpoklady pro uplatnění postupu dle §24 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
1 As 132/2011 - 51 7. 12. 2011 B I. Správní orgán je při rozhodování o zajištění podle §124a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, povinen zvážit (obdobně jako při rozhodování podle §124 tohoto zákona), zda v projednávané věci nepostačuje uložení zvláštního opatření podle §123b odst. 1 citovaného zákona. II. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, stanoví s ohledem na zásadu proporcionality a zásadu minimalizace zásahů do osobní svobody cizince přesný postup a pořadí po sobě jdoucích fází, které musí správní orgány při navracení neoprávněně pobývajících cizinců respektovat. Aby mohl správní orgán svědomitým způsobem posoudit možnost aplikace zvláštních opatření podle §123b odst. 1 téhož zákona, musí v tomto směru zjistit relevantní skutkové okolnosti případu a učinit je obsahem spisového materiálu.
1 As 96/2011 - 143 6. 12. 2011 A I. Zajištěním přístupnosti pozemků (§2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) je třeba rozumět nikoliv faktický stav existující bezprostředně po schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy a vydání rozhodnutí o výměně práv, ale stav plánovaný, který nastane po realizaci navržených a schválených společných zařízení. Přístupnost pozemků je zajišťována nejen vhodným projektováním nových pozemků ve vztahu ke stávající cestní síti, ale též navržením cest nových. II. Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci vstupují do pozemkových úprav ve vlastnických hranicích vyplývajících z předchozích pozemkových evidencí (§29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky). Pro soupis nároků vlastníků pozemků řešených v pozemkové úpravě je rozhodující výměra pozemku dle katastru nemovitostí. V případě pozemků vedených ve zjednodušené evidenci se jedná o původní nebo tzv. zbytkovou výměru [§84 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 190/1996 Sb.]. III. Ge ...
11 Kss 7/2011 - 51 5. 12. 2011 B Nepředložením stížnosti obžalovaných proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě odvolacímu soudu po dobu několika měsíců soudce porušil povinnosti dle §71 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a dopustil se tím kárného provinění dle §87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
2 Afs 13/2011 - 73 2. 12. 2011 A I. Proti rozhodnutí o určení penále podle §37b odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění po novele provedené zákonem č. 230/2006 Sb. bylo přípustné odvolání. Výluka podle §46 odst. 8 tohoto zákona se zde neuplatňovala. II. Pokud je žaloba ve správním soudnictví odmítána pro nepřípustnost, není namístě postupovat podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, tedy přerušit řízení a předložit Ústavnímu soudu návrh na zrušení právního předpisu, který by byl potřebný toliko pro věcné posouzení žaloby. Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy má totiž obecný soud postupovat pouze tehdy, pokud potenciálně protiústavní ustanovení překáží tomu, aby bylo dosaženo ústavně konformního výroku; nikoli tehdy, pokud by byla žaloba následně odmítnuta pro nepřípustnost, ať už by bylo rozhodnutí Ústavního soudu jakékoli.
6 Ads 105/2011 - 246 30. 11. 2011 B Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. 12. 1978, čj. 25 055/78 – Va /3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, výslovně uvádí umělecké činnosti zařazené do II. pracovní kategorie. Mezi těmito činnostmi není uvedena drezúra psů, takže pokud stěžovatel tuto drezúru prováděl, tak takovou uměleckou činnost by nebylo možné zařadit do II. pracovní kategorie.
2 As 77/2011 - 70 30. 11. 2011 B I. Nevyhoví-li správní orgán žádosti o obnovu řízení z důvodů ochrany práv nabytých v dobré víře ve smyslu §100 odst. 5 za použití §94 odst. 4 a 5 správního řádu z roku 2004, je namístě žádost zamítnout, nikoliv zastavit řízení. II. Ustanovení §100 odst. 5 správního řádu z roku 2004 činí úvahu o ochraně práv nabytých v dobré víře součástí první fáze řízení o obnově (iudicium rescindens), tedy fáze o povolení/nařízení obnovy.
2 Afs 16/2011 - 78 29. 11. 2011 A I. Pokud krajský soud přezkoumává správní rozhodnutí v mezích žalobních bodů (§75 odst. 2 s. ř. s.), má žalobce legitimní očekávání, že žalobními body nastavil referenční rámec soudního přezkumu. Rozsudek, jímž se žaloba zamítá, založený na odlišné právní argumentaci než správní rozhodnutí a žaloba (k níž se proto žalobce nemohl vyjádřit), je překvapivý a porušuje právo žalobce na spravedlivý proces. II. Činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem „závislá práce“ ve smyslu §2 odst. 3 zákoníku práce z roku 2006. Není proto protiprávní uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich kluby. Z daňového hlediska může sportovec působit též jako osoba samostatně výdělečně činná.
4 Ads 98/2011 - 218 29. 11. 2011 B Pobyt v noclehárně pro osoby bez přístřeší nepředstavuje dlouhodobé užívání jiné než nájemní formy bydlení. Proto osobě, která v takovém zařízení pobývá, nelze přiznat doplatek na bydlení podle §33 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
8 Afs 37/2011 - 161 29. 11. 2011 B Ve smyslu směrnice Rady 77/388/EHS je třeba považovat plnění za vedlejší k plnění hlavnímu tehdy, když samo o sobě není pro zákazníka cílem, nýbrž prostředkem k získání prospěchu z hlavního plnění poskytovatele za nejvýhodnějších podmínek; o jediné plnění se jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.
11 Kse 21/2009 - 84 28. 11. 2011 B Rovněž délka kárného řízení je relevantním kritériem při zvažování výše uloženého trestu, jelikož již samotná existence kárného řízení negativně zasahuje právní sféru obviněného. Přitom je lhostejno, zda téměř tři roky dlouhé trvání tohoto řízení je zapříčiněno legislativní změnou, rychlostí řízení u Ústavního soudu anebo jinými faktory, nezávislými na obviněném. Podstatná je právě okolnost, že k dlouhodobosti zásahu do právní sféry obviněného došlo nikoliv v důsledku jeho např. účelových obstrukcí, nýbrž zapříčiněním veřejné moci. Soud proto ctí zásadu, podle níž postupem času slábne obvinění a nebezpečnost spáchaného protiprávního činu.
7 As 31/2011 - 101 25. 11. 2011 A I. V bezpečnostním řízení je nutno najít rovnováhu mezi dvěma legitimními, avšak navzájem protichůdnými zájmy – zájmem na zajištění spravedlivého procesu pro toho, jehož bezpečnostní způsobilost je zkoumána (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod), a zájmem na utajení informací potřebných k ochraně veřejného zájmu. Této rovnováhy nelze dosáhnout bez účinné soudní kontroly. Proto musí mít soud v rámci soudního přezkumu přístup ke všem informacím, na základě nichž bylo rozhodnuto v bezpečnostním řízení. II. Soud je v takovém případě ve zvýšené míře než při „běžném“ soudním řízení, v němž účastník má k dispozici stejné informace jako soud, garantem práva na spravedlivý proces (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod), což vyžaduje i zvýšenou aktivitu soudu vůči postupu veřejné správy. Jen za splnění těchto podmínek může být přístup k informacím v nezbytných případech odepřen účastníkům řízení či dalším na řízení participujícím osobám (zástupcům účastníků, zúčastněným o ...
7 Afs 40/2011 - 69 25. 11. 2011 B I. Ustanovení §24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nestanoví podmínku, že pro zjištění základu daně je možné odečíst pouze výdaje vynaložené v souvislosti s vlastním majetkem. II. Při posuzování, zda lze určité výdaje považovat za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle §24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je nutno vždy zohlednit skutečnou ekonomickou podstatu právních vztahů, s nimiž dané výdaje souvisejí, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. To je na místě obzvláště v případě, jde-li o výdaj na jiný majetek než vlastní majetek daňového subjektu.
2 Ans 11/2011 - 95 25. 11. 2011 B I. Za situace, kdy marně uběhla lhůta k podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu (§80 odst. 1 s. ř. s.) a teprve poté bylo vydáno správní rozhodnutí, které bylo následně zrušeno odvolacím orgánem, počíná správnímu orgánu prvého stupně běžet nová lhůta pro vydání rozhodnutí dle §71 správního řádu z roku 2004. Žalobci se tak, v případě jeho opakované nečinnosti, otevírá nová lhůta k podání žaloby dle §79 s. ř. s.; předchozí marné uplynutí lhůty k podání tohoto typu žaloby na to nemá vliv. II. Opatření proti nečinnosti dle §80 odst. 4 písm. a) správního řádu z roku 2004 je pouze aktem interní povahy, který je výrazem hierarchického uspořádání veřejné správy. Nejde tedy o případ rozhodování ve správním řízení, a jeho případnou kolizi se správním rozhodnutím (například rozhodnutím o přerušení řízení vydaným orgánem I. stupně) je tak nutno vyhodnotit ve prospěch správního rozhodnutí.
7 Ans 5/2011 - 104 25. 11. 2011 B I. Jestliže nadřízený orgán v řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (konkrétně stížnosti na nečinnost spočívající v částečném poskytnutí informací a nerozhodnutí o odmítnutí žádosti ve zbývající části) zvolí postup dle §16a odst. 6 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. „usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, pak již vydáním usnesení o převzetí věci je ukončena nečinnost původního povinného subjektu. Samotné poskytnutí informace se zde neděje formou rozhodnutí (ani usnesení), kterým by byla vyčerpána žádost o poskytnutí informace. II. Pokud nadřízený orgán postupující dle §16a odst. 6 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, převezme věc a poskytne informace pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí, je nečinný. Proti této nečinnosti lze následně brojit opět stížností dle §16a odst. 10 ve spojení s odst. 1 písm. c) cito ...
7 As 66/2010 - 119 24. 11. 2011 A Rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana je rozhodnutím ve věci veřejného subjektivního práva kandidáta na děkana (práva na přístup k veřejné funkci, zde konkrétně práva na to být do veřejné funkce jmenován či naopak nejmenován za splnění zákonných podmínek a zákonem předepsaným postupem) a jako takové podléhá soudní kognici ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního (§65 s. ř. s.).
7 As 107/2011 - 71 24. 11. 2011 A Jestliže zákonodárce ve vztahu k §48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, dostatečně jasně nevymezil, zda má být sankcionováno i nerozlišení mezi reklamou a teleshoppingem, musí být toto ustanovení s ohledem na znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb a na požadavek proporcionality veřejnoprávní represe interpretováno tak, že nestanoví povinnost rozlišit mezi reklamou a teleshoppingem. Porušení takové neexistující povinnosti tudíž nelze ani sankcionovat.
7 As 97/2011 - 68 24. 11. 2011 B Porušení §41 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle něhož jsou řidiči ostatních vozidel povinni vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela, připadá v úvahu pouze tehdy, je-li zde vůbec nějaké vozidlo s právem přednostní jízdy či vozidlo jím doprovázené, které směřuje k průjezdu okolo vozidla řidiče, jenž by se měl porušení uvedeného ustanovení dopustit, nebo již kolem něho projíždí. Není-li však takového vozidla, například proto, že vozidlo, které sice disponuje právem přednostní jízdy okolo dotyčného řidiče neprojíždí, ani k průjezdu okolo něho nesměřuje, nýbrž dotyčného řidiče sleduje a snaží se jeho vozidlo zastavit, nepřipadá porušení uvedeného ustanovení v úvahu.
15 Kse 2/2011 - 97 24. 11. 2011 B I. Zabezpečení práva nahlížení do spisu je součástí standardního výkonu veřejné správy. Procesní institut nahlížení do spisu je jedním z prostředků realizace práva účastníka být informován o průběhu řízení. Zabezpečení realizace tohoto práva nelze považovat za činnost vykonávanou „nad rámec pracovní náplně“ zaměstnanců úřadu, který plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti (§13 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti). II. Podmínky stanovené soudním exekutorem nemohou právo na nahlédnutí do spisu natolik zužovat, že by splnění těchto podmínek prakticky vylučovalo uplatnění práva. Stanovené podmínky mohou být odůvodněny jen organizací práce exekutorského úřadu, tj. vymezením úředních hodin apod., nikoliv však pouze rozvrhem práce soudního exekutora a zajištěním (či nezajištěním) bezpečnostních opatření v průběhu nahlížení do spisu.
3 Ads 113/2011 - 46 23. 11. 2011 A Jestliže osoba samostatně výdělečně činná žádá o přiznání mimořádné okamžité pomoci z důvodu hrozící vážné újmy na zdraví a nepřeruší přitom výkon živnostenského oprávnění, musí být při posuzování nároku na tuto dávku v souladu s §2 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, přihlédnuto k jejím příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Proto se i pro účely přiznání této dávky musí zohlednit tzv. fikce příjmu upravená v §8 odst. 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
6 Aps 3/2011 - 63 23. 11. 2011 A Policie České republiky jedná při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podle §124 odst. 1 a 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jako správní orgán, nikoliv jako ozbrojený bezpečnostní sbor.
4 Ads 63/2011 - 132 23. 11. 2011 A I. Odměna z dohody o provedení práce představuje příjem ze závislé činnosti ve smyslu §9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zároveň i příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení ve smyslu odstavce třetího téhož ustanovení. Pro účely příspěvku na živobytí lze proto podle §9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 citovaného zákona snížit 70 % takového příjmu o přiměřené náklady na bydlení. II. U osoby bez přístřeší, které odůvodněné náklady na bydlení vzniknou v hlavním městě Praze, se pro účely příspěvku na živobytí snižuje její příjem podle §9 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, o odůvodněné náklady na bydlení až do výše 35 % jejího příjmu. III. Částku existenčního minima u osoby uvedené v §24 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném do 31. 12. 2008 lze pro účely stanovení částky jejího živobytí zvýšit o částky uvedené v různých ustanoveních §25 až §30 tohoto zákona, a nikoliv pouze o nejvyšš ...
7 Afs 59/2010 - 143 23. 11. 2011 A Zavinil-li celní orgán jako správce daně vznik přeplatku daně z přidané hodnoty či spotřební daně uhrazené společně se clem v době do 30. 6. 2002, je nutno nárok na úrok při vrácení tohoto přeplatku posuzovat podle §64 odst. 6, případně §73 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nikoliv podle §291 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
7 As 79/2010 - 150 23. 11. 2011 A I. Správní orgán má povinnost zabývat se v řízení o zajištění cizince podle §124, §124b nebo §129 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, možnými překážkami správního vyhoštění, vycestování nebo předání tohoto cizince podle mezinárodní smlouvy v případech, kdy jsou mu tyto překážky v době rozhodování o zajištění známy nebo v řízení vyšly najevo. V takové situaci je povinen možné překážky před rozhodnutím o zajištění cizince předběžně posoudit a učinit si úsudek o tom, zda je správní vyhoštění, vycestování nebo předání cizince alespoň potenciálně možné. II. O zajištění cizince nelze rozhodnout, pokud zákonný účel omezení osobní svobody cizince nebude pravděpodobně možné uskutečnit. Správní orgán je naopak povinen v takovém případě cizince neprodleně propustit na svobodu.
3 As 18/2011 - 117 23. 11. 2011 B Předmětem řízení podle §129 stavebního zákona z roku 2006 je po zrušení rozhodnutí o stavebním povolení soudem odstranění stavby v rozsahu, v jakém byla realizována na základě tohoto stavebního povolení.V rámci takto zahájeného řízení lze dodatečně povolit i jednotlivé části stavby (dílčí stavby). Při rozhodování o jejich dodatečném povolení však je třeba vždy nejprve posoudit soulad s územně plánovací dokumentací a obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu §129 odst. 2 stavebního zákona u celé původní stavby, neboť výsledky tohoto předběžného posouzení determinují rozhodování o dodatečném povolení jejich jednotlivých částí.

Za rok 2011 bylo zveřejněno 496 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 10 stran,
v čase 0,000090 sekundy z toho 0,000029 sekundy NoSQL databáze.